Книга 25


23.ІІ.132(1996)
хижа Мусала

ИЗ ЕДИН
 НОЩНИК И ДНЕВНИК
НА СЪНИЩАТА
И НА НЯКОИ РАЗМИСЛИ И СЛУЧКИ


Михаил Кожухаров – поглед от Мусала
Рила, хижа Мусала ≈ 2400м., 3,50ч. сутр.

Рой от сънища - отделни епизоди всяка нощ при всяко заспиване! Досега останаха незаписани.


Ани Манова – на път към хижа Мусала

В тази книга тук сънищата няма да бъдат включени. За сметка на това, извадките от този “нощник и дневник” ще бъдат разнообразени със снимки от Рила, правени от наши светлописци с искра Божия. Засега ще фигу­рират имената им, защото инак може да не са съгласни, но ако някой попадне на тази книга и пожелае да се махнат него­вите снимки по някакви съображения, няма никакъв проблем. Няма проблем и да преживее някоя и друга екскурзия в космоса, ако се съгласи снимката му да остане, но да се махне името му като автор...
Естествено, всеки желаещ може да си представи живо във всяка една от тия фотографии участниците в питомните и дивите ни занимания по тия места, със съответните дрехи... Те не са само на етерен план – понякога правим рая и физически... С райски дрехи дори и в снега е топло...

Кристализира Програмата: В седмица "Изгрев" или "Им­пулс" да се прекара на най-високо място, по възможност сам или с приятели, съгласни с мълчанието (говорене, само ко­гато крайно много се налага) и с възможно максимална физи­чес-ка дистанция. В този период (от новолуние – до І четвърт) се използват височините, тишината, самотата и работата със Словото - за активация на Абсолютния Дух в нас. И за­дължително - не спящи по двойки, особено установени. Дру­гите три седмици са достатъчни за такива, които искат да си разделят черепите на две... Поне една седмица в месеца и един сезон в годината, човек би трябвало да жали себе си и ближния и да подсигурява монопринципа, в смисъл на самодос­татъчност. Повечето или почти всички жени по тяло или по еволюция са близо до някого (до най-близките) през цялото време на годината и изцяло във вечерите и през нощите. Това означава липса на атмическо тяло или на действащ дух – или поне дух в дълбоко спящо състояние. Дори и ритмичната смяна на аури не храни атмичното тяло - тя храни други наши висши тела. Единият от полюсите на Атма - проекция на Татван - Абсолютния - иска да е сам. Трябва да утоляваме този най-висш глад, ако искаме да сме здрави и нормални. Това важи особено при І, ІІІ и VІІ вибрация и съответните периоди и аспекти - Слънчеви, Юпитерови и Сатурнови. Особено в година VІІ (месец, ден), човек трябва да е максимално сам, нависоко и в тишина. Бъ­дещото човечество трябва да се съобрази с това, ако иска да постигне нормалната възраст 120 години без деформации..


Цветомир Зарков – Рила, Второто езеро от 7-те

Друг е въпросът, че семейните, средностатистически, живеят по-дълго от ер­гените. Тук действа друг закон - за ба­ланса.
Крайните отшелници не знаят, че периодично, ритми­чески, трябва да се храни редовно и нуждата от ближен и нуждата от повече аури; нуждата от цивилизация и култура, нуждата от Училище и Школа.


Тошко Мартинов – Лагерът при Елбур

Тези нужди на душата, ума, сърцето и тялото Ученикът на Новото би могъл да ги удовлетворява и по програма, не само по импулс. По-Слънчевите типове ненавиждат програмата; по-Урановите я търсят, съставят и реализират. И двата пътя са добри, но приближаващият се към Съвършенството комби­нира тези две противоположности и техните разновидности по гениален, диалектичен, непротиворечив начин. Има време за Импулса; Импулсът може да наруши и Програмата, ако е Божествен. Но постоянно, съзнателно възвръщане към Прог­рамата е белег на Новия Човек, гаранция за универсализация на личността в колектив - ликвидиране с индивидуализма, субективизма и плебейските привързаности, навици и компромиси.

И така, самò за себе си, като максимум-програма, конк­ретизирам периодите след ”Изгрев”, а именно "Извор", "Изблик" и "Избор" (лято, есен, зима; съотв.ІІ, ІІІ и ІV седмица след новолуние):

"Извор" - период на беззаветно служене на конкретна бременна или кърмеща, по всички радиуси на нейните матери­ални и духовни потребности. Същевременно - без да се забра­вят близките: майка, деца, роднини и пр. Напълно свободният от кръвни връзки се посвещава на бременни, кърмещи, деца и бъдещи майки в този период изцяло. Независимо дали всички ще родят деца в плът. Известно е как се извикват и раждат невидими деца.
В плана на Божествената Школа и Братството същес­твува и такъв идеал: най-близките, ако са ни сродни души, а не кармични врагове или същества с други интереси, се пре­дават заедно с нас на това свято служение ("служене" е друга дума). Тогава душите пеят и работят в пълно единство.


Галина Велева – хижа “Рилски езера”

Когато няма такъв шанс и такова съзнание, приятелите от Школата и Братството поемат сами и доброволно, с лю­бов, грижата за най-близките на Моряка, Боеца, Мисионера. Щом има такива светски призвания и хората се съобразя­ват с това, дори го наричат "достоен подвиг", защо то да не важи в много по-висока степен за съответните духовни и божествени служби – космоплаване, строителство на Брат­ства, мисии надалече в името на Словото, Делото и Живота?
Небето, Кармата, не държи отговорен Човека на Новото, ако той е отворил вратите на роднините си да го последват, а те не искат. Ако той остане при тях, принуден да измени на Космоса, Братството и Школата, това е още непробуден или слаб дух (липса на атмическо дишане) - и тогава такъв човек си остава само оглашен, четящ тайно Словото и автори с монада, посещаващ, треперейки от страх, духовни събрания и приятелски сбирки - вързан като вол или куче към кармическия си господар. Има и такава съдба: изтърпяване на господаря в семейството, на началника или деспота в службата, в зат­вора, в ада. Когато Карма ни е вързала здраво и не можем да се развържем по никой начин, не ни остава нищо друго, освен да изработваме примирение, смирение, търпение, издържли­вост, кротост, способност за служене в конкретната обста­новка – подвига на "карма-йога", както я наричат на изток и в който са включени и много напреднали адепти, дори и Учи­тели, с някаква цел.


Евгени Динев - на Рила

Има обаче и психики и сърца продажни, проституиращи, страхливи, неграмотни духовно – не познаващи закона за про­валяне на еволюцията и на собствените си деца, когато та­къв слаб дух не е способен да се бори мъжки за отстояване на ученичеството, на Избора. Позналият, избралият еднозначно своя Учител, своята Школа и Съучениците си, своите истин­ски любими и истински приятели, не е гнил плод: той налага пътя си, ако трябва и с цената на живота си! Ние сме забра­вили съвършените образци на святата българщина, когато кристални моми и момци са се хвърляли от канарите в про­пастта, за да не попаднат в харема или да не станат децата им еничари! Колко такива свещени скали и до днес се възпяват от народните ни песни и предания! Кой казва, че у жената ня­мало дух - брилянтно, могъщо, святкащо като слънце атми­ческо тяло? Хайде да не говорим сега за семейната или несе­мейната проституция заради жилище или пари; за еничарите и продажниците-предатели, изоставящи Космоса заради за­падни или източни зависимости!
Ние, в този велик исторически момент, имаме привиле­гията да сме в златния век на България - векът, в който Сло­вото и отчасти Делото се лее над нас като из ведро! Ето защо Учителювото "Възвание към народа Ми" трябва да стане наше кръвно кредо, да го знаем наизуст. Който е бъл­гарин по тяло или по дух, той непременно търси своя Учител, намира го, и за­почва да учи. Ако няма такъв ранг, такова посвещение - да се докосне до Учителя лично, - той търси и намира най-на-пред­налите Му ученици и тръгва след тях недвусмислено, без увъртания. Имало е и има и сега ашрами, братства, школи, ложи, в които приемат кандидата чисто гол - без обратен билет (да си спомним "Вечерната молитва на Вселената"). Обя-вяват го за умрял или безследно изчезнал. И в Школата на Великото Всемирно Бяло Братство има такива случаи - това е едно от Посвещенията. Това значи да си приключил с кар­мата, привързаностите и щенията си на Земята!


Владимир Трифонов – Рила, района на х.”Иван Вазов”

Мнозина биха казали: "Да ме вземат - веднага тръгвам!" - Да, но за да ни вземат, да ни телепортират или преобразят в тела на друга планета, в друг свят (това е ІV посвещение по Пентаграма - "Преображение") или за да се върнем в рая, Небето ни наблюдава векове наред кому сме верни: на страховете и щенията си, на маниите си, на близките си, на общественото мнение - или на Бога, на Космоса, на Школата? А вярност към Истината значи самоопределение на практика, а не само вътрешно, душевно или на думи - не да прибягаш до салончето или до някой приятел или на планината, само когато рот­ният ти разпише книжката… Няма такова нещо! - Има и та­кова нещо, но за двуличниците, подлите към истинските си приятели, слабодушните, лъжците и лицемерите. Мнозина лъжат стражарите си, че са били на друго място, само и само да има "мир". Но Законът хваща лъжеца по друг параграф - и то­гава той не знае как да спре да плаче или да ходи по лекари за някоя дамлá или алергия, за някоя екзема и пр.
Душата не се лъже! Духът не се лъже! Умът, сърцето, тялото, Природата, не се лъжат по никакъв начин!


Ангел Ненов – Рила, Харамията
Ако един слабоволен, неопределен дух, не е ял достатъчно бой през вековете поради плебейските си вкусове и привърза­ности, значи той трябва да яде още толкова, колкото е не­обходимо, докато се осъзнае и самоопредели. Ще се подчинява, ще мънка, ще развива ипохондрии, тлъстини, гърчавини, ма­нии, стýпори или хистерии, докато му омръзне.


Ангел Ненов – Рилски водопад с омайничета
Ето защо (какво е това: дневник или холизация или нещо хибридно - не е важно), какво се прави в периодите "Изблик" и "Извор" тук няма да се изяснява в най-съкровените детайли, защото някой би поч­нал да го прилага самодейно, без откъсване от кръвната и селищна гравитация. Самодейност без стаж в Школа с опитни инструктори е похвална, но си остава аматьорство: кокошките си правят братство и "сестринство" в курника, но все същият петел пее…


Галина Велева – Пирин с Белмекен, откъм Рила

Вярност към Небето, към Школата, се изпитва по всички правила! Там няма татковци и майки, деца и внуци, мъже и жени, лични мнения и предпочитания. Има, но не на първо място.
Предпочитанието е първо към Бога, Учителя - към живота на Братството, на Школата! То не е предпочитание по устав, от "страх Божий" или по задълже­ние, а избор страстен, активен, еднозначен, пълнозвучен. За страстния стремеж няма препятствия и разстояния!
Обичащият Господа се озовава неизбежно и неизменно там, където живеят обичащите Господа. С нищо не можеш да го съблазниш да се върне там, където подозират и малтретират. Той е сво­боден дух и се връща при близките си в света когато той иска, а не когато му разрешат. Никакво изнудване и ни­какви опери и психодрами не могат да върнат ученика на Кос­моса в ложето на звяра, който пие живота ни.
За оглашените и вярващите - друг въпрос. Техните лица не греят от щастие.
6,30ч.

И така, следващите периоди след “Изгрев”, в резюме. Изяснено е, че по време на “Изгрев” се лее, слуша, изучава, обработва и разпространява Слово Божие.

 "Извор" - библиотека и студия за Любовта и Обичта и серия "Приказки" - аудовизуален и предметно-продуктов ма­териал, включително и труд; развлечения за бременните, кърмещите и майките (настоящи и бъдещи) - по реда на лич­ната преценка, разрешението отгоре и био-психо-социо-кул­турхигиенните критерии;


Павел Пронин – Рила, връх Канарата

"Изблик" - аудио-визуални продукти на библиотека и сту­дия "Прекрасни чудаци" по места. Издирване на нови извори и образи в селището и народа, където се гостува. Изучаване на етни­ческата психология. Обмяна на дарове. Локални екскур-зии и посещения на културни мероприятия - концерти, изложби, опера, кино, видео, библиотеки, читалища, клубове, сродни общества, видни личности, сродни души и пр. Регистър на ге­нофонда с монада (строго секретен), подходящ за родителс­тво. Регистър на добрите хора в селището и района, на без­користните лечители, творци, дейци и чудаци - включване в "Книгата за гнездения и пòлети". Транспорт: пеши, класически и собствен (екологичен, безплатен и окултен). Интензивно из-работване на билингва и панлингва материалите. Попълване на турис­тическо-експедиционната екипировка. Есента (и всеки ІІІ пе­риод на 28 години) и ІІІ-та седмица: гостувания и мисии в про­винцията и в чужбина. Може с приятели, според лимита на ІІІ дял "Изблик" от Пентагралната каса и по жребий, но в рам­ките на собствената преценка, научния анализ на груповата съвместимост и разрешението отгоре. Снабдяване на дома­кините с най-новите продукти на поредиците "Изгрев" - Сло­вото на Учителя и осиянията в оригинал (ръкописно, пе-чатно и фоно) и в превод - моно, билингва, панлингва, според образ­ците;


Неделян Нешев – долината на река Рилска

"Избор" - една сèдмица (сезон, 7-летие) - диви лагери сред природата около топъл извор, без никакви вещи и технически средства. Школа, Братство и Полети при тия условия. Диви пещери и пр., хранене с диви плодове, листа, корени, треви, мед и пр. Тотална независимост от продуктите на цивилиза­цията - за пробуждане на висшите сетива и способности. Мерки за внезапност, прикритие, изчезване, невидимост и от-брана без убийство и нараняване на интервентите - спо­ред практиката досега и по нови методи.
 Понеделник - къпане в свещени диви води и съответните орфическо-дионисиеви тайнства;
Вторник - ходене по реки нагоре за насъбиране на водна салма (и растителна, въздушна, слънчева). Същевременно, садене на костилки и семки от изядените плодове – първо край потоците и реките. Изкачване до откриване на нов див базов лагер, с изглед за изгрев. Действия за устройване на див стан или лагер без инструменти. Тотевритмия и тайнства "По­сейник". Осигуряване на дива и естествена енергетика за оцеляване и при най-лоши условия. Участия в действа и осво­бодителни, бели магически битки по методи на Учителя - от разстояние и на място по Земята и в Космоса според практи­ката досега и по нови методи;
Сряда - дейности в "стана" на дивата, временна община (при разкритие или в края на периода не остават никакви следи): пълнокръвен братски живот с посрещане на изгрева, "дива паневритмия" и пеене (без инструменти и транзис­тори), греене тялото на слънце, хранене според часовата астрология с диви, натурални храни, пиене на вода от горещ извор (или диви методи за затопляне - с лъча от показалеца, с поглед, с формула или песен); свободни разговори, разходки, уединявания; диво слово и диви лекции - всичко без книги, дори без томове и касети с беседи и осияния. Всичко е вътре в нас. Поначало, това се прави винаги, с използване на формулите за невидимост и психическо монтиране на непривлекателен пейзаж. Дори и да е реалният, туристите и враговете не ни виждат и усещат. Това е важно, понеже в дивия период сме по райски дрехи.


Корнелия Георгиева – Рила, Семково

Четвъртък - радиално бързоходство пеш по радиуси, според броя на хората в дивото Братство. Цел - максимално отда­лечаване до попадане в селище (вече с нормални дрехи). Дива задача с питомен вид: сприятеляване с хората и помощ в бита и стопанст­вото, излекуване на болни, успокояване на конфликти и пр. Всичко това - с оглед да остане време за връщане пеш до най-близката "дива градина" наоколо, обикновено невидима. Може и в дом на човек с монада. Нощем – Школа, полети, гнездене и живот в невидимите светове.
Петък - устройване на дива градина с много цветя и овошки (обикновено по двама, които са се уговорили) - възста­новяване на Едема по места. Дивите градини се изоставят, независимо от това, как ще ги ползват хората. Целта е да се докаже, че цветята и плодовете се саморазмножават сти­хийно и диво, докато се стигне до невъзможност да бъдат възспрени. Така цялата Земя ще се превърне в райска градина. При съвременните условия - много внимателно; на дивите и неустроени планети, както и на запустелите, това е по-лесно. Тук се иска огромно майсторство, за да се извърши в тайна. Двойките се снабдяват предварително с големи коли­чества семена от цветя. Това е илухимният ден (период) за живот и дейност с най-сродната душа или нейна представителка на Земята. Изпитът е другите да не узнаят никога коя е тя. Диви градини има естествени и в планините – там двойката прави упражнения за общуване с елфите и ангелите на растенията и телепортиране чрез тях из градините по другите светове. Някои формули и методи са разкрити в “Приказки за цветята”, има хора с добър опит и в това отношение.


Светослав Чорбаджийски – Рила

Събота - Уединение на висок връх или скала. Диви прак­тики по съсредоточение в кристал, камък или планински връх, в самия себе си (носа, Сатурновия пръст, костната с-ма и пр.). Събиране на дивото братство в слънчев астрологически час - научна и педагогическа програма (диви). След обед – окултни лекции и упражнения (диви). След залез - космични полети във физическата вселена (диви). Под ”диви,” във всички случаи се разбира без атрибути, предмети, уреди, превозни средства и дрехи. Това е възстановяване на адамитството или адаме­витството – на Рая. Хората в света днес, дори и светските, са напреднали много в това отношение – не е само нудизмът.

Неделя - Устройване на "диви" духовни и културни прог­рами и срещи, обявени за широката общественост, за народа, но пак на диви места: див неделен клас, див общ обед, див те­атър, рецитали, песни, хор, танци, приказки, разкази, гадания, изцеления и пр.


Юлиан Асенов – Из Рила

Въпрос: - Как може да се участва в такава програма, след като ходим на работа и имаме домашни грижи и задължения?

- Нормално тази програма се изпълнява в пълнота от на­пълно свободни хора: до 28 годишна възраст и над 56 год. Хората са със запазени младежки тела до 120 години, защото приемат в тялото си само девствени природни и човешки субстанции – с космически вкус и по високия идеал. Чо­вечеството трябва да се стреми постепенно да обезпечи на­пълно майките и младите хора до 28 год., а пенсионирането да става най-късно на 56 години за мъжа (49 - за жената; постепенно тя да бъде освободена от семейна и светска експлоатация изцяло. Естествено – според биохигиенната й карта и ауродиагностиката. За месоядки и нетрезвенички или такива, които се смесват с подобни мъже, персепктиви няма).
При сегашните условия, почти само родителите от Школата могат и трябва да подсигурят тази свобода на децата си до 28-годишна възраст. Учениците от Школата биха могли да уредят пенси­ониране на избрани хора, макар и с по-ниска пенсия, на 49 и 56 години, докато държавата не премине в ръцете на Светлите Сили. Същевременно, децата им и приятелите, които работят, могат да им внасят пенсионни суми, за да се увеличи пенси­ята им.


Тошко Мартинов – Рила, Езерото на съзерцанието

В определени случаи, по вътрешен импулс и с разреше­ние отгоре, вече ще освобождавате изцяло отделни носи­тели на Слово, Дело и Живот, внасяйки им суми в пенсионен фонд. Посте­пенно трябва да образувате своя "Данка", която да поеме това, но първият метод е личният.
Осмелилият се да не работи за пари по общоприетия на­чин приема риска да бъде изоставен, ако престане да очарова тайните си благодетели. Но дори и да го напуснат всички, той умее винаги да се справя сам - по официален или див на­чин.


Стефан Стефанов – Рила, Мальовишки дял

Ако е на издръжка на Бога, няма от какво да се бои. Абсо­лютно се забранява събиране на суми или блага от други хора или подсе­щане да се поддържа някого. Подпомагането е из­цяло личен и таен акт. Престане ли да бъде таен, дарява­ният изпада в зависимост.
Истинският Ученик и Любящ, Възлюбен на Космоса, ни­кога не мисли да бъде даряван и подпомаган. Той сам твори и раздава блага като извор, с много по-мощен дебит от струй­ките, които се вти­чат в него. Той може и без притоци - Из­вор е!
Заетите професионално, домашно и обществено считат за особено щастие да не участват плътно в тази специална прог­рама, защото се жертват за близките и братята си. Техният де­сятък, половинък или цялък прави възможно изпълнението на тази програма от свободните. Един ден ще дойде редът на всеки.
Но и заетите имат възможност даже до 1/3 от годината, а и по­вече, да изпълняват тази програма - ако имат висок идеал. Това е доказано от Ученици с най-тежко професионално-би­тово нато­варване в света. Ако събота и неделя са ваши; ако си извоювате всеки ден свободно време за самите вас - макар и един час - вие сте победители. Но и свръхангажираните, свръхнатоварените от Карма могат да подпомагат Програ­мата - с мисълта си. Това е помощ, по-силна от материал­ната. В бъдеще и на тях ще се дадат външни условия. Небето се грижи те да бъдат щастливи в личния си живот и по време на сън.


Стефан Стефанов – Сърцето и Бъбрека

Въпрос на приятел: - В каква степен тази Програма се из­пъл­нява реално в Шамбала, Агарта и Братството (в Космоса и на Зе­мята) - и доколко е измислица на един човек?

- В Шамбала и Агарта не се изпълнява в този вид. Изпъл­нявано е и се изпълнява отчасти в Братството. Напълно се изпълнява в Космоса, откъдето е взет този модел; а ако има творчески иновации в нея от страна на един последовател (и на всеки друг желаещ), то това е гласът на Тот в сърцето му и – следователно - има милиарди последователи в бъдещето. Всеки тотимпулс е бил само проблясък в настоящето и реа­лизация само в микромащаб, но в бъдещето той става об­ширна практика на народите. Имат се предвид космическите човечества, а земните крачат с векове закъснение след Пос­ветения.
Има и богини от ясновселената и янтровселената, ко­ито прилагат мигновено виденията на всеки гений. В своите светове те ги прилагат мигновено, защото обожават проя­вите на Бог-Отец в творците по места. Ето защо и тази Програма вече се изпълнява в детайли по световете, подв­ластни на тези две вселени, а дежурните обожателки дебнат денонощно в километричната аура на всеки талант, гений, светия и ученик да "измисли" нещо ново, за да го приложат веднага. Тук, на земята, гледате в устата в захлас благоде­теля, работодателя, спонсора, и изпълнявате веднага ду­мата му; а в Небето търсят творци с монада от Отца. Ако някой и тук ги разпознае - започва да прилага.

Това значи, че той самият има искра Божия - или росинка.


Павел Пронин – Рила, Канарата

По този повод - необходимостта от разнообразие и смяна на местожителствата, - онзи ден и днес прочетох в беседите следното:

       "Вложù мисълта, щом се движиш, да благо­дариш. То е от Бога! Ако някой ходи (много), ние казваме: "Той много митка…" - Ами че жи­вият човек трябва да се движи! Само инвали­дите седят, не могат да се движат. За някоя жена казваме: "Тя много митка!…" - Ами че какво лошо има в туй "миткане"? Живот има в туй! Утре, като стане инвалид и легне в лег­лото, всички ще кажете: "Дано стане!.." Кое е по-хубавода "митка" - или да лежи на гърба си?... Аз бих предпочел да "митка"... И ще ви дам едно ново схващане в живота. Положител­ното в живота - към него трябва да се стре­мим! Движението това показва, че има живот; животът показва, че някой мисли за нас. Тъй е! Никога не се стремете да ограничите Лю­бовта!" (л. "Практическо приложение на музиката", 12 Х 1922г., стр. 15-16, София)


Една от миткащите... И хич не ù се отразява зле...

"Някой път електричеството образува споровете вкъщи. Сега ще ви обясня. Туй е една окултна тайна. Защо някой път става спор вкъщи? - Вие си построявате къщата в такава посока, дето не може да става бързо обръщане на електрическите течения. Ху­бава е къщата за живеене, но жената е па­сивна. Под къщата започва да тече положи­телно електричество и тя е доволна от къ­щата, но мъжът е активен, той казва: "Аз не съм доволен от къщата! Аз не мога да я търпя, не ми се влиза вкъщи." Туй течение може да е за един месец, за два, за цяла година. Той се скарва и казва: "Ще я продадем - аз не мога да търпя, не мога да живея в тази къща!"


Още една, която не си стои вкъщи и митка по цялата планета...

Сега, ако разбирате закона, вие трябва да разделите електричеството и така да напра­вите, че в къщата ви да минава и отрица­телно електричество. (Това става с поканване на гост - б.д.). Често в една къща минава положи­телно електричество, а в съседната къща минава отрицателно електричество. Те са течения отдолу. И тогава знаете ли какво става?… - От туй гледище, често стават и други споро-ве. Да кажем, че жената е пасивна - минава положително електричество, а в съ­седната къща минава отрицателно електри­чество. Вие живеете с вашата съседка много добре. Да, но мъжът ви ще почне да ходи често там – от-рицателното електричество ще го привлече. Ще те заболи корема, ще поч­неш да плачеш, да викаш: "Олеле, олеле!" - и кой как дойде, ще разправяш за болката си. Изповед ще правите! Ще си изкажете чувст­вата!” (пак там, стр. 10-11)


"Кажете: "Знаете ли, той, като ходи там, усеща се като у дома си!" - "Да-да!…" - ще каже жената, която не знае причината.
Не, не, разбиране трябва! Има известни естествени причини". (л. "Влиянието на електричест­вото", 29 Х 1922г., стр. 6-7.

"След туй, ако не искате да дадете ход на чувствата си, а ги задържите, ще ви дойде ня­коя болест, ще те..) (Дотук свършва стр.45. Има още два неномерирани листа. Къде са липсващите листове?)

Ето продължението:

6/7.ІІ 1996, Бургас. Досега - много сънища, които останаха не­записани.
Но тази сутрин - много красиво преживяване насън или в полусън, въпреки поредното късно лягане снощи. Събуждам се с музика, и невероятно добро настроение. Какво е това - по­дарък за нещо или аспекти?
Помня, че самите крясъци на чайките се бяха превърнали в хармонично пеене - неизразимо хубаво. Вплете се в някаква небесна или природна музика - целият свят пее, душата пее!


После се появи някакъв млад човек, който запя свои стихове на два гласа: мъжки и женски. Беше на чужд език и наподобяваше прелестната коледна меса на един чех – Якуб Ян Риба.
Като се събудих, спомних си и друг чешки композитор, чиято плоча някога бях подарил на Б. - мисля, че се казваше Антонин Рейха - грандиозен музикант от величината на Хендел. Особено неговото “Te Deum”.

СЪДЪРЖАНИЕ
/