Книга 22


10.І.131(1995)
Бургас - Изгрев

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОСИЯНИЯ В КНИГИ, В СБОРНИЦИ,
И В ПЕРИОДИКАТА

(Не е директна холизация, но е под контрола и със съгласието на Елма)

  Това е превод от текст на руски език, съставен от п. и представян в Рига в началото на 1994 г. пред редакции на вестници и списания, проявили интерес към единенията с Елма и отпечатали някои от тях. Направени са някои допълнения на 10 януари 1995г.

Проводниците, импулсаторите и реализаторите на Словото на Елма се считат задължени да изяснят, че Дикту­ващият предявява следните изисквания при отпечатване на холизациите в периодични издания и сборници:

1.Словото Божие без изкривявания ускорява не­забавно добрата и негативната съдба на всеки, който се е докоснал до Него. Това са не само чита­телите и слушателите, но и всички автори на ма­териали и сътрудниците на конкретния брой на вестника или списанието (книгата, сборника), където е обна­родвано осияние от Елма, независимо дали са го чели или не. Ние снемаме от себе си отговорността, ако редакцията не е съобщила това на споменатите лица предварително;
2.Хонорарите за холизациите остават за нуждите на редакцията, като предимство имат жените, в следния ред: бременни, кърмещи, многодетни – първо самотните;
3.Цената на конкретния брой на периодичното издание или на сборника се намалява обратно про­порционално на броя редове от холизации, публику­вани там, за което се съобщава на видно място. Чи­тателите, желаещи да се отблагодарят, са сво­бодни до изпращат или носят своите дарения в редакцията, като пос­ледните остават за нея. Преките сътрудници на Истинското Слово не приемат дарения или записи с обявен подател. Редакцията може да отдава част от тях на работещите по осиянията, от които ги е получила, но само ако пожелае, и то пак по таен път - без да се знаят, че е от нея;
4.Диктуващият Словото и Неговите провод­ници не отговарят за намаляването на словосилата и кармическите последствия поради нарушаване за­коните на културсоциологията и екологията на пе­чата;
5.Продаващите и купуващите броя на вест­ник, списание или сборник, където е отпечатано Слово от Елма, отговарят пред Кармическия Закон, ако правят това за цена, по-висока от нормалната или ненамалена според т.3 от настоящите изисква­ния;
6.Съгласно моралния закон на Елма, всички права за разпространяване на Словото и Делото Му принадлежат на всички. Всеки е свободен да пре­писва, препечатва, копира или звукозаписва публику­ваната холизация и пояснителните текстове към нея в дадения брой с всякакъв вид техника и в неограни­чени тиражи. За изопачаване смисъла или користно разпространение и приложение, за купуване и прода­ване на Слово, имайки предвид и т.3 и 5 от настоя­щите изисквания, виновните отговарят пред Небето. При определяне на минимална цена, без пе­чалба за продавача и работниците по Словото - само за възвръщане стойността за материалите и наем­ния труд, - Карма се съобразява със смекчаващите вината обстоятелства, но не оневинява изцяло из­вършителите и купувачите;
7. Източникът на Словото и Делото Елма раз­решава неизпълнение на някои от съобщените изиск­вания по обективни и субективни причини в редакци­ята, само в случай, че отговорните лица и другите автори на броя поемат писмена отговорност за това;
8. Оформителите и читателите на този брой (книга, сборник) се призовават да участват доброволно в индивидуалните и групови мероприятия за садене на семена, костилки и фиданки, с цел "СЕК" (снижаване екологическата карма) на полиграфията. или да правят това по съвест индивидуално и сами да ор­ганизират такива;
9. Желаещите да участвуват в братския жи­вот на почитателите и последователите на Вели­кото Всемирно Бяло Братство с Учител Беинса Дуно и център България, и да получават Неговите лекции и беседи безплатно, а също и осиянията на Елма, както и да посетят България през август или по друго време всяка година, получават покана с пре­димство и някои битови и транспортни облекчения, ако са въз-държатели и вегетарианци, и според коли­чеството и качеството изпратени нам аудиозаписи и краснописни преписи на беседи и холизации, според изискванията на словометрията. За тази цел те изпращат подробни данни за себе си, точ­ното време и място на раждане и въпросите и жела­нията си на адрес:

______________________________________________________________________________________________________________

Аз, сътрудникът на редакцията на ______________
_______________________________________________________
 или автор в броя се запознах с горните изиск­вания.
Име:_____________________________________________________________________________________________________
Подпис:_________________
Дата:   _________________

Допълнение: Така изложените изисквания от Елма представляват Неговата идеална позиция, но на някои места Той споменава, че Словото Му може и да се разпространява и по общоприетите начини и даже да се продава, защото е по-добре то да върви по света, отколкото да бъде замразено. Хората, ко­ито биха действали по този начин, няма да бъдат санкционирани от кармата, ако не измèнят Словото и не го заграбят така, че то да не може да бъде раз­пространявано свободно от всички, които желаят.

СЪДЪРЖАНИЕ
/