Книга 19

28.III.129(1993)г.
Варна
 
КРАСИВОТО, СИЛНОТО И ПЪЛНОТО
18,30ч.
 
Въпреки че вече не очаквахме да отговори, след като бе казал, че умее да чака, Елма говорù тази вечер. Имало е и други случаи, когато Той сам нарушава казани от Него думи, които сме очаквали да изпълни. Проговарял е и преди изтичането на три дни, след като някой е останал повече от едно денонощие при приемащия. В бъдеще трябва да се запита и за това. Вероятно Господарят на Законите има свободата да не ги спазва, когато възникват моменти и съображения, важни импулси над Закона. Но нека видим какво ще ни каже сега.
 
- Красивото, Силното и Пълното се събират твърде рядко. Пълното се проявява само при чистотата, т.е. при слияние на Красивото със Силното.
Племената се готвят за ново, голямо изпитание. Опитът за реванш от изток щеше да напъне портите на България до последен предел. Знаейки точно кога ще атакуват, Аз ви пратих по най-северния ни бряг, за да уплътня Бронята с троен пласт. Ъгълът на атаката бе изчислен неумолимо. Но в чии ръце е всичко, не в нашите ли? Първият им опит бе успешен: той рикошира в Бронята и удари Русе. (Експлозията на цял военен завод преди седмица, изпотрошила прозорците на цяло Русе и избила много хора – б.х.) Казвал Съм ви, че Русе има да плаща, защото пропусна Студа.
Нежнозеленият камък бе изваден от камъка-ре­актор, за да го заредим с троен заряд. Няма да каз­вате никому къде стана това! Докато си стои на мястото, България е защитена. (Това важеше за определен срок.  Посветените  периодично преместват такива защитни
дефлектори на други места, така че днес снимката на нишата и камъка в района на Камен бряг може да бъде показана – тя е автентична):
 
 
Няма по-защитена страна от България! Но утрояването на Полето се наложи поради унищожаването на Пентаграмата. Не, не са глупави враговете. Те унищожиха не болше­вишки, а космичен символ. Търновската конституция сега е без пречки, но сатанинското в нея се промъква по-лесно, само защото свалиха петолъчната звезда (от Партийния дом в София – б.х.). Защо не я свалят и от американското знаме?... Бъл­гарската простотия взриви първо цял военен завод, а сега готви и земетресение. Тройната броня, раз­бира се, ви пази, но рикошетите са непредвидими. Ако военните продължават бизнеса си, а не намерят начин да се преустроят напълно с полезни производ­ства, ще пусна в България страшен грип, от който ще си отидат повече от милион!(Отново би възникнал въпросът, както при много подобни случаи: какво са виновни хората, които страдат кармично, само защото някъде една върхушка върши престъпления? – Обяснено ни е, че няма нито едно нестраведливо наказание: биват наказвани хората от сродната верига на даден престъпник, понеже те са му съдействали вътрешно и не са го спрели, макар и да не съзнават това, извършвайки на своето място в същото време и те някакво престъпление. И едно месно кюфте да се изяде в този зловещ миг, то наклонява везните към голямото нещастие някъде другаде. А небесната статистика отчита, че малко преди момента на едно престъпление, на една катастрофа и пр., всички хора от веригата на конкретните извършители също са поставени на изпитание: ще проведат ли злото в своята конкретна ситуация тогава – или не? Тези, които се поддадат, законно трябва да пострадат по един или друг начин в назначеното време, дори и това да има формата на масово бедствие, епидемия. – б.х.
 
Лансирам нова мисия до един месец за възстановя­ване на пентаграма с бял камък, на място и в състав, които ще съобщя в последния момент. Ако хармони­ята на участниците е подобна на вашата – добре; ако няма такъв шанс – ще пратя пак вас.
Дотук се справихте със "суперотличен". По-висо­ката оценка е "ултра", но нямате още понятие за щафета. Обикновено двойка бегачи се строполя­ват с полумъртва любов още през втората година. При щафета няма умора: енергията може да се върти из веригите без никаква опасност от снайпе­ристи.
Затова – правете десантите си, без да знае ни­кой. Определените лично от Мен да поставят Не­щата на определени места в България най-късно до 19 август т.г. Работете по двойки: оперативна двойка; и трети – Опъващият Лъка. Оперативната двойка да бъде на място по радиуса на Стрелата. Стрелата-щит ще победи само по този начин. Га­ранция за победата – фитилът на жребия! От една до десет тройки.
 
 (Отново въртене на енергията в кръг,  означено със стрелки по окръжността - отляво надолу и отдясно нагоре)
 
28.III.129(1993), 21ч.30м.
 
- Имам въпроси по задачата.
- Питай.
- Ако не могат да се намерят 30 души, значи могат да го изпълнят и само трима?
- Да. Но вие сте длъжни да сондирате всички в най-широк кръг.
- Мнозина слушат касетите, и то отдавна, и извън Бълга­рия. Могат да се явят и стотици тройки.
 
- Няма нито една досега, включително и вие...
- И все пак? Ако се явят желаещи?
 
- На всички ще намерим работа.
- Каза до 10 тройки...
 
- Да, но за Националния пентаграм. Тях ще опре­деля лично. Желателни са множество локални пен­таграми. Това ще предпази съответните области и ще намали жертвите. А там, където е определено да си отидат много души, ще имат пряк коридор нагоре.
 
- Кога ще ни се кажат основните 10 места в България?
 
- Ще ти ги кажа лично само на теб. Няма да запис­ваш.
- Правилно ли схванах преди малко “щафетния” метод: Първата тройка взема камък от първото място, обработва го до пентаграм на фона на кръг, и пътува по лъча на Националния (или локалния) пентаграм до второтото място. Някъде по лъча (това ли значи “ра­диус" на Стрелата”?) остават за триденонощия двама по жребий, а третият достига до върха на Звездата и заравя там пен­таграма-камък с върха нагоре, в строго определена позиция. Там се среща със следващата тройка (или не се среща?), ко­ято намира наоколо друг бял камък и тръгва по следващия нацио­нален или локален лъч, като до края се процедира все по същия начин. Така ли е?
 
- Общо взето. Това е само упражнение, не разчи­там на вас. Въпреки че главите на тройките ще оп­ределят "крилата" по симпатия, ролите ще се опре­делят от жребия. Ако някой се огорчи от това, ко­ето се е паднало по жребий, да излезе сам, добро­волно, от групата – инак ще отклони енергията към ада. Ако иска, може сам да си създаде нова група, ко­ято да отговаря на условията.
 
Специфичните за действото, + класическите, нали?
 
- Да. Изходните са известни: въздържателство, вегетарианство, неомъжени и неженени (не живеещи постоянно или често с предпочитан човек); приемане на беседите и осиянията и непровеждане "политика" на друга школа.
 
- Може ли всеки да участва в произволен брой други комби­нации?
 
- С изключение на Националните тройки – да. По­вече подробности – само на теб. Националните тройки ще знаеш само ти. Те няма да се познават помежду си.
 
- С изключение на “щафетниците” от всяка група поот­делно – четирима при срещата, защото тази година е Чет­ворка, нали?
 
- Да. На върха на всеки пентаграм ще се срещат по четирима души. Идващият от предишната тройка трябва да е заровил сам пентаграма, без да знаят мястото новите, но той трябва да се здра­виса с другите трима и незабавно да си замине. Длъ­жен е да посочи мястото в един радиус от стотина-двеста метра.
 
- Ако не може да се намери бял камък?
 
- Възможно най-светлият.
 
- Има ли срок за обработване на камъка?
 
- Възможно най-краткият. Може в работилница, но най-добре е да си имате инструменти със себе си. По-меките камъни – на шмиргел. Има и портативни машинки – може да си ги предавате щафетно. Така е най-добре. Всичко – в рамките до 19 август!Правете си сметката.
(Очертава се пак кръгът със стрелките)
 
*
 
По повод пребиваването ни с Ойлумина една седмица на североиз­ток, за което в началото се осъждах и мислех, че е плод на безхарактерността ми и безнадеждното отлагане на Сло­вото заради невъзможността ми да отказвам на лични молби, вчера отворих “Вълшебната Нитòкрис” два пъти и днес един път, напосоки. Исках отговор по този начин:
 
 І. - Какво означава това? Да не е предупреждение от Бого­вете? –
- О, не зная.
– Ела, легни до мене. Сложи главата върху рамото ми, опри лицето си до мене! (с.194);
 
ІІ. - Угризения на съвестта ли?... - Защо да се измъчвам? Не причинявам страдания никому. Обикновено давам много повече, отколкото получавам!Мадам, аз обичам Изида!
– И тя ви обича – отвърна княгинята весело. – Тъй че всичко е дивно хубаво! (с.191)
 
 ІІІ. - Струва ми се, че е минала цяла вечност, откакто не сме се виждали. (с.237)
 
29.III.129(1993)г. 9,10ч.
 
Въпрос към ЕлмаТогава мога ли да считам, че тази екскурзия не е поредното отклонение от Работата?
 
- След всичко това, което ви обясних вчера?!...
 
- Извинявам се, че искам изясняване, но безпокойст­вото ми идва от следното. Бог е единственото Същество, Което никога никого не осъжда. Така знаем от Учителя. Бог знае така да съчетае интересите на всички същества, че и при най-голямо падение пак да извлече най-голямата полза за Битието и за отделната душа – както тортà е необходима за цветето. Така че Той е Майстор на утешителните премии, абсолютен спец по вариантната психология и използването на случайностите, за да придвижи нещо добро. Това не озна­чава обаче, че не е имало по-добър или оптимален вариант, който обикновено е непосилен за нас, грешните и слабите. За себе си аз считам, че оптималният и единствен образец на поведение, който се иска от мен, е да стана най-после гра­нитна скала, в която да се разбиват всички вълни и бури на личните молби и чувства. Защото на тази канара има фар, и ако тя е винаги твърда и устойчива, много кораби няма да се разбият, много корабокрушенци ще намерят Брега.
 
- Образът е чудесен и това е точно така. Но раз­бери, че Работата е само плод на Свободата, а Сво­бодата - плод на Истината. Истината пък е крило на Любовта. Ето защо, Аз не се безпокоя от прекъсване на Работата, щом сте се добрали до нейната майка – Свободата. Работата е свобода на физическото поле. А получите ли свобода в духовната вселена, работа вече няма. Един полет с леките крила на Свободата ражда свежи ветрове от Свобода на всички страни, освобождава милиони роби! Ръси ми­лиарди бисерни капки по планетите, през които ми­нава, и милиарди същества получават импулс за Ра­бота. Попаднете ли, най-после, в света на Исти­ната, вие няма да имате повече нужда и от Свобода. Истината е навсякъде, затова там простор, разши­рение -  летене няма. Постигнете ли Истината, единственият свят, в който заживявате, е светът на Красотата. Работният търси работа, свобод­ният – простор, а истинният – абсолютна красота!
Ето, сега ти се увери, че срещна абсолютната красота на душата – на поведението, в което няма и помен от страх и корист. Но тъй като вие живеете и в трите свята едновременно, Красотата ви следва навсякъде, Свободата е вашия простор, а и свър­шихте най-важната Работа. Една почивка с Лю­бовта, Мъдростта и Истината е по-пълна и от най-напрегнатата работа със Словото. Ето, сега ти Ме питаш: "Ама защо тогава Ти каза вчера, че умееш да чакаш?..." – т.е. пак се виждаш виновен за"отлагането на Словото"... – Словото не може да се отлага! От­лага се само трудът по разпространението на Сло­вото повъншен начин, но това е проблемно само за глухите; чутките Го чуват вътрешно. Щом самият Аз съм оставил милиони да измират поради глухота, значи вашият труд по Словото, ако е бавен, не ви го окачвам като вина. Ако съм ви ръчкал от време на време, то е за будност. Е, погрижете се и за глу­хите; но чутките се хранят и от вашата свободаЕдна тайна "авантюра" със сродна душа, която не иска да се виждате твърде често, струва повече от сто страници неизпълнено Слово и от триста хиляди бо­гослужения!...
 
Ето, Ойлумùна е уцелила правилния човек за "авантюрата" –
и Шефът моментално ги подмладява. При такива уцелвания е съвършено изключено човек да не стане на 17...
 
На тази обиколка с Ойлумина сме чели и беседи. Ето какво съм си преписал измежду другите мисли, които са ме впечатлили – има пряка връзка с текста под горната илюстрация.:
 
"Господ знае какви са хората, затова не им е дал безсмъртие и е допуснал да остаряват всички, които не изпълняват Неговата воля. Като ги прати на Земята, Господ започва да взима от тях това, което имат." ("Изворът на Доброто", с.29)
 
 Мнозина няма да повярват, че Бог подмладява моментално хората, които са в истинска хармония – поне за периода, в който са заедно. Не само по вътрешно усещане, но и буквално външно! Останат ли заедно миг по-малко или миг повече от определеното – пак си връщат болестите и годините. Затова – да не изпускаме божествените "авантюри", когато са ни дадени! Ето какво съм преписал още по този повод от същата книга – то има пряко отношение към тази тема и към астрологическата система на примарните дирекции:
 
"Когато човек страда, той е причината, понеже е изпуснал известни случаи - закъснял е с една минута и влакът е заминал." (стр.41)
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.