Книга 39

3.І.150(2014)

Днешното чудо

(за новите данкноти на човеците с душа)

 

 (резюме)

В Божественото се започва с малкото. При по-кратки гостувания на човеци с душа, някои се възнасят в транс към небесата и пътуват по звездите без никакви проблеми. Не знаят защо това не се получава вкъщи или при по-дълго пребиваване някъде. Други обаче трябва да бъдат поне 25 години плътно при някого, за да се научат да летят. 

Мощната и отчаяна съпротива на определени сили през целия ден не даде възможност това съобщение да се направи по-рано, но е желателно то да се разпространи широко именно днес до полунощ - това има значение. Има значение, понеже днешната дата - трети януари 150 година по христи­янския григорианско-беинсанския календар - е свещена: тя ще се запомни от народите! Хиляди тъмни същества се събраха по даден знак в едни координати, за да се развихрят бясно и да не дадат днес това да стигне до човечеството. Дори блоки­раха интернет и развалиха един нов компютър.

Бог даде шанс в последния момент нещата да се оправят -  дано не е временно, за да стигне сега това експресно до вас.

В три и половина сутринта двама приятели в различни стаи се събуждат без уговорка и получават небесни послания. Един нов приятел, на трето място, съвсем наскоро е сънувал сън или е имал откровение за свещения призив "Ела!"

Приятелят-гост, автор на уникални книги за любовта и мъдростта и пр., става причина за идването на това откро­вение при домакина. По тази причина той се оказва "импулса­тор" на днешното осияние, ако е само осияние - може да е ня­коя от по-следващите форми на Контакта, при която момен­тално ще произтекат изцеления, подмладявания, просветле­ния, възнесения, действа и възкресения. За това нещо един ден народите ще разказват.

Защо импулсатор? - Защото в навечерието на този новогодишен подарък, той разказа за един от най-типичните случаи в живота си, каквито е имал много, имали сме ги и ги имаме постоянно и ние - стотици хиляди хора, а може би и милиони. Това са случаите с така наречените хора-хибриди. Ко­гато някой е роден от родител с душа и родител без душа или с крайно замъждяло космично пламъче, той се ражда като ду­шевен хибрид, мутант, амфибия. Външно изглежда като чо­век, но вътрешно е постоянно разкъсван от колебания, разд­воения, компромиси, страхове и дълбоки, безнадеждни отчая­ния. Тези, при които взема превес родителят без дух и душа, почти загасяват искрата си Божия - жаждата за Свобода и Любов - или направо я духват, докато изтлее. В които победи родителят с дух и душа, престават да бъдат садисти и ма­зохисти и са склонни на бунт срещу вампирическите робства. Амфибиите от първия род се познават по това: при всички случаи в живота си, когато имат възможност за избор, изби­рат хора и неща от по-ниско качество, по-ниска еволюция. Възможно най-ниска - или в най-добрия случай непременно с една степен по-ниска от някоя, която съществува реално и Бог им я е предложил.

Бог ни предлага минимум 10 възможности в едно прераж­дане да се срещнем с любовта, със сродната си душа. Ако не директно с нея, понеже това става много рядко на земята, то с човек от сродната верига, който прилича относително най-много на Единствената ни Половина в Битието. Тази година - 2014 - или година 150-а от раждането на Едного на Земята - слънцето по 12 показателя  прави аспект квинконция към мястото си през 1864 г. Това е аспект на веригата от сродни души, към която принадлежи всеки. Среща директно със Срод­ната става през други цикли, а със сигурност - ако човек до­живее до 180 години. След като сме създадени да живеем де­сетки хиляди години в едно физическо тяло, ако не се самоу­нищожаваме и взаимоунищожаваме, това е едно нищо. Тези два процеса протичат не само от неправилното дишане, хра­нене, мислене, действане и пр, но преди всичко поради прини­зените избори в живота ни; и по-точно - в живота на хората-хибриди. Обикновено това става поради двойнствената им същност: човекът от по-ниска еволюция в тях има доста за­нижен вкус и идеал. Той се самоубива бавно и се състарява чрез астралните си тръпки и социалните съображения. Има привличане към хора без монада или с доста замъждяло ду­шевно пламъче.  Попаднали са на "сляпата си неделя" в жи­вота си, тъй като все още имат вкус към леш - към разла­гащи се партньори. Последните известно време имат вид на истински хора, понеже са пуснати в Битието за наши тре­ньори, възпитатели. По същество са властници и консума­тори, формени егоисти. Жертвите им са зомбирани от тях, хипнотизирани, както змията привлича някои животни и птички или хищното цвете - нещастното насекомо. 

Хората-хибриди често забравят наследствената си част от светлата страна, от рода и родителя с искра Божия, и затова при тях се явява вкус към развалено и опияняващо и мисъл за материално уреждане в "живота" (това те наричат "живот"). Компромисът им става кредо или са принудени да изменят на себе си от страх, робско чувство, овчедушно чув­ство за примирение и дълг и абсолютно невярно разбиране за морал, вяра, отговорности, чувство за дълг. Повярвали са в легендата, че си заслужава да погубват здравето и душата си "заради децата" - най-невярната и най-катастрофалната позиция. Животът ще им покаже, че такива деца тръгват главоломно по техния път: те стават безволни подражатели и консуматори, разболяват се от същите болести и много по-лоши, провалят еволюцията си с още по-голяма скорост. Те не са могли да видят пример на свещен и божествен бунт в името на Истината. Лъжата и лицемерието на родителя, подчинеността му на един деспот и тиранин или на някой плачльо, който манипулира околните чрез мелодрами, практи­кувани пред очите им десетки години, не им дават шанс да разберат, че на този свят има и вярност на себе си, истинска чест, истинска доблест, истинска съвест. Те ще последват примера на родителя си и ще почнат отрано своето психи­ческо и душевно разложение. По-простите ще се съобразяват с роднините и комшиите, най-невежите ще се подчинят безропотно на поредния агресивен или манипулативен егоист. А най-простите и невежи ще тълкуват нравствеността, както я внушава и тълкува адската религия: "напускането на дра­кона е грях". 

Има и окултен вариант на тази грамадна лъжа през вековете: че по този начин се изплащала карма... Да, има и та­кива случаи, но те са 1 на 1000 или 1 на един милион - случа­ите, когато бившият терорист и егоист от предишно пре­раждане трябва да сърба попарата на по-голям дявол от себе си. Тогава съдбата ще го принуди да я сърба цял живот и той няма да може да избяга по никой начин. Но в останалите слу­чаи ние ставаме съучастници на едно голямо престъпление: липсата на бунт оставя егоиста с впечатлението, че той е в правото си. Така той не може да направи и сантиметър нап­ред в еволюцията си. Дори да ни убие или да се самоубие от ярост  или отчаяние, той ще направи крачка напред в еволю­цията си, защото ще види пред себе си пример за друго мис­лене и действие. В момента няма да разбере, но след сто или триста години ще ни благодари, че сме се разбунтували. 

Това е накратко предисловието, а ето какво се случи тази сутрин в 6 часа, след като протече една подготовка с небесни обяснения от 3 и половина след полунощ. Бе казано, че документът, който ще бъде продиктуван, е стандартен образец на велик космичен документ, който е спасил милиони човешки и ангелски души в Старата Вселена и ги е извел от ада, спасил е даже божества.

Каза се, че днешният ден е велик ден за нашето човечес­тво, понеже този документ бележи края на адската икономика и сатанинските правителства, ликвидацията на производст­вено търговската "шайка" от интервенти, дошли на земята ни, за да ни унищожат и отстранят. Това бил истинският край на Черния век и началото на Светлия век, каквото и да говорят гурувци, мистици, есхатолози и астролози.

 

Въпросният документ бил фактически "милутна" еди­ница от обменната система  на Изкупените Човечества и била основен термин от божествената "ликономика" (иконо­миката на Небесните Ликове). Играе ролята на "валутна" единица, но не се употребява този термин, понеже той е на­товарен със смърт, кръв и сълзи и обслужва ада на земята. Всички първични единици и техните еквиваленти в досегаш­ната земна икономика са свързани чрез едни особени нишки със съответните дракони на валутата, международните и национални финансови книжа, банкноти, монети и т.н. 

Каза се още нещо, което вече ни е познато: че в Изкупе­ната Вселена няма банки, но има навсякъде "данки". Коренът на тази свещена дума и този ликономичен апарат е открад­нат от черната ложа и тя го е въвела като думата и практи­ката "данъци". Това е нагла лъжа, понеже данъците не са доб­роволни дарения на хората, а наложени от сатанинската държава задължителни отчисления. В началото те са били за­мислени от светлите умове като необходим принос на всички граждани, за да се облекчава живота им на държавно ниво. Много полезни неща и до днес наистина се дължат на правил­ното използване на данъците, но това е само капка в морето. Грамадната част от тях отиват в устите на държавните крадци и акули и за целите на сатанинската цивилизация: оръжейна промишленост, урбанизация, технотронност, пък­лена наука и култура, смъртоносна хранително-вкусова про­мишленост, организирани идеологии и религии с манипулати­вен ефект. Целта им е да превърнат населението в потре­бители, консуматори, клиенти. Най-голямата и най-наглата лъжа на държавите е, че няма средства всеки човек да получи дом в градина още при раждането си и да бъде обезпечен с храна, транпорт, защита и култура до края на живота си. Тази най-голяма и съзнателна лъжа на държавници, иконо­мисти и идеолози се счита за углавно престъпление номер едно измежду всички престъпления, по-голямо и от месоядст­вото и войните, и за нея наказанието е най-строго: отнемане на монадата и връщането, разтварянето й в Първичния Океан. Това става още само при участие в черна магия. 

Само една лъжа има, равностойна на нея по престъпност: твърдението, че трябва да има посредници между човешката душа и Бога. Първото е приоритет на сатанистите, а второто - на луциферианските духове. Има и една трета лъжа, която генерира не по-малко смърт от 8 хиляди години на­сам (200 милиона земни): че трябва да обичаме ограничен брой същества.

Понеже времето тече и скоро ще удари 12-ия час, тук ще приведа съкратения вариант на базалната данкнота на стойност от един "елàн", която е в обръщение в цялата Сво-бодна Вселена и генератор на здраве, светла радост, щас­тие, младост, красота, вечна младост и безсмъртие нався­къде. На всеки език може да има паралели: на английски, нап­ример "thanknote", на славянски "благнота" или "благонота", като антоним на адското "банкнота". При всички случаи и във всички езици тя трябва да съдържа етимологията и семан­тиката на понятията "давам", "благо" и "благодаря".

От днес нататък и на планетата земя хората могат да ликвидират незабавно и веднъж завинаги с престъпленията на старото човечество, ако игнорират мотивите и мето­дите му или ги поставят временно на второ място (трябва да сме реалисти). Чрез данкнотите-покани и ние ще направим дъмпинг на поробителите и продавачите и ще минем на общочовешко самообслужване.

Основната дума в средата на данкнотата на български  език е равнобожественият призив "елà!" Тя е най-силна, тъй като съдържа името на Бога. А милутната единица "елàн" съдържа името на Бога и думата "ан" - любовното течение в Битието. Всеки може да си напише самоделно и да изпрати такава данкнота. Това е покана за гостуване на любима душа или добър човек, на творец, от когото сме очаровани. С данк­нотата от един елан ние го каним за едно денонощие да ни бъде гост в дома ни или някъде другаде, където има условия - в приятелска къща, хотел, хижа, на палатка, даже на одеало сред природата или в копа сено...

Защо това е най-желаната и най-ефективна данкнота в милутната система на безсмъртните, има  подробни обясне­ния и космическа статистика. Минава за най-ниската ми­лутна стойност, а е най-мощната в Битието. Поканите-данкноти от 3, 4, 5, 6, 10, 30 или 99 елана също се изпращат и реализират за съответното число денонощия, но там га­ранцията за здраве, радост и щастие пропорционално нама­лява. В регламента на всяка покана важи правото на всеки гост или домакин да прекрати общуването незабавно, ако се е появила несъвместимост, корист, или дисхармония, ако има акт на изнудване или насилие.

В надписа на данкнотите е регламентирана гаранцията, че поканителят поема в натура транспорта, храната и квар-тирните на поканения със собствени средства на канещия. Досега милиони хибриди из вселената са станали нормални хора без следа от сажда в душата си, само защото са отпра­вили и реализирали такива покани.

 

Хората-хибриди, в които надделява душата, изпращат пари или билети за поканения в двете посоки - и това е добре. Но хората с нормална монада правят нещо повече: сами оти­ват и на светлинни години, ако трябва, взимат любимия гост и пътуват с него до дома си. Прекарват с него щастливо едно денонощие - и после пак го изпращат до дома му в другия град или другата държава, до другата планета. Това звучи като фантастика, но които вече са пътували и гостували така, могат да го потвърдят.

Даже най-бедният човек на земята днес може да изпрати една благнота до обожаем човек за гостуване едно денонощие и да му поеме транспорта, храната, преспиването и издръж­ката за това време. Може да спестява цял живот - но няма как да не го направи. Така си подсигурява изцеление, подмла­дяване, щастие, смисъл на  живота до края на дните си.

А се прави и така: няколко души приятели могат да по­канят един човек, когото обичат и обожават. Така ликономи­чески поканата става възможна. Теглят жребий първия път при кого ще гостува любимият им приятел - или разпределят гостуването му по часове от денонощието или по денонощия при всекиго от поканителите.

В случай на отправена данкнота от три, десет или ма­симум 99 елана, разпределението по домовете на обожате­лите става за съответния брой денонощия.

Няма възможност в момента този текст да бъде попра­вен, редактиран, оформен и илюстриран с картини и доку­ментални фотографии и филми от такива гостувания. Изп­ращам го незабавно в този вид, основното ще бъде разбрано.

Достатъчно е до 12 ч. в полунощ то да стигне до 10 души, които още не са заспали, за да приключим със стария свят. Достатъчно е те да го изпратят още сега до колкото хора могат - и шансовете се увеличават.

Достатъчно е и само един приятел да го осмисли и изп­рати такава покана дори само до едного, който не е заспал - планетата ни пак има шанс.

Достатъчно е само един човек с душа да успее да изп­рати имейл-данкнота от един елан с думичката "Елà" до друг човек с душа и да се уговорят за кои точно 24 часа става дума - и Новата Земя и Новото Небе са започнали!

Достатъчно е да не се омъчним, ако поканеният не иска или не може да приеме поканата, и затова да поканим някой друг - и вратите на Царството ще са за нас отворени.

 

Ако вече сте били заспали до 24 ч. на паметната дата 3 януари 150 година и прочетете това писмо утре или в друг ден, не е фатално. Човечеството пак ще прескочи трапа - все ще изпратите една благонота някому от благодарност че съ-ществува и с надеждата, че ще ви гостува. 

 

Това писмо бе разпратено на всички приятели късно вечерта на 2 януари. Една приятелка съобщи, че е успяла да го преведе и да го изпрати до полунощ на десетки хора в една европейска страна. С това акцията трябва да се счита за успешна. След това тази приятелка е подготвила красиво и е изпратила на един приятел първата благнота (данкнота) на планетата Земя на стойност 1 елан - покана за гостуване едно денонощие. "Елан" произлиза от призива "Ела!", написан върху тази своеобразна вълшебна покана.

 

С тези гостувания от 1 денонощие до 25 години в зави-симост от някои фактори, човечеството от днес започва да се подготвя за възлизането на Новата Земя и в Новото Небе. Летене и гнездене - това е главното, което се прави там. Опитите започват от Старата Земя. Ако тук сме разпознали своите си и сме предпочели именно тях, а не някой друг или нещо друго, тия две свещени действа ще можем да извършваме и навсякъде из необятната Вселена. Затова тогава няма да има защо да умираме повече.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.