Книга 22


19.І.131(1995)
Бургас – Изгрев

СВОБОДЕН СИ НАПЪЛНО!
(ОРВ на Н.Й.Р.)

7,02ч.
1. Да спра ли да уча това, което съм започнал, защото мисля, че си губя времето и искам да си намеря учители и да уча за частно музикално обучение?
2. Да си сменя ли работата?
3. Да се каже нещо за братовчед ми Борис, който си замина онзи ден на обед;
4. Кога да свиря, като съм зает по цял ден на ра­бота? През кое време точно: дали след залез; изобщо, след залез може ли да се свири?
7,05ч.
- Сега въпросът стои така: ти ученик ли ис­каш да бъдеш или съвършен китарист? Ученикът се отличава с това, че което е започнал, го завър­шва. По принцип, така е, независимо дали ще рабо­тиш после по тази специалност. Някои свързват двете специалности и това е по-доброто, когато е възможно. Но то има смисъл, само ако ти се ха­ресва, ако ти е творческо призвание. В твоя слу­чай важи свободата да се самоопределиш, да пре­къснеш другото.
Повечето хора от твоя зодиакален знак се отегчават само за няколко месеца от всяко нещо, с което се захващат. Рядко довлачват до две-три години; пет максимум. Строежът на характера - аза, - а по-късно и на мюонното тяло изисква преди всичко упорита, съвършена концентрация. Прес­ледването на целта продължава най-малко седем години; втора мутация на ментала - след още се­дем; трета - след 21; четвърта - след 28 от нача­лото. Сега, това не важи за души, които са дошли да добият общ, а не мюонен опит. Повечето хора са все още нещо като обикновени деца, които са блъскани от вълните на настроенията, стават тресчици в морето на случайностите, нямат по­нятие за съзнателно поставена цел и дългосрочен план. Няма да ви чета лекия по психология на лич­ността. Богато емоционалните, артистични сърца, са способни на такава концентрация, но само ако попаднат на спонтанно избрана професия, която ги изпълва. Останалите просто се оставят да ги влачат обстоятелствата. Природата не се интересува защо строиш многоетажен хотел - го­воря за мюонната природа. По-елементарното на­селение си изгражда прекрасно мюонно тяло, тъй като умее да преследва цел. По-комбинативните са предимно сметкаджии, печалбари; останалите продължават да копаят в професията си или в една кармична връзка, просто от страх да не ос­танат на улицата. Така един прост гризач си про­дължава плъшето съществувание без никаква осо­бена полза за сияйната сфера на Духа, обаче трупа мюонни вериги: строи високо здание. Преминава от "тревисто" към "дървесно" съзнание, носът му се удължава и оформя, става "отговорен", т.е. възрастен - същество, способно да се грижи за по­коление и да изпълнява социална поръчка. С две думи, партньорът му е доволен: договорите се из­пълняват качествено и в срок. Тъкмо тия, природно развилите своя "мюон", въртят машината на ма­териалната и формално-духовната цивилизация. Те предварително се съгласяват с формалните изисквания, с духовните компромиси, които са не­избежна процедура. Преподавателят трябва да из­питва, докторът - да вкарва иглата, продавачът - да назове сума. Хванат ли се на хорото, такива "съвестни труженици" повече не си поставят ни­какви въпроси и докарват парахода си успешно до пенсия, с ясното съзнание, че са служили на близ­ките си и на обществото, общо взето, честно и предано. Тях­ното мюонно тяло е пределно добре оформено; сега остава да се върнат няколко пъти на Земята и да си вземат кармическите и етичес­ките из­пити: карма за умъртвяване на нерви; съд за учас­тие в общоприета лъжа; плащане с кръв за брой унищожени природни клетки.
Съществата от невинните светове, когато попаднат на планети като Земята, прекалено дълго "клинчат": не желаят да станат палачи или боклуджии, тъй като са живи спомените им за един съвършен свят. Те може да са с някакъв мюонен опит, може да са способни музиканти, матема­тици, лечители, ала за тях посягането към дис­хармонията или скалпела, фармацията; съучаст­ничеството в производство, е равнозначно на кос­мично предателство. Рутинери и функционери, за­наятчии те могат да станат, но не искат друг да им налага цели и методи, обслужващи черната ложа.
Твоят случай не е такъв. Ти си чутък за кос­мичната етика, но ти предстои съзнателното изг­раждане на мюонно тяло и затова трябва да се ре­шиш на избор. Избор на поле с гарантиран многого­дишен труд в една област, където ще копаеш с де­сетилетия. Понякога човек е сбъркал: открива приз­ванието си по-късно - онова, което ще му топли ду­шата. В такива случаи има право да прекъсне стро­ежа на "хотела" и да се посвети изцяло на новото. Обаче повечето хостонни и прелетни серафими за­рязват начинания и приятелства с непроследима скорост – понеже са в летеж, те нямат съвест, на­речена "устояване". И да разберат това философски, просто не могат да се спрат - и това е! И вие не се опитвайте да ги спирате, тъй като това са мото­циклетисти с 300 километра в час: представяте си какво ще стане на магистралата… Те не само не ис­кат и не могат, но не трябва да бъдат спирани! Тяхната монада в момента се храни от потока на впечатленията, от бързата смяна на случки и кадри, от силните и ежедневни дози новост, игра, сетивен хазарт. Не им пречете да си останат късоноси и чи­поноси в това прераждане, да трупат гънки в "слани­ната" на ментала си. Топчестите носове говорят тъкмо за това: ментал, затлъстял от впечатления; пълен умствен хаос, представляващ наркотик на съзнанието: нищо да не се повтаря, за нищо да не бъ­дем продължително отговорни. И - по възможност - да сменяме обектите на вниманието си през няколко мига или месеца - инак почва да вие от скука и ужас душата ни.
Сега ти трябва да предпочетеш това, ко­ето е на сърцето ти. Няма по-голямо нещастие от професия, която не храни сърцето! За чувст­вителните личности е така. Но ако не искаш да бъдеш миньор в рудника на науката или на техни­ката, продължи да копаеш в музиката.
Ние се опасяваме, че няма да ти достигнат повече силите да съчетаваш няколко дини и два пъпеша... Етерният ти капитал е оскъден и за­това трябва да направиш избора си еднозначно: ще се наложиш с китарата! Всяко истинско пос­тижение изисква решителни жертви. Обаче внима­вай, от сега нататък не се помайвай: от тебе ис­кам мюонно тяло за малкото години, които ти ос­тават! А това значи - приеми го буквално - първо: подготовка за консерватория тук и специализация в чужбина. Как ще се изхранваш в това време да не те е еня: ти или имаш близки, или нямаш. Сериозно се учи веднъж в живота - всички жертви са оправ­дани. Който сега вложи в твоето предприятие, после ще му върнеш капитала с несметни лихви. Второ - искам те първенец в световните конкурси по китара - несменяем! Искам те Паганини на ки­тарата и нещо повече: ученик на Учителя, с втора специалност китара! Трето: турнета по всички градове и колкото може повече села по света. Аз имам милиони ученици - деца Божии, - които могат да си дойдат при Татко си само чрез Орфеи на му­зиката, подобни на твоята душа. След това - чет­върто - те искам педагог за няколко години, за да предадеш орфическото си изкуство на поколени­ята. Към края на този живот - пето - искам да тръгнеш да свириш на бременни, кърмачки и деца; и да научиш студентите си на това изкуство. Нак­рая ще минеш по болниците и ще дигнеш хора от леглата.
Знай, че повелята Ми е строга и че ти пра­щам архангела Оптúн да ти бъде "бодигард"… Той ще слезе с три музи, от които една ще се всели в теб. Другите две ще влизат в твоите партньори, понеже ти ще направиш състави от виртуози.
В течение на концертите, ще те направя тръба за видни професионалисти. Ще ти пращам райски китаристи, същества от други светове, да свирят чрез теб. Твоите импровизации ще станат новата класика. Хората ще чуват цял невидим ор­кестър около тебе; някои ще се излъчват от въз­торг; други ще докараш до възкресение.


- Мога ли да постигна всичко това в едно прераж­дане?

- Можеш! - Ако не изсвириш нито една нота от адски композитор; ако с течение на времето почнеш да свириш без пари и спазваш основните правила на Школата - всичко това ще стане!
По този начин ти отговарям (и) на втория въпрос: никаква работа за насъщния повече! Ако нямаш близки, които да ти дават къшей хляб на ден, ще ти пратя приятели. Близки, които не из­пълняват задълженията си да поддържат децата си до тяхното истинско пълнолетие, не са никакви близки, никакви родители. Приеми, че отсега на­татък приятелите ще са отговорни, ако умреш от глад. Няма какво да си играем на криеница: сега искам да видя предаността на приятелите на дело. Това, че оставят Словото сáмо в едни ръце, ще си го платят; но тройно ще Ми платят, ако сега оставят Първия Ми музикален холизатор на произвола на съдбата! Всички отколе плюят срещу евреите, но Аз живея в сърцата им - поне докато подпомагат своите си. Първият, който организира фонд за студенти, докато стъпят на краката си, ще се приеме с почести в Шамбала. Който създаде фонд за майките - такива, каквито Ни трябват, - ще му дадем достъп до световете чрез Агарта. Който се усети да стане ученик на Христа и почне да отделя от залъка си за работниците по Сло­вото - ще го приема на Изгрева!
Сега вие, българите, сте най-калпавата стока в това отношение: смятате, че сте се спа­сили от камшика на Съдбата по системата на единичните ятаци. Не, един ятак повече печели, но и повече вреди: пуска земетресения и войни по световете по причина на първородния грях: спира­нето обмяната на съществата. Ние търпим това положение, но смъртта ще ви коси, докато не поч­нете да си обменяте гостите в това прераждане.
3. "Борис" влезе в една котка и не иска да из­лезе от нея... Трябва да му помогнете да излезе до пролетта, защото инак ще има неприятности.
4. Свирене не по-малко от осем часа на ден, с почивки. Никакво свирене до обед! От 12 до 8 ве­черта - това ти е работното време. Сутрин си на изгрев в планината; на разходка до 10 ч. После два часа срещи с приятели, понякога на уроци, ако е възможно на преподавателя. (Другите уроци - вечер, до 8 ч. - б.д.)
Съветвам те да пренебрегнеш страха и чо­вешката логика - смело Ме послушай и ще видиш какво ще стане. Ако почнеш да примираш от глад - позвъни един телефон. Поне един вечен приятел си имаш на този свят - Той ще отдели половината от залъка си.
Свободен си напълно!

Пак отваряне на томове с беседи – случайно взети:

"Сега аз в своите изследвания имам факти, които показват, че човек в няколко години може да измени своя живот, може да измени своята съдба. Аз имам факти и данни! На някои хора в 4-5 години носът им се продължава с един сантиметър - при уси­лена умствена деятелност. Някои хора, на които челото е полегато, с усилена умст­вена деятелност челото им се изправя с 2 сантиметра! Стават тия неща! В техния живот е станал един цял органически прев­рат. Може да стане!" Из "Значението на ръцете и пръстите" 7.І.1923г. ООК

Тази мисъл от Учителя е дадена специално за теб, Н. Когато се падне цитат от Словото при отваряне напо­соки или даже при съзнателен избор, Господ лично се анга­жира да изпълни думите Си за човека, комуто са предназна­чени. Във всяко базово ЖЛО, броят на буквите е число на искрите Божии, които Бог е родил в момента, и един ден те ще се превърнат в хора - сродни души на получилия осияни­ето, може би и негови ученици, когато той стане ангел-ръ­ководител или Учител. Препинателните знаци се превръ­щат в негови служебни природни духове, а разстоянията между думите - лично негови алохими!
Букви от осиянията раждат монади на Христа, а от беседите – монади, или по-точно полиади, с искра Божия на Учителя.

20.І.131г. 8,00ч.
Сега, като свърши светлосиният тънкописец, оти­дох да търся с какво да продължа мислите от Учителя, ко­ито Той дава днес специално за теб. Докосвайки рафта, той падна, а на земята се изтърколи само един тънкописец измежду десетките други: именно циан! С това Бог иска да каже, че ти продължава живота на Земята, ако изпълниш Неговата молба без колебание. Инак лимитът ти е огра­ничен – няма да живееш 120 години. Ти ще видиш една нова линия, която ще се появи на дясната ти длан. Учителят заверява думите Си със следните редове от беседите. Бог ми е свидетел, че отварям томовете където падне:

"Ти си длъжен да се молиш, но си длъ­жен и да учиш. Молитвата ви към Бога не заместя ученето на уроците. Двата процеса вървят едновременно. За един малък опит в цигулката, само да намеря един ритмус, де­сет години съм работил! Само за да намеря един ритмус, всяка сутрин съм работил - и след 10 години се домогнах до този закон. Разбирате ли? - "Ама трябва да стане из­вестен проблясък…" - Ще работиш! Ще ра­ботиш!"

"Целта на един ученик по музика каква е? - Да изучи музиката, която ще може да употреби за себе си, за своите ближни или за света - да му служи за прехрана."

"И тъй, помнете: сегашното ви поло­жение да не ви смущава, то не може без това, но вътрешно разсъждавайте разумно. Туй положение ще се измени."

"Няма да уча! - Шибне те: "Ще учиш!" И, следователно, всички те - ония Братя, ко­ито ръководят вашите съдбини - са много строги: изпълняват този, великия закон, и те подтикват към тоя благороден импулс."

"И тъй, във вас ще има едно желание да определите своето положение. (...) Желани­ето на всинца Ни е да имате стремеж да се учите. Човек, който иска да се учи, всякога се подмладява! (...) Ще вземеш книгата да четеш, ти за "абонатите" (хората, които мислят, че сме им длъжни – б.д.) няма да мислиш.(…)"

"Някои, като ме слушат, казват: "Много лесно говори Учителят, ама Той бил ли е на нашето положение?" - Аз ще ви попитам тъй: "Вие на моето място били ли сте? Аз на вашето место съм бил, но вие били ли сте на моето? - Всичко туй, което сега из­питвате вие, Аз съм го минал, тия задачи съм ги решилминал съм през тях! Решил съм ги - и мога да ви кажа как да ги решите вие правилно. Но като ученик, всяка задача си има начин за разрешаване."

"Сега вие, окултните ученици, трябва да имате едно много правилно схващане на живота - правилно и конкретно схващане(…). Да дадем един модел на съвременния свят - ний сме окултни ученици! Ако не можем да дадем един модел, в какво седи нашата окултна наука? Ще дадем едно мощно движение напред - тъй, както житното зърно израс­тва отдолу нагоре. Ще кажем тъй: "Ние имаме право в този свят да растем, да се развиваме, да цъфтим, да вържем и да уз­ряваме! И в този вътрешен процес, който ни е даден, никой няма право да ни спира! Никой няма право да спира Божественото в нас! Никоя сила в света не е в състояние да спре моето растене! Никоя сила в света няма право да спира моето Божествено растене!"

"Туй ще го турите в себе си - няма да се колебаете! Кажете ли тъй, Бог ще бъде на ваша страна, защото туй е Негов Закон. Негов закон е да растете, да се развивате, да цъфтите, да вържете, да зреете. И ко­гато вие започнете да растете, Богу е при­ятно, че вие растете. Като вържете и ко­гато зреете - приятно Му е. Бог се радва на Своите дела. Като дойдат мъчнотии, ще кажете тъй: "В Божествения план е аз да раста в добродетелта; в Божествения план е аз да възраствам в Божията Правда, в Бо­жествения план е аз да живея в Божията Истина; в Божествения план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост; в Божествения план е аз да узрея в Божията Любов! Следователно, аз съм в пътя на Истината и на Божестве­ния живот. Туй право никой не може да ми го отнеме. То е мое собствено право. Дето е Господ - там съм и аз!"

"Кажете ли така, вие вече сте оградени с една мощна аура и всичките Бели Братя са на ваша страна и те изтеглят ножовете си! Щом изразим тази формула, заставаме прямо да изразим Божия Закон. Всичките тия Братя насочват своите мисли към Земята, ние ставаме едно мощно динамо и Божест­веният Закон почва да работи в нас.

Казвам: най-първо ще се поляризирате, ще бъдете верни на призванието си, няма да се страхувате, няма да се колебаете, ще опитате!

Всички тия преки насърчения от Учителя, дадени днес за Н., са от 15 ш.л. на ООК от 7.І.1923 г.: "Значението на ръцете и пръстите". С пръстите си в минало прераж­дане той е писал гениална музика и е дирижирал и сви­рил съвършено. Съвсем очевидно е, че падналите се мисли от беседите са предназначени конкретно за един най-вът­ре­шен ученик и инструменталист, откликнал се на молбата на Баща ни да се срещнем днес в Йулма и да помогнем за ог­раничаването на предстоящите бедствия.


Един Мъдрец нееднократно казва, че от средата
на 20 век ще събере около Себе Си всички хора, които в
историята на човечеството са дàли нещо на света –
много от тях ще се родят  в България и сред славянството.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.