Книга 25


9.ІІ.132(1996)г.
Бургас - Изгрев

"НÓЛУМ" - ИСТИНСКОТО ИМЕ
НА НООСФЕРАТА

ЖЛО / Уралоний


19,25ч

- Правù само това, което ти се прави. Нищо на­сила. Но сериозно можеш да почнеш, само когато си в нов дом. Досега свърши най-важната работа. Отсега нататък можеш само да я контролираш. Приятно е обаче, все пак, човек да си поставя цели за самоусъ­вършенстване и да ги преследва. Няма непостижими неща за теб, след като други по-посредствени са постигали много по-обикновени неща. Но и Христос няма спокойствие, освен почивките, които Си налага, когато трябва: Той се самоусъвършенства непрес­танно!
Прекрасни условия можеш да имаш незабавно, стига да пожелаеш. Н. може да помогне много. Ожи­вяването няма да стане без изкачвания по балкана. После може да се намери жилище на ново място. Ясно си постави задачи и почни да ги гониш малко по малко, като не се претоварваш. Цигулката не слу­чайно е първият инструмент, който ти го препоръ­чах, понеже нейните звуци са най-подходящи за тво­ето окончателно излизане от твърдата скалá.
Настоявай - и ще постигнеш!

- За песните?

- С песните се постига основа на илухимност, а с цигулката - на мюонна кристализация. Те трябва да вървят паралелно. Същевременно, почни да мислиш и за пиано, като абсолютно необходимо условие за ко­ординация на ясновселената с тотвселената. Само пианистите могат да се докоснат до холивселе­ната, а също органисти - и всички останали, свирещи еднакво виртуозно с двете ръце. От теб се иска и нов тип класически композиции, за да поправиш това, което разруши Стравински. Сибелиус бе твое въп­лъщение, но Стравински пое един изкривен лъч от нолума, чийто следи водят до тебе. Странни и на пръв поглед оплетени са връзките между душите, но една нишка може да се проследи ясно и да се коригира погрешката. Модерните хармонии у Стравински са породени отчасти от този изкривен лъч. Ако някога направиш вариации върху Стравински с изправяне на хармониите му в предкласичен или класичен стил, ще оправиш отклоненията му. Това може да стане и технически - по модерен, компютърен път.

Говорù с нея. Не е задължително Берковица, но трябва да се направи някаква крачка напред. Може и там, може и на друго място, но не само на "Галичица".

- За симфониите?

- Симфониите при теб могат да зазвучат при наличие на достатъчна самота, по-далече от града. Това е неизбежно, но ще стане при това условие: спазване на ритъма между самота и присъствие на друг, на други. Не само на твоята, но и ти да госту­ваш.

 - За Плутоновото посвещение ?

- Физиогномически и френологически, при теб има всички данни за Плутоново посвещение. Но то настъпва само след като човек е победил света с една своя специалност, па макар и само за няколко месеца. После, а може и едновременно, Плутоновата подготвителна работа означава организиране и во­дене на групи - общ, специален, орфически и пр. кла­сове. След 56-годишна възраст това е по-сигурно за ония, които я достигнат. Подготовката - може да изглежда не особено духовно - се извършва и чрез за­познаване със злото в света, най-вече на екрана. Ду­хът ти е буден, Ние знаем това. Не пречù на импулса си да се закаляваш в пътя на Плутон. После, при сли­зането в ада при това посвещение, ще трябва да се издържи на много по-страшни гледки. Разбира се, най-съзнателно трябва да се претопяват тия об­рази чрез хранене с красиви природни гледки, общу­ване с деца и красиви хора и търсене на прекрасното в изкуството. Ако съдействаш да се напълнят домо­вете на приятелите с изображения, бликащи "Асуин", ще си помогнеш много, не само на тях. От фонда за културата, това трябва да е основен дял.
20,08ч.
 - За сродната душа?

- Следвайки пътя на Доброто и Съвършенст­вото, най-близката душа ще се приближава неиз­бежно (В смисъл: "Докато следваш пътя"). Три години са необходими отсега нататък, за да се скъси разстоя­нието между вас дотолкова, че да почнете да се срещате на умственото поле, а още три след това - за да стане физическа среща. Всичко това - при усло­вие, че работата и почивката според най-високия идеал се редуват правилно. А дотогава тя ще влиза в някои красиви създания и ще иска контакт с тебе. Нежността ú носи особен звън в гласа, по който си я разпознавал във всички полета. Този звън е сребрист и снежен. Може да се улови в пеенето на Ивайла. Приеми под крилото си Миолúн. Тя е напълно готова в сърцето и душата си да приеме онази, която очак­ваш. Безкрайно нежно се грижú за нея и ú бъди идеал, простор и твърдина!

-          Какво е "нолум"?

- "Нóлум" е истинското име на ноосферата, в ко­ято са събрани всичките нишки на човешкото пове­дение, които са тясно преплетени и взаимосвър­зани. В нолума сте снети от ясновселената от на­чало до край, без никакво прикриване на нито едно следствие. По нолума ангелите на Логоса съдят какви са кармичните ви вериги и определят как ще ги коригирате. В нолума всеки от вас е свързан със всеки без изключение и затова ние сме едно. Изпра­вянето на едного подава импулс за изправяне на всички. Но по-едрите нерви на нолума представляват веригите от сродни души. Всеки нерв си има име и код. По този код се откриват всичките ви сродни души, пътувайки чрез него по нерва.
Нолумът се повтаря напълно във вашия мозък и нервната ви система, така че съдържате предста­вителите на цялото човечество в себе си. В Шко­лата нощем ви учим къде точно се намира един чо­век, когото обичате или когото не обичате, вътре във вашето тяло. Насочвайки любовта си към това място, вие можете да влезете във връзка с него, да му пеете, да го обичате, да го милвате. При Петото Посвещение няма пречки една клетка от вас да из­лезе временно от тялото ви, да се превърне в съот­ветния човек и да общувате с него. Това обаче става само между Посветени от този ранг - иначе не може. При това положение, няма значение къде се намират физическите ви тела във вселената. Истинското телепортиране става по този начин: намираш себе си като клетка, органела или молекула, атом от тя­лото на едно същество от пети ранг във Всемира, получаваш от мозъка му програма за тяло от него­вия вид - и се появяваш при него с индивидуалните си черти. Това е наука и изкуство на бъдещето. В нас­тоящето се плува в такива дълбини на Школата, само ако сте истински ученици.

При любовта между две души или повече, се зася­гат и всички останали - не само вътре във вас, но и вън от вас; нещо повече: - усещат я и вашите заро­диши в супервселената - звездите, планетите, звез­дните острови. Затова се казва : "Обичайте се!" За­щото всичко останало е студ - разединение, водещо към смъртта.
Най-близкото ти същество се намира при теб в областта на шията, под ямката, в съответната жлеза. Затова, като пееш, ти му доставяш неизразима наслада.

СЪДЪРЖАНИЕ
/