Книга 33


7.VI.137(2001)
София - Изгрев

ОЩЕ ЗА ПЕНТАГРАЛНИТЕ КАСИ
И ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА БРАТСТВОТО ДНЕС


 ПЪРВО - НЯКОИ РАЗМИШЛЕНИЯ
ЗА ПЕНТАГРАЛНИТЕ КАСИ

Обобщение на размислите отпреди няколко дни. Подлежи на корекции и допълнения, съобразени с класическото Слово и Дело, с осиянията и евентуално с нови пояснения от Елма, както и с мненията на приятелите.
           
            В оригинала на този текст се говори за 12 различни каси: за 12 души, за 144, 14000, 144000, селищна, областна, национална, континентална, етническа, верска и планетарна. Тук няма да се излагат подробно, тъй като е въпрос дали въобще трябва да има каси от човешки тип, дори и взаимоспомагателни, нито е сигурно дали Небето би се съгласило точно с този вид разделение. Дори и да е стъпка напред към справедливостта и хуманността в икономиката, подобна идея може да е полезна само в рамките на Петата раса, която си отива. Днес ни изглежда съмнителен всеки модел, при който даден човек или група събира пари от хората. Светлите сили, за разлика от адските и светските, не боравят с парите на хората, не приемат дори доброволни десятъци. Те биха могли само да посъветват интересуващите се как всеки поотделно би могъл да оперира със собствените си средства с по-голяма полза за другите. Като се има предвид, че един ден парите ще изчезнат завинаги, модели като изложения по-долу (боравене с чужди пари) могат да имат само временно и ограничено значение. Те биха били справедливи и благословени от Небето само в случай, че се спазва абсолютно принципът на доброволното и тайно отблагодаряване или подпомагане. При това, не на общност или организация, а персонално – на отделен човек, от когото се възхищаваме най-много. Праведници е имало всякога.


 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

Всяка по-малка каса отделя десятък от основния си дял за следващата по-голяма йерархично. По молба на приятели, тук се дава модел как биха могли да се отблагодаряват привържениците на Словото в България до 1944 г. и на Словото на Елма от 1972 година насам. Това са само непретенциозни опити за приближаване към небесната икономика, наречена в осиянията "ликономика" (икономика на небесните ликове). За да се осъществи принципът да не се събират реални пари от хората, може да се постъпва както в една ликономическа игра: периодически или по даден повод, група съидейници се събира или общува от разстояние конферентно, като всеки съобщава какъв принос е в състояние да отдели. Проверява се за какво може да се употреби събраната виртуална сума, и ако всички са съгласни и имат доверие на изпълнителите, дават приносите си реално. Това е валидно, само ако средствата могат да се реализират мигновено – не с протакания, планово и на етапи, за да се види и ползва от всички продуктът веднага. Спазват се принципите и дяловете на Пентагралната каса. Отново едно пояснение: пентагрална, а не пентаграмна, понеже в нашия случай ползваме не само пентаграма на Бялата Ложа, даден от Учителя, (обиколен с две окръжности и надпис) но и новия, коригирания според Неговите изисквания. Илюстрацията по-горе е различна, тя е волна представа за дейностите на пентагралната каса.
 Всеки десятък, половинък и цялък, както и плаващият принос, се разпределят по петте лъча на Касата.
Стотък от основната сума се отделя за разномислещи хуманни общества и индивиди, които имат положително отношение към Словото в България и дейностите на Пентагралната Каса. Те съдействат именно по този начин за разпространението на Словото и Делото, за подобряването на Живота. В резюме, приносът се отдава периодично по най-Божествен начин само анонимно, тайно и персонално - на отделна личност, от която се възхищаваме най-много. Докато отговаря на критериите ни, даваме на нея; разочарова ли ни с нещо, откриваме друг, по-достоен.

 ДЯЛОВЕ НА ПЕНТАГРАЛНАТА КАСА:

1. СЛОВО БОЖИЕ. 1/3 от този дял – за градини, домове и стаи на Словото; 1/3 – за техника, печатане, консумативи и Интернет – WEB-страници и др. 1/3 – за библиотеки и читални и за подаряване на Слово според изискванията на Елма, начиная от членовете на локалната каса;

2. МАЙКИ. 2/3 се дават за домове с градини и пълна издръжка на бременни, кърмещи и майки над 28-годишна възраст, с предимство на неомъжените и неживеещите постоянно или преобладаващо с някого, освен с децата си. Предимство за вегетарианки и въздържателки, приемащи Словото, Делото и Живота в духа на беседите и холизациите. Избират се според 3 принципа: а) интуитивен; б) сътрудничество на Словото и Братството до 28-годишна възраст; в) антропологичен. Последният включва ниво на онтогенезис (индивидуална еволюция по френологични данни), филогенезис (наследственост по физиогномични и други критерии); социогенезис – културно-образователен статус и биохигиенна карта на лич-ността, в съчетание с психометрични и социометрични изследвания. Пълно предимство - за бъдещите майки, избрали за баща на детето си човек с монада (искра Божия). от планетарния и космичен контингент на Братството, който е известен само Бога, на майката, на Посветените от Евродоровия клас и по-високите от него. Именно тук важи с пълна сила първият принцип за избор и подпомагане: интуитивниятИстинските Посветени постоянно получават множество анонимни дарения от всякакъв вид, включително и парични, понеже дарителите са избрали именно на тях да изпращат приносите си. Анонимността и пълното доверие изключват отчетността – тези народни средства са безотчетни, освен пред Бога и собствената съвест. Затова такъв Посветен работи с размах и има правото да насочи духовната си и материална помощ абсолютно по собствено усмотрение. Той наблюдава поверените му души още от мига на раждането им и избира да подпомага тия с най-висока еволюция, с най-висок вкус и идеал и с относително най-чисти биохигиенни навици. За него не е тайна интимният им живот, дадено му е от Бога да знае какъв баща за детето си избира всяка една свещена майка и кой е той точно, въпреки че тя не го обявява. По най-високия импулс и идеал, такива майки, наречени в осиянията на Елма Майки Божии, Майки Светици, Праведни Майки и пр. обикват именно мъже с душа, с искра от Бога: истински гении, истински светии, праведници, апостоли, мъдреци, мистици и Синове Божии – Братя на човечеството. По този начин Посветените съдействат най-активно и качествено за подобряване генофонда на човечеството. Не че не спасяват и други майки, които са с по-нисък вкус и идеал, но това са изключенията – само след като са обезпечени напълно първите. Извънредно важно е хората да не подозират, че всичките им мисли, чувства и дела са напълно прозрачни и че съществуват отговорници на Небето и на Земята, които се грижат за тях и ги възпитават. В противен случай те ще се напънат да иг-раят роли, да правят това, което не им е по силите, да не са естествени и даже ще се страхуват. В случая с търсе-нето на Новите Еви, новите Божествени момичета и мла-ди жени и Новите Майки и грижата за тях, не бива да се допуска разкриване на тази тайна, защото някой може да изпадне в очакване. Яви ли се очакването, разчитането и желанието на нас да помагат, ние сме отписани. Съществото с монада познава тия душевни потребности единствено в обратна посока: то да удовлетворява очакванията на другите, на него да разчитат, то самото да помага. Естествено, зависи кому и как.
            До изобретяването и въвеждането на Интегралния Чистомер (пюриметър), установяващ на доброволни начала коефициента на индивидуалната биохигиена, битова хигиена, социохигиена, психохигиена и културхигиена (какъв тип култура обича, допуска или създава кандидатът), инициаторите на всяка локална или по-голяма Пентагрална Каса избират и канят в Райовете бъдещи майки именно по интуитивни и окултни критерии. За това те отговарят лично пред Бога, обикновено след продължителни наблюдения.
            1/3 от дял "Майки" се дава на момичета и млади жени извън локалната идейна община, съобразно степента, в която се приближават към горните условия;

3. КУЛТУРА: за групови посещения на културни мероприятия в страната и чужбина. Участници са членовете на локалната ПК или отделни членове и групи по ред или по жребий). При насъбрани повече средства в този дял, всеки може да кани и приятели извън групата. За общи книги, картини, музикални и други пособия и инструменти, записи на музика, техника и др. Явно и тайно посещаване и подпомагане на творци на Новата Култура в родината и по света и канене на такива гости. Подпомагане на личното творчество и изяви и уреждане бита на членове на касата и на техни приятели и познати с такива качества.

4. ШКОЛА И БРАТСТВО. 2/3 от дяла – за общи имоти, домове и селища по законите на Живота, Делото и Словото. Останалата 1/3 – за планински лагери, екскурзии, експедиции и работа на Школата по астрологически цикли; за лечебна, образователна, хуманитарна и друга дейност.

5. ВЗАИМНОСПОМАГАТЕЛНА КАСА. 1/3 дял се натрупва за годишно раздаване – пада се на всеки член на касата по ред или по жребий. Може да има и поддялове за по-големи цикли - на три години, седем години и пр. 1/3 се раздава месечно или при поискване от поредния желаещ - по списък или по жребий. Третата третина се разделя на всички поравно и се раздава поседмично, а може и подневно. Принципите и действията на взаимноспомагателната каса подлежат на прецизиране, според съветите на Словото и по взаимно споразумение.

Желателно е да се направят формуляри за участие във всяка дванадесеторна и по-голяма каса, които да се раздават на всеки участник, а също и кочани или компютърни документи за внесени и дадени суми, ако решим че трябва да има вътрешна отчетност и готовност за финансови ревизии и контрол от страна на държавата. Небето предпочита да постигнем безконтролна и безотчетна ВСК, но ако приемем отчетността, там трябва да сме перфектни и пред света.
            Досега познаваме само няколко души, които са отделили десятък, половинък или цялък от продадените си имоти, в съгласие с истинските принципи – не на общество, братство или църква, а по вътрешен импулс, тайно и персонално, на определена личност или на локална пентагрална каса. В някои случаи в нощните и дневните наблюдения ни се дава възможност да се проследят положителните промени в живота и здравето на такива дарители. Не се препоръчва проследяване на обратното (последствията, когато ученикът не дава десятък от всеки свой доход и имот), понеже принципът на Бялата Ложа е да не се гледаме в джоба на другия и да не се спираме върху отрицателното. Освен това, за неученици няма отрицателни последствия от тази категория. Обикновените хора се развиват бавно, по спирала, и тях ги хващат съвсем други дхармични кармични закони.
            Небето ни подсеща и за закона, спазван стриктно от Посветените, но забравен от нас - при възможност да се плаща четворно от горницата на всеки, с когото имаме работа срещу заплащане или от когото купуваме, ако услугата или стоката му е качествена и ако не се е пазарил. Ако е искал минимума или под средната сума за всеки конкретен случай, стига да не му е извèстен небесният принцип за четворното отблагодаряване или да не ни го изисква.
            Ето какво каза Елма тази сутрин по възникналите размисли и проблеми:
8,46
          - Човешките системи са не само адски, но и с духовен и Божествен произход. Наистина, трябва да вземете най-хубавото от човешките системи, и като го съчетаете с новото, което съм ви дал и ви давам, да положите основите на Новото Човечество.
          Поради това, че основавахте първата Пентагрална каса, реших да ви дам свобода да ви върви в братската и космическата работа, и то на малки групи из целия свят.
          Още в осиянието за Рила и нейните невидими съкровища и в Словото и разговорите с приятелите през първата половина на миналия век ви предупредих, че имам намерение пак да огранича разрастването на братството и свободата му след 2000-та година и да затворя лагера на Второто езеро. Даже азиатските поробители и инквизицията извършиха моята воля, поради превръщането на християнството в църква и държава, нямащи нищо общо със свободата и безкористието.
          Радвайте се на новата свобода, която Небето ви дава, ограничавайки неправилния ход на "братските" работи! Просто се снабдете със спални чували за много студено време и ходете на малки групи по планините, без да могат да ви хванат.
          Ако братството приеме принципа на пентагралните каси и на десятъците, половинъците, цялъците и пр. както ви ги даваме сега; ако престане да преиначава Словото и да го продава и ако предвиди издаване и на Вечно Течащото Слово – в оригинал и на основните езици, пак без да го продава, - ще възвърна свободата му и ще отмахна ръцете на черната ложа от него. Казал съм, че ще се съдя с вас и няма да отстъпя, ако превърнете Учителя в историческа мумия, а не да черпите от Него като от вечно жив и непресъхващ извор на Слово, Дело и Живот. Докато има омрази, антипатии, критики и неприемане; докато няма усмивки, ласки, покани и гостувания и даване картбланш на всичко ново, което извира от Божественото във всяко същество; докато има стремеж към налагане на казармени правила в паневритмията и общия живот, ще отпускам сърцето на дявола - и той ще ви стяга в обръчите си!
          Не си мислете, че съм си отишъл и нищо не виждам, та си разпасвате поясите да пъдите новите интелигентни души с вашите светски, религиозни и сектантски прийоми.
          Така става във всяка епоха, когато някой взема властта и иска да се представи за наместник на Господа на Земята! Тогава пускам враговете ви върху вас и отново създавам тайни и чисти движения, които тръгват по нови пътища, докато дяволът не улови и тях и не наложи и там зломислието и продаването. Тогава от най-пренебрегнатите, най-бедните и чистите пак създавам главнù на бунта и ереси, защото аз съм там, където не кристализира власт и канон.
          Сладко е, когато със сродни двойки, тройки и по-големи групи, по моделите на Всемирния Живот и по жребий и с помощта на пентагралните ви каси вие менявате жилищата си и състава им и почнете да ходите на гости и по други сродни души в страната и в чужбина.
9,16
Прочетено на глас пред група приятели за пръв път на 8.VI.137(2003)г., от 9,18 ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.