Книга 16

13.І.127(1991)г.
София – Изгрев
Симеоново

ПРИЕМЕТЕ ВЕННО!8,10 ч.
            - Какво ще се отговори за желанието на брат К. да го приемем в братския дом в Симеоново?
          - Приемете Венно! "Скъсването на Школите" не е скъсване с противопоставяне, а просто  изкач­ване на друго стъпало. Напротив, всяко следващо стъпало съществува почти изключително поради помощта на предишното. При все това си остава необходимостта предишното и следващото да бъ­дат на дистанция за известно време, което и прове­дох. Няма да се наруши нищо в братския дом - напро­тив, ще научите прекрасни неща и ще имате въз­можност да приложите милостта и грижата. Пла­нът на Небето е той да остане на средния етаж, точно в детската стая, и там да се дежури по ред или жребий, докато е необходимо. Това е, наистина, рядък и изключителен шанс на Даниела да помогне на един изключителен дух, но и сама да приеме ново посвещение. М. да остава при него когато поиска, а когато иска – в горната стая, на гости при Елина. П. има пълната свобода да постъпи както усеща, но по­неже стаята наистина е обещана на М. още от­давна, то в случаите, когато М. ще бъде там, то П. може да слиза най-долу. Това е притеснение, но бла­гословено притеснение. Вие трябва да имате волята да помагате, а сега започва година не само на слу­жене, но и на самоопределяне, на противоречия и из­питания. До края на годината ще останат тия, ко­ито могат да издържат. По това ще се разбере кой на чие хоро играе, на какво държи и на какво не държи - и пр.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.