Книга 23


10.VІІІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

СЪБОРЪТ ОТСЕГА НАТАТЪК


Островче в района на Марианската падина

Предупреждение сутринта за предстояща непри­ят­ност. След обяд - внезапно закуцване: дясното и ля­вото ко­ляно силно болят. Преуморих ли ги от "трамбо­ване" по Бур­гас, за да върша работа, или действа аспек­тът (Сатурн съе­динение Слънце в Риби)?

- Налага се да задам въпрос как ще отида на Рила при това положение и по какви причини точно сега кра­ката стач­куват.

15,19 - 16,43ч.

- Отиването ти на Рила се отлага за друга година. Истината никога не е била в по-опасна пози­ция от този път. Опасност за са­мата нея няма, тъй като тя е най-силната, но се надига невиждан окул­тен погром, тъй като на Истината са се противо­поставили почти всички. Събирането на толкова хора на едно място на съвсем близки разстояния има потен­циал да предизвика много земетресения! Ко­гато програмата на Молитвения връх не се съставя по изискванията на Небето, Пръстът на Съд­бата се намесва и създава раздори, противоре­чия, стълкно­вения. Пререканията, споровете, клюките спъват Новото, минират Великата Ти­шина и опропастяват надеждите ви за Присъст­вие.
Ъгълът на Присъствието е твърде тесен - сега няма такъв ъгъл на Седемте езера. Оста­на­лата част е ъгъл на отсъствие, в който се проявя­ват само пройдохи, обикновени хора и нисши ангели. В тази среда от проза, суматоха и старозаветно-езически навици се въдят "прек­расно" пророците на Мамона и неговата лю­пилня, отвергващи изцяло Пътя на Мълчанието, Службата без пари и Смяната на самота с при­съствие на различни приятели, в нужните дни, часове, месеци. Отделни хора в от­делни минути и сега ще получат посвещение на те­риторията на Олóн, но подпалвачите са вече налице. Пре­дупредете своите си, а ако има кой да слуша - и всички, - че сега няма да има прошка, ако Духът на Божественото не вземе връх. Планира се та­кава ак­ция, от която мнозина ще излязат опър­лени. Забе­лежете, че подпалвачите няма да пострадат - от много хиляди години те се спа­сяват на Земята, по­неже под земята и на Не­бето ги очакват с вили. Своето си те опазват - съсипват чуждото. Окулт­ните подпалвачи са много по-опасни от обикнове­ните, но Аз бих ви съветвал да имате пълни ведра и на трите свята. Колкото повече и по-големи - тол­коз по-добре! На физическото (поле) се ползва ведро с вода, на духовното се иска ведрост на атмосфе­рата, т.е. големи разстояния, а на Божестве­ното "ведър" значи "Простор на Елохимността".
Съборът от сега нататък ще провеждаме на места и в състав, които ще ви се съобщават лично. Имате съвсем малко време.
А теб връзвам, понеже си необходим за про­веждане на събора тъй, както трябва, и на място и в състав, който ще узнаеш още тази нощ.
С ония, които нямат възможност да се ка­чат на Рила по уважителни причини, сега ще правим съ­бор, по-голям от сборището на Вто­рото езеро.
Съзнателно или не, сега вие сте на пред­ния фронт. При хаос и пълна липса на понятие за Разпоз­наване, физическата височина се прев­ръща в съот­ветната дълбочина под морското равнище, където ще ви ръфат астрални и мен­тални чудовища. Ако обаче разпознаете някой от Нашите и останете при него, без да му от­немате свободата, мигом се изди­гате с него в надхималайски височини!
Има Божии хора и на дъното на ада, по-ви­соко от самата свръхвселена. Има архати по върховете на атмическия свят, по-ниски от най-нищожния мик­роб,- понеже не признават ничия друга истина, освен своята.


Така че избирайте: по чукари с делоотс­тъп­ници - или в Марианската падина, заедно с ония, ти­хите и кротките, които всеки момент ще наследят Небето и Земята.
Одéн, Омдéн, Омомдéн!
Слизането се нарича Божественост.

 (Изрисувана стрелка нагоре-надолу под ъгъл 45°)
Край - 16,43ч.

В секундата на последната скоба, навън зави си­рена (или нещо подобно на сирена) и задуха силен вятър.
Само след час и нещо е пълнолунието.
                                                           
Mariana Trench Marine National Monument - Националният мор­ски резерват "Марианска падина"включва самата падина, 21 под­водни вулкана в архипелага Мариански острови и 3 от най-северните острови на архипелага - Асунксион, Мауг и Уракус. През последните пет години в този район са проведени 7 научни експедиции, при които бяха открити уникални морски създания, геологични и природни фе­номени.
Марианската падина е най-дълбокото място в световния океан, по-дълбока, отколкото е височината на Еверест, или пет пъти по-дъл­бока от Гранд каньон и няколко пъти по-широка от него. Падината Ча­лънджър е най-дълбоката известна част на океана и част от Марианс­ката падина близо до о. Гуам в Западния Пасифик. Това е най-дълбо­ката бездна на Земята. Дълбочината й 11 000 м е с над 2 км по-голяма от ви­сочината на връх Еверест. На тази дълбочина налягането е 1100 пъти по-високо, отколкото на повърхността.
На Марианските острови живее най-големият краб в света - коко­со­вият, известен с това, че с щипците си троши кокосови орехи.
Рядката птица микронезийски мегапод, която днес е останала само на тези острови, е единствената в света, която снася яйцата си в жаравата на подводните вулкани. Близо до един от подводните вул­кани бе открит и друг феномен – подводно кипящо езеро от течна сяра.
0,5-тонният японски батискаф “Кайко” се спусна на 11 км дъл­бочина и по време на 35-минутният си престой на океанското дъно засне морски охлюв, червей и скарида там, където водите на Паси­фика биха притиснали човек с теглото на петдесет реактивни пътни­чески са­молета.


Така че височините не са единствените места за духовен живот и оцеляване. Това кореспондира с твърденията в Словото и с факта, че Белите Братя вършат работата си при всякакви условия.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.