Книга 24


28.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

МОНАДЕН ЪГЪЛ И МОНАДНО ЧИСЛО; СОЛАНТИКА
11,08-14ч.

- Във връзка с монадния ъгъл на Р.(0°15'36") и въобще във връзка с монадните ъгли възникват въпроси. Може ли да се отговори сега?

11,10ч.

- Да.

- От изчисленията по формулите на КМА ("Канон ма­тематической аспектологии", сп."Русская астрология", бр.5 от 1995г.) излиза, че монадният ъгъл на Р. представлява образуващ ъгъл на 4154-върха центро­бежна звезда - "4154-сте-ла", с точност 25%. Може ли да се счита, че при това положение двуизмерното движение на иск­рата ú Божия образува видимо почти окръжност в монадното Битие, а при голямо увеличение - именно 4154-върха ексцент­рична звезда? Означава ли това, че има резон човек да начер­тае в голям размер своята монадна фигура, после да я намали и този знак да има сила за него? Ако правилно се ориентирам, Звездата на Елма, тъй, както бе дадена и както я начер­тахме, представлява Монадата на Христа, проектирана в монадата на планетата Икло (или Инлáния) в момента, тъй като е 365-върха? Така ли е? Но бе казано, че това е само ди­аметралното ú сечение; а колко върха трябва да има сфера или сфероид, образуван по изходните данни? В този смисъл, не можем ли и ние да преизчи-сляваме планиметричните си монадни многоъгълници в стереофигури, поне що се отнася до ІІІ-то измерение? Има ли надежда да получим понятие за транспонацията им в още по-горни измерения?
Какво ни ползва личният ни монаден ъгъл и съответ­ното образуващо число, ако го възприемаме (ъгъла) като ас­пект? Какво отношение има точността на този аспект към свойствата на монадата? Напр., ниска точност в проценти не озна­чава ли по-голяма свободна воля и по-слаба предопределе­ност, както е случая с Р.?

- Ясновселената проектира всяка искра, ро­дена от Бога, със специална формула, за да стане тя определена. Докато е само изявена, тя има вектор, радиус, но още няма орбита. Алохимите нямат пла­нетни орбити, даже и звездни, но все пак звездите и планетите им влияят и превръщат радиуса им в крива линия. Щом уловят някой алохим, звездите го правят…(няма такива звуци, с които да изразя това "по-нятие", понеже то, само по себе си, не е поня­тие).
Навлизаме в тайни, които досега не са давани на вашето човечество. Засега е достатъчно да се доверите на Отца, Който реши, че могат да се да­ват някои монадни ъгли. Числата, които са им съот­ветни, са основа на монадната солáнтика. Това е синоним на "Божествена кабала".
Правилно си разбрал, че ниският % на точност означава по-голяма свобода на индивидуалната воля, с всички минуси и плюсове, следващи от това. Висо­ките проценти връзват монадата, но при ученици това означава сливане с Волята Божия.

- Може ли да се счита, че центробежните преплетени многоъгълници, както и обикновените, говорят за полиадност; а за монадност - повече центростремителните? Т.е. индивидуалността се проявява чрез "-грáла" и "-гралата", а "личността " - чрез "-стèла" и "-стèлата". Каква е тогава разликата между "стелите" и "гóните" - центробежните звездообразни многоъгълници - и обикновените? Това са основни въпроси, за да разберем философията и психологията на аспектите, а оттам - и на нашите монадни ъгли и числа (и по-лиадни?).

- Както вече знаете, центростремителните хорди са отношения между монади, които се стре­мят към Отца. Монадното ви число означава броя на душите, които образувате една по-голяма душа. Значи - по-малък ъгъл дава по-голяма синархическа верига, по тежък групов "атом". Но както вече зна­ете, атомите са на друго равнище - онези частици, които са истински неделими. Обикновените атоми са делими - и в това отношение те са "тóми", т.е. "полади" и други части от груповата монада, които изпитват "томление" една към друга - отново да се съединят. В този смисъл, "томлението" няма нищо общо с раз-рязването.
Оттук следва, че обикновените многоъгъл­ници са синтез на илухими, които могат да станат полиади само чрез ближните си - най-близките точки. Не укорявайте близките си и всички ангели, които не могат да се върнат в Бога, освен чрез сродната си душа; чрез душите, в които те виждат или си въобразяват че виждат проекция на сродната.

За да се онагледи този текст, прилагам таблици от статията ми в Москва тази година:

 
На тях им трябва физическа, пространствена бли­зост и преобладаващо присъствие. В това отноше­ние, повечето жени на Земята са такива - "обикно­вени" полигони. Виждате, че съвпадението на ес­теството им с наставката, която образува аспек­тите в тези многоъгълници, е пълно: "-ил".

 Измежду тях обаче само секстилата ви свързва абсолютно и пряко с Бога, т.е. - сродната ви душа, защото хор­дата ú е равна на радиуса. Забележете: диаметърът са вече два радиуса - връзка със сродната душа нап­раво през Центъра, т.е. Бога-Отца. И само чрез Него! Какво означава това? - Това означава, че при опозиция вие имате редкия шанс да се съедините със сродната си душа направо в тотвселената - в са­мото сърце на Бога! Там не е необходима някаква се­мейна, физическа територия. Където и да се нами­рате - дори и на двата полюса на Битието, щом се срещнете в Сърцето на Бога при опозиция, вие сте вече едно - завършен дух. При секстила обаче вие трябва да сте семейство.
Това представлява религията при илухимите - "свързването отново" ("религия" идва от "religare" – б.п.) с Бога чрез сродната душа и семейството. Виждате, че в повечето случаи, на Земята обикновените хора се мъчат да се свържат с Бога и щастието чрез обик­новени многоъгълници - чрез ближния и близките, познатите. Обикновените религиозни и даже свети­ите на Земята имат нужда от себеподобни, с които да се обменят от близко разстояние. (Елма говори за два основни вида светии – едни от Петата Степен на външните фигури на пентаграма (жезъла), които са към обикновените хора и все още не са станали Ученици; и други, които са завършили еволюцията си като обикновени хора и Ученици и са в центъра на пентаграма – б.п.) Затова даже и църквата, сродното общество, родната йерархия, т.е. народът ви на Земята или на Небето върви пак по родова линия - тази на обикновените многоъгъл­ници. Ние сме ги турили около пентаграма тъкмо така, последователно. Външните фигури в пентаг­рама образуват петоъгълник с върха надолу - "чер­ния полигон". Ето защо, пентагонът не може да се превърне в образец на човечеството, докато не се превърне в пентаграм с върха нагоре - или "пентúл". Сега разбирате защо черната ложа в Пентагона толкова много държи на семейната чест на служи­телите си. Черно или бяло, семейството там е на голяма почит. Пентагон, незатворен в Пентаграм и две окръжности, не може да служи на Бялото и на Всемирното Братство. Той ще се основава отдолу само на една точка - на Ножа или Сабята - и затова не може да бъде стабилен. Като добие два крака – добродетели, - тогава само работите му ще тръг­нат в посока, обратна на войните, бизнеса, прес­тъпленията и про-ституцията.
Какво трябва да направи Пентагонът и старо­заветните в него, заедно с новозаветните и правед­ните? - Да потърси левия крак на Пентаграма – Портата на Ученичеството.


Стъпи ли веднъж в пътя на пентúла, светията, геният, ученият, стра­далецът и даже насилникът имат шанс да се спа­сят: да не загинат при предстоящите пертурбации на вселената. А какво значи да станеш ученик, да ис­каш да тръгнеш към Иисуса? - Това значи да приклю­чиш с черния петоъгълник и да престанеш да се ин­дивидуализираш като светските хора. Първото па­дение на обособяването след Ножа е Чашата - адс­кото семейство. Вие не знаехте това досега - мис­лехте, че втората стъпка е страданието. А то няма никаква разлика: най-голямото страдание на Земята иде все от рода ви, от "близките" ви, с които сте имали вземане и даване през вековете. Да се от­кажеш от майка си и баща си - от мъж, жена, адски деца и роднини - не значи да се отречеш само от най-близките, но и от всички ония, които са ви били та­кива в предишните прераждания. Вие сега ги сре­щате пак по улиците, плащат ви или се разплащате - и от това иде най-голямото страдание.
Да знаеш как да изпиеш Сократовата чаша - да се отречеш от такива "близки", без да им откажеш дължимото, - в това именно е тайната на Второто обикновено посвещение - стъпката от Ножа към Ча­шата (Чашата е символ също на притежанията, на печалбите, на труда за насъщния и грижата за утрешния ден; на къщата, вещите и личния живот – б.п.) и от Чашата към Книгата, която обикновените хора следват по пен-тагона, об­ратно на паневритмията: насилие – женитба – титла - слава и "светейшество". Това е стълби­цата на ада, по която се изкачват към смъртта и безлюбието всички светски насилници, "морални", "учени", "гении" и "светии". Схващате ли разликата?
Ученикът, стъпил вече твърдо на обратния път - пътят на паневритмията (въртенето обратно на часовата стрелка – б.п.), - се разпознава първо по това, че почва да изучава Словото на Бога в оригинал и да ходи на паневритмия. Не ходи ли някой на паневритмия, не Ми го хвалете - той още няма нужда от ученичество. Може да е пръв гуру в Хима­лаите, но при Учителя още не е дошъл - в черния петоъгълник е още.
Та какво прави Аврам, за да стане Авраам - Син на Бога Жùваго и ученик на Христа? Какво трябва да стори, за да се срещне с Учителя - или Господа на Земята - лице с лице, физически? - Да е готов да тръгне по Пентаграмата, а не по пътя на Черния Петоъгълник! Геометриците ще Ме разберат добре. Ако си обикновен човек, запъртък, ти ще искаш да минеш от Ножа към Чашата: да си стоиш при майка и татко, да си се ожениш, да си ходиш по гости по близките и роднините и да печелиш такива земи и пари, които да ти осигурят прехраната. Като стиг­неш до интензивното, ясно ти става докъде води тая "чаша"…
Ученикът какво прави? Стъпи ли веднъж в Пътя на звездите - на преплетените многоъгълници, с пръв представител пентагарама, - той скача от Вя­рата направо към Учителя - няма време за бавене (правата линия от Вратата към Лика на Христос в пентаграма – б.п.). Като погледнете пентаграмата, ще се уверите: Посветеният, който минава от І към ІІ Посвещение, прескача в този живот и женитбата (парите, къ­щата, условията), и дипломите, и сцената – добива­нето на име. Светският човек, под диктата на ада, не може да мине нито една от тия спирки, без да го накажат: семейство, пари, род, "чест", диплома и име, а ако може - и духовен сан... Ето инволюцион­ното въртене на човека по черния петоъгълник, в който основният мотив, под камшик, е "утвържда­ване". (Трябва внимателно да се разграничат тези думи на Елма от обратното – насърчаването на ученика от Учителя да завърши висше образование и да изпълнява перфектно светските си задължения. Не сме дошли да ставаме отшелници, да не врим в казана. За ученика обаче тези външни форми не са мотивация на амбицията и егото, а нещо допълнително, необходимо за самоусъвършенстване и служене, с доминантно духовни мотиви – б.п.)
 Сега схващате ли? Не че няма да минете и вие до един по тези пътища, ако искате да станете Ученици, но питаме ви: можете ли в един миг да се откажете от всичко това? Или да престанете да му бъдете аргати, за да влезете в Новата Вселена?
Така, пътят на преплетените многоъгълници е път на ученици и на възлюбени Божии, който се изяснява солантически само в духа на новата българска аспектология. С това отговарям и на въпроса ви, каква е разликата между гоналните, -гралните и -стелните аспекти. Това са вериги от сродни души в света, в тотвселената и в универсума. Въпреки че универсумът е населен с "възлюбени Божии", а не толкова с Божествени творци и ученици, той е свят под управлението на Учителя.
Но това са само тео­ретически, изкуствени разделения. Тот е сърцето на Учителя, Учителят е тялото на Отца. Ето защо, ако искате да сте в Сърцето на Учителя, изслед­вайте центростреми-телното в себе си; ако искате да сте в Тялото Му - в универсума - изследвайте центробежното. Ако пък желаете да станете съв­сем съвършени - да опитвате и сътворявате и Пло­довете на Духа, тогава почнете да изучавате и света. Светът на Божия Дух (отново обикновените многоъгълници, но с въртене по паневритмията, а не обратно) се изразява именно с плодовете и пове­дението на Неговите хора и ангели в света - по­лето на Свободната Воля.
Ето защо - не се бойте! Какъвто и да е наклонът на монадата ви - "-úлен", "-áлен" или "-éлен, - вие използвайте свойто естество и есенция за сътво­ряване на добро. Няма да мине много време - и Но­вата Вселена ще ви забележи и ще ви отвори Тай­ната си Врата.
                                               
          Учителят свързва трите вида аспекти именно с тия три категории: илухими, алохими и елохими. Значи – елохимите са най-висшите изразители на обикновените многоъгълници и се проектират в Трите Механики: квантова, био-механика и небесна механика.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.