Книга 23


19.Х.131(1995)
 Бургас – Изгрев

ЗАЩИТЕНА ЕНЕРГЕТИКА
(ЖЛО / СМС)

след 21ч.
Християнин-грък от първите ученици на Хрис­тос. Бил си на римска служба, но - от немай-къде - админист­ративен началник за разпределяне на да­нъци. Лично не си насилвал хората, но си изисквал ред и дисциплина и това ти се е трупнало на гърба. Живя след заминава­нето на Учителя още 68 години, но лично не се срещна с Него. Умря от треска при пре­сушаването на едно блато.
Осем прераждания - през най-различни национал­ности, два пъти жена. Предишния път на­истина бе полярен герой. Това доизработи несломима воля и огнен устрем у теб. Там се свърза с полюс­ната Агар-та и получи посвещение, но не на съзна­телно равнище.


Христовият път ти е мил и скъп през всички ве­кове. Ясно различаваш доброто от злото. Но по стече­ние на обстоятелствата, животът те е пос­тавил в такива среди, които са тясно свързани с ада и неговите поделения на Земята. Оттам имаш нео­ценим опит, който не можеше да добиеш по никакъв друг начин. Тук няма да издавам подробности - ти си знаеш. Толкова по-ценен е един работник на Небето, колкото по-надълбоко е бил в структурите на…
Мъдростта ти е с пласт "хевуúм" - най-древ­ното образувание в първоосновите на Мъдростта. Затова си на "ти" с Учителя, негов ортак в Делото и печен раз­познавач на Словото. Носиш през всички ве­кове това силно съчетание между желание и воля, чувство и ми­съл, което се среща тъй рядко между хората. Няма граници способността ти да черпиш енергия от Кос­моса!
При тебе обаче, както при повечето събратя от твоя тип, още стои проблемът за "мешавината" в аурите. Миш-маш от аури означава допускане на повече хора близко до себе си, отколкото е опреде­лено за едно прераждане. Не става дума само за лич­ния живот, но и за обществения, професионалния. Вие сте чудесни приятели и мощни колективисти, но не владеете из­куството на дистанцията, освен ако не решите да я спазите. В този смисъл, професии с голяма близост до много хора са неблагоприятни за развитието ви. Не да не общувате и на късо разсто­яние, но се иска по-преци­зен подбор и не толкова често. В противен случай поч­вате да изхвърляте чужди боклуци в Космоса и после се чудите защо не сте си опазили оградата.


Алтаир няма равен побратим на себе си. То ни­коя звезда няма точен двойник, но Алтаир е без двой­ник - един много рядък случай във вселената. Колкото и да­лече да е двойникът на една звезда, той същест­вува, макар и на другия край на вселената. Алтаирци обаче нямат нужда от "половинка", от балансьор - и затова се хвърлят в огъня до атом. Това значи, че те не жалят себе си, защото владеят Пламтенето. Да пламтиш, значи да не разчиташ.
Твоят дух се проектира в Определеното Битие преди два милиарда и половина години. И Бог го на­зова "Крилúн". "Крилúн" значи "остробърз" - шеметна скорост точно на място. С монада от Алтаир, ти преживя три разстрела и четири изгаряния на клада в името на Истината! Умело си служеше с хитрост и дипломация, когато бе необходимо, но при ясни дву­бои приемаше битката с открити гърди. Имаш бе­лег, който очертава твой кармичен проблем от Франция. "Ракетно запал­ване" - това имам в предвид. Твоята енергия е концент­рирана, насочена и неразд­воена. Това те направи един от най-напредналите Тибетски монаси в едно скорошно прераждане. "Ра­кетното запалване" - означава гонене на целта до дупка. Т.е., запали ли се веднъж такова гориво, спи­ране няма!


Щастието за тебе е синоним на свободата; но имаш усет за дълг и не търсиш свободата на вся­каква цена. Ясно се вижда оформена ясновселенска нишка в причинното ти тяло. Това означава мате­матически точно определени принципи. Не че нямаш толеранс, но той е съзнателен - като отстъпка в поведението, но не и в принципите. В това отноше­ние си оставаш хрис­тиянин.
Имаш писателски дар още от древна Елада, но сега имаш по-друга основна задача. Нежността ти е равна на силата, но ти не я показваш лесно.
Стига да Ме следваш все така в стъпките Ми, не виждам причини да не преживееш преображение още в сегашното прераждане.


Закрих няколко линии на информация за теб чрез стила на първото Ми послание до теб. Това не е само информационно, но и енергийно закриване, за­щото ти трябва да бъдеш защитен. Презаписи на ин-формация стават, но презаписи на енергия са много по-опасни. Това не е същото, както при вампи­ризма, а нещо още по-опасно. Да ти презапишат енергията, значи да под­готвят личността ти за клониране. Само с информация дублиране на лич­ността не е възможна. Тъй като сега става дубли­ране, подмяна по най-различни начини, не ис­кам да да­вам лично осияние за теб по стандартните компози­ционни правила. Не искам да обяснявам. Приеми само, че трябва да бъдеш защитен, защото те търсят за бойни действия на страната на Старата Вселена.
"Радиото" не разбира, но "слушателят" разбра. Разбра много повече, отколкото предполагате… Имаме да си говорим насамé по някои тънки въпроси на пара­лелната енергетика. Туй са тайни, които не се преда­ват всекиму.
Не си без недостатъци, но за тях ще говорим друг път.
Оставям ти лична формула за нагнетяване на сила:
"Нан, нин, надранáн!"
Повтаряй си го при спад на енергията - макар че това е почти невъзможно за теб. По-скоро - при нужда от пробив. Пробиви правят мнозина, но мал­цина са "шивачи". Ти пробиваш, но и шиеш. В невиди­мия свят си доктор-психохирург. Ще ти се даде да се увериш. Въп­реки жаждата за сливане, скалпелът ти е точен, не се разсейва.
Наброски.
("Наброски" значи послание, защитено енергийно – б.п.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.