16.VIII.135(1999)
Рила

СРЕЩА С ЕДИНСТВЕНИЯ


13,45 ч.
            Дава се възможност на Елнира да избере дали контактът да бъде само със Слово, дали само с Дело, или с Живот. Има възможност контактът да бъде и със Слово и Дело; и със Слово, Дело и Живот.
- Останах без работа и искам да попитам ще си намеря ли работа, но такава, че да служа на Бога и същевременно да си изкарвам прехраната?

(Отговорите в началото са в синьо, а не в червено, по­неже са преразказ на осияние - затова думите на Елма трябва да са написани по този начин):
- До 5 седмици - по най-благоприятен за тебе начин, в зависимост от това, какъв избор ще напра­виш във връзка със свободата, която ти се даде току-що. Ще бъде благоприятно. Ще ти го предло­жат, но в зависимост от твоя избор и неговата реа­лизация, ще има по-малка или по-голяма сходимост между професия и призвание. (Обясни се, че желанията на духа и душата й трябва да имат реални еволюционни пред­поставки, понеже инак умът и сърцето или житейската си­туация няма да ù позволят да се надскочи – б.п.) Ако това се окаже реално, ако най-интимните и дълбоки коп­нежи на душата ти и на духа ти се окажат изпъл­ними от дадената житейска ситуация и твоята степен на еволюция, тогава ще има сто процента покритие.
Твоето космическо призвание, на което си спо­собна само ти, като монада или искра Божия в целия космос, е да снемеш на Земята понятието, предста­вата и работния модел за човека като "хомо-аманс" (човек на любовта). Това е една изключителна приви­легия, защото други същества имат задачата да реализират човека като хомо-сапиенс. Истинският хомо-сапиенс няма нищо общо с рационалния човек, защото рационалният човек още не е разумен. От Божествена гледна точка, човек днес дори не е раци­онален, защото това, което изглежда умно и прак­тично, полезно в очите на съвременното човечес­тво, е изключително глупаво в очите на Космоса - както в технологичната област, така и в социал­ната.
Твоята роля в Битието като еднùна (това е си­ноним на монада или искра Божия – б.п.) е, първо, лично да проучиш многовалентността и типовете валенции на Човека на Любовта. Твоят дух, ум и разум имат потенциала и многовековния опит - като човек и ан­гел на много места във вселената - за валентнос­тите на духа и душата.
Още преди 14 милиона години, причинният ти ум осъзна разликата мужду жаждите на сърцето, жаждите на душата и жаждите на духа. Ти си стар бунтар и в ангелския, и в човешкия свят. Въпреки че имаш силата да разграничаваш сферата на сърцето от сферата на душата и сферата на духа и да ги уравновесяваш, понякога това излиза извън възмож­ностите на твоя контрол, понеже оставаш сама.
 В този живот ти се дава възможност да пре­върнеш мисията си в професия с лечебни насоки и ре­зултати, ако у теб успее да кристализира напълно науката за различните валентности на човешките естества. На практика, това може да бъде органи­зирането на национално и международно общество за гостуване и пътуване без пари на души по сродни влечения и интереси. Консултиране и колективна ра­бота с мъдреци и ясновидци (със зрение от причинно нагоре) ще може да ориентира желаещите по марш­рути и домове на техни сродни души, в зависимост от типовете валентности между тях.
Имаш уникалната възможност да мотивираш хората и да им помогнеш да осъзнаят една нова категория, намираща се над категорията "професия" и над занаятчийството и дейностите за препита­ние. Ако "професия" значи “за признание”, твоят дух има силата да въведе нова мотивация и нов термин, отговарящ на понятието "призвание".

- В този живот предстои ли ми среща със сродната душа - или съм имала вече такава?

- Твоята сродна душа е на Алфа от Касиопея. Тя знае за тебе, вижда те и се мъчи да влезе в контакт с теб. Както във всички случаи, така и при тебе сродната душа се проявява чрез веригата сродни души, които имат същата честота и амплитуда като вас. В момента на Земята има 14 основни и 285 пери­ферни любими души от твоята сродна верига, които имат силата да те свържат с твоята сродна душа. В този живот ти си срещнала вече двама от тях. Ако има проблеми, те са от тяхна страна, защото от тях се изисква още по-голяма степен на будност, за да могат да оценят висотата на твоята душа и необходимостта да бъдеш напълно свободна, за да работиш с другите души и да се обменяш с тях. Има още шестима в България от четиринайсетте; ос­таналите са в чужбина.

- Учителят Беинса Дуно казва, че сродните души през всичките си съществувания се срещат във физически тела в 12 кардинални прераждания. На мен предстои ли ми такава среща?

- Както за много ученици, така и за тебе това прераждане е кардинално, защото е преход между ве­ковете. Ето защо, шансът за среща във физически тела - не само за тебе, но и за мнозина - е огромен. Този шанс обаче е математически потенциален. За да се приведе в действие, т.е. да стане това сливане завинаги, би трябвало всеки да разпознае предвари­телно определените му за това прераждане души от веригата и да се обмени и синтезира с тях по начи­ните, определени от Бога. Единствената ни сродна душа е сбор от срещи и обмени с много други души; и ако това не бъде извършено поетапно, съзнателно и с всичката спонтанност, вяра и любов, на които сме способни, срещата с Единствения ще се отдалечи.
 За ада, за човешкия и за ангелския свят, измяна е да се съединиш и обмениш с хора извън физичес­кото или духовното семейство. За Божествения свят и за сродната ни душа, измяна и серия от пре­дателства е да не се обменим по нужния начин и в нужното време със съществата, в които предвари­телно се вселява сродната ни душа, за да ни допусне един ден до себе си в най-блестящия си вид.
Но и в този процес има йерархия. Колкото по-периферни са душите от сродната ни верига, с тол­кова повече същества трябва да се срещнем и обме­ним, за да нагнетим енергията и произведем есенци­ята и субстанцията, необходими за срещата с един­ствената ни сродна душа. Ако обаче успеем да раз­познаем някой от най-вътрешните (в твоя случай - от четиринайсетте), тези срещи могат да се све­дат до 7, до 3 и дори до само една, в зависимост от степента на сродност.
Ето защо, помнете, че в един свят, в едно слънце, на една планета, за всеки от вас съществува само един човек, който е най-близко до вас и до срод­ната ви душа. Ако единият от вас е в свое карди­нално прераждане и вие се разпознаете и съедините правилно, считайте, че до сливането с единстве­ната си сродна душа имате само една крачка.
В този свят - в отделни случаи в рамките на няколко години или десетилетия, а дори и на няколко прераждания - верността към сродната душа се из­разява в строг аскетизъм и дистанциране на пле­бейското обкръжение, поради това, че в този период не е определено да се срещнем с някоя от сродните си души.

- Какво желае да каже Бог за майка ми?

- Стар дух, който е дал много странно обеща­ние, преди да се роди този път - да играе роли, чрез които Небето да изпитва реакциите на същест­вата. Нейният дух и нейната душа знаят, че това са роли. В някои случаи тя се досеща за това, но на ни­вото на обикновеното човешко съзнание тя се иден­тифицира с тези роли и се вживява в тях, като че ли това е самата тя.
Въпреки немалките ù достойнства и доброде­тели, тези роли, които играе, колкото и да е странно, не ù се пишат в кармичния тефтер, за­щото тя е космичен актьор от много висока класа, макар и да е забравила това. Ако близките и окол­ните осъзнаят това, ще разберат, че всъщност из­питанията са техни, а не нейни, т.е. Небето гледа как те самите ще реагират на нейните роли.
Отговаря на космическото име "Мария". Тя е Космическа Майка и Любима.
Ако иска да се излекува от неща, които я тор­мозят физически и социално, трябва да осъзнае ог­ромния си потенциал да бъде майка. Има тази мощ и способност. Тя е близка сродна душа с една душа, ко­ято има нейната мощ и духовен ранг. Това е Майка Мария.
           
Оказва се, че майката на Елнира и сега на Земята се казва Мария и че действително има такива навици и добро­детели, такъв характер. Майка Мария, с която я сравнява Диктуващият, е Лиза Пиленко (20.12.1891- 31.03.1945) която е била влюбена - още от 15-годишна ученичка чак до смъртта си - в поета Александър Блок. И любовта ù е била споделена, макар и платонична! Цял живот си пишат писма и си посвеща­ват трогателни стихове. Имала е нормално семейство с друг мъж и деца, после има и втори брак. Става известна като руската поетеса Елиза­вета Кузьминта-Караваева. После става монахиня, и по време на немската окупация в Париж сама поддържа голям дом за бедни и нещастни, носи им вода, цепи дърва, храни ги, лекува ги и се грижи за тях. За нея има игрален филм ("Мать Мария", 1982). Когато нацистите я вкарват в концлагер, понеже е спасявала и политически противници на Хитлер, продължава да служи на хората самоотвержено. Накрая си сменя дрехата със зашития затворнически номер с тази на една млада бре­менна жена и така, според тази версия на биографията ù, отива в газовата камера вместо нея. По този начин, тя е спасила най-малко още два живота – б.п.
Филмът може да се изтегли от http://multiki.arjlover.net/ или да бъде изпратен от имейл до имейл, ако някой поиска - пиши на anhira@abv.bg
 Има и едно извънредно трогателно online-филмче на тази тема (Елизавета Кузьмина-Караваева. А Блок. Руфь): http://video.yandex.ru/users/nnaira/view/75/

Ето ги Александър Блок и Лиза Пиленко

 почти точно по времето, когато тя, 15-годишна, отишла на негов рецитал. Избухнала безсмъртна любов, която осветява историята и до днес.

СЪДЪРЖАНИЕ
/