Книга 16

8.ІІІ.127(1991)г.
Родопите

БАЛАНС МЕЖДУ СЛОВО И ДЕЛОКогато Словото съблече и религиозните, Делото е победило...
           
10,00 - 11,30 ч.

          Дебалансът между Слово и Дело създава сери­озни опасности за пространството. Допустима е диспропорция най-много до съотношение 1:10 – има божествени мерки, според които единица енергия на Словото може да уравновеси най-много десет еди­ници нереализирано Слово. Над този праг избухват войни и епидемии, жестоки обърквания на взаимоот­ношенията. За вас декларацията на Садам за изтег­лянето на войските му и общото завършване на реч­ниците ви в същия ден може да е случайно съвпаде­ние; краят на войната в залива и оттеглянето на едного от вас в Родопите в един и същи ден може да ви прилича на “стъкмистика”... Положението обаче е много по-сериозно: вие си оставате жички в центъра на Икло, през които преминава всичко. Вашата свръхпроводимост, полупроводимост или изолатор­ство е от решаващо значение; при това вие не сте виновни – вашите реакции са портрет на общото състояние на човечеството. Колкото и да сте един­ствени и уникални, вие представяте вериги от ми­лиарди сродни души и затова сте колкото отго­ворни, толкоз и зависими.
          Констатациите относно небрилянтния стил на отпечатаните холизации често са верни: гаранция за абсолютен стил може да се даде само при съот­ношение до 1:10. Над 10, пространството настръхва и са необходими положителни похвати, които из­ползвам и в беседите до средата на века. Тези при­йоми подтискат възторга и възхищението ви. В противен случай духът ви се опиянява от Истина и Красота и излиза нагоре, като диспропорцията се увеличава понякога до 1:100 и повече. При дебаланс 1:400 вие се излъчвате и припадате, а над 1:800 вече нищо не може да ви върне в същото тяло – къса се сребърната корда!
           Така че Учителят е абсолютният Майстор на всичко; следователно – и на брилянтния стил. На Земята обаче, при вашата луциферическа насоче­ност, без юзди и хладни душове е опасно. Луциферич­ната настройка пренебрегва природата и милостта и ви изсушава; настройката на титана Мамон пре­небрегва духа и абсурда - и затова затлъстявате.
          Словото знае как да подпали всичките ви ол­тари, престоли и двери само с 10 изречения! Повиша­ването на градиента на стила чрез естествена бо­жествена ескалация без никакви филтри може да ви направи съвършени само с 10 изречения! Това обаче не пръсва физическите тела подобно на бомба само при съотношение на Любов със свобода 1:1. Същев­ременно, съществуват и безброй лични формули за честота на разнообразните гостувания, чрез които любовта става Любов. Под “любов” разбирам онова, което доставя на вас блаженство, а под “Любов” – даряването на блаженство на онези, които ви са изп­ратени от Бога.
           Значи, при човешката и ангелската любов вие все още не откликвате на душите, изпращани ви от Бога, и служите на собствените си представи за ритъма Любов-свобода. При ритъм 1:2 до 1:10, все още е възможно слизане на Словото, макар и с проза­изиращи и профаниращи филтри; при жажда за лична свобода, над 10 пъти по-интензивна от жаждата за Любов, Словото се прекъсва.
          А какво става при обратните пропорции: жажда за Дело и изпълнение на Словото, по-голяма от жаж­дата за Слово? – Там пропорцията е различна. Тъй като Делото е кондензирано Слово, то при изпълне­ние на Словото на дело можете да стигнете до 100:1, ако изпълнявате заветите дословно. Т.е. жи­вот според заложеното в Словото досега, ви дава възможност да бъдете прекрасни и щастливи 100 години, ако приложите на дело Слово, слушано в те­чение на 1 година. Ако някой изпълни всичко, което съм дал в този век, би останал млад и безсмъртен на Земята и навсякъде в Космоса поне 5-6000 години. Едва тогава би изпитал жажда за Ново Слово. Така че, не са празни приказки твърденията, че с идва­нето Си на Земята в този век дадох храна за чове­чеството през следващите няколко хиляди го­дини – Шестата и Седмата раса.
          Ако някой стилизира Словото, изхвърляйки пред­пазния баласт; ако някой го резюмира и прави извадки, нека внимава кому го раздава. Хора, които не изменят начина си на живот и подбора на своите съ­жители; които не могат да отреагират на идеята "Любов-свобода 1:1" и на потребността за максимално разнообразие на гостуванията, когато сам Бог ви из­праща на гости, не трябва да се докосват до Сло­вото без филтри. Това значи да хвърлиш запалена борина в бурето с динамит!
          Затова и ви говорих толкова много за взаимоот­ношенията единатор – импулсатор – реа­лизатор; за понятията “вариантна тройка”, “вари­антна шесторка”, “вариантна 12-орка”.
          Повтарям: профаниращите и плебейските думи и стилни похвати в Словото на Земята, явните ало­гизми и изумяващи "глупости" на места, обикновено се дължат на учениците, които го дешифрират и преписват. То, общата тенденция на подобен баласт си остава програмирана от Мене, за да можете да останете невредими.
          За истинските ученици, които наричам "възлю­бени", Аз говоря по съвсем друг начин. Когато са при Мене в Школата - нощем, по време на сън, - брилянт­ният стил и тоталната екзалтация на Словото на­жежава верните до бяло само за 3 секунди и те са готови за излитане навсякъде, готови за Елма на всичко.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.