Книга 23


2.Х.131(1995)
Бургас - Изгрев

АРТЕФАКТ, АРХИВИРАН ОТ "АРЕТЕ"
УНИВЕРСАЛНО ДВИЖЕНИЕ "АСУИН"
ПРОЕКТОПЛАН ЗА ВИДА НА ИЗЛОЖБАТА

Концепция за Движението "Асуúн", с участието на Първа частна агенция за защита на авторското право "Арете".
Първата необходимост е да се направи знак за запа­зена марка, който да представлява символът на Сириус в светлосиньо, според следните уточнения от Елма:

10,43ч.

Разрешава се ползването на знаци, дадени от Мен, за целите на Движение "Асуин". Знакът на Си­риус наистина да е с укáзания цвят. Ъгълът на Сири­усовата хорда за Движение "Асуин" е под 35°18′46″ спрямо основата на листа. Всяка монада си има Си­риусов ъгъл. Ако го спазва, всичко ще върви по най-добър начин. Ще давам монадния ъгъл на всеки сът­рудник, който съдейства за сваляне и възлизане на асуúн! Вътре, под хордата, може да има изображение на прекрасна млада жена. Одобрявам образа от кова­ната мед на кавказеца. Силата на асуúна да бъде максимална, а разстоянието на Вихъра от горния де­сен край на хордата да е равно на 1/3.284 от нейната дължина. Разстояние от центъра - 2.87/3 от радиуса.

Първо се чертае окръжност с максимален диаметър на формат А 3, после се отмерва 2.87/3 от радиус, перпендику­лярен на хорда под ъгъл 35°18′46″ към основата. Останалото е лесно. "Вихърът" опира до окръжността - дебелината на ли­нията е такава, че при смаляване до размерите на печат да не се губи.

Отсега нататък, личните Сириусови знаци на всеки портретист и на всеки отделен прекрасен чо­век да съдържат подобен образ в центъра. Дебели­ната на линията към радиуса има значение, но търпи множество варианти. Те зависят от свободната воля или космическия момент.
Становището на принципите на Движение "Асуин", общо взето, одобрявам. Няма да продавате нищо. Толкоз. Който иска, ще му давате срещу пас­порт оригинал - да си извади сам копие. Това ще важи не само за картини, но и за текстове в писмен и зву­ков вид. Не се разрешават пари в депозит. Избяг­вайте да пипате пари лично, когато не сте ги спече­лили с природен труд. Това важи само за учениците на Христа. Под "природен труд" разбирам труд за прехраната в полето, в градината - и то без машини. Може и без инструменти, но засега не знаете как.
Дарявайте отпечатъци само на бременни, майки, които кърмят и с деца до 28 годишна възраст, които не ядат месо.
Общо взето - засега - това е.
                                                                                       11,34ч.

Второто нещо, което трябва да се направи от прог­рамиста, е да се обиколи по еволюционната посока (почвайки на есперанто най-отдолу; горната част вече не може да бъде по еволюционната посока, освен на арабски), но винаги с върха нагоре, макар и радиално, с думата "Асуин", повтаряща се на различни езици, с тяхната азбука и правопис. За целта да се отиде в преводаческо бюро и да се направи тази поръчка на всички езици, с които разполагат. Около символа на Сириус първо ще се разположи думата на славянските езици, при ко­ито изписването ú се различава (напр. на български и на руски не се различава, но как е в другите?). Най-отгоре - на българ­ски, най-отдолу - на есперанто, с по-удебелен шрифт и на двата езика. Може да се оскъпи, но вторият вариант трябва да е с езиците на балтийските народи (и скандинавските). Третият - с тези на латиница, четвъртият - на индийските и кавказките, петият - на далекоизточните, шестият - на Мала Азия и пр. За последните има да мислим. При всички случаи обаче "асуúн" на български и есперанто трябва да си остане най-горе, по средата и най-долу.
Едновременно да се поръча за превод и следващият по-долу пояснителен текст, пак последователно на всички езици, в същия ред. Сега да се поръча първо на руски, белоруски и ук­раински. Добре ще е после да обсъдим как да разположим тек­стовете в 5 колони (1. бълг., 2. руски, 3. белоруски, 4. украин­ски, 5. есперанто).
Ако може, един приятел да проучи колко ще струва из­работването и защитата на запазения знак и колко върви една стр. превод, за да се съобразим и изпратим парите.
Ето и текстът за превод:                                                                 
ПРОЕКТОПЛАН
ЗА ВИДА НА ИЗЛОЖБАТА

(минимум и максимум програма)

1. Ксерокопията на цветни фотоси върху бял тапет-паспарту, в холорамка - надпис "Асуин" на няколко езика; и с най-външна холорамка на паспартуто с по-дребен шрифт на 5 езика (български и есперанто - винаги основни): "Универсално движение на душú с искра Божия за подобряване бита и култу­рата на майчинството". Отдолу на паспартуто - печат на "Асуин", отляво с регистрационен номер на произведението в Банката за тотално архивиране на артефакти с високо съ­държание на асуúн; печат на "Арете" отдясно и кодирано име на автора за защитени права и застраховка, в центъра горе - запазеният знак на "Асуин" (ако може лазерен, като визите) и надпис за време, място и естество на произведението, в пре­вод на 5-те езика. Указания за оригинала (размери, техника, ателие и пр.). Цялостната композиция картина-сведения се архивира намалена върху бланка на "Асуин" и се пази на дис­кети или в твърда памет, а негативът или диапозитивът от репродукцията на самото произведение - при най-добри усло­вия.
На всички стени от изложбата отгоре надолу вървят няколко успоредни реда тематични серии фотоси: космос и хора (момичета, жени, майки); планини и мъже, момчета; гори и цветя; море.
На няколко успоредни реда - серии картини от ано­нимни художници, също архивирани от "Асуин" и защитени от "Арете".
2. На нивото на очите на зрителя вървят, по посока, обратна на часовниковата стрелка, табла с текстове, наб­рани на компютър (или ръкописни):
а) плакат със запазената марка на "Асуин";
б) страниците с концепцията на "Асуин";
в) страници с материала за Сириус; страници с "Тър­жествена меса за Бременната". Тези текстове да се считат за постоянни, като при повече място могат да се добавят и "Осияния за Красотата", "Осияния за Любовта", бременността и кърменето, отделни извадки на тази тема и пр. Последният плакат е на Звездата на Елма.
3. В залата звучи периодично, с интервали от тишина, предкласика и друга тиха и нежна музика, подбрана от "Асуин".
4. Има бюро и рафтове за сключване на договори за нови сътрудници и почитатели на "Асуин", където се попъл­ват бланки - на гърба с изображения на картини от изложбата на лицето - договор за вида участие: с фигура, с лице, с фо­тоси, с картини, с посредничество за връзка с хора и творци според критериите на Движението; с куриерство, труд, тех­ника, разнасяне на блага, снабдителство и мн. други, а също и с предоставяне на обработваема земя и жилища безплатно; сътрудници-четци за записи и пр.
5. Бюро и рафтове с Библиотека "Прекрасни чудаци", а също и серия видеофилми на тази тема. Също - библиотека и видеотека за Любовта. Книжките се ползват на библиотечни начала (на място - с малка читалня и заемна за в къщи). Във всяка книжка се приканват художниците-илюстратори за свои версии в духа на произведението. Има и аудиотека със слу­шалки, както и вътрешно помещение за четци и записи на произведенията.
Серия с "Поезия" - и същите дейности; записи на фона на подходяща музика. Даване на книгите за ксерокс срещу пас­порт. В бъдеще - собствен ксерокс там.
6. Отдел с компютър и фотоателие за архивиране и с цветен ксерокс за отпечатване на одобрени картини и фо­тоси (на земята под картините - саксии с цветя).
7. Изнасяне на концерти периодично в изложбената зала.
8. Щанд за плодове - приемане от дарители и разпреде­ляне по майки и деца; секции за бартерна обмяна на картички и плакати, касети, видеокасети и др. срещу плодове и "детска валута" - семки и костилки.
9. Компютър с програми и адреси за маршрути по до­мовете и селищата, страните на сродни души и лица със сродни интереси по критериите на сравнителната антропо­логия и анкетни методи - за участие в "Асуин". Организиране на мероприятия по дни от седмицата и екскурзии. Ден за обу­чение по танци на народите и епохите в съответните кос­тюми (вторник).
10. Компютър и бюро с адреси и снабдителско-слу­жебна и ремонтна дейност по адресите на бременните, кър­мещите и децата в система "Асуин". Изпращане на прекрасни деца в специални униформи.
11. Други дейности, напр. бюлетин на Движението.
12. Отдел за връзки с чужбина и кореспонденция.
13. Кът за художници, правещи в момента портрети от натура и копия на фотоси от изложбата.


ПРОЕКТОПРОГРАМА
ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА ИЗЛОЖБА
"АСУИН" -
КУЛТУРСОЦИОЛОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА НОВИ
ФОРМИ НА ОБМЯНА МЕЖДУ ТВОРЕЦ И ПОЧИТАТЕЛ

(да присъстват своевременно уведомени журналисти)


1. Музика; Артист прочита "Читател" от Горки;
2. Рецитация на стихове за любовта, красотата на приро­дата и за майката и детето;
3. Водещата открива с импровизирано слово за същността на това дело и дава думата на петима четци за прочитане на Концепцията на "Асуин": бременна, кърмеща, момиченце, мом­ченце и девойка. Филмът "Чайката Джонатан Ливингстън".
4. Мъж - творец или администратор (организатор) обяснява структурата и особеностите на различните отдели. После - представител на "Арете".
5. Откриване на изложбата, която до този момент е покрита по някакъв начин - разглеждане от посетителите.
6. Почерпка.
7. Занимания и обмяна по различните секции и щандове.
8. Трябва да има и книги за впечатления и интервюта (със за­пис) за впечатления, идеи и препоръки.

СЪДЪРЖАНИЕ
/