Книга 23

17.Х.131(1995)
Бургас - Изгрев

АХРАМ - Й - Н

(Тук има нарисуван символ: графика. По вертикалата отдолу
написано 1, а горе 2; по хоризонталата - отляво 3, отдясно 4;
стрелки - от 1 по посока към 2, от 3 по посока към 4.)

 - Може ли да се използват репродукциите на Звездата от последното снимане, след като кръгът със снежинките блести на две места?

17ч.35м.

 - Може. Никога не махайте нещо, направено безкористно. Ако му бяхте платили по най-скъпите тарифи, нямаше да се освети тази репродукция (не фотографски, а в сми­съл като освещаване – б.п.) и тогава бликовете щяха да носят тщеславие. Нашият прин­цип не е съвършенство с пари, а близко до съвършен­ството, но от сърце. Ако не използвате този труд, душата на този приятел не би съкратила няколко прераждания. А една душа струва колкото всичките души. Освен това помощта на тези проблясвания, в днешния миг на Школата, се изразява с нейното из­лизане на открито, което и правите.
В следващото издание - на друг том, или от­делно единение - може да ползвате нов вариант. Ако стане без рефлекси, Школата пак ще потъне надъл­боко и Мъдростта ще стане доминанта. Сега пре­обладава изявата, красотата.
Онзи, най-първият фотос без рязкост, носи влиянието на Тот, Който е по сфуматото. Той се движи тъй бързо, че радиусите там не могат да се очертаят, както при електронния газ около ядрото. Ето защо предлагам първият том да бъде с най-пос­ледната репродукция; но за отделни издания, хроно­логично преди него, ползвайте "размазаното" изоб­ражение. То представлява Школата в действие под прякото ръководство на Отца. Майката там не е тъй силна.
Сега ще се усили Мировата Душа; поради рез­костта на изображението, и отделните ви прояви ще добият оптимална яснота. Ще се подобри мате­риалното ви положение. И ще се покажете пред пуб­лика.
Има и много следващи подобрения на Звездата, които отпечатвайте и копирайте при всяко ново из­дание. Ликът на Беинсá Дунó също може да се изпол­зва за най-външния кръг. Може и само със сини цветя, с небе и пр. Пак направете програма и отпечатайте с добър цветен принтер.
Ако желаете, можете да приемате основната Звезда на гости по домовете си: 1. По жребий за по 1 година; 2. С предимство - на дом, който се ползва, според Моите указания, за Орфически, "Евродорови" групи. На второ място - в дом на човек, който живее сам и само от време на време му идват гости; 3. Звездата на Христа не може да бъде в стая, в ко­ято ядете или спите - Тя не търпи проза. Тя е обектив, телескоп, телепортатор, мощен мис­тичен фокус. Чрез нея ви гледат мириади същ­ности и същества. Ако не сте внимателни, мо­жете да погнусите целия Космос, а и вие да си навредите.
Искам ви все тъй жертвени, оживени и неотс­тъпващи, когато става дума за Словото! Предс­тоят желани от хиляди години събития, много са отговорни - бъдéте готови. Където може, правете центрове на Словото, Делото и Живота. Снабдете ги с целогодишна програма. Много души ще бъдат привлечени. Изпит за участие - собствен вариант на Звездата на Елма, ако става дума за Трите страни на Триъгълника (Елма има предвид Словото, Делото и Жи­вота - б.д.). Няма да изисквате от никого - всеки да представи работата си пред Бога по съвест. Има космичен закон, според който ползването на чужда звезда привлича монадата към монадата на автора ú. Чрез сегашната Звезда мнозина ще дойдат при Мен - но в групата на тези, които я изработиха и помагаха.
Ако това ви харесва - чудесно; ако ли не – правéте си сами звезди. И не забравяйте, че има и три­измерен образ на свещения магнитен знак - не само статичен, но и постоянно подвижен.
Колкото и да е важна Звездата на Елма, не я превръщайте в нов фетиш, нова икона. Ако си оста­нете същите, не само че няма да ви ползва, но и ще ви рендосва здраво - също както Пентаграма. Пен­таграмът, Котвата, Звездата и Словото нямат особено значение за някого, който не желае да се променя. И без тях отвън, те живеят и работят вътрешно в онези ученици и възлюбени на Господа, които нямат желание да задържат нещо за себе си.

 Ахрам - й - н!

            (Нарисуван същия символ, както под заглавието. Този чертеж ще се обясни по-нататък)                                                    
            (В архивния екземпляр има три цветни копия на Звездата).

СЪДЪРЖАНИЕ
/