Книга 21


15.III.130(1994)
София - Изгрев

ЧОВЕШКИ, ДУХОВЕН И БОЖЕСТВЕН
САМОКОНТРОЛ

- За общото политическо и икономическо положение в Бъл­гария?

- Шансовете зависят изключително от сплоте­ността на добрите, безкористните хора. Не се ли обединят материално, духовно и Божествено, те не могат да създадат общо поле, с което да се проти­вопоставят на нахлуващия пъкъл. Всяка обща ра­бота, обща територия и общ живот на сродни души създават непробиваем щит. Ако сродните се съби­рат, несродните ще се разминават и на практика положението на света и, в частност, на България ще се подобри. В противен случай не само материа­листите ще ви натикат в онзи ад, в който живеят най-богатите нации, но и тъмните духове ще си имат много работа с вас. Някои от вас се убедиха на практика, че молитвите и всички други мощни до днес религиозни, окултни и духовни методи вече не могат да ви защитават от нашествието на новите, невидими интервенти. Бронирани са само онези, ко­ито се обичат истински, на всички полета. Ако най-чистите и добри приятели между вас и между малци­ната непознати вам си подадат ръка, няма да се случи промяната в Русия и след това и в България, която може да ви отчая; няма да станат трите се­риозни катастрофи и природни бедствия. Всичко е свързано. Но нощем - всяка нощ, а не само след смъртта ви - ангелите-ръководители на всеки от вас се събират и анализират това, което сте из­вършили през деня: всяка ваша мисъл, чувство, дума, постъпка. По-напредналите са под такъв контрол наистина всяка нощ; по-изостаналите - по-рядко. За­това, контролирайте всяка секунда да постъпвате по най-прекрасния, най-истинния начин, но контроли­райте и по Божествен, а не само по духовен и чо­вешки начин. Понеже човешкият и духовният само­контрол често правят големи поразии, ако не слу­шат гласа на спонтанността.

- Какво е Божествен самоконтрол?

- Човешкият самоконтрол се води от изгодата и страха да не пострада човек материално-битово. Духовният самоконтрол включва морала, вярата, убежденията, придобити по наследство, чрез възпи­танието, училището, обществото и пр. Върхът на духовния самоконтрол се постига по причина на же­ланието човек да спаси собствената си душа. И това е мотивът на почти всички духовни религии.
Но Божественият самоконтрол се съобразява с необходимостта любовта да се проведе и осъщес­тви независимо от всички условия и условности. Той има още две особености. Контролираш се да не до­пуснеш мисли, чувства, действия, които могат да наранят не твоята душа, а душата на другия. И третото, най-важно качество: способен си да конт­ролираш личните си чувства, предпочитания, вкусове и логика да не попречат за изпълнението на волята на Космоса.

- Кои от политиците са в състояние да изведат нещо на добър край?

- Н., Х., А.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.