Книга 16

Елена Елцина
15-17.II.127(1991)г.
София – Изгрев

ИЗ "ОБЯСНЕНИЯ
ПО ТЪЛКОВНИЯ РЕЧНИК"


Първа страница на Тълковния речник към Бялата книга
            В ръкописа от 15-18.II.127(1991)г. има обяснения от Елма към някои от термините. Под контрола на п., в Братс­кия дом в Симеоново кипи усилена колективна работа по със­тавянето на предметен и тълковен речник към първия бял том с осиянията от първото полугодие на 120(1984)г. Кни­гата е изработена окончателно от Уралоний. Тогава нямахме компютри и се работеше със стотици фишчета, които тру­пахме на купчета и подреждахме по азбучен ред. С доста проблеми, докато не се сетихме да ги затискаме, понеже всяко отваряне на врата или прозорец издухваше всичко... Тълковният речник е синтез на неологизмите от Елма, нап­равен от п., но в няколко случая, при самото формулиране на даден термин, питахме Елма или Той сам се намесваше за до­пълнително обяснение. Тук няма защо да се помества целият речник, но ще се включат само разясненията от Диктуващия и заключителните думи на приемащия осиянията. Към текста има и предговор, ето част от него:

            На 17.II.1991г. единаторът завършва своята работа върху показалеца за първи полутом от 1984 г. Същата вечер съоб­щават по радиото и телевизията за изявлението на Садам Хюсеин, че изтегля войските си от Кувейт.

            Няколко дни по-късно, точно в деня, когато най-после се изпълнява нареждането на Елма за "потъване" в Родопите, се обявява прекратяването на военните действия на Съюзни­ците в персийския залив, капитулацията на Ирак и фактичес­кият край на войната.

            Новите думи от Елма по-долу са подредени хроноло­гично – според реда на обясненията от Елма, - а не по азбучен ред:

РАЙ - Дума от астроформулата на Меркурий. "Почти съ­щото като славянското "рай", с тази разлика, че е на сложен интеркосмичен език и означава рая на умст­веното поле". (15.02.1991, 19:30)
ХОЛИФИЗА – Жлеза с вътрешна секреция на холивселе­ната, насищаща с чистота и любов всички останали "физи". Лъчите й могат да проникват цялата холивселена. Има пряк образ в босилека и розовата магнолия. "Холифизата съ­ществува едновременно и последователно в две форми, изразяващи двете фази на холивселената: Любовта и Чистотата. Магнолията изразява чис­тотата на любовта, а босилекът – любовта на чистотата". (16.02.1991, 10:31)
ЗЕН – Дума от астроформулата на Меркурий. Според Елма, означава "Разумно претворяване" (17.02.1991, 15:55)
ЗИН - Име на Юпитер и дума от неговата астроформула. Означава "Тръгване надалече, политане към щасти­ето" (17.02.1991, 15:58)
ЗОН - Дума от астроформулата на Марс. Означава "Рас­теж, доброволно преобразяване". (17.02.1991, 15:59)
ИН – Дума от астроформулата на Меркурий. Означава "Са­мопроникване в проявата на другите". (17.02.1991, 16:14)
ЛЕН Дума от астроформулата на Лусин. Означава "Отк­рехване на множеството". (17.02.1991, 16:21)
ЛО - Дума от астроформулата на Плутон. Означава "Опъ­ване на силата за пробив". (17.02.1991, 16:22)
МАЙЕНТРА - дума от астроформулата на Луната. Означава "Обновяване на материята чрез приласка­ване". (17.02.1991, 16:28)
МАН - Дума от астроформулата на Слънцето. Означава "Родителство на мисъл от Цялото". (17.02.1991, 16:32)

МАНУ - Дума от астроформулата на Слънцето. Означава "Божия мисъл, въплътена в човек". (17.02.1991, 16:33)
МЕН – Мантричен импулс на съществата от звездата Ом и на всички, които произнасят тази дума. "Оправя равнове­сието между вселените".(17.02.1991, 16:34)
ЛÒНИ - Име на Луната и дума от астроформулата й. Озна­чава "Най-прекрасната саможертва на отказването от себе си поради майчинство". (17.02.1991, 16:38)
МИЛ - Дума от астроформулата на Марс. Означава "При­лепване на противоположни сродности и периодично отблъскване". (17.02.1991, 16:40)
МÒЙРА Име на Сатурн и дума от астроформулата му. Оз­начава "Проверка на Битието". (17.02.1991, 16:42)
НАО Дума от астроформулата на Венера. Означава "Съв­местно плуване и преливане". (17.02.1991, 16:43)
НОТИЛ - Дума от астроформулата на Уран. Означава "Сок на осиявяне, палещ Мъдростта". (17.02.1991, 17:01)
НОУ - Име на Венера и дума от астроформулата й. Означава "Единствен атом, който е друг и най-мой". (17.02.1991, 17:03)
НЮЛ - Име на Плутон и дума от астроформулата на Плу­тон. Означава "Тръпка на победа в Общото Дело". (17.02.1991, 17:05)
НЮЛÀМ - Дума от астроформулата на Плутон. Означава "Много народи от Царството Божие си правят посе­щения". (17.02.1991, 17:42)
ОБТАНАИЛ - Дума от астроформулата на Уран. Означава "Мнозина са звани, малцина проумяват". (17.02.1991, 17:43)
ОБТÈЛ - Дума от астроформулата на Уран. Означава "Това, което премине, е годно". (17.02.1991, 17:45)
ОВИНÒЛ - Дума от астроформулата на Нептун. Означава "Пот и кръв се е ляла от порите ни, докато съзна­ете, че сте едно!". (17.02.1991, 17:46)
ОВОИН - Дума от астроформулата на Нептун. Означава "Преливащите от сливане се връщат в безсмърти­ето". (17.02.1991, 17:50)
ОЛ - Дума от астроформулата на Нептун. Означава "Пре­доставù условия за съпреливане!". (17.02.1991, 17:51)
ÒМНИ - Дума от астроформулата на Сатурн. Означава "Съпричастен". (17.02.1991, 17:55)
ОСИЛÒНИЙ - Дума от астроформулата на Нептун. Озна­чава "Предай предаденото на теб, за да не умреш". (17.02.1991, 17:58)
ОСИН - Дума от астроформулата на Венера. Означава "Този, който е твой, тръгва след тебе". (17.02.1991, 17:59)
ОТÀР - Дума от астроформулата на Слънцето. Означава "Създавайки, сам растеш". (17.02.1991, 18:00)
ПЕРЗИН - Дума от астроформулата на Марс. Означава "Отблъсни неистината и остани сам!". (17.02.1991, 18:01)
ПРАЛАМ - Дума от астроформулата на Плутон. Означава "Тонус от бъдещето – твърдост в настоящето!". (17.02.1991, 18:30)
ПРАМ - Дума от астроформулата на Венера. Означава "Фи­ното не е грубо, понеже е божествено". (17.02.1991, 18:37)
ПРОТАН – Име на Уран и дума от астроформулата му. Оз­начава "Смирените по сърце чертаят бъдещето". (17.02.1991, 18:40)
ПРОТОС - Дума от астроформулата на Сатурн. Означава "Там, където се сравняват с Абсолюта, съществата са защитени". (17.02.1991, 18:44)
СЕЛ – 1.Елф на здравеца; 2.Дума от астроформулата на Ве­нера. Означава "Вечен живот с онова, което е вечно". (17.02.1991, 18:50)
СОЛ – Залезна подйерархия на Слънцето и дума за връзка с нея. Означава "Потъни в обятията ми!" (17.02.1991, 18:54)
ТИЛ - Дума от астроформулата на Уран. Означава "Об­гърни световете!". (17.02.1991, 18:57)
ТИН – Име на Марс и дума от астроформулата му. Означава "Сътвори силно и бляскаво!". (17.02.1991, 18:59)
ТРИТЕ ВСЕЛЕНИ – Физическа, духовна и божествена. Съ­ответно - универсална вселена или универсум, с управител Учителят; свръхвселена или супервселена, с управител Ду­хът Божий; и ултравселена, с управител "самия Кришна. Затова ултравселената се нарича още "кришнавсе­лена".(17.02.1991, 19:05)
УЛТРАКОСМОС "Непроявената, но вече моделирана ерупция на Тот". (17.02.1991, 19:12)
УЛТРАМАТЕМАТИКА – Математика на ултравселената, с най-съвършен апарат – ясновселената. "Опериране с уни­кални числа-елохими".(17.02.1991, 19:12)
УЛТРАМУЗИКА – Музика на ултравселената, с най-съвър­шен източник – тотвселената. "Създава се спонтанно от Тот и звучи в сърцата на съществата". (17.02.1991, 19:13)
УЛТРАСВЯТ – "Ултравселената плюс Ремонтното Битие и боговете-експериментатори". (17.02.1991, 19:15)
УЛТРАТОНОВЕ – "Тонове на ултравселената - в 300 милиарда октави в настоящия космичен момент". (17.02.1991, 19:19)
УТИН - Дума от астроформулата на Уран. Означава "Който може да следва, той прогледва!". (17.02.1991, 19:42)
УТИР - "Предишното универсално име на [звездата] Алхена". (17.02.1991, 20:25)
ФИЛФОНИИ - "Това е музиката на небесните сфери, за която знаете от Питагор!". (17.02.1991, 20:27)
ХЛОЯ – Основна йерархия на Слънцето и дума за връзка с нея: "Това, което оживява". (17.02.1991, 20:29)
ПОНДУЛ – Дума от астроформулата на Нептун. Означава "Храната на душата е хармонията". (28.05.1991, 11:36)
ПОРЗИН – Дума от астроформулата на Юпитер. Означава "Истината славна стои на пиедестал от Любов". (28.05.1991, 11:37)
ПОСТУРИУС – Дума от астроформулата на Нептун. Озна­чава "Падни в нозете на благоговението". (28.05.1991, 11:38)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.