Книга 25


защото скъпоценна е пред Господа смъртта на свети­ите Йму.
7 (16)   Ах, Господи, наистина съм Твоя тръба и Твой слу­жител,
Твой слуга съм, син на Твоя слугиня. Ти си ме развързал
от връзките с всички, които ме ис­кат само за себе си!
8 (17) На Тебе ще принеса жертва на изпълнение,
и любовта на Господа на дело ще осветя.
9(18)  Ще изпълня молбите на Господа.  Да! Тайно от всички Нейгови люде,  но с явни плодове в дворовете на домовете Господни - пред тебе, Нова Земя и Ново Небе! Алилуя.

НОВОПСАЛ-ОМ 117
(по славянски 116)

1 Изявете Обичта, о всички народи, проявете я,
о всички племена, защото милостта ú към всички е голяма
и верността ú е вечна!

НОВОПСАЛ-ОМ 118
(по славянски 117)

1 Проявявайте Господа, защото е благ-а, защото Нейговата милост трае до века!
2 Нека каже сега народът Йму в Новата Вселена,
че Нейговата милост трае до века!
3 Нека каже сега всеки Божествен дом, отворен за всички,
че Нейговата милост трае до века!
4 Нека кажат ония, които проявяват Господа:
"Да, Нейговата милост трае до века!"
5 В щедростта си към всички, ние проявяваме Господа - 
и Господ се лее през нас нашироко;
6 Господ е за всички същества с душа, затова сме щас­тливи -
можем да обичаме всеки човек с искра Божия!
7 Господ е грижа за всички живи и затова служим на всички -
затова ще видим възраждането и на ония,
които не са ни разбрали.
8 По-добре е да обичаме всички и да служим на всички, отколкото да се уповаваме на отделен човек.

9 По-добре е да се надяваме на Господа, а не на самодоволни, самомнителни,  богати или известни.
10 Всички народи идват при нас –
затова, в името Господне, ще ги възродим.
11 Идват, наистина, постоянно прииждат! 
В името на Обичта, ние им даваме всичко от себе си,
 докато нечестивите само продават.
12 Обиколиха ни като пчели и събират мед от милиони светове и поляни, 
затова и ние, в името на Обичта, ги възлюбихме.
13 Вие, приятели, ни тласкате мощно напред и нагоре,
защото Любовта ви помага.
14 Сила наша и песен наша е Обичта към всички,
които не искат да отнемат свободата ни 
- именно тя ни избави от смъртта 
и ни направи прек­расни и безсмъртни!
15 Глас на радост и избавление
се чува от шатрите на любвеобилните –
десницата на всеобщата любов и обич прави чудеса.
16 Десницата на Обичта е неуморна –
тя милва и оживотворява всяко истинско същество.
17 Затова ние няма да умрем, но ще живеем вечно
и ще умножаваме до безкрай делата на Обичта.
18 Нежно ни помилва Господ
и ни пусна в Градината на вечния живот.
19 Затова пред нас се отварят всички порти на всички души
и сърца - ние свободно влизаме и излизаме през тях
и прославяме Обичта към всички – не с думи, а с неуморни дела.
20 Това, именно, са Господните порти,
отворени вечно за добрите и любвеобилните.
21 Ще Те проявяваме навсякъде, Господи,
защото ни преизпълваш и ние с Теб сме едно!
22 Камъкът, що отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла -
23 От Господа е това и е чудно премного в нашите очи.
24 Този е денят, който Господ е направил –
нека се радваме и веселим в него!
25 Господи! Благодарим Ти, че ни избави 
от мисълта за себе си и за своите си! 
Затова сега тънем в младост и щастие.

26 Благословен в името Господне да бъде всеки,
който идва с отворени обятия -
27 Господ е Бог, Който ни показа виделината! Доведете
в светилището на сърцето си всеки, който жадува за обич!
28 Ти си Бог на всички същества с искра Божия,
и затова всеки обича и люби всекиго.
Боже наш, затова тъй много Ти се възхищаваме!
29 Проявявайте Обичта към всички, защото е блага;
защото нейният нектар дарява живот и безсмъртие.

НОВОПСАЛ-ОМ 119
(по славянски 118)
(голям български азбучен псалом)

А
(има нещо общо по текст с част от псалма с евр. буква Алеф)

1  Аз съм блажен, защото съм извор на обич и любов за всички!
2 Абсолютно щастливи сме всички,
които ходим в закона на изявената и проявена любов и обич!
Ава Отче, блажени сме всички, които Те проявяваме на дело.
4 Агне кротко и невинно е всеки, който проявява нежността
и милостта на Бога от все сърце.
Адът е безсилен пред ония, които живеят за всички,
но опазват свободата си.
Ако спазваме законите и правилата Ти, Господи,
ще ги проявяваме изобилно:
Алени изгреви посрещаме по пътищата на сърцето,
защото то не спира Твоите изблици и импулси.
Амин, Боже! Няма да се посрамим пред никой от Тво­ите, 
когато раздаваме обич без замисляне.
Ах, Господи, ние Те проявяваме с чисто и топло сърце,
защото се отдаваме за щастливото разрешаване 

на милиони човешки съдби;
10 "Аум" многогласно и величествено звучи във Все­мира,
защото всички изпълняват Твоите вечни молби –
затова и Ти си винаги в нас и със нас - и навсякъде!

Б
(има нещо общо по текст с част от псалма с евр. буква Бет)

11 Баща си ни Ти, Боже, очистù пътищата на всички младежи -
насочù ги към Твоето вечно течащо и неспиращо Слово;
12 Благоговение изпитват сърцата ни, когато Те потърсят
и Те намерят в Него. Насочù ни, Господи, да разберем,
че Обичта и Любовта са над закона.
13 Браним в сърцето си чистотата на Твоето Слово,
за да не се отклоним от примамките на несловото.
14 Благословен си Ти, Господи! Научи ни как да изпълняваме
без замисляне импулсите и молбите Ти;
15 Блàга реч леем за всички, разказвайки за Словото Ти;
16 Боже, Господи наш, в пътя на Твоите изяви и прояви
ние се радваме безк­райно – повече, отколкото от всичките богатства на вселе­ната!
17 Благодат въз благодат се излива,  когато следваме правилата Ти и зачитаме пътищата Ти;
18 Блаженство въз блаженство преливат, когато се наслаждаваме на изблиците и импулсите Ти –
затова ще следваме и леем Твоето Слово винаги, Гос­поди!

В
(има нещо общо по текст с частта от псалма с евр. буква Гимел – тук има разминаване между българската и еврейс­ката буква, за да се спази последователността на стиховете в текста от псалма)

19 Велика щедрост проявяваме към всички, за да жи­веем -

само така се изпълнява истински Словото Божие.
20 Възроди очите ми, Господи,
за да гледам чудесата на Твоето милосърдие.
21 Временен пътник съм на Земята, Боже –
разкрий ми пътищата Си.
22 Въздишката ми не се изморява, Господи,
от постоянния си копнеж по Тебе –
от страстния копнеж по Твоята Истина, Правда и Слово!
23 Въздигнал си, Господи, смирените, изобличил си горделивите - един по един се обезобразяват и умират всички, които не се раздават на всички
и не приемат различните истини.
24 Вътрешният мир и радост у нас надделяват над всеки укор и всяко презрение, когато изпълняваме Твоите препоръки
и Твоите подтици в сърцето.
25 Възгордели се и преуспяващи на Земята 
винаги ни пренебрегват или говорят лошо за нас; 
но ние, които Те обичаме и сме Ти верни, 
размишляваме за Твоите молби.
26 Великолепни са Твоите молби, наистина, Гос­поди!
Те са наша наслада и наши съветници,
и ние се стремим да ги изпълняваме.

Г
(има нещо общо по текст с частта от псалма с евр. буква Далет – и тук има разминаване между българската и еврейс­ката буква, за да се спази последователността на стиховете в текста от псалма)

27 Глината Божия въплъщава красотата на душата ни.
О, Боже, как ни съживява Твоето вечно Слово!
28 Господи, ние проявяваме пътищата Ти и Ти ни чу­ваш,
и учиш ни на Твоите молби.
29 Гори духът ни, о Боже, от силна жажда за Твоята мъдрост 

и за разумяване на Твоите чудесни дела;
30 Горест топи душите ни
заради нашите глухи и слепи сестри и братя.
Укрепú ни според Словото Си, за да ги просвещаваме!
31 Господи, отдалечи ни от пътя на лъжата
и благоволи да ни дадеш да съблюдаваме закона Ти!
32 Грее над нас пътят на Истината, който избрахме –
Твоите съдби поставихме пред своите стари желания.
33 Години и векове вече сме прилепени към Твоите изявления,
горди сме, че вече не сме горделиви и няма да се пос­рамим.
34 Гори и поля, земи и вселени ще обходим, за да изпълним Твоите молби, защото е широко и необятно вече сърцето ни
и може да обича и люби всички!

Д
(има нещо общо по текст с частта от псалма с евр. буква Хе – тук също има разминаване между българската и еврейската буква, за да се спази последователността на стиховете в тек­ста от псалма)

35 Дух Божий, научù ни на Твоите молби –
и ние ще ги изпълняваме предано!
36 Дай ни разумение – и ние ще проявяваме любовта Ти.
Да - ще я леем към всички от все сърце!
37 Дръж ни в пътя на Твоите възнамерения,
защото в тях ние се наслаждаваме;
38 Дарувай сърцата ни да са чутки за Твоите изявле­ния;
39 Духни в очите ни - да ослепеят за всяка грозна гледка
и за всяка суета, и съживи ги за пътищата
на безграничната Твоя Красота и Хубост навсякъде!
40 Древни и ежедневни потвърждения на Словото Ти срещаме постоянно - те ни помагат да проявяваме Твоята Вечна Любов.
41 Долни сплетни и укори вече не ни тревожат, 

защото ние знаем, че Ти си допуснал всичко, за да се ут­върдим.
42 Дъгата Божия ни прави още повече да копнеем
за Твоите чудни мъдрости и уроци. Съживи ни, Господи,
чрез Любовта и Доброто, и Истината!

Е
(има нещо общо по текст с частта от псалма с евр. буква Вав – тук има разминаване между българската и еврейската буква, за да се спази последователността на стиховете в текста от псалма)

43 Един си Ти, Господи! Нека слезнат над нас Твоите милости
и Твоето възкресение, според Словото Ти.
44 Ей, укорители, ние не спорим с вас и не се оправда­ваме,
защото отговаряме с добро и дивни чудеса и на добри,
и на лоши.
45 Ечи, ечи и кънти във вселената Ти Словото на Ис­тината
от устите ни, защото вечно се надяваме
на Твоя Велик Промисъл, Господи!
46 Елате, о всички сърца с искра Божия, да изпълня­ваме Закона на Бога - Закона на Любовта: като майка, всичко да отдаваме на всички, за вечни ве­кове!
47 Ери, векове и вечности ще ходим из цялата широка вселена Божия, защото намерихме разменната, вечна монета
на Жи­вота – даряване всичко на всички от обич и любов.
48 Еони и вековечности ще пеем за любовта ни към всички
и ще я проявяваме пред сиромаси и властници –
и няма да се оскверним с грижа и мисъл за себе си
или само за близките си, нито с тревоги за утрешния ден.
49 Езера, морета и обширни поляни ще видят 
как ние се наслаждаваме на Твоите дарове,
които си ни дал още от Рождение - и ние се научихме
да ги обичаме и обменяме даром със всички,
които Господ ни праща или при които ни изп­раща Бог.

50 Ето, затова изпълняваме с радост и веселие по­ривите
и молбите Ти, Боже наш, защото те винаги ни водят
към здраве, младост и вечен живот без граници.

Ж
(има нещо общо по текст с частта от псалма с евр. буква Заин – тук има разминаване между българската и еврейската буква, за да се спази последователността на стиховете в текста от псалма)

51 Жадни сме, Господи Боже, за Твоето вечно Слово,
на което си ни направил да се уповаваме и да Го изпъл­няваме!
52 Жалби и скърби Ти утешаваш безмерно –
че Слово Божие дава винаги живот вечен.
53 Жестоките и гордите обичат да виждат и изтъкват недостатъците и да се присмиват, да дават съвети,
да сквернословят, но това не ни отклонява вече
от Твоята Любов, Живи Боже.
54 Жертви не искаш вече, Господи, а само постъпки от милост и любов - само това утешава истински угнетените.
55 Жигосват се сами нечестивите, Господи, които ритат срещу ръжен, а ние се молим за тях да се осъзнаят.
56 Живот и извор на щастие станаха за нас Твоите блаженства, Господи, 
по домовете на хората с искра Божия,
които ни канят безспир да им гостуваме.
57 Жито е за нас Твоето Слово, Господи,
житница е Твоето Учение, което прилагаме с радост!
58 Желание вечно стана за нас Живото Ти Слово, о Боже,
жари то душата ни постоянно
с мъдростта за новата Любов и Обич:
59 Жената и мъжът вече да свалят от плещите си
жеглите на ревността и на мисълта за себе си!
60 Жътва е сега последна, величествена, Господи,

61 Жетварки и жетвари с песни идват отвсякъде,
62 Желязото да претопят в благост и нежност невиж­дана.
63 Жумят вече мнозина за злото и за погрешките;
64 Жестове щедри мнозина правят, а не леят жлъч и жупел;
не жули повече сърцето ни жадността на его­изма.
65 Житието на живите ни облъхва освежително
с дъх на жасмин и прекрасно безсмъртие!

З
(има нещо общо по текст с частта от псалма с евр. буква Хет – и тук има разминаване между българската и еврейската буква, за да се спази последователността на стиховете в текста на псалма)
66 Заря си ни, Господи, Боже, Ти си нашият дял,
зазорява се вече в душите ни - пазим Твоите думи свято
и ги сеем на Твоята нива.
67 Звъни сърцето ни от радост и щастие,
защото дойде Твоето благоволение. Над нас си се смилил,
о Боже, според Словото Си; но и вече за мнозина,
които доскоро не са ни разбирали.
68 Заран и вечер размишляваме върху пътищата Господни -
забързаха се нозете ни към Твоите живи явления.
69 Затичахме се, бързаме да изпълним Тво­ите благи заръки;
70 Завръзки и заплесвания с нечестивите вече не си позволяваме - с нечестивите, които задържат всичко само за себе си или за своите си и вечно правят другите виновни.
71 Запомнили сме и изпълняваме завета Ти, Боже, още от сред­нощ да ставаме и да Те славим за Твоите справедливи замисли.
72 Затова ние сега живеем вече за всички,
 които Те обичат и любят - за всички, които дават свобода
и се самораздават докрай на всички.
73 Земята ни, Господи, Новата Земя, 

е пълна с Тво­ите милости, затова изпълняваме безпрекословно Твоите дивни Молби и внушения. 38(стр.243)
74 Законът е важен, Господи, но Любовта е над за­кона.
75 Замайни висоти и глъбини крие Твоята висша Мъдрост;
76 Заченала е душата ни Слово Божие от Тебе,
Господи Боже наш на виделините!
77 Зарящата виделина на живота извира само от Тебе!
78 Зидарите отхвърлиха камъка на нашето прия­телство
с Тебе, но Ти го положи в ъгъла на Новия Си Дом.
79 Зимата свършва вече, явява се Вечна Пролет,
80 Зове Те душата ни силно –
с всичкия си вик на ра­дост и благоговение!
81 Зърното се отдели от плявата и вече пълни с нови човеци на Любовта Новата Вселена!

И
(има нещо общо по текст с частта от псалма с евр. буква йод)

82 Истина, истина Ти казвам, Господи:
помня, че Твоите ръце ме направиха и утвърдиха –
вразумил си ме да изпълнявам молбите Ти.
83 И затова ония, които Те обичат, ще се зарадват
като ме видят, защото на Словото Ти се уповавам.
84 И зная, Господи, че Твоите съдби са праведни,
и че Ти, поради верността Си, си ни зарадвал.
85 Искрено Ти се молим: нека проявяваме Твоето милосърдие навсякъде, според Словото Ти към Твоите деца.
86 Идват, слизат, прииждат върху нас Твоите благи милости,
и ние сме вече живи, защото Твоята Любов е нашата Наслада.
87 Изтръпват вече от срам горделивите, защото искаха
да ни повалят с лъжи, но ние не спряхме да размишляваме
за Твоите велики Мъдрости и да вървим в правия път.

88 Искаме да се обърнат към нас тия, които Те раз­познават -
именно ония, които познават Твоите благи изявления.
89 Избликва от сърцата ни бистрата и кристална невинност,
защото разпознаваме вече Гласа Ти навсякъде –
и затова няма да се върнем в пръстта повече никога!

К
(има нещо общо по текст с частта от псалма с евр. буква Каф)

90 Копнее душата ни за Твоето присъствие и при­мира,
защото се надяваме на Твоето вечно извиращо Слово.
91 Кръвта ни тупти и очите ни чезнат за изпълнението
на Словото Ти, когато казваме:
"Кога пак ще дойдеш, за да ни утешиш?"
92 Кадим понякога като пушек в мех,
но пак не забравяме Твоите пътища.
93 Колко са дните на Твоето малко създание? Кога пак ще опростиш дълга на ония, които не ни раз­бират
и които се противят на Любовта и Обичта Ти?
94 Кристално ясно знаем, Боже, че всичките Твои молби
са прекрасни – и затова, когато человеците ни молят
за помощ, Ти ни помогни да им насмогнем.
95 Когато вече падаме от преумора, изпълнявайки молбите Ти,  влей ни още сила, Боже Господи, 
понеже человеците са вечно жадни за ласка и помощ.
96 Кралю наш Небесен, молим Ти се, оживи ни според милосърдието Си, за да издържим на буйния поток от сърца
и души, на които носим Твоята вечна Любов и Обич!

Л
(има нещо общо по текст с частта от псалма с еврейската буква Ламед)

97 Любими Татко наш,

Твоето Слово е утвърдено на Небето до века!
98 Любовта Ти пребъдва от род в род, но не в родовете
на себелюбците, а чрез децата Ти с частица от Тебе.
Ти Си създал Земята - и тя е жива!
99 Ликуват Твоите създания и творения и до днес,
защото всички са родени от Тебе.
100 Ладия ни е Твоята Любов, Господи, и преголяма наслада -
людете Ти не биха оживели без Нея.
101 Лелеем за Твоята Мъдрост, Боже –
никога няма да я забравим, защото чрез нея Ти Си ни съживил.
102 Лично Твои чада сме, Господи - Ти постоянно ни възраждаш, защото сме верни на Твоите изблици в сърцето.
103 Лошите ùли ще се превърнат в добри,  ùли ще си отидат завинаги откъдето са дошли - затова ние всички внимаваме
да проявяваме само доброто.
104 Лети всичко живо към Твоето съвършенство,  Господи -
лети безкрайно, защото безкрайно е Царството Твое Небесно!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.