Книга 21


16.IV.130(1994)
София - Изгрев

ЕЛМА ЗА ВИДОВЕТЕ ЛЮБОВ
15,35ч.

- Любовта има безброй много форми. Ако някоя от тия форми ражда безсмъртие, добро, красота и сво­бода, то тя е Божествена и нищо не може да я спре. Попитайте който и да е химичен елемент, с изклю­чение на водорода, "бисексуален" ли е или "полисексу­ален" и ще видите какво ще ви отговори. Има ли ня­къде живот, има и множественост на любовното свързване.
Но нечистото, извратеното на вашата Земя се дължи на това, че мнозина търсят множественост, без да са постигнали нито самите себе си, нито сродната си душа, нито връзка с веригата си от сродни души. Ако не е изпълнено нито едно от тия три задължителни условия, не само множестве­ността, но и моноконтактите са неморални; Немо­рално е и самотното съществуване без обмяна.
В много случаи на Земята се раждат диади, не мо­нади. Диадата е двуполюсна и - по законите на Бо­жествения синтез - трябва да намери друга диада или монада, за да продължи съединяването на свето­вете. За Бога е безразлично, наистина, как ще про­тичат токовете на Битието - важното е да проти­чат без съпротива на съзнанието и самосъзнанието. Подсъзнание и свръхсъзнание никога не се съпротив­ляват, ако става дума за Божествено подсъзнание и свръхсъзнание. Те се съпротивляват, но не на Лю­бовта, Мъдростта и Истината, а на безлюбието, невежеството и лъжата.
Няма съд, нито карма за онзи, който раздава Бо­жествен живот, независимо от това на кои полета раздава и на кои същества. Ако ставате по-млади, по-здрави, по-прекрасни, разумни и пламенни, можете да се прегърнете и обмените със всяко същество от Трите Вселени без изключение, а в следващия мо­мент с друго; при това, оставайки верни на Бога, на себе си и на единствената си сродна душа! Това за вас е абсурд - представяте си го по полов начин и за­това, естествено, се смущавате. Аз не говоря за по­ловите обмени на световете, но и не осъждам тия, които нямат страх от тези велики форми на Лю­бовта. Безстрашието в това отношение - не говоря за насилията и излишествата - ражда свободни мъже и жени, с които Небето общува много повече, откол­кото с калугерите, с адските двойки или половите наркомани.
Диада не може да намери покой, докато не се съе­дини с друга диада. Тогава външно те могат да са двама, но вътрешно стават четири сплотени мо­нади. Тъй като не е лесно да срещнете диада, някои от вас чувстват потребност да общуват с двама души от различен пол, за да се получи квадриалното съчетание. Църквата, общоприетият морал бичуват такова поведение, но Ние виждаме, че някои от тези приятели доставят повече омрóн на Битието, от­колкото стотици "почтени" двойки, взети заедно.
 Само че с тези, последните, се извършва нещо велико, когато наистина постигнат нивото на ди­ада. Не може да се говори в никакъв случай за поли­обмен, без да си станал диада. За тази цел ти трябва да си живял във физическо целомъдрие и дев­ственост прераждания наред; после, трябва да си живял в свещен брак със сродната си душа не по-малко от 7 прераждания и - най-после - трябва да си се откликвал поне 14 прераждания на душите от твоята сродна верига. Тогава ти добиваш такава чистота, че омрóн вече може да се синтезира в лоб­ната престолна обител на душата.
Ипостасите на Бога са постижими най-мощно чрез различните нива и форми на Любовта. Например, има цяла вселена, на която управител е Мел (едно от имената на Бога) - проекцията на Бога в царството на мъжките монади. Там се обменят само мъже с мъже. Има и особена вселена, където се обменят само женски духове, и тази вселена е представена от Пралайа в нейната неполярна проекция. Който има диада, т.е. в когото живеят духове от тия две все­лени, не може да се обменя само с едната полярност. Но когато вие си представяте всичко това полово, особено в пределите на гниещите човечества, неп­ременно изпадате в ролята на мрачните цивилиза­ции, които търсят предимно наслада. Ако насладата е първата ти мисъл, първия копнеж, без да работиш за Бога, за ближния и за самоусъвършенстването си, ти не си ни диада, нито даже монада, а си още по­лада. Между полади насладите са престъпно разход­ване на природна енергия и ангелите ги считат за извращения. Извращение е не само връзката с подоб­ния пол, но и с другия, ако ти си още полада.
Когато Бог каже, когато Бог ни прати някоя душа или няколко души, всичко е чисто морално, и целомъд­рено. Ако ние оставим наБога да ни съединява, разе­динява и всеединява по Негов план, по Негово реше­ние или импулс, няма такава форма на Любовта, не­зависимо към себе си, към ближния, към двама ближни или към множество ближни и неближни, която да не е свята! Ако обаче вие, поладите, се съединявате с ня­кой, който няма даже осминка или 16-инка монада и си мислите, че това е морално, защото било осве­тено от църквата и обществото, то няма да имате ра­дост в живота.
И друг закон съществува: ако на Земята поне една душа плаче за обич, а вие се обменяте с тези, които са ви приятни, даже и да са диади, триади или поли­ади, пак ви хваща кармичния закон. Истината е, че няма напълно безгрешна полада, монада или даже по­лиада, ако не си сверява часовника с Мен "ежемигно".

- За Омрóн и други подробности?

- Ан тече, не стои. За да тече Ан, трябва някой да я вика. А викането става чрез копнеж, повик, отклик и обмяна. Ако няма копнеж, няма и повик; няма ли по­вик - няма и отклик; няма ли отклик, няма обмяна. Омрóн, следователно, се синтезира при първия праг още - прага между копнеж и повик. Този праг е пе­чално задръстен от канибалите на религията. Те са застанали на него и още приживе ви изпиват сал­мата и праната, понеже са успели да прекъснат жи­цата ви, опъната от Баща ви - от копнежа до повика. Вие копнеете, но не смеете да повикате, понеже ре­лигиозните чудовища - упирите - са се качили на ня­кой стълб и са прекъснали проводника - вкарали са жицата в собственото си гърло. Те самите неиз­бежно ще умрат от токов удар, понеже не са про­ек­тирани да издържат на напрежението на истинс­кия копнеж. Ако някой копнее истински, волтажът е тол­кова висок, че няма такъв вампир или упир, който да не бъде унищожен незабавно, ако пипне жицата. Но майсторите на ада са монтирали ред съпротив­ления от централата на сърцето по продължение на лини­ята, още до първия стълб - слънчевия възел. Така те снижават последователно, много хитро, ви­сокия волтаж и могат да прекъснат жицата ви, за да я на­гълтат и поемат толкова, колкото няма да ги убие.
От втория стълб до третия понякога остават непрекъснати проводници, тъй като вие сте много повече от изкуствените същества. И тогава, ако сте още невинна монада, пътят на Любовта от по­вика до отклика не е повреден - когато Любовта ви повика, вие се откликвате без колебание. Там, къ­дето вече са бръкнали престъпните ръце на тва­рите от ада, повикът не поражда отклик - токовете не стигат от слънчевия сплит до малкия мозък. А на последния праг стои специална "команда", която пречи на отклика да се превърне в обмяна. Има ми­лиони сърца, които се откликват, но не стигат до обмяна. Това е повреда на връзката между малкия мозък и двигателния център. Платониците, онанис­тите и психическите онанисти са натъпкани именно в това отделение на ада.
Сега внимавайте да Ме разберете. Понеже съ­ществува и една пета станция или пети стълб - стълбът на продукцията. От обмяна до продукция се стига само по пътя на полярността. Хетерополяр­ната връзка е нормална, пълноценна и на 3-те или 7-те полета, само когато се получи продукт на Лю­бовта! Разбирате ли Ме? Въпреки свободата, която Небето дава на "монополярните" обмени, т.е. обме­ните между същества с еднаква полярност, те обик­новено стигат само до IV-я стълб. Космосът из­ползува и тях, за да извършат определена работа, въпреки че те си мислят, че се наслаждават. Те, фактически прочистват онези 2 вселени, за които говорих в самото начало, от шлака. Шлаката - това е съпротивата срещу обмяната. По същество, няма разлика между една разнополова и друга, еднополова двойка, които се удоволстват взаимно без получа­ване на продукт. Продуктът винаги е раждане на нещо или някого от Божествен порядък. Значи, онази двойка, независимо от какви полюси е представена, която не постига зачатие, бременност и раждане на едно от трите полета, се счита за извратена, пер­верзна. Раждането на физическо дете с монада е Бо­жественият продукт на Любовта във физическата вселена. Раждането на едно гениално произведение на културата, изкуството или науката, на един под­виг за човечеството - това е продуктът, съдържащ Син Пламък - дух от атмическия свят, съединен с Прелестна Дъга. Повечето борци, таланти, светии, учени и гении раждат по този начин. И ако един пог­лед на любимо същество или една плътска връзка с него са допринесли за това, Небето не обсъжда фор­мата, в която сте се съчетали.
Божествен продукт, оставащ вечно в Божестве­ния свят, е само Доброто! Произведението на духов­ната вселена не винаги прави съществата по-добри - прави ги обикновено по-умни, по-чувствителни за Мъдростта и Красотата, по възвишени и съвършени. Ако обаче една пратка любов, тръгнала от сърцето и преминала безпрепятствено през всички предходни стълбове, доведе някоя душа да желанието да дава повече, отколкото получава - и то не само на своите си и на тия, които го привличат, а на всички при ко­ито Бог я изпраща, - тогава пратката ви е стигнала до Божествена реализация - получил се е Божествен продукт на Любовта! При това положение не само Небето, но и адът не се интересува повече по какъв начин и с колко души сте включили шалтера в начал­ната степен и сте произвели продукция в крайната. Казвам и ада, понеже адът живо се интересува как вие провеждате или не провеждате любовта до чет­въртия стълб. Това му е необходимо, за да ви намери цаката и прекъсне веригата за собствена изгода. От четвъртата станция към петата обаче адът няма никакъв достъп, тъй като зачатието на едно от 3-те полета създава такова мощно поле, че и самият Сатана не може да се приближи. Затова казвам, че майката е винаги светица.
Ако вие обаче абортирате плод на природата, на духа или на Бога, мислете му! Тогава и Бог трудно може да ви спаси, понеже светът е създаден така, че обмяната не се зачита, каквато и работа да е свър­шила за Космоса, ако е станало зачеване, но вие сте скълцали главата на детенцето си. В това от­ноше­ние позорът на абортиращите и предпазва­щите се от зачатие, по какъвто и да е начин, е много по-го­лям от този на мъжете, които се свърз­ват с мъже и жените, приемащи интимно само жени.
17,30ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.