Книга 26


24.Х.132(1996)
 Бургас – Изгрев

ВИДОВЕ РАМКИ И ОСНОВИ
 ЗА СНИМКИТЕ И КСЕРОКОПИЯТА

(Този текст е инспириран от Елма, но тъй като не могат да се разграничат местата, където Той говори пряко, се предава с размер на буквите 12)
         
17,30 – 18,30ч.

            І вариант: картина с паспарту и рамка, повтаряща заоблянията от трите страни и правия ъгъл в ляво долу. Първият вариант свързва с четирите стихии на космоса и влияе благоприятно върху здравето и хармонията между че­тирите вида любов: любовта като принцип, любовта като сила, любовта като чувство и любовта като стремеж.

                 Основен принцип за всички видове рамки:

1.Ако снимката е гланцова или полиестер супер-гланц, пас­партуто трябва да е мъхесто - хартия, плат и пр., а рамката - също като снимката, силно блестящо лакирана.

2.По-тъмните снимки - с бяло паспарту и черна рамка - те се слагат само на цветни и по-тъмни стени, докато първите (с черните рамки) - на бели и светли стени.

            ІІ вариант - дъгообразни рамки отгоре - дъгата предс­тавлява полуокръжност. Тази рамка свързва с Мировата Душа с ясновселената, със собствената ни сродна душа,  и помага на майките, на дома, семейството, бита; развива силно религиозно чувство.

          ІІІ вариант: Сферичен триъгълник: най-естетичната рамка с най-силно духовно въздействие върху широката пуб­лика в света, когато картините се разпространяват масово и се правят изложби. Радиусът на изпъкналите страни може да бъде различен, и за различните варианти някога ще има осияние, но засега остава класическият радиус от приложения оригинал на плаката за "асуин". Размерите на различните триъгълници да се съобразят с максималните възможности на листовете А3 и А4, а по желание - с размерите на различ­ните формати снимки, които се копират. Най-добра е пропор­цията между картина и поле в плакàта.

Общ принцип за всички видове рамки
 (обратен на пър­вия):

            Ако снимката е матова, паспартуто трябва да бъде силно гланцово, може дори и бяло или черно фолио, но тогава рамката също трябва да бъде облепена с мъхеста материя - хартия, плат и пр. - или поне матова.
            Спазването на тези принципи придава оригинален вид на нашите картини и  високо естетическо и окултно въз­действие. В бъдеще ще правим и цветни и пъстри паспар­тута и рамки, които са поотделно в хармония с конкретната картина, но това трябва да стане след специални инструкции и опити. За сега могат да се пуснат смело чернобелите ва­рианти.
            Профилът на рамката също има голямо значение, но засега ще поръчаме такъв, който е най-евтин и удобен за про­изводителя. Инак знаем, че правоъгълният профил дава едни резултати, триъгълният други, дъгообразният - трети и пр.
            Желателно е снимката да се слага не над, а под паспар­туто, и то самото да бъде от по-дебел картон. Прозорчето също има закони за оформяне - ъгъл (наклон) на изрязване, оцветяване и пр.
На паспартуто, към самия му край от всички страни, близо до рамката трябва да има стандартни и конкретни текстове. Конкретните отбелязват поредния номер на произведението в архива на "Асуин", номера на филма и на кадъра и кода на анонимния автор, както и заглавието на снимката. Стандар­тният текст на няколко езика съдържа принципите на "Асуин" (анонимност, безплатност и пр. и необходимия адрес). Между гърба на рамката и картината може да се слагат снимки на Учителя и други свещени изображения и текстове, повиша­ващи многократно въздействието и конкретни за различните проблеми и житейски случаи.
            Ще има специален фонд оборотни картини, давани за определен срок, и фонд за подаръци, фонд за постоянни и пъ­туващи изложби и пр. Елма не изключва и продаване, както и отдаване под наем (билдрент), но само при условие, че прихо­дите се разпределят по перата на пентагралната каса и че самата пентагрална каса се разходва по жребий от различни хора през определени периоди (ако има обща каса, а не само инди­видуални).       
            Различните видове паспартута и рамки също оказват въздействие, в зависимост от материала им: вид дърво, ме­тал, пластмаса и пр. В бъдеще картините ще бъдат тиражирани и като пощенски картички, а също и като марки, съби­ращи нещо като "лихвоточки" за участниците, които ще разширяват възможностите за безплатно гостуване и пътуване в услуга на Словото, Майките, Новата Култура, Новата Наука и Новия Живот въобще. Тоест, притежателите на повече марки и картички разширяват своите контакти по света.

            Марките и картичките ще се раздават, както и карти­ните, плакатите и пр. безплатно, по вътрешен импулс на ор­ганизаторите и без предварителни обещанияПоръчките се считат само за пожелания и не се дава никаква гаранция кога ще бъдат изпълнени и дали въобще ще бъдат изпълнени, тъй като това зависи от наличните средства. Разпространяват се на първо място за постоянните изложби (по големи поме­щения и по частни домове, достъпни за всички); ІІ - по заем­ните за оборотни картини; ІІІ - лично за участниците -  в братската работа и братския живот; ІV - по бремен­ните и кърмещите (всъщност, това трябва да е на второ място след общите експозиции); V - на неизвестни и известни творци и на притежатели на ценности и блага, които не про­дават труда и продуктите си, а ги подаряват; VІ - на други хора, от които се възхища­ваме, но едва след като сме снабдили центровете, провинци­ята и чужбина. В случай, че някой не допуска в дома си хора за обща работа и общ живот, на него не му се подаряват про­дукти на нашата дейност.

            Предвиждат се и специални установки, предвиждащи уве­личаване на експозиционната площ без помощта на сте­ните - леки дървени конструкции, пригодени да се разтягат и застопоряват по подобие на домашните сушилни за пране. В нашия случай, основното ребро на тези конструкции е страна на сферичен триъгълник, а сглобките могат да бъдат де­сетки видове: триъгълни, четириъгълни, петоъгълни, шес­тоъгълни. Сгъването на тези конструкции е максимално ком­пактно и затова цяла изложба може да се изнесе само в два куфара, без да се разчита на стени. Тези стендове имат най-долу дупки с комплекти от клинове за яко прикрепяне към зе­мята при полеви и планински условия.

            Относно наклоните на изрязване на прозорчето на пас­партуто: могат да отговарят на различните аспекти и то­гава въздействието ще е различно.

            Универсалното ребро служи не само за описаните излож­бени стендове, но е устроено така, че може да се сгло­бява бързо и лесно за образуване на стенна рамка. Същест­вува и принцип за вакуумирано прикрепване на картината към стената чрез специални гумени уплътнения на дължината на цялата рамка и периодично притискане на картината за 
въз­становяване на вакуума, но стените трябва да са гланцови на местата за картини.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.