Книга 15
 
 21,14 ч.

16.ХII.126(1990)г.
София – Изгрев

БЛАГОМЕНИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

ЖЛО / ДНП"...а и нещо повече: самоотдаване и да­ване без замисляне. Там няма очакване на компенсация – грееш като слънцето, извираш като извор."


13,44-15,12ч.

          Нещата стоят точно така, както се говорù преди обяд. Въпреки абсолютната свещеност на Двете Фази – Словото на Учителя в двете фази, – сега става крайно необходимо да се появи най-после и Третата – Словото, превърнато в Дело. Не че Аз не водих Делото и през двете фази, но сега Делото е замряло, в името на Словото. Според един важен за­кон на съответствията, назначаването на някой По-светен на нова служба се ознаменува по ярък на­чин. Въпреки способността ти да предаваш Слово, ти си способен да твориш още повече Новото в ор­ганизационно отношение, а също и да разпознаваш и да водиш души. Чрез тебе вече някои влязоха, още мнозина ще влязат. Кристалната преценка на духа ти се справя с всякакви мимикрии, разграничавайки мигновено зрялото от пъплещото.
          Та сега, Мусала е дисертацията ти. Диплом­ната работа вече я защити. При получаването на ново посвещение, нова поръка, е необходимо поне за няколко минути или няколко часа, а за други случаи – няколко века, - един огнен дух или народ да прекъсне връзката си с Небето физически, да му отнемат патериците, макар и изработени от самия Създа­тел. В това отношение, книгите са патерици, без които вие още не можете, но които Аз отнемам за миг, когато преценя, че някой може да ходи сам.
От настоящия момент, посланието към теб ще бъде напълно ново. Старото се съхранява, но то е диалектически снето – то е вярно, но като под­точка на Новото. Очаквай ново послание! То трябва да бъде от петима холизатори на Мусала, като лично гарантирам, че това ще бъде чисто единение. Единият от тях си ти. Трябва да се свържеш чет­върти поред. Другите ще определя в последната ми­нута.
Любовта те моли да приемеш народа на Христа от цялата планета, независимо от ролята на дру­гите побратими и посестрими да посрещат души.
Сега, да отговоря на два проблема, които тре­вожат холизатора: първият проблем е суперлатив­ността на Словото във всички лични послания. По правило, именно тъмните си служат с гръмки пох­вали и възлагане на "космически мисии". Това коства много усилия на Дявола и той наистина протърква планини от цървули, за да ви качи на бесилото. Пох­валите и порицанията са негова първа специалност. Но когато Сам Господ говори, Той не може да не каже самата истина и не се ограничава, с цената на нищо. Така че ония, които не вярват на своята велика и единствена мисия в Битието, от която то същест­вува, не винаги са чисти търсители на Истината и далече не всякога това [недоверие] е от скромност или страх от агентите на ада. Често те са горде­ливци, които се крият под маската на показното смирение или под плаща на мантията за водачество. Като не признаят, че Учителят е жив и че Словото не престава никога, те си отварят процеп сред ле­коверните, за да могат да ги манипулират.
Вторият проблем е относно неповторяе­мостта на монадните имена, освен в редки случаи, при различни отговори и послания до едно и също лице. Това е карало някои холизатори да мислят, че спонтанният акт на едно лично послание е наистина приумица на фантасмагорията, понеже, ако наис­тина се диктувало от най-високо, то монадните имена би трябвало да се продиктуват [същите] и след години, дори и когато холизаторът ги е забра­вил, понеже са стотици.
Искам да ви кажа, че абсолютното монадно име не се произнася и не може да бъде произнесено на ни­кой език и от никоя йерархия или цивилизация. То се произнася само от Създателя, в момента на създа­ване на монадата. Сам Създателят никога повече не споменава това име, понеже има опасност да уни­щожи творението си. Името му е напълно доста­тъчно, за да съществува във Вечността, но това име не бива да се произнася повече от един път. Обаче преводите на монадното име, които Аз давам напълно математически, според кода на вашите звуци, може да се произнасят повече пъти, ала само от онзи, чието е името, и то във върхови моменти на живота му. Този превод няма сътворителната или унищожителна сила на оригиналното [име], поради което опасността се намалява многократно. По тази причина, забраних на някои народи да произна­сят и Моето най-близко име до истинското повече от веднъж в годината. Подобно споменаване се раз­решава само в молитви, създадени лично от Първоу­чителя, и в Словото, потекло от Него. Във всички останали случаи, разните религиозни кариеристи и тщеславните проповедници и писачи принуждават хората да слушат свещеното име в контекст от глупости и измами, с което предизвикват войни, бо­лести и природни бедствия. Сам Аз се пазя от спо­менаването на най-свещените думи, когато преценя, че моментът или обстановката не са подходящи.
Безпокойството на предаващия се дължи на пикливата ви наука, за която повторяемостта е критерий за истинност. Това е валидно, но за... пов­тарячите в науката... Който не е повтарял класа, той знае, че освен статистическата има и друга – “тотическа” причинност. Сто “Тота” не са необхо­дими – нужен е един Тот! Ония, които извеждат една истина от множество повторения, са свързани с Пралайя, а не с Тот. Така че, не искайте от Мен пов­тарянето на имена и термини винаги по един и същ начин в различните отсеци на времето и простран­ството, тъй като Аз не съм грамофонна плоча, а Всемирна Улфония. В тази Улфония, пътувайки във времето и пространството, Моето принципно Слово не задължително и не винаги може да стигне до една планета в одеждите на предишните термини. Както един звук стига до вас с различни обертонове и раз­лично звучене през различните ъгли на Вселената, така и термините се самопроменят чрез музика, математика и езикова кабала, когато ви говоря от друга позиция в Космоса. По-скоро, другата позиция сте вие, а Аз съм неизменно в центъра. И ако Ме от­криете в някой звук, останал единствен от някой предишен термин, от някое предишно облекло на по­нятието, Аз ще считам, че вие сте ученици и гении.
Формалистите, на които още перат пелените, обичат повторяемостта, понеже си правят много приятни таблички и много "точни" формулки, които важат само зад скобата на ясновселената. Аргумен­тът пред скобата [обаче] е Онзи, Който може да направи на пух и прах всички предишни значения! Отец Ми има това предимство, че когато Му ом­ръзне прекалената точност на ясновселената, се превръща в нула пред някоя грамадна скоба и се ум­ножава по Определеното Битие
Тогава ясновселената става такава, каквато е: една Абсолютна Нула  и по образ, и по знак, и по вторичност!... Тя не може да бъде протон никога. Протон може да бъде само Отец Ми, Който твори Новото! Когато ясновселената се среши и почне да изглежда твърде прилично и подредено, та започне да търси сметка на Отца Ми защо не прилича на Са­мия Себе Си в следващия творчески момент, Той се превръща в неутрон и застава пред скобата. Така се получават великите Цикли на Проявата и Ликвиди­ране на Проявата.
Така и всеки един от вас, който е син на Баща си, а не незаконороден, трябва да се превръща в нула пред всяка система и всяка организация, която стяга душата с правила и осъждащи думи и погледи. Така или вие ще изчезнете, или систематаили нàедно ще изчезнете, за да се усмихне Бог на Небето от­ново и да ви повика за… весел траур.

 – Какво трябва да се направи, за да дойдат средства по линия на фирмата?

- Средствата и условията, както и много щас­тие, идват в милиардната част от секундата, ко­гато ползването им се определи правилно. Ако пра­вилно определите ползването на средствата, усло­вията и личното щастие, ще трябва пак Аз да се на­месвам, понеже всичкото злато на вселените и всич­ките ангели и богове на щастието ще се привлекат да се струпат на вашата малка планета…
Никога не е имало случай нулата да не дойде, когато единицата е била единица. Когато човек се посвети на Бога напълно, ама стопроцентно, тогава позитронът привлича нужния електрон от Хаоса на Тестото - и атомът се образува незабавно. Силата на протона и точността на неговия потенциал от­говорят на силата на вашата Любов към Бога и на точността на плановете ви за разход на средст­вата, на личното щастие. За всяко същество, този план е различен.
Ако вие попаднете точно на плана си за разход на средствата и личното щастие, поставяйки об­щото на първо място, а частното на последно, ва­шият позитрон ще привлече електрон от Пралайя незабавно. Ако личното щастие или условията се ба­вят, това показва, че вие имате план да ги ползвате неправилно. И тогава, даже и да сте грабнали нещо от Космоса в мигове на просветление, протонът във вас, който е Сам Бог Отец, що не се лъже, ще се превърне неизбежно в неутрон и ще прати електрона навън на майната му. Така се разрушават всякакви човешки, ангелски и боговски щения, които не са съ­образени с плана на Цялото.
Съвсем конкретно отговарям за фирмата: прекръстете фирмата на нещо по-благородно, но не и “фондация”. Тези термини са преизпълнени с вибра­ции на черната ложа от прекалената им консумация – затова и ви загубих печатите.
 Ако някой е свързан с Мене по дух, няма първо да пълзи пред термините и формите на света. Аз нямам намерение да фигурирам като “банкова сметка” към фирмата на Н-ви… Друг е въпросът, ако вие фигурирате като банкова сметка към Мене, по­неже Моята банка се вижда нощем на Небето, а през деня ви облива с лъчите си! Моята банка е вътре в сърцата ви, в сърцата на хората, и от нея може да се получи всичко, което се дава даром като отблаго­дарение. Тъй че, като не купувате и не продавате, непременно ще тръгнат нещата на Н-ви, понеже те са дошли на Земята за победа. Същевременно, ще се възбуди и мисията на Д-ви, понеже Драгост и Победа са двата полюса на Проявеното Битие.
Клон, клон, клон! Ако баща ти е “реалист” и не може да откликне на практика на икономиката на Бялата Ложа, направи си клон или остави него като клон на нашето “Благоменително Дружество”. Раз­менянето на блага доброволно, от благодарност и вътрешна потребност, се нарича "физиология на жи­вота" и от него са живи всички същества в Битието! Благоменителността не се съобразява с адското счетоводство, понеже даването е винаги повече от вземането и няма кой да ви търси отговорност.
Обявяването на програмата според принци­пите на Протона привлича всички, които се възхи­щават от нея, и така започва обмяната на блага... Всеки дава това, което може. Обвиненията в разхи­щение и неправилно разходване на благата не са ва­лидни, понеже Протонът, ако измени на програмата, просто престава да привлича блага, престават да му се възхищават. Така всяка формация трябва да се разтури, щом е започнала да разпределя благата ко­ристно или по принципите на пъкъла, приумиците на ангелите или титаните.
Вие сте Ми най-смешните същества на света – като циркови клоуни: дръпваш чергата към себе си, а самия стоиш още на нея. Е, как няма да паднеш?...

А сега, прочетете днешния подарък пред всички.

Задава се въпрос във връзка със загубена чанта, в която е имало лично послание от Елма, “Заветът на цветните лъчи”, Новият завет и други материали, както и документи на фирмата “Атлант”. Каква е символиката на това събитие? – В разго­вор преди обяд на същия ден се казва, че това е символ на предстояща промяна…
Що се отнася до принципа на божествените благоме­нителни дружества в Битието, той не съвпада с понятието "бартер". По скоро, той е "неравностоен бартер" без никакви преговори и отчетност, а и нещо повече: самоотдаване и да­ване без замисляне. Там няма очакване на компенсация – грееш като слънцето, извираш като извор.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.