Книга 21


8.V.130(1994)
София - Изгрев

ОЩЕ ИЗЯСНЕНИЯ ЗА ЗВЕЗДАТА
НА ЕЛМА

14,45ч. С чертежи и изчисления се доказа и изясни оконча­телно, че параболите наистина слизат точно до 1/3 радиуса, с точност до стотна от мм. Това, самó по себе си, отново е крайно впечатляващо, като доказателс­тво за получаване на удивително точни математически ре­зултати по предвари­телно дадени пропорции от Диктуващия. Може ли да се тъл­кува философското, духовно значение и на това съотноше­ние?
Отново поставяме въпроса и за изобразяването на 24-те тънки радиуса между всеки два Розови лъча. Оказва се, че об­щото лице на розовите лъчи в Звездата, която чертаем, би тряб­вало да е 1,75 м2, докато лицето на тънките радиуси - само 0,02м2, т.е. тяхната площ съставлява само около 1,3% от площта на големите, Розови лъчи. Ако изпълним симво­лично тънките радиуси в така наречения "разтворен" или "вихров" вид, би трябвало концентрацията на розовата боя да е само около 1%. При това, тя би трябвало да избледнява към пери­ферията и това съвсем ще обезсмисли изпълнението й по този начин. Съществува вариант на изобразяване чрез пос­тепенно разредяващи се навън концентрични окръжности, но това изменя кабалистически още повече началното изискване да има тънки радиуси. Възможен ли е следният компромисен вариант, доближаващ се максимално до идеалния: тъй като общата ширина на тънките 24 радиуса с 3.7мм., може ли те да се изобразят компактно като групи от по няколко радиуса, например по 3, тъй като това са, фактически, часовете от денонощието и 4-те му фази? Тези 3 лъча са снопове от 8 ра­диуса, всеки по 1,23 мм.

- Любовта между всеки две монади образува пара­бола, слизаща на 1/3 радиус - нещо, което не ви казах в началото, за да се уверите в абсолютността на връзката. Смисълът на тази дълбочина се обяснява с делението на Звездата на три пръстена: Божес­твен, духовен и физически. Помнете, специално ще ви говоря за това. Дълбока е философията на всеки елемент от Звездата!
Що се отнася до изобразяването на тънките ради­уси, позволява се и само по един, сумарен. Доста­тъчно е да го спуснете от параболата към центъра, даже и без постепенно стесняване. Може да не тег­лите радиуса с боя до самия център, ако свърши по пътя. Това компенсира символически изтъняването.
Всеки радиус да започва с изчислената ширина.
Лозето е вече изкопано, проводниците на Розо­вото и Синьото – опънати; остава още малко да прокарате. Токът се включва със слагането на Але­ната Точка. До този момент електростанцията е тъмна - трябва да се опънат жиците правилно и ця­лата схема да е, общо взето, с правилни пропорции, за да стане първият ви контакт с Небето чрез Звез­дата на Елма. Дерзайте - радостта вече прелива! Ликувайте, мирът няма да закъснее! След няколко контрибуции, които ще плати светът и, в частност България, поради гонитбата на Моите, най-после Слънцето ще светне. Тронът на мрака ще падне! Трусовете почват, плесента ще се разпилее, доб­рите ще останат. Много притеснения ще изчезнат, но продавачите и повечето купувачи няма да бъдат съвсем доволни.
Любовта ви вика в цветните си градини! Ста­нете, отърсете праха от сандалите си и се покло­нете на първото единение на Инлания с Небесното Царство. Съвсем ще се промените, казвам ви!

Сега се стегнете и довършете бързо станцията, че да пуснем тока!

СЪДЪРЖАНИЕ
/