Книга 42

 

1454  23.06.2014 Истинският приятел иска да учим, да работим и да живеем заедно 11:03:00 до Г.Г. и П.[1] Здравей, Приятел! Ще се опитам да ти отговоря на въпросите доколкото мога, но откъм собствения си опит и мозък, тъй като от години няма пълна гаранция за директен Контакт чрез осияние. Не че не са идвали инцидентно, но това вече не зависи от мене. И до днес има ярки изяви на Слово и Дело, които ще се запомнят, но са неочаквани - не зависи от нас. В редки случаи зависи, защото на Бог Му е приятно да Му се молим за конкретни работи - това не всеки го знае или го забравяме. Например, преди няколко дни си загубих очилата, търсих ги навсякъде и накрая Го помолих да ми ги намери. Незабавно ме заведе до мястото, където нямаше да ги намеря никога или поне не скоро. Разбира се, не Му пречи да ни оправи зрението или каквото да е друго мигновено, обаче има природни и духовни закони, които искат ние лично да осъзнаем недостатъците си и да ги изправим, за да изчезне от нас някоя болест, някое несъвършенство.

 [1] Имената и инициалите на хората са кодирани по тяхно настояване.

       Щом някой има вяра и доверие в този вид Контакт (осиянията на Елма), както в случая ти, "телеграмата" вече е отишла където трябва и Бог работи по съответните проблеми на дадения човек. Отговорите вече са в събития, а много по-рядко в писмен или устен вид. Това е сега разликата. Ако не се получи веднага такъв отговор на дело, значи просто още не е дошъл моментът или това означава, че Небето има предвид нещо по-добро за нас и затова чака да осъзнаем и формулираме потребностите си по нов начин. Ако би изпълнил някоя наша молба на базата на по-нисък идеал, такива ще бъдат и последствията. Понякога го прави за урок, но в други случаи не изпълнява.

       1.Относно работата по беседите, по преводите. Нищо по-ху-баво от това, но си прав, съществуват проблеми. Учителят е препоръчвал да се започва хронологично от първите 6 годишнини на Неделните беседи, но ние нямаме гаранция кой издател е сравнително най-автентичен. Не е давал да се превежда на други езици Младежкият (Специалният) Клас. Днес най-тревожният проблем, особено с тия 1800 неиздавани беседи след заминаването на Учителя, е че всеки ги редактира както му падне. Получават се направо "ужаси" в някои случаи, не искам да давам примери и да изпадам в подробности. Тия, които претендират, че ги печатат "автентично", не знаят едно много важно обстоятелство: попаднали са само на една от стенографските дешифровки - тази на някой отделен стено-граф. А всички са записвали и дешифрирали различно - това е неизбежно и е факт. Именно по тази причина Учителят е поканил няколко стенографа да записват едновременно, а накрая всички стенограми да се сверяват и обединяват в един възможно най-автентичен текст от бр. Борис Николов. Той даваше тия свои синтези на нас, няколко души, на които имаше доверие, да ги преписваме на машина и оглаждаме окончателно. Добрата вест е, че имаме достъп до тия текстове и затова си попаднал където трябва. Ако ми се доверите с П., ще ви давам за превод именно от тия текстове. Само че тук ги нямам хронологично от първите 6 годишнини, имам само някои от така наречените "неиздавани". Както и да е, всяко Слово на Учителя е свещено и еднакво ценно. Той казва, че за всяка фундаментална мисъл от всяка беседа човек би трябвало да живее 25 хиляди години на земята, за да достигне до нея сам. А ето че на нас, българите, сега е дадено безценно съкровище. Затова в момента ти изпращам няколко такива бесе-ди, за които гарантирам че те са именно от синтезите на бр.Борис. Но заедно с това искам да помислите с Р. за още един метод на работа, особено за преводи. Учителят е предприел с учениците Си именно такива вариантни опити за предаване на Словото на другите народи, които не са преводи на цели беседи. Казва, че ако би се родил на Запад, би изнасял поне три пъти по-кратки беседи, и то в съвършено друг стил, съобразен с манталитета на запада и на съответния народ. Нали съществува етнопсихология - за всеки народ трябва различен тип Слово, въпреки че то е предназначено за цял свят - за децата и учениците на Бога сред всички народи. 11 години е изследвал черепа на българина, направил е измервания едва ли не във всички наши градове и села и е дошъл до извода, че това най-дебелият череп в света: трябва да му се говори дълго и да се повтаря една и съща мисъл много пъти в много варианти, за да го "пробие". Това е едно от обстоятелствата, поради които западният човек не може да го разбере и затова не всеки на запад харесва буквално преведените оригинални, цялостни беседи. Като е имал предвид това Учителят и като е констатирал този ефект, т.е. "малефект" от тогавашния опит с чужденците, препоръчал е да се правят синтези на Словото и ПЪРВО ДА СЕ ПРЕВЕЖДАТ И РАЗПРОСТРАНЯВАТ ИМЕННО ТЕ. Един такъв сполучлив синтез е "Учителят говори" на Жорж Радев; друг - "Свещени думи на Учителя" от Савка Керемидчиева. Те са най-много превеждани на чужди езици и действително имат най-голямо въздействие извън България. Но и те имат своте недостатъци и Учителят е отбе-лязал това. Така че, препоръчваме да се започва с преводи на следните форми: 1.Анотации; 2.Резюмета; 3.Конспекти на беседи; 4.Извадки свободно; 5.Извадки по теми; 6.Есета с пре-разказано Слово. 7.Спомени за Учителя и Братството; 8.Лек-сикографски обработки (речници на Словото - предметни, тълковни, честотни и т.н.; 8.Научни изследвания на Словото;

            С моите приятели отдавна имаме опит с такива форми и вече можем да представим някои готови работи. Ние ги считаме за "домашна работа на ученика" и затова всяко от тях има значение преди всичко за лично осъзнаване на Словото и лична употреба, но в много случаи играе добра роля и за други души. Минусът е, че всеки подбира мисли на нивото на своята собствена еволюция. Затова на българина не се препоръчва да започва с такива преработки, но да чете и изучава Словото Божие в оригинал (доколкото е оригинал...).

            За да не бъда многословен и голословен, на този етап ще ти изпратя образци от наши готови работи:

      1.Избрани беседи, редактирани окончателно на моя отго­ворност;

       2.Спомени за Братството (тях ще ти ги пратя чрез wetrans­fer,  понеже файлът е по-голям)

       3.ДЕС - Три файла от работваната от години Диалектическа Енциклопедията с мисли от Словото на Учителя по тези, ан­титези и синтези. В един от тях съм дал команда за азбучно подреждане, но в другите това още не окончателно, понеже са в процес на работа. Това обаче не пречи да се превеждат, ако изберете и този метод за представяне на Словото, тъй като накрая ще се даде команда за азбучно подреждане на съответния език. Коментарите са мои, засега препоръчвам да не се превеждат и да ги четеш само ти, ако искаш, тъй като на места са много субективни и "революционни", някои души може да се смутят.

       4.Астрокаталог на беседите на Учителя, съставен от Кра­симир Хубанов. По него всеки може да определи беседата-раз-ковниче лично за него, според рождената си дата. Също и още няколко такива фундаментални за всеки поотделно беседи с уникални ключове за живота му. За тази цел трябва да имате рождени хороскопи, за да знаете в кой градус ви е слънцето и съответно всяка планета.

      5.Справочни файлове - Всички беседи на Учителя хроноло­ги-чно и списък на обработените от мен досега беседи по сък­ра-щения.

       6.Изпращам ти и един текст за формите на работа в света,  ако вече не е дошъл до теб.

     Ако кажеш, ще ти изпратя и последните осияния от на-стоящата година 150 (2014), събрани в кн.39, и които събирам още за кн.40 и следващите.

 

          Още веднъж изразявам радостта си, че в твое лице сре­щам още един Приятел от Вечността с два лъча над главата  -  Посвещението на Смирението. То се отличава с Разпозна­ване на сродните души от Ятото, доверие към тях и сътрудничество за разпространение на Словото. Позна­ваме много хора с интерес към Учителя, но твърде малко са тия, който отговарят на критериите за Приятелство. Приятел означава "Приет Ел" (Бог)  -  разпознат и приет Бога и в другия,  а не само в себе си; означава и "При Ятото". Мнозина ни търсят рядко или въобще не се интересу­ват от нас, въпреки че се "засичаме" с тях десетилетия наред по паневритмии и на Рила. Гледат ни безразлично, някои даже враждебно и осъдително, понеже са жертва на слухове. Това са само познати, но не и приятели. Истинс­кият приятел е душа, която иска да учим заедно в Шко­лата на земята и на Небето, да работим за Бога заедно и да живеем заедно в едно духовно семейство, в комуна, в Братство. Има хора, които не изпитват и най-малък им­пулс да сме в тандем по нито една от тия линии,понеже не ги вълнуваме, не ни вярват, не ни харесват или пък са напълно безразлични. Това не е за осъждане, то е просто един факт, макар и понякога да ни опечалява. Тях ще ос­тавим за в бъдеще, за да опитат своите съображения, вкусове и теории - да видят плодовете на своите избори в живота. Не че не им желаем доброто и високи успехи и щастие, но съзнаваме, че те не са души от нашето Ято, с които сме излезли някога заедно от Бога. Обичаме и тях, готови сме ви-наги да им услужим и да се откликнем на всеки техен въпрос или нужда, но ще живеем и работим основно с най-сродните. Ако общ живот по обективни причини засега не е възможен, то обща Школа и обща Работа за Бога са винаги възможни.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.