Книга 35

1.VIII.140(2004)
София – Изгрев

МОЛИТВАТА НА БОГА

(Към Неговото най-прекрасно въплъщение на Земята - руската жена)
            Текстът от Елма по-долу е дошъл чрез същия човек, който е направил тази илюстрация за своята стихос­бирка, но той има съвършено друг произход. Докато сти­ховете произ­тичат предимно от нивото на въздиша­щата човешка личност и отразяват проблемите на обикновения човек, който скърби по непостижимата жен­ска любов и има нужда от отклик на чувствата му и вни­мание, то в края на споменатата книга със стихотворе­ния се появява неочаквана холизация от Елма, въпреки че така наречените осияния (холизации, единения, одеяния, ожияния) уж бяха престанали "завинаги", след послед­ното на 18.01.2003г. Отдавна замисленото обръщение в стихове към ангелите на Земята – прекрасните момичета по света, с чиито образи е илюстрирана книжката – така и не се осъществява поради новите проблеми и безсили­ето на този, който е имал това желание. Той искаше да се обърне към всички млади, удивително хубави и невинни жени, чиито снимки и данни изобилстват в интернет, а и към всички останали, и да им посвети пламенни стихове, в които да изрази възхищението си от тях и мъката си, че почти всички те си търсят привлекателен и обезпечен мъж на запад или приключения по света. За­това повечето попа­дат в клопката на собствените си илюзии и на хора от много по-ниска еволюция. Ето защо, само след 10-15 години лицата и фигу­рите им, нямат нищо общо с Божест­ве­ните им ликове докато са били съвсем млади. Те са попад­нали в ада на света, където трябва да изпитат последстви­ята от своите теории, стремежи и вкусове.
            Виждайки се безсилен да напише в момента такова стихотворение, авторът на тази стихосбирка отново прес­кача затворената, уж "последна" страница на контакта с Елма, и го моли сам Той да се обърне към ангелите и чо­вешките души на Земята, които имат такъв вкус и та­кава съдба. Изведнъж почва да се диктува "Молитвата на Бога"Същевременно се обяснява, че тя идва не в це­лия блясък на традиционния въз­вишено-молитвен стил, а в по-приглушен и обяснителен вид, защото минава през хиляди филтри. Това става по две при­чини: първо, за да се намали многократно мощта на Живото Слово Божие, идващо директно от Бога, защото инак може да ни из­гори; и, второ, за да може всеки желаещ да импровизира собствени молитви, изхождайки от базалния текст. Бо­жес-твеното се отличава по пълната свобода на човеш­ката душа да се излива спонтанно в неканонични дейст­вия и молитви, но който иска, би могъл да използва даде­ните от Небето текстове като трамплин. Така може да се изменя и допълва и Молитвата на Бога, като в нача­лото на всеки абзац или където усети, човек може сво­бодно да се обърне със собствени думи или дори без думи, а само с чувства към човешките и ангелските души и да се опита да свърже молбата си с изходния текст.
            Ето и самата молитва, която дойде на 1.VIII.2004г. от 18,55 до 21,34ч. в дома на едно небесно същество, имащо обаче същите проблеми като момичетата, на които Бог се моли. В подзаглавието е казано, че рускинята е най-прекрасното въплъщение на Бога, обаче то все още не е пълно. Над прекрасното, според Божията естетика и етика, има още по-високи катего­рии. Изисква се много висок идеал и висока еволюция, за да може Прекрасното да се отлее в Съвършенство. Все пак, тия мо­мичета имат съвършенството в потенциал, защото се надя­ваме, че повечето от тях са с искра Божия. За да им напомни това и да ги окуражи, нашият Баща им казва в Молитвата: "Съвършени и прелестни отражения на Бога!"
Ето я Неговата молитва към тях:
         Чистота и Любов! Помогни на чадата, родени от Мене, да престанат да търсят същества и неща от пратениците на смъртта.
         Лоно на святостта и безсмъртието, изрини от сърцата на хора и ангели представите за щастие, родено от демони!
         С цялата си обич и сила и с всичката си безмерна жалост, сега коленича пред вас и ви моля: престанете да пиете смърт от синовете на смъртта; почнете да давате живот на синовете на живота, попаднали в беда!
         Когато сам Бог ви моли, преклонете чела и сърца и дайте обещание свято, чисто и целомъдрено, че няма да петните повече живота с пръски на смъртта - с представи, планове и желания, внушени от отрепките на ада.
         Смирено и с надежда се моля пред храма на душата ви: проумейте Честта! "Чест" е да служиш на хора, пратени от Бога. Разпознайте чистите и храбри създания, способни да имат всичко в тоя свят и отказали се да имат и педя земя, грам керемида, миг удар на нечие сърце лично за себе си. Споделете прекрасната им участ да сте вечни помагачи и святи гости по вселената, които никъде не се задържат и затова са по-горни от богове и ангели.
         Сам Този, Който ви е родил и ви ражда постоянно, сега тихо се моли в нозете ви: престанете да продавате приказното си настояще заради химерно бъдеще! Не се подчинявайте на представите на смъртни хора и не се ограждайте с неща и вещи, които ви правят подобни на родителите ви на тая Земя. Не ставайте нещастни мъченици като тях, не робувайте на сатанинските писания и проповеди.
         Съвършени и прелестни отражения на Бога! Тичайте да намерите подобните на вас, хранете святостта на душата си с чиста храна и поддържайте пламъка на сърцето си с Настоящия Миг, с копнежа да срещнете Безсмъртни.
         Ясно звучи и пее в нощта молитвата на сърцето ви, когато е още чисто и сънува Принцове и Принцеси, преоблечени като просяци. Докато живеете в приказките и сте готови да питате като децата; докато се доверявате на чудаци и странници, нямащи нищо на Земята, вие сте все още ангели - и поетите и влюбените ви виждат в сънищата си.
         Щастие, щастие, щастие и свят живот ви пожелавам; величествени полети в безкрая - и спътници, сияещи от чистота! С тях летете, с тях гнездете, с тях пълнете вселената с рожби видими и невидими. Всяко сливане с Божие създание в настоящия миг и изцяло е пълно сливане с Онзи, Който ви е родил. Всяко докосване до човек или същност, трупащи удоволствие и внимание само за себе си, ви заразява със скверната проказа на ада, която ви проваля в гроба.
         Чакам ви, страдални и скръбни дечица, да заверите идеала на сърцето си с кръстна смърт, ако потрябва, но да не измените на Базсмъртието с някой земен предател, живеещ за плътта и придобивките. Сламенна колиба е по-лесен вход към Небето от собствена къща и владение; милувка и целувка за страдащия са по-милни Господу от верността към хубавци и преуспяващи, понеже тая порода е пълна с клозетна смрад. Не че Бог няма и успяващи хора на Земята, не че няма и щастливи семейства, плуващи в земен разкош и изобилие, но само Аз знам кои са те и не ги спирам да пътуват нощем из световете Ми. Благодат и щастие на Земята са възможни не само за человеци, но и за богове и ангели, когато отиват там, където Аз ги пратя; когато приемат тези, които Аз им пращам. Ако никой не остане ненаситен и омъчнен от тях, тогава им давам и онова, за което копнеят най-много.
         Сега ви моля и призовавам с всичкото смирение и почитание на духа Ми: заживейте в свобода пълна, свобода безгранична; превърнете се в обич и любов за всички; прехвърлете и съсипете всички бари и язове и човешки прегради, проповядващи ви да живеете само за себе си и за своите симпатии! Раздавайте всичко на всички – и всичко на всички ще бъде ваше. Не давайте нищо на онзи, който ви иска за себе си; отвърнете взор с отвращение от помиите, които ви дават в замяна на вашето присъствие. Докато нещата извън Любовта и Свободата ви се струват ценни, Аз страня упорито от вас и присъствам само в страданието ви. Оценете това страдание, намерете Ме там и ритнете своите вкусове и привързаности, за да рукнете пак като чисти извори! Когато дòйде ден птичките и чадата Божии да отпиват свободно от вас, да поплуват в бистрите ви талази и да си отидат свободно, вие пак ставате свидни Богу и Бог сам поглежда през невинните ви очи, сам прави снагата ви отново млада, сам протяга ръка чрез ръката ви да помилва непомилвания.
         Вие се молите Богу, а Бог се моли на Себе Си, когато се е разделил на части: "Части Мои, разпознавайте се и се и се съединявайте, за да станете пак едно цяло. Не пречете никому да се съединява с частиците, с които е излязъл от Мен, защото Моята същност е привличане!"
         Приемете сега дара на новия свят и новото Битие, където всички ще бъдете така съвършени, както сте в най-чистите си години на Земята – и повече никога, никога няма да умирате. Не търсете само един извор, защото няма извор, способен да напои душата ви, освен любовта към всички. Ако можеха ангелите на Земята да Ме чуят, щяха да останат винаги такива, каквито са в райските си години. Елате при изворите на младостта и безсмъртието - и вие ще видите, че това, което търсите, го имате. Бог никога не закъснява да ви прати това, за което мечтаете, ако мечтата ви съвпада с Неговата. А Бог мечтае да сте щастливи и свободни, да приемате много гости и да ходите на гости неуморно. Да няма нещо и някой, който да ви сложи юзда. Да не си слагате сами юзди заради смъртни хора и ангели. Не слушайте смъртните богове и ангели, които ви проповядват смъртни религии.
         Да пребъде Любовта и Свободата в сърцата ви; да се преизпълни душата ви с милосърдие и духът ви - с подвизи и добри дела, за да станете обитатели на Новата Вселена, където всички обичат всички! Да останете вечно млади и прекрасни и да тичате с райски дрехи по бърда и поляни, за да вижда светът Бога в най-хубавия Му вид на Земята! Да се възцари Царството Божие както на Небето, така и на Земята – да бъдат заети устите и ръцете ви само с ласки и милувки, и с нищо друго. Да проумеят сърцата Божии, че само това е Царство Божие – а не проповеди, наставления, упражнения и песнопения.
         И като се съедините и съединявате така до края на вечността, да преживеете най-после онова, което преживява Бог: Всемирното Огнение. Всяка мисъл за нещо друго е грях, който ви хвърля в ада.
         От Божията уста – в безчетните Божии уши и сърца, които са вашите, и досега бяха нечуващи!
         Ако някому не се хареса Молитвата на Бога; ако някой си мисли, че Царството Божие изглежда другояче, нека се върне при своите богове и учители и при своите представи – и ще заприлича на тях. Докато харесвате любими, представи и проповедници, които не приличат на Бога, ще ставате подобни на тях - и пак ще умирате. Докато си представяте, че Бог може да има техните снаги и лица, пак ще се влачите в задните редици, и животните и децата ще странят от вас.
         Гореща и свята е молбата Ми към всички вас, които сте сигурни, че именно Аз ви говоря в момента: върнете се в рая с райски дрехи и престанете да си правите ръкотворни химери! Ръцете са Божие творение, само когато подават шепа изворна вода и когато приласкават. Във всички други дейности ги е обучил дяволът. Не мислете, че ще умрете от глад и студ, ако не "работите" - гладът и студът дойдоха тъкмо от дяволската употреба на ръцете. В световете, където ръцете дават и милват, цари вечна пролет, вечна свежест и изобилие. Напротив, смъртта идва тъкмо от безлюбието, от дяволската употреба на ръцете, когато не дават и не милват; когато се грижат само за себе си и за тези, които са си избрали да наричат "желани" и "близки"; само за "сродните души".
         В Новата Вселена всички са близки и затова тя е по-горе и от рая! Тя е толкова велика, че оставя съществата свободни да имат и други понятия за любовта и да живеят в други вселени, подобни на техните представи. В тия вселени всеки има свободата и правото да изпитва своите теории за любовта и своите вкусове - и затова там не всички същества са щастливи и прекрасни. Тия вселени са необходими, за да се развие неутолим стремеж към Живата, Истинската Вселена, където всичко е за всички. Докато не сме изпитали вкусовете и теориите си, никога няма да закопнеем за Абсолютната Любов и Свобода.
         Риохран!
         Мир Божий и вихър Божий да ви отнесат в Новата Вселена!
________

* В Живото Слово Божие се обяснява, че в Царството Божие няма нищо ръкотворно – даже музикални инструменти. Там безбройните Божествени тонове, оратории и симфонии се изтръгват спонтанно из глъбините на човешката душа поради безмерното щастие, ко­гато обичащите се същества, тъй както майка ги е родила, се милват и целу­ват и влизат изцяло едно в друго по най-различни начини.


СЪДЪРЖАНИЕ
/