Книга 17

14. IV.127(1991)г.
Йулма (Родопа)


ПАНИКАТА НА ТЪМНИТЕ

                                                    
...които са на страната на ада...
19,10 ч.
- Ирак! Ирак! Ирак! Не е чиста пак работата там. Повече не могат да търпят това положение. Сега може да се намесят пак великите сили .
Покоят на "левите" не е напълно осигурен и пред­стои нещо, от което новороденото настръхва, по­неже искат да му отнемат палмата. Примирете се пред нови неприятности: Посветените от основни направления не се съгласиха да подпишат общ план за действие при новите космични обстоятелства.
Това налага не само човешки, но и природни ексцесии, от които наводненията и циклоните ще са най-зна­чителни (Много скоро след това съобщиха за нов циклон в Аме­рика – б.п.). Такива вълни и циклони, каквито сега се очак­ват, ще бъдат невиждани! Молете се за крайбреж­ните селища и за разположените по пътя на реки и порои. Ще се разместят и земни маси. Вие чувст­вате всичкото това, но разбирате и надземния про­цес – битката за овладяване на повече средства за богатство.
Сега не се води бой за планетата, понеже тя се отървава, а се плодят олелиите за качване на ония кораби, с които предателите досега завзимаха ва­шата зона. Престъпниците са много и не могат да се изтеглят в срок - от това идва голямата паника. Същевременно се е загрижил и адът над мантията във вътрешността на Земята, тъй като разбират, че са обречени.
Досега съм ви говорил почти изключително за Агарта и за ада на етерно равнище, понеже физичес­кото е под възбрана, но има цели континенти, плу­ващи върху огнетечната плазма под кората на пла­нетата. На тия континенти живеят много народи. Те предстои да се освободят, понеже повечето са с души и срокът на мъчението им изтича. Но мъчите­лите им ще видят зор и затова са побеснели...

(Прекъснато от Л., която разказва за виденията и бълнува­нията на 3-годишния й син от 10 дена. На следния ден, когато се подготвяме да продължим, идват непоз­нати хора от гората - и пак се прекъсва, преди да е почнало...)

15. IV.127(1991)г. 11,23 ч.
- Сега става окончателно преустройство не само на светските правителства, не само на Агарта и Шамбала, но и адът трябва да си отиде много срочно. Паниката е огромна, евакуацията е обявена - и право е, че битките от древните писания и епохи се разразяват сега, въпреки че Земята е вече предадена в ръцете на нови човечества.
 Под земята с векове се е събирала психическа енергия и особени горива, ко­ито сега влизат в действие и господарите на пъкъла ги пазеха в тайна. Понеже "синовете на тъмнината са по-хитри от Синовете на Светлината", Посвете­ните пропуснаха някои важни наблюдения, гнусяха се от разузнаване - и сега си сърбат попарата. Контрау­дарът на тъмните е лош, вие всички го усетихте. Ползва се магически код и сила, непозната на наслед­ниците на Земята. Едни искат да се промъкнат в но­вите пространства, като се заравят в земята между пластовете, изпадайки в продължителна кон­сервация, за да се събудят и почнат да действат, когато Земята ще е твърде далеч. Те предвиждаха този момент, понеже познават Писанието по-добре от вас и се окопаха в такива недостъпни места, ко­ито са невидими даже и за най-напреднали бойци на Бялото Братство.
Посветените се съветват постоянно и не могат да мигнат тия дни, а Самият Аз не искам да изключ­вам още централно енергията, с която се захранват черните, тъй като искам да се изтеглят заедно с мрежите от богатия улов – множество човешки души, които се продадоха.
Ако мислят, че Аз не познавам аварийното им зах­ранване, те много се лъжат; но ги оставям нарочно -  за мая против самозванци... Вие няма да попаднете направо в рая. Сега ще попаднете в една зона, по­добна на чистилище, и там наистина ще има съдене. Без присъствие на ремонтни работници няма да се мине.
Вие се учудвате от противоречията в осиянията напоследък: хем Земята е вече спасена и навлиза в 12-ата Сфера, хем имаме още разправии с нечис­тите. Спасението си е спасение, добрите няма да бъдат засегнати, но останалите лоши трябва да бъдат извлечени от бърлогите им и да им се намери място в Старата Вселена.


 Основната битка от­шумя, сега се извършват санитарни, разчистителни работи, така че гарвани и червеи не може да няма. Сатаната е наш отдавна, но самият той изпитва още последните си възпитаници на чия страна ще застанат.
Най-печалното е, че андроидите не са виновни, по­неже са така програмирани; алохимите си играят блестящо ролята; ноименно живи хора се оказват предатели, понеже са се встрастили в пътя на се­беслуженето.

Разберете, че сте пред прага на извънредно изключителни събития и запазете присъствие на духа! Новото не идва, то е вечедошло. Аз съм ви говорил за ония, които са вече мъртви, но още не се е разх­лабила мъртвата им хватка. Така е, скорпионите най-трудно умират! Те имат свойството и след смъртта си да държат жертви в заключени обятия.
Вие питате на какво се дължи силата на лунните магьосници, чудите се защо един обикновен ходжа може да вдигне мъртвия със заклинания та да строши ковчега със челото си, а един поп или един Бял брат не може... Има силни формули за елемента­лите, които напълват черупката със своята сила или възвръщат за няколко секунди душата в тялото, а после й прожектират ужасно зрелище, за да се на­пъне да се изправи. Тия престъпни ходжи правят това, за да сащисат "неверниците", но на тях са­мите няма да им е никак приятно, ако им приложат същия тоя магьоснически номер...
По подобен начин сега и остатъците от боклука на човечеството, които не искат да признаят Бога и новата реалност, изстрелват последните си маги­чески заряди - ако не да се спасят, то поне да разру­шат колкото може повече. Някои от тях са влезли плътно в ръководители от стария свят и се стре­мят да възбуждат военни конфликти. Някои все още искат да подпалят фитила на атомните бомби. Това няма да им се разреши, понеже над всеки погреб и пусково устройство има легиони от Пази­тели, които регистрират и най-малкото движение, и най-нищожната мисъл на лудите.
Този път Земята ще бъде опазена!
Аз все още поддържам плана да останат поне двама души в Родопите до началото на лятото и да направят нужните преходи, за които говорихме. Ос­таналите – когато им е възможно. Може и на двудневни екскурзии, и от различни пристъпи към Родопа. Така ще очертаете светла мрежа през Йулма и ще попречите на ада да проведе последни маневри, а на някои души оттам ще помогнете да излязат на по­върхността.
 Вие сте много чувствителни и усещате тук брожението. Имате усет за някои из­ходи и входове към различни нива на подземните ци­вилизации. Наистина, астралът тук не е подходящ за вас, които сте свикнали с рилските обители; но тия, които са добри плувци в астрала, могат да ви помогнат още малко.
Скоро ще видите нови, очевидни изяви на ада и не­бесните цивилизации. Никога не забравяйте, че пър­вият ще ви атакува, понеже му отнемате плячка, а вторите ще ви потърсят, защото имат нужда от Словото. Не мислете, че ще видите непременно ме­дузи или чудовища с пипала на главата. Има и та­кива, но точно те не се интересуват от Словото. Ще дойдат под формата на хора, които не се отли­чават по нищо от другите, за да предадат на своите си в пространството спасителни мисли, послания, кодове. (И другаде Елма казва, че идват само за Словото – б.п.)
Аз съм заключил формулите, които ви давам; или по-скоро вас съм заключил за тях. Но тези приятели са повечето Мои ученици от Школата и при тях формулите ще проработят. Ще има и явни иноземци, но те ще се срещат с отделни осияни измежду вас и ще получат това, което им е нужно.
Оправете Първата Книга, почнете да работите върху следващата и пригответе пълни комплекти записи. Наистина, емисия по радиото е желателна, преди да настъпят нашествията на водите от май нататък, понеже ще можете да поукротите стихи­ята.
На добър път - и до скоро виждане!
-  Кои осияния са най подходящи за пускане по ради­ото?
- Предговорът и фундаменталните, пос­ледователно. От личните може да направите фоно­извадки – онези с фундаментално значение. Непре­менно да започва с цитат от беседите, по възмож­ност в духа на даденото осияние, понеже Аз съм ви подсказал много неща още тогава. При бъдещи пуб­ликации се съобразете с това изискване и събирайте мисли от беседите с тази насоченост.

Аноùр, Анрùр, Анранùр!

Всеки да си отиде там, откъдето е дошъл!...


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.