Книга 26


5.ХІ.132(1996)
Велико Търново

СЕДЕМДЕСЕТАТА КОЛОНА
ЖЛО / М
20ч.
Тази вечер една приятелка разказа следния случай:

- Около 1975 година, през пролетта, по обед, на спирка в София внезапно пред мен застана висока, слаба жена, странно облечена, която с ръце ме опипа от главата до петите без да продума и ме завъртя в кръг, след което изчезна. Никой нао­коло не я беше видял.
Може ли да се каже нещо по въпроса?

20,20ч.
- Опорните Христови Колони на Земята са под постоянно наблюдение и периодичен контрол. Биолèн е един от 72-мата духовни ученика на Иисус и, съответно, Опорна Колона от квинтилен порядък в Църквата Му. По-нататък ще слезе живоструйно лично осияние за него, понеже сега ще отговоря само на конкретния въпрос.
Тилда е сестрата от албанската Агарта, която отговаряше за 70-ата квинтилна колона от този храм. Албания има много силни Посветени и Тилда е още жива - във физическо тяло на Земята. Тя се из­лъчва свободно и помага на поверените ù души по цял свят.
Когато си в притеснение или имаш по-сериозен проблем, повикай Тилда в сърцето си! Тъй като Арба­наси е пряко свързано с Албания през 16-тото изме­рение, по тези места най-лесно ще можеш да се свързваш с нея.
По време на първата голяма акция на Бялото Братство на Земята, ти трябваше да бъдеш депо­ляризирана - и вертикално, и кръгово. Тилда получи това поръчение лично от Учителя, насочи правилно силите си - и преобърна полярностите ти от поляр­ности в "щитове". Полярните хора, ангели и богове, са под властта на ясновселената, на Мировата Душа, а тотвселената има един херувимски слой най-отвън, който отговаря на понятието "щитове". Полярности се снемат в щитове, когато сърцето се отвори за Любовта към всички и за творчество. "Ис­кра и щитове" - това е "поляризацията" на тотвсе­лената на границите на Колонното Царство. Преди сме ви казвали, че Храмът на Христа, Който е са­мата хипервселена, има, освен всичко друго, и колони, и талвези. Седемдесетата Колона – Миолен - е мъжки херувим, поддържащ съвършенството на формата и, по-точно, съвършенството на жизнеда­рителната форма, облечена в прелест.
Ан, Анорòн, Аноарòн!
Зоркото око на съвършения дозира тънките уха­ния в дебрите на случайността.

Веднага след края на това осияние, същата приятелка разказа за един свой отдавнашен сън, в който е видяла, освен всичко друго, огромни каменни колони, и е имало много хора:

- Някой ми даде един голям ключ - аз трябваше да отк­люча нещо в този храм…

Х. отвори Евангелието и се падна следното:

"6. А може би да поостана при вас, дори и да презимувам, та вие да ме придружите навсякъде, където отида.
7. Защото не искам сега да ви видя само пътем, а се на­дявам, ако позволи Господ, да прекарам помежду ви няколко време.
… 9. Защото за мене се отвориха големи врата за много работа.
(Първо послание на ап. Павел до коринтяните)

При следващото спонтанно отваряне на Евангелието, левият палец се падна на 17 стих от 10 глава от евангели­ето на Лука:

"17. Седемдесетте ученици се върнаха с радост и каз­ваха: "Господи, в Твое име и бесовете се покланят нам!"                
Тотално съответствие на събития, осияние, мисъл от беседите или от Библията и пр. ни "порази" и този път, въп­реки че едва ли не свикнахме с тези изяви на Присъствието, заливащо ни на всички равнища всеки ден.
М. е "седемдесетата" Колона на Христовия Храм - пада се стих за "седемдесетте" ученици на Христа… Става дума за колони - един от архетипните сънища на М. се оказва с ги­гантски колони…
Трябва само да се пита, защо тук се казва, че учениците са 72 (и съответно - колоните), а в Евангелието са 70. Дали не е имало тогава още двама несъобщени или неизвестни - или са се присъединили по-късно?
Освен това, тук не бяха записани още два стиха, които се паднаха, от които се вижда, че в Търново действително бесуват едни от най-силните бесове, но че е дошъл моментът сега да бъдат най-сетне усмирени; а оттук - и на много други места по света.

СЪДЪРЖАНИЕ
/