Книга 29

16.ІІІ.134(1998)г.
Бургас - Изгрев

СЪБИРАМ СВОИТЕ СИ!

Jacopo Tintoretto (1518-1594)


Днес по телефона се обади Анелия от София и разказа, че снощи, във вечерта срещу Благовещение, е сънувала след­ният сън:

"Сънувах, че някой ми подава ръка, изработена от мрамор. Тя е много детайлно и подробно оформена, като жива. И до­като ú се възхищавам, чувам един глас да ми казва: "Това е Бо­жията ръка". След това вляво виждам една скаличка, около 50 см., която е от слюда. Когато се наведох да я разгледам, видях един процеп, и когато си промуших ръката - извадих три рози, също изработени от мрамор: една бяла, една червена и тре­тата не си спомням. Те бяха толкова ювелирно изработени - рози преди разцъфване, рози-пъпки, рози-прелест! Аз взех един стар вестник и започнах да подреждам върху него - първо ръ­ката, после скаличката, после трите рози, които бяха около 20 см. дълги. Имах намерение да ги завия с този вестник и да ги съхраня. След това се събудих..."

Същата приятелка разказва, че при разговор с единатора, във връзка с майка ú, той казал, че майка ú скоро ще има един много красив сън. И още същата вечер майка ú сънува, че е на Рила и изкачват планината, и когато стигат горе, тя вижда, че е в първата група, и тъй като носи една много голяма па­латка, си мисли, че като дойдат хората от следващите групи, тя ще ги приюти в голямата си палатка. Майка ú раз­казва, че всичко горе е било много, много красиво, и това било чудесен подарък за нея, която е незряща поради заболяване.
Ан. е взела участие във връзка с тазгодишния експери­мент за свързване със Сириус. Изпратила е голямо писмо с описание на опитностите си по дни и астрологически  часове и с много рисунки, които ръката ú сякаш сама е нарисувала. Тези материали ще бъдат изцяло включени в информацията за Сириус`134. Самият факт, че тя е свързана вече с Елма чрез приятелите и иска да бъде ученик, е очевиден от не­щата, които преживява. Още в първия ден на опита със Си­риус, тя споделя, че е развила небивала интуиция. Когато майка ú влязла при нея, тя чува в главата си въпроса ú, преди да го изрече. Когато гледала филм по телевизията, нов за нея, тя знаела предварително всичките реплики до края и знаела какво ще се случи. Измежду фигурите, които рисува ръката ú, е и знакът на Скорпиона, но кой знае защо, и двата пъти, когато ги пише, ръката ú зачертава с кръстче стрел­кичката, която върви нагоре,. Какво може да означава това? Дали не ú се дава някаква нова функция на енергията "вихрун" (славянското кундалини) в момента? Освен това, нещото, ко­ето рисува чрез нея, не може да търпи имена върху листо­вете и спонтанно е задраскало името на човека, което е от­печатано върху тези листове, подарени на Ан. от него. Неви­димият художник рисува чрез ръката ú всеки път по най-раз­личен начин - и енергията, и темите, и стилът са съвършено различни. А може би не рисува само едно същество? И при нея, както в Рига, идват рисунки на извори, водопади, пътеки и пр. Трябва да се пита дали е проучила материалите за Сириус, защото и при нея се явява спиралата нееднократно. Но дори и да ги знае, тя не може да е виждала едни рисунки, които ни­кога не са били давани на приятелите и се пазят в архива за Сириус, а някои нейни неща буквално повтарят някои от тези рисунки, получени в Рига. Накрая Ан. моли, ако може, да се разтълкуват тези символи от Елма, задавайки и въпроса, дали тя трябва да се казва Анелия или Нелия? Нейното от­зивчиво сърце се е откликнало незабавно и преизобилно и на молбата ни да изпрати снимки - свои и на децата си, - нещо, което не извършиха много хора тук и в чужбина, които бяха помолени за това. Те не знаят, че в случая това не е молба само за попълване на архива на красотата и индивидуал­ността, но че в такива случаи всички фотографии, имена и даже само споменавания на близки и познати незабавно попа­дат под погледа на Този, Който диктува осиянията и ускорено променя съдбите на хората за добро. Във връзка с това, усе­щането беше, че можем да помолим нашият Най-Голям Прия­тел да даде комплексно ЖЛО за нея, за майка ú и за двете ú дъщери, без да се определя точно кое за коя от тях ще бъде, какъвто бе случаят някога с една майка с две дъщери.

19,50
- Тази вечер ще говоря по-кратко за всяка от вас, а друг път може повече. Приятелите ви са се уве­рили, че при Словото няма значение колко е дълго едно осияние. За някого е достатъчно да получи само една дума, един звук или буква от Господа - и това го спасява завинаги. Достатъчно е Бог да ви каже "а" - и вие нямате нужда повече от никакви осияния, одея­ния и коментари.
 Сега трябва да ви разкрия една тайна. Ако някой е получил Слово от Елма, т.е. Христа, Учителя, то може да бъде нищожна част от буквата, дори неви­дима с просто око; може да бъде само мисъл, лъх от мисъл и обич на нашия общ Баща - това е предоста­тъчно. Допълнителните отговори и осияния за един и същ човек може да разнообразяват познанията ви, да ви дават нови методи, но в първото осияние или помен от осияние се съдържа всичко. Ако човек го разбере и изпълни буква по буква или точка по точка от буквата, то той няма да има нужда повече от ни­какви наставления и помощ. Казал съм: искайте, хло­пайте, постоянно се интересувайте; и това важи и ще важи винаги - мило е Богу децата Му да Го питат за всяка своя мисъл, чувство и стъпка. Но със съ­щата сила важи и законът за "Словото с контрибу­ции", когато някой иска Слово, но продължава да си живее по стария начин. Дори и да сте изпълнили бук­вално всичките съвети с пълна вяра и послушание, ако някой продължи да въздиша и да му е тежко в жи­вота, безизходно, това означава, че той не е изпъл­нил главното, което е било между редовете.
Господ никога няма да ви насили, да ви каже съв­сем точно основното, което се иска от всеки поот­делно - Господ не е толкова лош педагог. Затова Той ви дава съвети и методи, които ще имат добро действие, но най-основното остава между редовете, за да не ви смути, да не ви накара да слушате изцяло Бога отвън, та дори и чрез Учителя или единатора. Та как ще кажа някому, че ако си раздели квартирата на два имота и подари единия на някой бедстващ приятел, без той да знае откъде му е дошъл този подарък, то сърцето на болния от сърце незабавно ще се излекува и животът му ще се продължи с поне 25 щастливи години?... Как ще кажеш някому, че ако си подари цялото жилище, заедно с покъщнината, и отиде да живее някъде бедно при приятел, но на чист въздух сред природата, не само че сърцето му ще се поправи, но и тялото му, мисълта му ще се подмлади и той ще се чувства по-добре от всичките си връст­ници и от мнозина по-млади? Как Учителят може да каже на някой от Своите най-добри ученици да пос­тъпят на светска работа срещу заплащане, ако ис­кат да ги оставят депресиите и ипохондриите и да им се оправи здравето завинаги? Може ли един Велик Учител, или Словото, чрез някои от своите извори и изворчета, да каже ясно някому, че ако се откликне там, където трябва или пък ако остави някого сво­боден или му предостави условия за свобода, ще престане да губи в живота малки и големи неща?
Всички тези междуредия, както съм ви казвал вече в словометрията, са белите полета на Отца, ненаписаните думи на сърцето Божие, което не се проявява чрез друг извън нас, а чака ние самите да проумеем и "просърцеем" откъде ни идват егоизмите и недосещанията; къде ни е сковал страхът члено­вете и ни кара да служим само на себе си и на близ­ките си.

Първата от новите четири приятелки се казва "Перунúка" на Небето - превод на Божественото име "Осиéн". Сега тя изучава вътрешния възторг и скоро ще пътува по световете свободно, съвсем свободно, защото има свещен трепет и благоговение.

Втората нека помни, че животът ú се оправя ра­дикално, защото има сърце на дете и помни прияте­лите си от вечността. Нейното име на Небето е "Хенáнна", което означава "Оставам в дома Госпо­ден". Тя трябва да понамали тревогата и да извър­шва всичко с лекота на душата, защото животът ú, и в най-трудните моменти, ще се превърне в песен. Очаква я съдбовна среща в най-хубавия смисъл на ду­мата, ако сведе тревожността си до нула и включи приятели за разрешаване на проблемите си. Така е - ние сме приятели и трябва да живеем и да си услуж­ваме като приятели, а не само да бистрим чудесата и Словото.

Третата от вас има сърце, което чурулика в Кос­моса и това го чуват много йерархии и се наслажда­ват на пеенето на сърцето ú. Понякога песента ú плаче и въздиша, но то е само защото още не е отк­рила своите си. Когато, освен пеещо, сърцето ú стане и напълно зрящо за това, с кого да общува и кого да приближава в чистите води на аурата си, тя ще разбере колко е приятно да пускаш там само чисти хора, а не да се чудиш защо чистите бягат от тебе един по един. В минали животи тя е допускала такава игра на въже, от слабост, зависимост и ми­лозливост, и сега има окончателно да се справи с този си проблем. Хората усещат нечистотата на аурата ви, когато пускате там плувци, които не знаят що е духовно и душевно къпане. Ние имаме братя и сестри, които допускат много нечисти и обикновени хора в аурата си, но това не вмирисва во­дите им и не ги блатясва, защото там блика мощен извор; а изворът е извор, защото не се колебае. До пет седмици от днешна дата давам отворено про­зорче за щастие на тази душа, ако разбере какво ú говоря и насочи погледа си към съучениците си.

Четвъртата от вас ще блесне като ярък пламък в този миг, в който престане да бъде зависима - и тогава умът ú ще покаже своето действително пре­възходство над другите с нови дела и творения. Тя трябва да осъзнае що е мисия и как може да изпълни правилно мисията си на тази Земя. Това не важи за всички, понеже не всекиму е определено да изпълни космическа мисия. А тя има всичките мощности на духа и душата си да бъде мисионер от най-висока класа и средище на души с искри Божии. Щом осъзнае мисията си и почне да привлича сърцата като маг­нит, Аз ще я запозная с трима души, с които повече няма да се разделя никога. Прогнозата е безсрочна, но приближаването на тримата се започва от нас­тоящата секунда, ако тя започне да мисли за миси­ята си. Давам ú вълшебната думичка "приóр", за да отваря всички врати и да решава всички проблеми с нея. Още при първия ú опит, резултатът ще бъде смайващ. Достатъчно е да не иска нещо за себе си.
Следователно, магическите думички и Божестве­ните имена се дават за да разрешавате чуждите, общонародните, общочовешките проблеми, а не сво­ите. Те действат и при лична молба, но тогава анге­лите слагат филтри на благото и благословението, за да може молещият се за себе си или за тези, ко­ито обича, да не се повреди и да не повреди някого. Така на Небето, наЗемята и в целия Божествен свят, където има души с еднúна (монада, искра Божия), всеки разрешава проблемите на всички, с които Бог го среща, а не своите си или проблемите на ония, ко­ито изискват нещо от него.
 Ще служите и на тези, които ви държат в шах - но на последно място, а не на първо или на второ. Ще им давате да разберат това с любов, а не създавайки ад. Ще бъдете меки, но упорити и верни на себе си, т.е. на Божественото в себе си. Някои хора трябва да разберат, че им отпускате медец само тогава, когато са добри и ви дават свобода.

Ар, Арéр, Ареáр!

Събирам Своите Си!
20,55

4.ІV.134(1998)г., 16:15
Бургас - Изгрев

Сега ще помолим Елма, ако е съгласен, да отговори как се обясняват някои конкретни неща, описани от Ан.

1. Коя съм от миналото, от къде идвам и на къде отивам?

- Ще ти говоря друг път по този въпрос.

2. Защо е тази вътрешна неудовлетвореност от всичко свършено до сега от мен? Защо неистово бързам към бъде­щето? А дали заслужавам бъдещето, към което води само Правият Път?

- Понеже бит, личен живот и професия не удов­летворяват родените от Духа. Учениците на Христа знаят от пентаграмиката, че дори и геният и светията са обикновени хора. Светът на космич­ното ученичество и преддверието на Любовта са като всемира пред върха на игла. С този връх се идентифицират предимно обикновените хора и го виждат като нещо, достойно за постижение. Те са напълно прави, ако още не са ученици. За да се съшие дрехата на безсмъртното тяло - новото духовно тяло, което ви чака на Небето, - на вас ви трябват игли и конци от всякакъв калибър и вид, т.е. дос­тойно професионално и семейно, обществено пове­дение. Доколкото сме съвършени в задълженията си към Земята, толкова добре ще шият тия игли и конци.
Но, ако човек е само шивач на работа и в къщи или през останалото време, а не се интересува що е Ве­лик Учител, сродна душа, Школа, Братство и Не­бесно Царство, естествено е, че не ще изпитва ос­тра нужда от атмичен и будически въздух, от хляба на живота в причинния или принципния свят. Напълно доволните от пребиваването си на Земята са най-последната грижа на Бога - Той ги е оставил в ръ­цете на кармата. За остро тревожните и постоянно въздишащите Той също не Си дава труд да ги из­карва от калта, понеже те въздишат за прах, кал и извержения. Но тези, които въздишат по Духа, по съ­вършения свят, и търсят вечното настояще и бъ­дещето, са видими в полезрението на Бога без по­мощта на служебните класове и йерархии. Ти си една от тях и затова сърцето ти пее сага за бъдещето.
Няма душа от Бога, която да не заслужава доб­рото си бъдеще - и трябва да се помни, че към него наистина върви само Правият Път. Ала към Божес­твеното настояще върви Правият Път, в съчета­ние с кривите пътища. Има криви пътища, водещи до Бога по-бързо от "единствено правия". Ако някой ви каже, че еди си път е "единствено правият", добре запомнете, че той е най-кривият и най-дългият и обикновено води към пропаст. Който повече си мълчи и не проповядва, а ви показва с постъпките си "множествено правия път", на него вече може да вярвате. За индивида това е Тройната, Петорната, Седморната, Дванадесеторната Магистрала, всяка от които се дели на безброй малки пътечки в пътя му към съвършенството. А за Божествената лич­ност това е "безбройно правият" път на всички ин­дивидуални истини, родени и раждани постоянно от съществата с искра Божия.

Имената ти "Анелиа" и "Нелиа" имат еднакво важна роля в сегашния ти живот и ти можеш да ги използваш при различни случаи, в зависимост от това, по коя от двете магистрали вървиш в даден момент. "Анелия" ти помага да вървиш по индивиду­алната магистрала, а пък "Нелия" - по колективната. Използвай ги както намериш за добре, само не тур­гай повече "я"-то накрая, за да не патиш повече. Ко­ето е по документите - неизбежно е; но ако някъде си пишеш името неофициално, слагай "а"-то накрая, т.е. в Божественото начало.
"Аилена" и "Аилен" имат повече Божествена мисия в живота ти като ученик - това са имената ти на тази Земя при обратно, Божествено четене на име­ната ти. Но по този въпрос ще ти говоря пак друг път, както и за сънищата ви; за това, кои същества рисуват чрез тебе и какво означават символите в рисунките ти.

- Прави впечатление, че освен задрасканата стрелкичка на знака Скорпион, нееднократно в рисунките на Ан. нещо по­добно се повтаря още няколко пъти: пак нещо като лодка с нос, вирнат нагоре, завършващ със същия връх на стрела, но над него е сложен похлупак и кръст отгоре. Това не значи ли пак "край на жилото" или "куката" на Скорпиона - Небето им слага кръст от сега нататък? Има още две лодки на други листове, на които носовете са също нагоре, но накрая се из­виват грациозно надолу като глава на лебед или като символа на знака Дева, който говори за примирението, а не за щурм и агресия. По същия начин са извити и "перчемите" на едни неща и същества, като там вече започват да образуват спи­рала.
 Както казах, някои образи на Ан. от опита "Сириус`134" буквално съвпадат с такива от опита в Рига, което не може да е случайно. Но по въпроса за "жилото" на Скорпиона и носа на лодката или "косъма-перчем" е интересно да чуем Елма, не възприема ли Ан. от Сириус или от нещо по-голямо някаква нова тенденция във връзка с функционирането на някаква нова космична енергия в ученика или в цялото човечество?

- Това е голяма тема и можем да говорим друг път по нея. Важното е, че на Анелиа сега се дава знак за окончателното и стабилно излизане на Плутон от Скорпиона и напредването му в Стрелеца, въпреки че тези и почти всички останали зодиакални знаци въ­обще нямат тези имена и символи. Съществата се съобразяват с вашите традиции, защото знаците на адската астрология са не само широко познати, но и са оживили съответните космични сили, обаче със знак минус отпред. Скорпионът и Стрелецът са главните представители на ада на Земята поради "жилото" и "стрелата", въпреки че знакът Стрелец означава и нещо друго: не само стрела и лък, но и за­чертана стрела. В този смисъл, знакът на Стрелеца е отрицание на скорпионовата пряка агресия, и това по принцип е отражение на Духа; само че то отго­варя на съденето и наказването на насилието - на светската традиция, прякото насилие да бъде регу­лирано в рамките на религията и закона, на общест­вения и личен морал. Така чертичката на Стрелеца означава буквално частицата "не" в десетте "Божии" заповеди, т.е. морал с отрицание и предупреждение, морал-възбрана.
Сега това се отменя. Първо се отменя адският закон на световното насилие, а след това ще стане ясно, че и светското, и религиозно чувство за пра­вота и величие най-сетне ще наведе глава и ще чуе пратениците на истинската вселена. Това съвпада с появата на Десетте Божии Молби, но и с личните процеси в Анелиа и Нелиа.
17ч.56м.

СЪДЪРЖАНИЕ
/