Книга 31


11.IV.135(1999)
 Великден
Стара планина, хижа “Рай”
1600 м. надморска височина

ОЩЕ ЕДИН СТОЖЕР НА ЙУЛМА
(Лично послание за И.Д.Н. от гр. Пещера)


14,55ч.
От дълго време един приятел от Йулма (Родопите) очаква да получи лично послание от Елма, ако Той реши, че това би било безопасно за него и за околните му. Елма настоява да запишем новото име на Родопите с "Йу", а не с "Ю". От из­вестно време имаме право да получаваме само "одеяния" – т.е. осияния в резултат на съвършено очевидна намеса на Елма или при необикновени, бързи промени и събития в живота на някого поради това, че Окото на Бога внезапно се е отворило за него и Ръката Му предизвиква ускорения на положителната или отрицателната съдба на този човек и хората около него.
Всяко нарушаване на този нов принцип или изискване, всеки опит за получаване на небесна информация от най-горе без покритие с такава случка или фундаментално събитие може да доведе до нежелателни последствия - и вече имаме такъв опит. Това, че някои приятели настояват и се надяват на отговор и че такъв отговор от самия Елма понякога наис­тина идва, без да е изпълнено главното условие, не е в проти­воречие със законите на Словото. Словото на Бога е океан от Присъствие, с който винаги може да се контактува, ако човек е дете по душа или единатор и който отговаря мигно­вено, независимо дали изпълняваме или не изпълняваме съ­вършено волята на Бога.
Напоследък обаче пак имаме основание да питаме за ня­кои хора и събития, тъй като отново се констатираха резки промени и явления, които не могат да бъдат случайни и да се обяснят с обикновеното действие на природни и социални процеси. Така например, една нова приятелка е сънувала нео­бикновен сън, след като вечерта това ù беше обещано от Най-високото място - този сън не може да е плод на самовну­шение. Още на другия ден при нея започнало интензивно отс­лабване, тъй като тя има проблеми с килограмите и фигу­рата си. Ако контактът със Словото и неговите носители произведе някъде такива моментални промени и разреши ос­новни проблеми, ако реализира изведнъж отдавнашни мечти и желания, които са изглеждали неосъществими, това е знак, че е протекло действо и можем да молим без опасения и за сло­весно осияние. Това става само с души, които са стигнали вътрешно до великото самоопределение към един Бог, един Учител, една Школа и едно Учение и към един огнен кръг от сродни души, които наричаме "нашето Ято от вечността".
Така и с този приятел, комуто сега се дава това осия­ние, се е случило нещо важно и неочаквано: той твърди, че не­гова близка - напоследък, откакто той е помолил за хороскоп и лично обръщение от Учителя - си е променила внезапно раз­бирането за живота и е проявила желание да изучава небес­ните тайни. Това даде основание да се помолим за ЖЛО от Елма за този приятел. Така че днес, в един приятен следобед, на чист въздух, седнали на една маса до хижа “Рай”, пред гран­диозната панорама от гигантски върхове и простори и пред най-големия водопад на Балканите, ние довършваме тези предварителни бележки и чакаме какво ще ни каже нашия лю­бим Учител.
В момента се изясни, че в случаите, когато някой още живее на една територия с близките си и няма условия или смелост да спазва така наречения Троен Ритъм, е препоръ­чително да се получават отговори за него без помощта на свещената мандала (махалото), за да дойде само информация, без незабавни и резки събития в живота му. Затова такова осияние - само с мисъл и без инструмент - не трябва да се на­рича "живоструйно", а е просто "лично осияние". Живителните струи на Словото Божие винаги са предизвиквали изцеления и подмладяване и са носели благоденствие, щастие и безсмър­тие, но от известно време тези процеси се усилват само при осъзнато осъществяване на Тройния Ритъм: период на пълна самота, период на обмяна с единствения човек, определен ни от Бога, и период на живот и обмяна с всеки, когото Бог ни праща и при когото ни прати.
В този момент духна силен вятър и ни принуди да вле­зем в хижата. Дали това има връзка с личното осияние на приятеля, което очакваме, сега е трудно да се каже, но ние знаем от опит, че няма случайни неща, когато сме в контакт с Небето. 

15,37ч.
- От нашия общ живот в Йулма (изкупената Родопа - б.п.) всички вие знаете, че това място не е отписано от Бога и че нашествията и пакостите на подзем­ните приятели могат да бъдат овладяни, ако се явят хора, способни да изпълняват съветите и мол­бите на Небето незабавно. Както ви е известно, Йулма е единствената планина в света, в която се събират нишките на всички хора и отиват в цен­търа на Земята, а от там се отправят като единен лъч в глъбините на Космоса. Като стигнат до Цент­ралната Звезда, те се взривяват до безкрайност и стават едно с Бога. От тук следва, че и сегашните събития, граничещи с трета световна война, можеха да бъдат овладяни от територията на Йулма, ако бяха изпълнени определени условия. Има приятели от този район, които трябваше да се откажат от животновъдството незабавно, ако бяха повярвали на Учителя. Липсата на такава диамантена вяра и сол­датска решимост да се изпълни заповедта на Гене­рала в секундата, а не след няколко мига или след де­сет години, пренасочва усилията на врага и го кара да настъпва, за да възвърне старите си позиции.
В този район има още стотици готови души, ко­ито можеха и могат да бъдат събрани за единен жи­вот и действие, ако всеки от вас, стожерите, би ре­шил да си застане на мястото. Под "небесен стожер на Космоса" ние разбираме човек, които знае своята цена и е готов на всичко, за да изпълни задачата си. Трима или четирима приятели до този момент от този свещен вход към центъра на Земята, който се намира над Пещера, имат всички качества да бъдат основатели на Новия Изгрев и предани борци за него. Няма такава сила на Небето и Земята, способна да попречи ономува, комуто са поверени ключовете на Царството! Ако сега местните власти искат да раз­рушат това, що е строено с толкова любов и на­дежди; ако и вашите по-вътрешни приятели не дой­доха до този момент да се заселят в тези чудесни дървени къщички, то е само защото не се изпълниха някои изисквания и условия. Пълното и безпрекословно отказване от животновъдството е нещо много важно, а и има и още по-съществени закони, които са по силите ви, но се иска още вяра и преданост.
Надявайки се на осъзнаването на предишните приятели, сега Небето се обръща към още един син на Йулма, с надежда да се направи пореден опит. Ние не искаме от вас да се откъсвате изцяло от обществе­ните си и семейни задължения, защото такова окул­тно ученичество не съществува. Който не работи за народа и страната си, за близките си и за личното си препитание чрез каквато и да е професия, освен по изричното нареждане и благоговение на Бога, не може да се надява да остане здрав и нормален, и силите на кармата го предоставят на разположение на нисшите същества в природата, за да го обезобразят и съси­пят окончателно. Мързел, своеволие, самооправдания и живот на гърба на другите не се приемат, ако ще и човек да е натрупал планини от Слово и Дело извън рамките на закона за образоването и работата сред хората, по правилата на сегашния свят. Не се прие­мат и отчаянието, сълзите, изнудванията и самосъ­жалението, гарнирани с мисли и думи за самоубийство или бягство в някоя бърлога сред горите. Изразът, че войникът и ученикът на Бога "умира прав", натоварен със стокилограмова раница, когато не може да носи и една сламка, не е само един красив израз, но е основен закон и мерило кой е от нашите и кой не е. Да знаеш от опит, че ще рухнеш, но пак да се натовариш, ко­гато те моли Бог - това влиза в режима на ежеднев­ния подвиг на Посветените. Своеволието, своеглави­ето и мисълта за себе си са първото отстъпление от фронта и се наричат "дезертиране". По законите на черната ложа, дезертьорите по време на война се разстрелват, а по законите на Бялото Братство те се оставят на произвола на съдбата. Значи, Бялото Братство, което е изпълнителната власт на Бога и Учителя на Земята, има силата и властта да конт­ролира кармата и да намалява строгостта ù, а в ня­кои случаи да я изкупва изцяло и дори да я превръща в благодат, ако някой е престанал да шикалкави пред Господа. Когато шикалкавенето е съпроводено с явно психическо разлагане, липса на елементарна физи­ческа и астрална хигиена и разнасяне вирусите на хленченето и подяждането на ближния, Небето съ­ветва такива закъсали приятели да си отидат там, откъдето са дошли, за да си помислят какво ще пра­вят от сега нататък. Минали заслуги съществуват само в системата на черната ложа. Ако някой е съг­радил храм или вълшебен град и след това не желае или няма сили да живее в него съвършено, като пример и образец на ученик, той не трябва да остава в този град или трябва да се появява в него само тогава, ко­гато знае, че е кристално чист и силен във всяко от­ношение.
 Използвам да ви кажа няколко думи с този пред­говор, за да го имате предвид всички вие, които сте се отпуснали, въпреки че той няма пряко отношение към приятеля, за когото ще говоря сега. А на този приятел ще кажа само няколко думи, тъй като той е много силен духовно и предан през вековете на Де­лото; и ако кажа само една буква в повече от опреде­леното, личното му осияние може да мине в живост­руйно и тогава на всичко и всички около него, които не го разбират, да им стане тясно около врата. Ако ня­кой до него наистина е изпитал сериозен импулс да проучва и изпълнява Словото Божие и да върви в пътя на душевната нежност и ненасилие, то ще кажа, че този някой е също избран и може да се надява на за­щитата на Бялото Братство, на неограничена сър­дечна и материална подкрепа. (В момента, когато се пи­шеха думите "че този някой Е също избран", при едно не­волно движение на ръката на съвсем друго място се изписа на долния ред главна буква "Е", без да са натискани клавишите за "Е" и за главни букви. Значи, Нашият Човек пак ни се обажда, за да потвърди застъпничеството Си за една близка на И. - б.п.) Тогава той ще разбере окончателно, че хората са ро­дени да бъдат напълно свободни и да живеят там, къ­дето искат и с когото поискат. Сам ще заратува за изпълнение на Тройния Ритъм и ще благодари за ми­говете на хармония при редките присъствия на ближ­ния, без да счита, че някой друг извън самите нас има някакви задължЕния или че трябва да играе роля по нашия сценарий. (В този момент самоизписването на главно червено "Е" на следващия ред се повтори! - б.п.)
Казах, че всеки от четиримата стожери на Йулма, които приеха Словото, все още може да за­почне да го превръща в Дело, което означава нови до­мове и нов живот сред чистата природа, без пълно откъсване от цивилизацията. Но на петия, комуто говоря в момента, се възлагат надежди да проучи възможността за нова база в Йулма, която да отго­варя на изискванията. Досегашното място не бе за­щитено поради неприключилото животновъдство, липсата на имотно-юридически документи и на хъл­мове без гора, от които да се вижда пряко слънчевият изгрев. Ние знаем, че други приятели в България и по света вече успяха да подсигурят законно територии, не по-малки от сто декара. Нашият минимум, от който трябва да започнем нагоре, са поне 500 декара благоприятна местност за Новия Изгрев, за да се из­пълни законът. Нито един квадратен сантиметър под това число няма да бъде защитен от Бялото и Все­мирното Братство, понеже вече казах някога, че трябва да придобиете най-малко 500 декара и вие имахте тази възможност, но не я изпълнихте.
В момента Бялото Братство владее изцяло Бо­жествената и духовната вселена и половината от физическата. За него не е никакъв проблем да ви даде веднага няколко билиона слънца и планети, ако има готови души да ги населят. Но вашата готовност трябва да се изпита първо на няколкото квадратни метра, където живее всеки от вас… доколкото живее. Т.е., хората живеят само в тия мигове, когато не мислят за себе си или когато мислят за себе си в Бо­жествен смисъл. Всичкото останало време, на как­вато и да е територия или в каквито и да са човешки владения, включително и във владенията на черната ложа - половината от физическата вселена - не е жи­вот, но постепенно обезобразяване на ближния и на себе си, с краен резултат смъртта, поради преобла­даващата мисъл за себе си и небожественото в себе си.
 Божественото е да дадеш свобода! Божестве­ното е да заемеш последното, най-малкото място, или въобще да не предвидиш място за себе си - да се отпишеш напълно от сценария на еснафското щас­тие. Само тогава ще заработи законът за благо­датта, когато Господ ни дава истинското, вечното щастие - но не така, както сме го искали, със ста­рите си разбирания и вкусове, и не с тези хора, които сме мислели, че са ни близки, а сме в кармични отно­шения с тях.
Казах, че сме в кармични отношения, а не взаи­моотношения, защото самият Аз, Който ви говоря, също се намирам в кармични отношения, но не и вза­имоотношения. Това означава, че същностите и съ­ществата, които не желаят да проявят любовта и доброто, влизат в кармични отношения с Мен, по­неже Аз съм Законът. Но самият Аз не влизам в кар­мични взаимоотношения с тях, тъй като не мога да правя зло и да създавам карма. Това е старата при­казка за бутилката, която се хвърлила върху скалàта. Всички същества и същности, които се хвърлят от ниско или високо срещу любовта, за да я "вразумят" или накажат, мислейки че има нещо по-високо от нея, се намират в делириум, в пълно безумие! За Небето те са сърдечно, душевно и духовно безумни, съвсем ненормални, или спят в непробудна летаргия. Ако една бутилка е разумна, тя не се хвърля върху скал­àта с нищожната си гордост и самомнение и не се разбива на хиляди парчета, а сама отива и покорно се нагажда под някоя струйка или водопад на любовта - и рано или късно се напълва.
Ако се осмелите да станете такива разумни бу­тилки или бутилчици - да отидете под чистия извор с кристална вода, а не да допускате разни хора и учения с мътилки в себе си, които ферментират, - колкото и да е тясно гърлото ви, вие ще се напълните и ще за­копнеете да срещнете някой жаден. Който почне да пои жадни и да храни гладни по пътеки и пътища, къ­дето няма извори, а не стои с тапа или капачка в ня­кое мазе за бъдни времена и изгодни купувачи; който не се отпушва с тирбушон, за да гърми и се пени из­билно само на една маса и в един дом, където са го купили, той е Божествена бутилка с открито гърло, която чака случайни пътници в планински усои. Во­дата ù е свежа и дарява безсмъртие. Разумният път­ник ще утоли жаждата си, ще я вземе в раницата си, ще отиде при извора, ще я напълни и ще я занесе пак в безводни планини и пустини, за да чака друг Божест­вен пътник.
Половината физическа вселена в момента, ця­лата нова духовна вселена и цялата Божествена все­лена живеят изключително по този начин. Там няма самомнителни бутилки с ограничени съзнания и разни адски психопатии и психози, за да се хвърлят отви­соко върху скалата, с увереността, че ще я разбият. Всяка ненормална бутилка с пъклен произход (или за­разена от пъкъла) първо се опитва да води преговори с канарата да се превърне като нея в бутилка с вкис­нато вино от години и векове и да се смали като нея, за да могат да се разбират... Но когато скалата ù  каже, че не може и не желае да направи това, а пред­почита простора и чистите извори, засегнатите бу­тилки се хвърлят върху нея, за да си отмъстят или да се самоубият, понеже за тях друго в света, освен бутилки, не съществува.
Ако наистина направите опит да заживеете по трима сред природата - като лъка и стрелата, ко­ято не убива, а подсигурява отсъствие и условия, - вие ще предотвратите опасността от трета све­товна война.
Сега пак имате възможност да избирате: по трима души в Троен Ритъм - или трета световна война. 
17,15ч.

"Тази картина е поставена на плоскост - значи, тя се простира в света на второто из­мерение. Обаче същата картина може да се извае, да се изработи като статуя, да се представи в света на третото измерение." (т. "Добри навици", ББ`94:208, л."Движение на разумните сили" от 9.05.1923г.)


"Това, което се изнèсе в лекцията, предс­тавлява само една част, но Духът, Който ра­боти у вас, ще трансформира тези мисли по специален начин, по специален закон за всекиго. Това нещо няма да стане изведнъж. Може да минат дни, седмици, а някога месеци и години, докато тези мисли се предадат по специалния закон. Специалните закони на вашите мисли, на вашите чувства и на вашите действия са врати, през които Духът работи. Той ще влезе през една от многото врати и ще си свърши работата, както Бог е предвидил за всекиго специално. Значи - Висшето Начало работи върху вас. То се изразява чрез по-напреднали ваши братя, чрез ангели, които работят за вашето усъвършенстване. Следователно, дой­дат ли тия работници на вашата нива, вие трябва да бъдете отзивчиви, да отговорите на техния зов и да се солидаризирате с тях­ната работа." (т."Условия за разумния човек", Алфа­Дар`97:175-176, б."Специалният закон" от 7.07.1926 г.)

"Щастлив е онзи, който може да срещне човек от Новото Учение и да му служи. Новият човек не говори за себе си, но ще го познаете по проявите му. Ако го познаете, ще ви се ус­михне. И ако не го познаете, пак ще ви се ус­михне. Новият човек разбира Словото Божие и го прилага. Това му придава особена вътрешна красота. Той и външно е красив: главата му е добре оформена, чертите на лицето му са кра­сиви. От всяка клетка на организма му излиза живот и енергия! Който иска да придобие Божието благословение, трябва да отвори сърцето си за Божествената Любов и светлина, както житните зрънца и плодните семена се разпукват, за да приемат слънчевата светлина и топлина. Всяко зрънце, всяко семе, които се разтварят за слънчевата светлина и топлина, израстват и дават плод; всяко зрънце и всяко семе, които не се отварят, не израстват, лишават се от живот." (т."Опорни точки в живота", Хел`93, б."Опознаване" от 30.08.1942 г.)


По-късни обяснения:

          Двама души от този град и областта му продължиха да се занимават с животновъдство, въпреки че бяха получили лични послания от Елма. Докато не се отказа окончателно, единият мина през много тежки изпитания и страдания. Вторият не се отказа от гледане на животни. Отиде си от този свят при нещастен инцидент,  сравнително млад. 


Прелестна Родопа!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.