Книга 16

12.І.127(1991)г.
София - Изгрев
 

БОЖЕСТВЕНИ РАЗВЯВАНИЯ И СПОРТОВЕ

 
8,42-10,50 ч.
 
          Нострóн, Нострóн, Нострáн...
          Храната на Духа е работата. Сърцето обича просеното зрънце, наречено "обект", а някои просени зрънца са равни на всeлeната, ако обектът ти е съ­вършен. Душата обаче сама е равна на вселената и може да побере всички обекти, всички неща, създа­дени от Отца, от Любовта. Умът пък прави особен свят, съществуващ в V-то измерение, на който обек­тът е единият полюс, а всички обекти – другият. За­това Аз казвам, че умът е проекция на божествения свят. Затова и казвам, че само Бог е умен, че умни са само елохимите.
          Вие се наситихте с работа, и въпреки че сега продължавате, имахте нужда от въздъхване на ду­шата след системното, къртовско копане. Душата диша разнообразие, а сърцето – един образ. Ако Моят образ е образът на Съвършения – дай Ми, Боже, да дишам през сърцето! Ако посятото от Отца по небеса, земи и небесни народи Ме вълнува в своето множество – дай Ми, Боже, да дишам през душата!
          Така и вие вчера трябваше да вдъхнете глътка свеж въздух на свобода, тъй като свободата на ду­шата е в множеството. Приемете тези изненади от Татко Ви, които самият Син понякога не очаква и Му трябва доста пластичност, за да излезе от някой рудник целия очернен, посветил себе си на милиарди години копане за Словото или за някоя драгоценна душа – и изведнъж Господарят да каже, че днеска е празник и трябва да се развее Копачът по някоя синя небула или във водопадите на сънищата... Един ден такова припяване на Обратния Вятър на шумката от някоя светла вихрушка, за да се прониже от све­жия вятър на пóлета и да се наслади на омайни гледки отгоре, струва повече от 100 хиляди години пребиваване в невидимия свят, където повечето чо­вешки души се излежават в летаргия.
          Всяко приключване с един цикъл си има "абитури­ентска... вечност". Тази вечност понякога пресовам в един ден на Земята и тя представлява не само подарък, но и прогноза. Ако проследите разход­ките си по часове и минути и ги разложите по акорди във времето на една година, ще видите, че в точ­ните периоди, които съответстват на вчерашните случки, ще ви се случат непременно подобни съби­тия. По този начин Господ подготвя Своите Си да знаят каква им е пиесата през годината и да се под­готвят съзнателно да приемат подаръци и проб­леми. Вие ще видите, че през тази година ще ви се случи всичко, което ви се случи вчера, и то във съ­щите пропорции и порядък, като накрая ще мъкнете и машина, от която зависи нашето издателство – само че малко по-големичка... Понеже вие ще органи­зирате и ръководите нейното преместване – слава Богу този път не на ръце, - трябваше този път вие да я донесете. Не разреших на приятеля ви да се до­косне до нея, защото от някои йерархии се разрушава материята и приумиците на техносферата по-лесно, отколкото пяна, която се стопява от вятъра. Ако сега съм защитил машината от това, то е за­щото няма кой друг да направи речника по-точно и бърже, но и на Мене Ми костват някакви усилия да поддържам частите й в единно поле, в присъствието на работник от подобна йерархия. Извън това поле, силата му е опасна и се развалят всички технически системи и всички изкуствени построения на човеш­ките взаимоотношения. Това са вихри, които отна­сят всяка част, прикрепена към частната система, и я изхвърлят в Необятното, за да се ужаси от прос­тор или се замае от божествено щастие. Мюонните йерархии не търпят поетите, романтиците, децата на Любовта и свободното плуване, тъй като те им разрушават всички построения, дори и с най-крот­кото си присъствие.
          Когато поискате, направете точен график и пълно описание на "развяването" ви вчера, за да ви загатна какво ще преживеете и ще преживеят прия­телите ви и народите тази година, като ще напра­вите преизчисления, за да откриете точното време. Както виждате, очертава се и пътуване в Америка от някои посветени на Словото и откриване на сродни души; и разрешаване на сложни проблеми на византийското и славянското отношение към Брат­ството. Византийците са сатурновите типове между вас, които разделят душите на кози и овци и подлагат козите на одумване, психически терор и изтребване. Докато славяните са ония, които през годината на мира или цялата вечност са отговорни за всички и оставят в кошарата и куцото, и метиля­вото, и недъгавото, за да го приютят и лекуват, и за урок на самото Братство.
          Приемете сега поздрав от Онзи, Който беше вчера през цялото време сред вас и се веселеше от цялото Си сърце на радостите ви, понеже и Аз даже, чрез чистите, се разнообразявам по световете, пре­живявайки безброй радости, сопружества и възхити. Не, не е сам Самият, когато Го виждате сам на Зе­мята, понеже Той може да влиза свободно в щастли­вите; или - по-право - те да влизат в Него, когато са изпълнили волята на Небето. Тогава ще видите, че всички радости, които са преживени с Моето влизане във вашето коридорче под земята или с вашето вли­зане в Моите безконечни небесни коридори, се прежи­вяват безкрайно много по-светло и радостно, откол­кото ако сами си теглите късметчета от Съдбата.
          Това не значи, че останалите приятели също няма да имат дни на радост и щастие, но сега се пада на вас, работилите за Словото и самоопреде­лилите се напълно към Него, с изключение на един приятел, който не бе повикан вчера, за да поддържа баланса между посветените (Н.). Вие сте посветени на абсолютното послушание, а другите приятели са посветени на тотвселената, понеже правят извън­редно сложен опит да прокарват импулсите на сър­цето си и да правят това, което на тях им се иска. Аз не ги осъждам, понеже никой не е кукла от дърво и не може да тича подир спринтьорите на послушани­ето, след като тренира маратон или бягане с пре­пятствия, или вдигане на тежести.
          Всеки тренира различни неща: плуване в аст­рала на предпочитанията, скокове в избрания, бас­кет в коша на нечие сърце, постоянно отбиване на реплики с контрареплики, пазене на вратата на соб­ственото самолюбие и самомнение, а понякога – на своята свещена монада. Да си "вратар" на искрата си Божия или на отбора на Белите, значи да не про­пуснеш нито една топка на черните в мрежата от сродни души. Да си ляв или десен защитник, значи да охраняваш Пазителя на Братството, било чрез ума, било чрез сърцето си; да си център-нападател, значи да си с мисия в света и да вкарваш голове на чер­ната ложа, изпращайки светкавични топки от Слово в паешките им мрежи, където са уловени пчели и светлоносни създания. Да плуваш различни стилове, означава да обичаш по много различни начини и да оставаш над водата на личните чувства при всички условия. Да си гмурец и спасител, значи да се пото­пяваш надълбоко в личните чувства, с опасност да се пръсне душата ти от жажда за свобода, но да из­караш безценния бисер от мидата на неговото от­чаяние и да не позволиш на удавника да те повлече към дъното. Спасителите владеят най-сложната техника: да хванат удавника така, че той да не ги хване – и все пак да го извлекат на брега! На вас ви се случва да източвате нисш астрал от някого, дър­жейки го надолу с главата, и да му правите изкуст­вено дишане, понякога уста в уста. Питам се: всички ли удавници заслужават да ги свестяват точно по тоя начин?
Има и мотоциклетисти на своята църква или идеология, които влизат в Храма на Космоса с целия гръм и тътен на своето самочувствие, понеже не­бесните или адските фирми са им направили лъскави мотоциклетите. Има и безмоторни летци из небе­сата на сънищата, които ви разкриват необятни простори, когато ги оставите да поговорят 1-2 ми­нути сред боксовите удари на вашето спорене и са­моизказване... Има и нокаути от наглост и дебелоо­чие; има и туширане на ближния с пререкания, когато искаш непременно неговата истина да падне по гръб и ти да си отгоре. Защо гърбът е най-свещеното място, охранявано от партньора най-ревностно? – Защото когато някой се бори с вас, за да бъде той правият, вие не трябва да падате и трябва да се ви­ете като змия, ако трябва, за да не прилепи оби­телта на сърцето ви към земята на притежанието. Само онзи може да се отпусне по гръб на земята, който е милван от ангел, а не от борец за своето щастие.
Има и волейбол на различни команди, когато две църкви или партии охраняват територията на сво­ята истина и искат да поразят чуждата истина със съвместни усилия.
От игрите, Бялата Ложа играе предимно в за­щитниците; само Всемирната Ложа може да напада без съкрушаване на сърца и особени мнения. Чер­ните - андроидите, - съществата без искра Божия съ­ществуват, за да се класират на първо място, а не за да изпитат себе си доколко са съвършени, сравня­вайки се тайно с най-съвършените.
          Аз имам много да ви разправям какво е божест­вен скиор и кънкьор – колко трудно е на грос-майсто­рите на спасението и доброто да не падат по тере­ните на човешката студенина и егоизъм; за всички останали спортове, които са израз на особени ду­ховни техники и душевни проблеми във взаимоотно­шенията и в пътя към съвършенството.
          Така че и вашите приятели, които не слушат толкова Христа, колкото Тот вътре в сърцето си, са също толкова прави и свещени като вас, понеже са избрали един от двата божествени Пътя – Пътя на Свободата, Пътя на състезанието с Господа, за да опитат сами силите си: могат ли да се преборят с Него от името на Отца в сърцето си, Който не иска да бъде последовател? Аз не осъждам такива души, нито Отец ги осъжда, защото оня, който успее да се опълчи на божественото разпореждане даже, ако не бъде пометен от играчите на Съдбата, може да от­крие нещо ново, което да не е постигнал още никой в Трите Вселени! Новото – това е изпълнение на во­лята на сърцето си, на собствения импулс, пряко на­реждането на Господа. Ако някой опази Братството и хармонията с околните при това положение и не се освини душевно или физически, Аз лично ще взема пример от него и ще прокарам нов закон за личните чувства! Досегашният опит обаче ни показва, без ни­какво изключение, че сърцата на ближните и тех­ните мозъци не са топки за разиграване и за безми­лостно ритане, когато искате да си играете ва­шата игра.
          Оставам с възхищение към напълно послуш­ните и с преклонение  към непослушните и мисле­щите за себе си, тъй като те са тестото на стра­данието, от което Майсторът приготвя бъдещия хляб небесен. И вие им се поклонете, целунете соло-играещите, които искат сами да водят топката през цялото време, и се намирайте често около тях, а не само при Господа, тъй като те са изложени на голяма опасност да бъдат спънати и осакатени от противника. Има играчи от пъкъла, които не се це­ремонят и подлагат крак или бият в зъбите всеки противник, който прекалено започне да се надява на себе си.
           Та на тия приятели, които все пак Ме оби­чат и Ми вярват най-малко 50% на думите, днес ус­тройте един хубав празник, помилвайте им душите с всичките милвания и ги зарадвайте, понеже козата не може да не бъде коза, овцата не може да не бъде овца и юницата не може да не бъде юница. За всички сърца и надежди има хляб на трапезата Божия и за­това се смесете с всички, бъдете най-мили приятели и не ръгайте душите с остени, за да ги подкарвате към изворите на послушанието. Ясновселената може да тегли тежка каруца - най-тежката - с дарове и проблеми, но онзи, който е още ювà-говедо или нео­бязден младок в еволюцията, не му туряйте юзди от цитати или юлар от наставления, нито го поглеж­дайте със стражарски поглед. Вие трябва да сте утринно ухание и нежна ручейна музика за душите на пилигримите, които все пак са дошли сами в коша­рата и имат всичкото право, като деца на Баща ви, да бъдат приютени в обятията ви. Вашите обятия трябва да са достатъчно широки за братя, сестри и роднини в рода на Бездънния, и да изкарвате своите шипове само в случай, че някой иска да ви откъсне от семейството Божие. И това се налага понякога – но ако сте ловци на бисери и можете да задържате въз­духа цяла година под водата, без да се видите със своите си на повърхността. Има бисери, които зас­лужават тази огромна милост, но повечето гмуркачи са самодейци и не преценяват, че посоката на щас­тието не е първо надолу, тъй като, за да слезеш най-надълбоко, ти първо трябва да си летял нави­соко, да владееш всички фигури на висшия пилотаж и да си разширил дробовете на обичта си до такава степен, че после да ти стигне въздухът за цяла го­дина! В противен случай ще украсиш със скелета на своята представа за лично щастие някое астрално дъно с най-причудливи и фантастични риби на ангел­ските илюзии.
НОСТРÓН, НОСТРÓН, НОСТРÁН!
          Нашите не са като вашите, нито като техните, но всички сме произлезли от Отца и трябва да се раз­бираме!
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.