Книга 17

15.VIII.127(1991)г.
София - Изгрев

ИДЕИ НА ХОЛИЗАТОРА
ЗА МЕЖДУНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ "МАТРИАДОР" – ОБОЖАТЕЛИ НА СВОБОДНАТА МАЙКА
(С ТЪЛКУВАНЕ ОТ ЕЛМА СЛЕД ТОВА)

ШКОЛНО УПРАЖНЕНИЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА СЕБЕ СИ И НА V ПОСВЕЩЕНИЕ

Една от интересните задачи една нощ в Школата бе следната. Трябваше да се разделим по двойки и да си представим, че всяка двойка се бори да оглави общество, народ, империя, планета, дори галактика.  Да обявим своето "Символ-Верую" и да сме уверени, че то ще бъде подето от подчинените ни и народа и превърнато в нравствени и граждански закони. Със силата на познанията и въобра­женито си, трябваше да видим ясно как ще се развият съ­битията в резултат на това наше Верую, ако вземем власттта,  и докъде ще до­караме поверената ни цивилизация. След като всеки напише това, се събираме и обсъждаме кои наши постановки какви виртуални резултати биха дали – и положителните и отрицателните. Още от Крижановска знаем, че това е едно от последните Посвещения на адепта: изпращат го сам или с партньор на друга планета. Затова упражненията в този план предварително са нещо извънредно важно и поучително. От Школата още знаем, че титаните са вид богове, на които се дава цяла вселена да я управляват и населят с живи същества и се наблюдава кой човек или ангел кой титан си е избрал и е приел поканата му, понеже е харесал теорията му. После населението и самият титан се раждат в същата вселена като подчинени, за да видят какво са надробили.
Текстът по-долу е плод именно на едно такова уси­лие на ума на двама приятели, единият от които накрая се е подписал – такъв е регламенът при подобни домашни ра­боти. Нашите Учители казаха, че материалите се съби­рат и обикновено се използват за действащи мисии в мо­мента, включително и на Земята. Имаме влиятелни  хора навсякъде, до които тази информация трябва да стигне, за да могат да провеждат своите борби и реформи и да се предпазват от грешки. Ето защо никой няма право върху модела си, тъй като проме­нянето на Вселената винаги е било колективно дело.
Ние всички с радост се съгласихме с новото упраж­нение и не спахме от възбуда и писахме до сутринта, понеже текстовете из­бухнаха като атомни бомби... Дано не сме изпотрепали много човечества и да е имало и нещо вярно в представите ни... Като труд със съавтор, и стилът на такова нещо е сло­жен и не безспорен. Ние всеки път се надяваме, че накрая ще има анализ не само от състудентите и Комисията, но и от "Шефа". Ако каже поне две думи и за нашето "Верую", ще бъдем безк­райно щастливи. Не може да е толкова безнадеждно, че да си замълчи...

ВЕРУЮ
НА РАДЕТЕЛИТЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ "МАТРИАДОР"- ОБОЖАТЕЛИ­ТЕ НА СВОБОДНАТА МАЙКА  И АПОСТОЛИТЕ ЗА ПО­ДОБРЯВАНЕ НА НАСЛЕДСТВЕНОСТТА И НЕЗАБАВЕН МАТРИАРХАТ ЧРЕЗ ВЗАИМОПОМОЩ, ВРЕМЕННИ ДАРЕНИЯ, БЕЗПЛАТНИ УС­ЛУГИ И ГОСТУВАНИЯ НА ВЕГЕТАРИАНЦИ, ТРЕЗВЕНИЦИ, НЕПУШАЧИ, БЛАГОДЕТЕЛИ,
И ВСИЧКИ РОМАНТИЦИ И ДОБРИ ХОРА ПО СВЕТА

МАТРИАДОР • МАТРИАДОР • МАТРИАДОР!

НИЕ, свободните жители на епоха "Матриадор",
ОСЪЗНАВАЙКИ сенките и съхранявайки светли­ните на отми­налите времена,
ПРИЕМАЙКИ любовта към всички и грижата за всички за ос­нова на нашия живот,
ВЪЗВРЪЩАЙКИ СЕ към първозданните, чисти блага на При­родата
И СТРАСТНО ЖЕЛАЕЙКИ настъпването на зем­ното и небесно щастие тук и сега и веднага,
ОБЯВЯВАМЕ всички досегашни системи за неспо­собни да въд­ворят безкористно ред, изобилие, мир, справедливост и хар­мония в света и да опазят мла­достта, хубостта и здра­вето ни
И ПОЕМАМЕ защитата на децата и майките си в свои ръце,
ДЕКЛАРИРАЙКИ ЕДИНОДУШНО:
НИЕ РАЗДАВАМЕ безусловно духа и благата си на всички сродни души, ко­ито не искат да ограничат свободата ни;
НИЕ БОГОТВОРИМ плодната майка и я поставяме в центъра на нашите грижи, като даваме всичко за нея, ако потрябва - и душата си дори!
НИЕ ОБСИПВАМЕ с дарове и млечните майки, ако кърмят до три години децата ни със същата благост и кротост и безметежност, както и в предходното свое свято служение;
НИЕ ЗАКРИЛЯМЕ МАЙКИТЕ С ДЕЦА И ДЕЦАТА С МАЙКИ, обезпечавайки ги с безпла­тен дом и гра­дина и с всички да­рове на духа и природата, които предизвикват добро, здраве, младост, красота и безс­мъртие и които развиват любов към всички. И тези условия ние гарантира­ме, докато най-мал­кото дете на майката навърши 28 години.
 НИЕ ЗНАЕМ НАЙ-ТОЧНО, че човекът е създаден да учи и да бъде на­пълно осигурен и свободен, докато стане на 28 го­дини, до която възраст е желателно жената да не става майка, а мъжът - до 30-годишен – баща.
НИЕ СМЕ НАПЪЛНО УБЕДЕНИ, че младият човек над 21 години трябва да има самостоятелно жилище и да не живее вече с родителите си, а все по-рядко да си гостуват; и че остава­нето на една територия над 28-годишна възраст с родите­лите е извънредно опасно за душата и здравето.
НИЕ ТАЧИМ СВЯТО Божествената институция на семейст­вото, но считаме за семейство само ония съп­рузи, деца и ро­дители, които през целия си живот не са си разменили нито ед­на отрицателна мисъл, нито един осъдителен поглед, нито една лоша дума. След като обезпечим изцяло Свободните Майки и децата им, може да помогнем и на благословени от Бога семей­ства с присъстващ баща,  стига да открием та­кива из вселената.
НИЕ, АПОСТОЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ "МАТРИАДОР", признаваме съвърше­ната чистота и святост на тайното ба­щинство неза­висимо от причините, стига май­ката да е за­ченала по любов и да е избрала възможно най-съ­вършения и прекрасен човек, който да предаде богата и чиста наследственост. А за майките, които са срещнали тай­ните или явни бащи на децата си чрез сис­темата "Матриадор", предоставянето на всички условия е с предимство.
НИЕ НЕ ПРЕНЕБРЕГВАМЕ и децата без майки, зна­ейки за тяхната мъка и горко нещастие, но на този етап можем да се погрижим предимно за ония, ко­ито са наистина здрави и си­яйни плодове на спон­танната любов и които са се намерили със своите душевни майки. В епоха "Матриадор" дете без рож­дена или душевна майка не остава и затова ясли, детски градини и сиро­питалища не съществуват.
ИСТИНСКАТА МАЙКА КЪРМИ ДЕТЕТО СИ  ДО ТРИ ГО­ДИНИ, а докато стане на седем години, то не бива да из­лиза от прегръдките й! Истинската май­ка приготвя сама храната на детето си в този период и не ходи на работа, за­щото по-важна работа от майчинството ня­ма. Над 14-го­дишна възраст, самостоятелни стаи за децата са задължи­телни, а от 21 до 28 младият чо­век трябва да има самос­тоятелно, отделно жилище, към ко­ето се стреми и "Мат­риадор".  Става дума само за такива млади хора, които отговарят на изискванията на Движени­ето. В тази възраст може да има взаимни гостувания с роди­телите, но не и оставане нощем. След 28-годишна въз­раст, оставане с родителите и роднини на една територия може да бъде фа­тално или да предизвика нервни, ду­шевни и други бо­лестни разстройства. Пълната свобода на духа и душата до навършването на истинското пъл­нолетие - 28 години; пъту­ването по света, живота на най-чисти и интересни ме­ста, постоянното учене и само­усъвършенствуване подготвят бъ­дещите бащи и майки да предадат богат капитал на чове­чеството. На 28 го­дини, ако жената е съвършено здрава и прекрасна и няма нито един пломбиран зъб, не е правила нито един аборт и не е омърсила организма си с отровите на тра­дицията и цивилизацията, вече има право да стане майка. За мъжа този долен предел е 30 г. Ето защо "Матриадор" ще лан­сира именно такива родители на бъдещите си деца, наб­люда­вайки и селекционирайки кандидати отвсякъде.
ОТ ХИЛЯДОЛЕТНИЯ ОПИТ на човечеството ние зак­лючаваме, че присъствието на бащата плътно при бре­менната или кърмещата е по-малко необходимо. Непознаването на то­зи природен и духовен закон пре­дизвиква много драми и трагедии. В зависимост от срав­нителната биоритмологи­ческа и психоритмологическа картина, реалният баща трябва да присъства най-много една седмица, а може и един ден в ме­сеца. Може и въ­обще да е неизвестен, но майката е длъжна да подсигури периодично мъжко присъствие. Освен това, из­дръжката е задължение на обществото, а не на бащата.
НИЕ КОНСТАТИРАМЕ ЕЖЕСЕКУНДНО, че всяка връзка има разли­чен ритъм и продължителност. Оставането насилс­тве­но за­едно в период на спад или след изтичането на хармоничния цикъл е червиво с тъжни последствия. Жи­вотът доказва, че токовете на несъвместимостта удрят първо рожбите ни – въпреки че "съвестните" родители не се разделят именно заради тях. 3лобният поглед, буцата в гърлото, умният сарка­зъм, стиснатият юмрук - всичко това удря в жичката на бу­шона - и най-слабото из­гаря първо. Един грип, диабет или лев­кемия може да е само следс­твие от погледа, налагащ своето право, по­тъпкващ правото на другия. И понеже всички тия "съ­дебни процеси" имат сила само в кръга на две-три стаи, вечните прения се превръщат в смъртен акт или диаг­ноза. Ето защо ние гле­даме с нескривано съжаление на многовеков­ната заблуда, че оставането на огъня и барута на едно място било за доброто на тяхното "поколение." От верността към подо­бен морал обаче смучат кръв не само повечето близки, но и идеологическите вампири.  Огнищата от мъка и тежки въздишки на едни са истински кислород други. Затова тъкмо род, съседи, интимни душмани и адски сили се борят с нокти и зъби за оставане на плячката в късия ра­диус, в десетилети­ята мъртва хватка, пеейки ектении за "съвест", "дълг", "мо­рал" и "дълг". Самата религия до ден днешен размазва с же­лязна пета милиони сърца, заб­ранявайки им да летят по сво­ите собствени орбити. Това е черно несъобразяване с реал­ността, гнусно, "законосъ­образно" манипулиране, плът­но затваряне на очите пред диагнози, статистики и гробища.
НИЕ НЕ МЖЕМ ДА СЕ НАДЯВАМЕ на чудодейно съ­буждане на държавната мъдрост или любовта към исти­ната. Ето защо поемаме защитата на волното детство и свободното май­чинство на собствена морална изд­ръжка. Месомелачката, на­речена "инерция", ще продължи да мели смилаемо­то. Несмила­емото обаче - диамантите, които не искат да влязат в ма­шината – тя оставя в калта. Ако пък някак си влезе случайно, елмазът често не знае, че зад­ръства мелачки и троши най-яки зъби. Нека машината си върши работата, но да остави и ние да си вършим работата.Ала има не само диаманти, но и бисери – и тях без усилия ги смилат.
ИМА ТАКАВА ОПЕРА ОТ БИЗЕ. Да си ловец на бисери не е професия, а призвание. В все някой трябва да обясни на меса­рите, че огърлиците задръстват машините, а на бисерите - че имат друго предназначение. Моралната машина на чове­чеството е от преди потопа и оттогава няма нито ед­но по­добрение. Пет-шест части и функции са й латерната: грешка – възел – тормоз – раздяла - санкция; грешка – възел – тормоз – раздяла - санкция … И така - до безк­райност! И последният невменяем може да усвои тази поредица, но обществото про­дължава да я върти сомнамбулно по сватби, болници, съдилища и по­лиции. Изглежда, ня­кой има сметка от всичко това. Изглежда, чове­копо­добните, за разлика от истинските хора, се задвижват от подражание, действат от липса на вкус, ди­шат само от придобивки, власт, слава, притежание и обект на тормоз. Те си взимат насила това, което им трябва, или го ку­пуват. Обичат да държат затворници, тяхната вяра и правда е "единствено вярната", за тях истината не може да има две лица, а какво остава за милиарди. Програ­мата им изключва напълно алгоритми за съвместяване на различните истини, за търсене на общ език и хар­мония. По  това именно  се поз­нават андрои­дите.
И ВЪПРЕКИ ВСИЧКО, ние нямаме за цел, нито е възможно да се бъркаме в случайностите на жи­вота и рабо­тата на съд­бата. Всеки има изначалното право да греши и да се учи, да бъде напълно свободен и никой да не огра­ничава личните му теории и чувства. Най-го­лямата грешка е да из­вадиш гърнето от пещта недопе­чено, да сложиш пръст ме­жду воденичните ка­мъни, за да си "спасиш" житото; да из­вадиш яйцето, преди да е измътено окончателно от стратегията на съдбата. Ро­бът заслужава своя госпо­дар и старата приказка за би­серите и свинете и до днес е валидна.
 В МЕЖДУНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ "МАТ­РИАДОР" ЩЕ ВЛЯЗАТ само хора напълно свободни; а обвърза­ните няма да реагират, защото са под хипноза. Полуочаро­ваните ще водят сами своите тежки битки за освобождаване на деца­та си и себе си от робство. ДВИЖЕНИЕТО НЯМА НАМЕ­РЕНИЕ да се явява в светлината на "освободител", да завлачи опашки от закани и атентати и да се опълчва срещу циклоните и вечните ледове на злото. Отделните журна­листи, юристи, законодатели, психолози, педа­гози и въобще всички  хора с искра Божия, които се наемат да провеждат отделни спасителни акции без драс­тични средства и без да предизвикват масови смутове, са наши приятели. Има мили­они майки и жени-ро­бини, неизброимо множество дечица, ко­ито трябва да бъдат освободени от простащина и те­рор законно, а даже и даже извън закона. ОНИЯ, КОИ­ТО МОГАТ ДА ДИКТУ­ВАТ УСЛОВИЯ на домашните изверги и тирани, като ги отвле­кат и им покажат силата на нови, непознати усмирителни ризници, не са нито упълномощени, нито огра­ничени от "Матриадор". Движението не поема отговорност за подобни прояви, въпреки, че ги наблюдава.
НИЕ ТАЧИМ СВЯТО божествената институция на семейство­то, но признаваме и тайното бащинство, стига майката да приема това с радост и мир и с нестихващо щастие. Локато­рите на "Матриадор" визират И БОЙНИ АПОСТОЛИ НА СВОБОДА­ТА, които, без да убиват и нараняват, довеждат тиранина до ужас и пълна безпомощност и го отучват веднъж завинаги да счита близките си за своя собственост. Такива тайни бойци нямат търпение да изчакат създаването на екологи­ческа и детезащитна, майкозащитна полиция, и поемат фун­кциите й самодейно. "Матриадор" не може да спре нито тях, нито оперативните работници по тайния аудио и видео-запис, нито комбинацията им с телевизията, с цел да започ­нат директни предавания на живо как някъ­де се души бре­менна, как се хвърлят бебета по стълби и се упойват деца, за да могат "майки" и "татковци" да въвеждат невръстни ан­гели в "тайните" на Ерос не само на теория. Как млади майки биват връзвани и са пребивани от собствените им съпрузи и бащи, за се откажат от разбира­нията си. Как се източват разтворени съпрузи и изнасилени деца през ваната в кана­ли­зацията; как се накълцват майки и съпруги в най­лонови чували и как се приготвят психически и натурални отрови за нищо не подозиращи жертви в дома. Съдебните органи нямат начин да следят как всяка секунда някой някого малтретира скрито, поради ко­ето от сега нататък всеки ще може да се обади анонимно на един от телефоните ни. Това не е самодейност, а
ПОДСЕЩАНЕ НА ЗАКОНОДА­ТЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ КОЯ ТРЯБВА ДА Е ОСНОВНАТА ИМ ФУНКЦИЯ, за да оправдаят заплатите си; на полицията - къде всъщност трябва да пренасочат най-модерната си техника и елитните си кадри; а на средствата за масова информа­ция - коя е следващата "страхотна сензация" на живо, която ще накара вампира да се свие в черупката си и садиста - да потрепери. И - в частност – на съседите, които вече ще започ­нат да гледат на живо по телевизията съседа си през стената какви ги върши, та да му направят на трески вратата и да спасят някоя нещастна душа. Параграфът за "нетрикосновеността на личносттта в дома й" не е измислен само от светлите сили.
 С ТИЯ "ТЪЖНИ ПРИМЕРИ ние се надяваме да привлечем именно най-качест­вените и най-осведомените. Това са лека­рите, юристите, полицията. Те могат да ни разкажат много по-ужасяващи истории, затова сме сигурни в тяхното учас­тие. Впрочем, те вече помагат. Скоро ще съобщим хиляди телефони.
НИЕ НАРИЧАМЕ "ЕНТУСИАСТИ И АПОСТОЛИ НА НОВАТА ЕПОХА" и всички ония, които не могат или не искат да бъдат родители на физически деца по свои причини, но раждат добро, кра­сота, подвиг, творчество, грижи и беззаветно служене на другите. Делото на аскета и учения, кредото на ар­тиста, борбата на апостола, екстазът от сливането не са задъл­жени да раждат винаги биологически продукт, но те сътворя­ват народи, епохи, човечества.
ОБЕЩАНИЯТА ЗА "БЪДЕЩО БЛАГУВАНЕ" и половин век изплащане на собствен дом в собствена градина ние наричаме подло заблуждаване на народите и нека­дърност на правителствата. Жилищният проблем може да се реши в 24 часа! Ние доказваме това математически,
НО ПРИРОДАТА ПРИБЛИЖАВА РАЯ НА ЗЕМЯТА С ИЗВЪН­РЕДНА ПРЕЦИЗ­НОСТ И БАВНОСТ, поради изис­кванията за пълно­ценност и чистота на кръвта, на личността. Ето защо ние, гражданите на епоха "Матриадор" сме съгласни доброволно да се подлагаме на периодични и внезапни медицински проби, за да поддъжаме правото. си за участие. Тези специ­ални мерки за контролира­не чистотата на кръвта и лич­ността и тяхната пълноценност се изграждат от ненаем­ните учени по планетата и се изразяват практически като
 "ХКК" И "ХКЛ" - ХИГИЕННА КАРТА НА КРЪВТА И ХИГИЕННА КАРТА НА ЛИЧНОСТТА. Те доказват неос­поримото предимс­тво на растително суровоядство, плодоядството и вегета­рианството, на въздържането от алкохол, наркотици, тю­тюнопушене, кофеиномания и всички останали настоящи и бъдещи вредности. Известна е абсолютната нужда от чист въз­дух, изворна вода и затоплени течности, ранно лягане и ста­ване, пластични движения сред природата, максимално общу­ване със слънчевите лъчи до 10 ч.сутринта. Ето защо отме­няме работното време и всички други занимания в закрити помещения до този час,
НИЕ ПРОВЕЖДАМЕ възвръщане в лоното на Природата чрез строг индивидуален самоконтрол, но и чрез експертни про­верки на т.нар. "техноядност" у кандидата за "Матриадор". Пристрастието към технически средства, предмети и ма­шинно обработени продукти се отразяват ярко и върху този вид наркомани, поради което такива се елиминират от канди­датствуване за безплатно жилище, гостуване и пътуване по света. Но най-екологичните технически средс­тва и тех­ните представители се допускат до участие.
НИЕ ДИАГНОСТИЦИРАМЕ С ТОЧНОСТ и естетическите, идейните, интелектуалните, информационните и  религиоз­ните наркомании, умъртвяващи сърцето и душата от векове, като използуваме прецизни научни и интуитивни методи. Спо­ред показанията на културометричните апарати и социоло­гичните методи, ние преброяваме точно убитите нервни клетки и отровените тъкани от всеки автор, произведение, школа, си­стема, стил, от децибелите и пр. Този вид престъп­ност дава ясно изразени деформации в лицето, че­репа, тя­лото, дланта, секрециите, миризмата на кожата и дъха, здравната картина и поведението. Носителите и консума­торите на инфернална култура нямат шанс за участие в Новата Кул­тура и новите обители на човечеството.
ВЪЗДИГАЙКИ НА ТРОН НАЙ-ВИСОКАТА ЛЮБОВ - любовта към Ця­лото. Уважаваме и представите на аскетите за реализацията на космичната енергия и съдим за истинността на тези представи по вида, здравето и социалното поведение на изпо­вядващия ги. Дълбоко разбираме и женените, и ергените, и платонично влюбените и верните на своя единствен любим. Искрено пожелаваме на моралните семейства вечна хармония и разбирателство. Но не осъждаме и ония, които тър­сят нови форми на съжителство, стига да не увреждат психиката и здравето. Както истината, така и любовта имат толкова много лица и прояви, колкото са съществата в Битието. МОРАЛНО Е САМО ТОВА, КОЕТО ВОДИ ДО ДОБРОТА, РАЗУМ, ЗДРА­ВЕ, ПОДМЛАДЯВАНЕ, КОСМИЧНО СЪЗНАНИЕ. Щом две или повече същес­тва имат еднаква представа за обичта, свободата, прав­дата, истината и пр. и с деянията си правят човека и общес­твото по-прекрасни и съвършени, то тези същества имат право да реализират любовта според собствените си предс­тави. А като връх на морала,
УНИВЕРСАЛНА ЕПОХА, "МАТРИАДОР" ВЪЗДИГА ФАКТА НА РЕАЛНОТО МАЙЧИНСТВО, независимо от легитимирането или нелеги­тимирането  на бащата и степента на неговото присъствие и помощ. Това е дълбокият смисъл на Мадоната с Младенеца, превър­нат от невежите в целуване на икони и безпросветно робс­тво на светицата-майка, вместо незабавното й обезпечаване за цял живот и превръщане в Богиня!
ИМАЙКИ ПРЕДВИД ВСИЧКИ ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ и особе­ности;
ОСТАВЯЙКИ ВСЕКИГО СВОБОДЕН;
НЕ ПОЕМАЙКИ ФУНКЦИИТЕ на власт, запретители, осъди­тели и съдба;
БИДЕЙКИ ДВИЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ И БЛАГОРОДНИ СРЕДСТВА,
НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ "МАТРИАДОР", предоставяме само информация, правим прег­леди и извършваме селек­ция. Предоставяме богат спектър от сро­дни биопсихики за индивидуален избор от страна на кандидата, свързваме сродни души и пазим свято договорите с яв­ните и тайни благодетели. Не поемаме отговорност за пове­дението на явните дарители и участници.
НЕ ПРИЕМАМЕ ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ С ЛЕГИТИМИРАН ПОДАТЕЛ и не даваме никакви гаранции за материална или друга компенсация, тъй като Движението е даряващо, а не благоменително.
И, ЗАЕДНО С ПРИНЦИПА НА НЕНАСИЛИЕТО, ДОБРОВОЛНОТО участие и безвъзмездността, ние не огра­ничаваме страдащите от цял свят - предимно деца и жени - да ни изпращат документални описания и записи на теж­ката си съдба, като правото за публикуване, излъчване и ди­ректни предава­ния си остава наше. Ние нямаме власт над ентусиастите с тайни оръжия, техники и бойни изкуства, не причинява­щи смърт и нараняване, които се включват само­дейно за защита на малтретираните – самостоятелно или при изтичане на ин­формация от "Матриадор". За отвли­чанията на домашни ти­рани и обществени дегенерати от сега нататък, Движението не поема отговорност. При всички случаи, Обожателите и Рицарите на щастливото детство и майчинство се стремят да въдворяват мир, хармония и опазване на об­ществените порядки.
НИЕ СМЕ НАВСЯКЪДЕ, включително и в парламентите и за­конодателствата на всички страни, поради което се борим чрез потресаващи документи, неподкупна научна информация и нови юридически форми за постигане целите на "Матриа­дор": Изключваме материалната зависимост на детето и майката от недостойни хора, свеждаме до минимум парите и техните еквиваленти като средство за размяна на ценно­сти. Това ще правим до пълното им премахване и
ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕРАВНОСТОЙНИ И НЕКОМПЕНСИРАНИ, ТАЙНИ И ЯВНИ БЛАГОДЕЯ­НИЯ В НАТУРА ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК. Внушаваме масов  бойкот срещу продуктите на разрушителната култура и цивилиза­ция и препоръчваме мирна, но упорита съпротива срещу ро­бовладелския строй, феодализма и неофашизма в дома ни и на работното място, на улицата.
НАШАТА КРАЙНА ЦЕЛ е да построим нови домове и селища за бременните, кърмещите, майките с деца, и за всички оста­нали, кои­то участвуват редовно в самоинициативите и цен­трализираните действия на "Матриадор" и отговарят на изискванията за максимална чистота на кръвта и личността. Някои от тези обители, в съгласие с извоювани клаузи в кон­ституциите, закона и държавата, ще бъдат строго секретни и охранявани от специално обучени защитници. Работи се за
ВЪВЕЖДАНЕ НА СВЕТОВНИ ВОЙСКИ НА ДВИЖЕНИЕТО, НЕ­ОБХОДИМИ ЗА НАЧАЛНАТА ФАЗА ОТ НА­СТЪПВАНЕТО НА НЕОМАТРИ­АРХАТА. Те ще бъдат не само екологическа, но и човекоза­щитна международна армия и полиция, защищаваща както отделния индивид, така и новите области и цели държави от пагубните въздействия на досегашната провалена цивилизация. В тези антитехнотронни зони, недостъпни  за корупция, на­силие, некротехника, невежество и самодейност от страна на деформира­щите религии и идеологии, ще се работи за изграждането на Новия Човек.
КАТО НАМИРАМЕ ТАЗИ КАУЗА ЗА ПРИЕМЛИВА и начинани­ето на "Матриадор" за високохуманно и благородно;
КАТО СМЕ ГОТОВИ ДА ОТДАДЕМ ЗА НЕЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИМАМЕ И МОЖЕМ, без да ощетяваме отделни лица и общес­твото,
НИЕ, МАЙКИТЕ, ДЕЦАТА И АПОСТОЛИТЕ на световното движе­ние за защита на щастливото детство и майчинство
ПОТВЪРЖДАВАМЕ:
ЕПОХАТА НА ОТВОРЕНИТЕ СЪРЦА НАСТЪПИ!
ЕРАТА НА ВОЛНИТЕ ГОСТУВАНИЯ Е ИЗЦЯЛО В РЪЦЕТЕ НИ!
ВЕКЪТ НА ИСТИНСКИТЕ МИЛИАРДЕРИ - ЖАДУВАЩИТЕ ДА ИМАТ МИЛИАРДИ ПРИЯТЕЛИ -
ВЕЧЕ СЕ ЗАЗОРЯВА В ДУШИТЕ НИ!

15.VIII.1991г.                                           Материалът предостави
София                                                Даниела Кирилова ШАРКОВА
БЪЛГАРИЯ

           Бе преценено, че в изградения модел има положителни моменти и че в центъра на Движението трябва да застане именно Ноинна, като майка, лишена по съдебен ред от децата сиКазусът на провинциалния съд бе нелеп и абсурден: отнемат ù децата по идеологически причини, въпреки че старата комунистическа власт си  бе отишла и в момента Д. работеше като престижна учителка в София. Стотици деца може да възпитава – а за своите си е "опасна"!... Ръководството на отдела, училището и родителите много я ценяха, както и някои водещи журналисти и общественици. Те раздухаха случая в медиите и направиха купените провинциални съдии смешни.

            Ето какво казва Елма за нашето домашно упражнение от тогава. По определени причини, това е пак "назидание" -  с повече критика и сарказъм (по една от кабалистичните системи, има силни Сатурнови влияния в момента). Бог е над времето и аспектите, но понякога ги използва с определена цел. Който е изморен от живота и не му се чете такова нещо, може да отиде направо накрая и да прочете светлосиния текст, където има мисли от беседите от избрани случайно и отворени напосоки 3 тома.

ОТ КАКВО УМИРАТ ХОРАТА
6.10.2009 г. 7:57:34
          - Животът е неприривен! Благословени, които си отиват млади сега – те Ме помолиха да си отидат навреме, за да можем да се съберем в Кавказ.
          Работата ви за "Матриадор" се прие с добра оценка – някои от принципите й залегнаха в много звездни човечества. Не бързайте да обнародвате децата си в разваления свят – и да има там верни и хубави неща, такива произведения чакат реда си на опашката – най-отзад. Небето вижда само светящите произведения: непризнатите, неоценените от смъртни, неприпознатите. Сам Учителят се радва и е щастлив, когато закъсняват с десетилетия и столетия да скалпират Словото Му – да го отпечатат редактирано, да го продават. Докато не е отпечатано, то радиира с грамадна сила и отива навсякъде. Колкото и да ви пришпорвам да отпечатате осиянията, то е само за да отидат до сакатите души – тия, които са болни от вторачване. И да ги отпечатите, най-болните пак няма да ги разпознаят – те са вторачени.
 Вторачване не значи само вървене по Втория Път, но и "гледане в тортà"...  Признатите приживе, с изключение на хората с душа, не творят плодове, а [] Това, което пишат и свирят, говорят, произвеждат, е минало през астралните и менталните им черва и е излязло от другата страна. Даже техният организъм, който има частица от Бога, е преценил, че произвденията им са за тоалетната, защото иначе ще ги отровят и ще умрат. Те обаче клечат, напъват се, пъшкат – и раждат "велики дела", "произведения"... При това им слагат цена и ядачите на [...] ги купуват. Те се вторачват в торта, защото им мирише хубаво: човекът е известен, произвежда "бестселъри".  Вече съм ви казвал какво значи "бестселър" – селска, лунна работа. Тука от Селена няма и помен – откраднали са й само името. Те крадат всичко свято и го приписват на себе си, за са им върви стоката.
          Не тъжете за приятелите, които ходят на торището – ашрами, курсове, кандарми колкото щеш. Ако и ти се прославиш приживе и някое куче ти изяде произведението, не се радвай толкова много. Ако не се прославиш, а произведеш пари, къща, обзавеждане и пр., пак ще те надушат кучетата, понеже те рядко ядят плодове. Пасат трева, само когато са болни. И тогава някое куче ще ти се внедри на торището и ще ти лае. Ако е мило писенце – същото: ще гледаш само неговата физиономия. А хората умират, понеже гледат около себе си все едни и същи физиономии. Умират и тези, които сменят физиономиите, понеже си избират физиономи на ядачи, на смъртни. На хора и ангели, които произвеждат тор. Понеже опаковката е лъскава и […-то] им се продава, глупавите се скъсват да им стават клиенти.
          Вашите приятели, които си заминаха и ще си заминат млади, не искат да гледат повече нито едните, нито другите физиономии. В тях се задейства имунната система на душата, която произвежда рак или някоя друга опасна болест, понеже такъв човек иска да си замине. Той не иска да ядe […], да диша въздух-[…], да слуша реплики и презентации-[…].
          Пак омирисах обстановката, както ще кажат някои приятели... Добре – ще кажа и нещо положително...
          В живота има и положителни шансове. Шансонетките са по торищата или по супермаркетите с опакована тор, а хората на истинския шанс търсят друг мирис, друго ухание. Те различават парфюмите. Опакованите произведения на преуспелите шансонетки са дезодорирани и одорирани допълнително, защото има и фини носове. Той не е куче да се излага – той ще си купи […], което мирише на истински окултизъм, на истинска култура или религия. Ще си го яде и пие с наслада, понеже си го е платил, понеже лекторът или писателят е марков. Под носа му цъфтят теменужки, изникнал е здравец, силно ухае люлякът, носят се звездни легенди и послания. Той може да направи крачка в гората, но не иска. Може да не е на торището – може да е при някое истинско духовно огнище, но него го пъне да бъде там, където се събират смъртни. Смъртните са като мухи – и те обичат светлината. Дори умират в пламъка на свещта, понеже си спомнят за Божественото Начало. При такова огнище е хубаво и топло, има и други като тебе, няма да умреш от душевен и сърдечен студ. Има светии, гении на земята, които са запалили чисти огнища и е по-добре около тях, отколкото при някоя шансонетка (Учителят неведнъж е обяснявал, че шансонетка не е само чалгаджийка, но "подобие на човек с подобие на шанс" – б.п.). Но хората с неизградени носове отиват и при торта, и при огнищата не защото се интересуват от самата Истина или искат да папкат, а защото там има шанс да ги забележат. Могат да влязат в роля – и те да обърнат очите на хората към себе си. Да получат порция възхищение, порция слава. Или да си направят бизнеса, презентацията.
          Хубавото, което очаквате да ви кажа, все се измества накрая... А то е това: отидèте при теменужката в гората! Не я късайте, за да си я сложите във ваза вкъщи – да стане "домашна". Идете и се обменете с нея – тя също има нужда от вас. Тя иска да си остане скрита, понеже говори с Бога. И като говори с Бога, й е мъчно, че вече няма туристи по планините. Туристите отдавна се движат на стада, не се отбиват сами по поляните. Те искат приключения със смъртни; или да си поддържат алъш-вериша. Като се сети обаче някой нискочел, ала òправен, че тази теменужка може да стане на парфюм, той вземе, че я откъсне, открадне – и я публикува някъде. Щом е вече известна, теменужката изведнъж става интересна... Този, който е минавал край нея и не й е обърнал внимание, понеже си е мислел за нещо друго, сега ще я прочете от край до край и ще се чуди колко била ароматна и хубава... Ти си го водил за ръка на поляната, но той след 5 минути се е дръпнал и ти е казал, че бърза. Има "задължения", "уговорки". Чакат го смъртни. Иска да слугува на смъртни и да презентира смъртни. Да презентира самия себе си по този начин, понеже около лъва и кучето се забелязва. Ако си е избрал божествен лъв, пак добре; но ако е зелена муха, измежду две или два милиона неща пак избира торището или неговите маркови продукти. Ако би отделил поне една нощ от живота си да отиде сам на поляната с теменужки и да вдъхне силно, може да му се случи нещо,  което никога не е преживявал.
 Да вдъхнеш девственост, да вдъхнеш неизвестност – това значи да усетиш дъха на теменугите. Ако останеш между тях поне една нощ в живота си, след няколко часа извезднъж може да разбереш с учудване, че си се появил в друг свят, в друга вселена. Може да възлизаш така и други нощи – ако престанеш да спрягаш познатите физиономии. Но нощта е необходима, понеже тя е царството на Селена. Тя се вселява само в души, които дишат неизвестност. Трябва да си нощем сам или с незнаен водач, който няма туристическа фирма и не му плащаш.
 Сталкерите на духа и душата знаят къде има военни мини и как да ги заобикалят. 99.99% от мините са в света – панаира на суетата. Там ти се навират все едни и същи физиономии и се отличават с едно: имат изисквания. Чакат нещо от тебе, правят те "длъжен". А сталкерът никога нищо нама да ти каже; няма и да те изпъди, ако тръгнеш след него без да му платиш. Няма да те потърси, ако не тръгнеш. Той просто си ходи сам из гората, понеже иска да диша. Има и други, които искат да дишат – и те го следват. Не разговарят по пътя, понеже има и мини със звукови устройства. Не се отклоняват от сталкера, за да не хвръкнат във въдуха. Не се спират да си свият гнездо или кочина сред мини. Полето е минирано до доста нависоко в планината, не само в градовете и курортите. Там има окултни, мистични, религиозни мини, които само чакат да ги настъпиш. Има и такива, които не търсят известност. Затова без сталкерите си загубен.
          Някои от вас от опит знаете какво се случва, когато легнеш между теменугите. То трябва да се опита, за него не може да се пише. И когато се събудиш наросен, душата на теменугите е влязла в тебе и ти сам почваш да ухаеш. Хората по улиците се обръщат след тебе и се чудят: човек ли мина? Каква е тази миризма, защо ми стана толкова хубаво? Някои от тези, които са те погледнали особено, през нощта ще бъдат с тебе по звездните поляни. Останалите ще си ходят по лекции и ще се връщат нощем при близките си.
          Омоам!
         Дивото е диво, не е като питомното.
6.Х.2009, 9:21:35

         Една млада сестра дойде да ми разправя мъчнотиите си. Казвам: "Ти виждаш само мъчнотиите си, а аз виждам един бял човек до тебе – на бял кон и силно въоръжен..." Сестрата казва: "Едва се освободих от мъчнотиите си..." – Благодари на белия човек!
        Помнете: Бог е с вас! Ако майка ви и баща ви се откажат от вас, Бог няма да се откаже. Той ви е записал на дланта Си и всякога мисли за Своите деца. (Ликвидация на века`48:306, б. "Окото на Любовта" от 9.I.1938г.)

            Между учениците в една окултна школа или едно братство има опасност да се развият техните умове и сърца в едно анормално състояние и да се атрофират. По форма и съдържание нашата енергия може да е отправена към духовния свят, но целта й да е чисто материална. Следователно, ако във вас има духовен стремеж, а целта ви е материална, ще има подхлъзване. Не трябва да имате абсолютно никакви користолюбиви желания в целта, към която се стремите. Затова има ученици, които вървят няколко години добре, а после се съблазняват. Защо? – Те идват тук да придобият знания, да станат учители, а после да им плащат... Затова проповядват те! Ако аз стана учител, за да ми плащат, целта ми е материална; ако стана учител за да имам влияние – целта ми е материална. Но ако моята цел е чиста – да се подобри животът на хората, душите им да се повдигнат за слава Божия, да оставят своите стари стремежи на заден план, - целта ми е чисто божествена.
Един ден ще се срещнем при друга обстановка, която ще бъде 100 пъти по-добра от сегашната. Пак на Земята ще се срещнем, но тогава Земята ще претърпи едно видоизменение, едно органическо преустройство. Цялата материя ще прекристализира, всичко ще се измени. Как мислите: ще се познаваме ли тогава? – Ще се познаваме!(Беседи, обяснения и упътвания от Учителя:192, б."Правилно употребление на ума, сърцето и волята в живота" от събора в Търново, 22.VIII.1921г)

            Всеки, който мисли как да се прояви, за да има доброто мнение на хората, той няма права мисъл. Всички религиозни хора казват, че вярват в Бога и Христа, но ако подложат вярата им на изпит, няма да издържат. Някоя млада мома се ожени за богат, красив момък, и – като религиозна – казва, че е готова да се жертва за Христа... Как ще постъпи тя, ако Христос й каже да напусне мъжа си? -  Тя ще каже, че Той я изпитва... Една година откак се оженила, и не може да се откаже от мъжа си. Къде й е вярата тогава? Ако не може да се откаже от един мъж, тя не е готова за Христа! Тоя мъж неразделен ли е от нея? Тя неразделна ли е от мъжа? (Начало на Мъдростта`46:205, б."Любов, обич и почит" от 1.VI.1932г.)


Измътването на Новия човек, на Новата Ева, става в самостоятелна черупка за един човек. Като се излюпиш, ще ходиш където си искаш и с когото искаш. Има и по два жълтъка в яйце, но това е рядко и само по волята на Небето. За домшно: Защо Майкъл Паркес е нарисувал тука и един тигър и един портиер - и защо те кротуват и са зад гърба на момичето? Защо е кръстил тази картина "Вълшебният извор"?

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.