Книга 21


Януари 128(1992)
София
19.X.130(1994)
Бургас

"МОЛИТВА НА ИСКРАТА БОЖИЯ"
И БИÁДИТЕ

18,11 20,59ч.
- Може ли да се редактира директно от Теб, тъй като ня­кога дойде спонтанно, не по класическия начин, и не съм съв­сем сигурен в каква степен е осияние? Ако не - да се продик­тува съвсем нов текст.

18,25ч.

- Остава. Правилно си схванал още първия път. Не се колебай, пиши, а Аз ще следя: ако реша, ще изме­ням:

- Господи, помогни на сърцата ни, в които си вложил Своята Божествена искра, да Ти раз­познаваме винаги Словото! Вдъхни ни дух да Го изучаваме и прилагаме първи в живота си - и никога да не Го купуваме и продаваме. Бла­гослови ни Отче на изначалната Виделина на живота, да проповядваме Словото Ти с добри дела, а само от време на време - умствено и краснописно. Когато обаче, в случай на крайна нужда, се наложи да Те славим и гласно, нека тихопейното тайнство или речта ни да тръгне само по жребий.
Разположи ни, Боже, да леем блага кротост и чисто смирение - и на човешката сцена да бъдем последни.
Искра Божия припада в благоговение, всеки почита и уважава, не унизява, не прекослови, не взема сама думата. Тя не одумва, не прави забележки никому и ослепява напълно  за не­достатъците. Искра Божия гледа всякога бла­госклонно. Нейните мисли са благоприятни. Тя върви като музика през живота на хората.
Научи ни, Господи, да не сме груби и хладни, но да бъдем нежни, добри, отстъпчиви.
Освети же* духа ни, да ни пази от примките на изкуствените човеци, що си допуснал да се движат сред нас с някаква тайнствена и ви­сока цел. Да знаем, че небесните ангели имат нещо свято наум, когато ни оставят да ско­чим в златозарната пещ на страданието по­ради тия служебни същества, áлчущи само своето благо и право, и проявление. Направú ни, Господи, дълго да помним как се извлича от рýдата стопилката на тънкия вкус, за което ни гледат от Космоса всяка секунда, от всички страни - що мислим и вършим, и що си изби­раме.
Подухни, Боже мили, с Твоя син вятър на Истината във всички души, та да лумне чист пламък нагоре и от най-замъждялата Ти искра и да трепне с криле, просълзена, за започна­лото вече отлитане в Новата Вселена.
И като трептиш светло и пламенно с при­съствието на искрата Си Божия, Господи, Боже наш, усили в нас силата Си да отлича­ваме същинските человеци от куклите без монада, макар и да приличат на хора до смай­ване. Да не ставаме слуги и глашатаи на тия подобия, що чезнат като цветната шума нае­сен; като дим от скръбно съновидение.
Като благоволиш и ни събудиш да имаме мил поглед и блага дума дори и за най-лошите хора, то слезни, Господи на всички искри Бо­жии, най-после, и на тази планета - та да престане и тук, и сега, и навсякъде всяко купу­ване и продаване!

Та да заживеем, най-сетне, и ние: всеки със всички и всички със всеки - и с никой друг, освен Теб, Господарю наш на господарите и Слуга наш на слугите Ти, предани Господу нашему Христу Неизбродимому,

Комуто и оставаме верни всеки миг, всеки век - и навсякъде!
                                                            Аумéн

Край - 20,59ч.

Странната думичка “же” по-горе бе отбелязана със звез­дичка, за да питаме Елма защо я употребява на това място и с какъв смисъл – дали в руския. Той не отговори директно, но даде да се разбере, че я употребява там за връзка с Женското Начало на Христа и хипервселената и наистина и за връзка с руската душа и страна, на която предстои да посрещне Учи­теля сравнително скоро. 

Въпрос от 30.10.130г.,10,10ч.

- С какво да си обясня разрешението за пълната свобода при многократните корекции, които бяха извършени на Мо­литвата за 2-3 дни? Само с обещаното редактиране лично от Теб - или и с нещо друго? Сега това ли е вече съвършеният й вид?

- Молитвите биват канонични и свободни. Аз дадох само канавата, дошла от Моята искра, но тъй като твоята и всякоя друга искра Божия са не по-мало­важни пред очите на Бога, то в Божествения свят молитвите са свободни. Всеки има право да хареса молитвата на нечия искра, но да я промени според своята; при това, не само веднъж.

Запази този й вид, като кристализация на една биáда в настоящия космичен момент.

Аз настоявам религиозните да произнасят кано­нични молитви, за да си стоят в кошарите, при съ­ответните съчинители и преводачи. "Отче наш" обаче е най-добрата канонична молитва, която ви свързва пряко с Мен в духовния свят. Като почнете да я произнасяте в собствени редакции, ако те про­изтичат от искрата ви Божия, образуват се "биáдни" молитви - мостове от духовния към Божествения свят. Има и "триáдни", и "полиáдни" молитви - пак тържествува колективното, но вече не като молит­вена латерна, а като жива симфония - ултрафо­ния. В Божествения свят симфониите се имп­ровизират по дадена тема.

¤
Край - 10,45ч.

     
            На 17.Х.143(2007)г. идва осиянието “60 милиарда “Отче наш”, в което се дава един от индивидуалните, т.е. “биадните”  или Божествени варианти на тази молитва – б.п.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.