Книга 16

3.ІV.127(1991)г.
Йулма - Родопа

ОЩЕ ЗА АГÀРТА.
КРИСТАЛНИЯТ ПОКРОВИТЕЛ НА ЖАКЛИН.
ГОВОРЕЩИЯТ КАМЪК В УСТОВО
ЖЛО / ЛА


Паметна плоча  на свещеник Константин Дъновски
(20.VIII.1830 - 13.XI.1918)

5,45 ч.
            Въпрос - за базата?

            - Вие чухте по радиото за дълбоките сонди и за ужасните крясъци на измъчвани и изтезавани хора, които са се чули от там. Това е, именно, Ремонт­ното Битие, за което много отдавна знаете. А много по-нагоре, под самата Родопа, са базите на тъмните и светлите владетели на планетата. Ко­гато слизат, те стават невидими на определена ви­сочина. Сега са много неспокойни, понеже се налага да се направи пълна ревизия на тайните цивилизации и лошите да останат назад в пространството. Ако останете тук по-дълго време, но прекарате по-нави­соко, някоя нощ може да ви свържа с някои от Моите. Времето за първия официален контакт е пред прага ви! Скоро и по телевизията ще видите такива слу­чаи, но първите трябва да са в по-тесен кръг.
          А като си направите обител на някой връх, ще ви кажа по кое време и с кои думи да ги повикате...
          - Кой е кристалният, светещ човек, който се яви на Л.? И какъв е "говорещият" камък в Устово (Смолян) – от разсто­яние 2-3 метра се чуват гласове, а като се доближат до него – не се чуват...  Не се поддава на никакви опити за разкриване.

5,45 ч.
 Йоман се нарича този, който се грижи за тво­ята душа и е пряко отговорен за тебе. С новата структура на Рила и Родопа – най-старата планин­ска маса на света - се получиха необходимите наля­гания на първите минерални "кролове". Това са Пос­ветени от етерното пространство, които се кон­дензираха пряко от етера – кристални същества. Същите бяха видени някога от пророк Езикиил, който ги описва; само че онези бяха имитанти, не истински – врагове.
Ти си от спасените, въпреки че понякога си мислиш, че не си много добра. Затова Йо­ман посети и тебе видимо, тъй като предстои пре­селение на хора, които ще останат в Новата Земя и Новото Небе.
Йоман сега ти казва: "Орлан Та­баин Отол!", т.е. "Пътят ти напред е разчистен!" Ако имаш нужда от помощ, можеш да ги извикаш с това име седем пъти - и няма да се плашиш. Само че непременно при важни случаи, понеже си има работа.
          Природата на говорящия камък никак не е обикно­вена. Сложих го за паметник на Истината, по­неже в Устово се роди Константин, който бе земният Ми баща в този век. Има породи предаватели на енергия, има породи за лечение, за пробуждане на различни дарби, за пренос на друго място, за виждане на далечни разстояния. Устовският камък е микро­фон. Сложете чувствително средство за запис и вижте дали ще се запише, после потърсете прево­дачи и ще видите какво си говорят съществата на друго място.
          Деца до пет години, поставени до камъка, може да чуят повече неща, въпреки че ние не ги чуваме при приближаване. Можете да влезете във връзка с онези, които чувате, ако произнесете формулата: "Цо Лон Оман!"Произнасяйте я тихо, но не близко - тъкмо в зоната, където не се чува, понеже тази зона е за предаване отвън-навътре. Тогава се отделете в зоната на приемането и слушайте – има шанс да ви проговорят на ваш език. При това, почукайте с няка­къв по-твърд камък 5-6 пъти – ще чуете почукване от вътре.
          - Има ли връзка с гробището?
          -Връзка има, понеже това е универсален микро­фон с голям диапазон – може да чуете най-различни неща. Самите те също се чуват как си говорят; но с формулите, които ви давам, вие ще имате връзка с по-висш център.
          В бъдеще трябва да построите нещо като па­раклис или светилище на това място, на името на Константин Дъновски. Само че не трябва да бъде преградéн достъпът на слънчеви лъчи до камъка. Може пред параклиса да е камъкът. Въпросът е да не се затъмнява.

СЪДЪРЖАНИЕ
/