Книга 14

26.VІІІ.126(1990)г.
Рила  Елбур (Второ езеро от 7-те)

ОТНОВО ЗА НОВИЯ ИЗГРЕВПо обeд

          Срочно рискувайте да основете Новия Изгрев, понеже живата вълнà трябва да ви завари там. Шан­сът е най-голям точно сега, така че не протакайте. Само един да отиде, пак е достатъчно. Свободните могат да го последват. Символично даже да поч­нете, пак се зачита, пак се полага основата. Няма да има вече “селище на Бялото Братство” – свърши се. Ще има свободни общини сред китни природни оби­тели. Но това, което наричаме “Изгрев”, е състояние на човешката душа, преди всичко. Член на Новия Изг­рев може да бъде всеки, който отваря дома си за всички и отделя помещения за библиотека, за ду­ховни събрания и за гости от Новия път. Това вече съм изяснявал. Не съм ви обяснявал обаче какво ще стане, ако основете села и градове на Братството. Човешките селища представляват центрове на злото, сгъстена тъмнина, която убива стремежа към живот, красота и безсмъртие. Напротив, се­лища с подобно устройство, пълни с вегетарианци, трезвеници и Христови последователи, биха ста­нали средища на силна светлина, провокираща тъм­нината наоколо да се сгъсти в тъмен пръстен и да се започнат погромите. Ако всички съмишленици на Новия Изгрев напуснат своите родни села и градове или тия, в които са живели до момента, и поискат да живеят в такова братско жилище, то постройките няма да стигнат и ще се образуват постепенни при­датъци, които ще поразят нови земи и простори.
          Вие казвате: ами ако Новият Изгрев отговаря на изискванията за единични жилища посред обширни градини и ниви, отгледани без машини, какво лошо има такива селища да се разрастват? – Даже и да е така, даже и да не последвате модела на сегашните скупчени до пръсване на аурите села и градове, вие пак няма да направите нещо съществено ново, за­щото и фермите на Запад са устроени по същия на­чин. Ако устройството на вашите семейства, на вашите най-интимни отношения и професионални групи остане на досегашното равнище, вас никакви ферми няма да ви спасят и никакви "райски" домове с градини няма да доведат до Царството Божие тук, на Земята. Напротив, Господ ви е наблъскал сега в градовете, понеже счита това за по-добро от ужаса, който би настанал в недрата на Земята и чрез пос­ледващите природни бедствия и епидемии, ако пре­сата се отпусне, но съзнанието не се промени в светлината на Новото.
          Добрите хора трябва да се събират, няма две мнения. Те трябва да живеят сред най-чиста природа – и това е безспорно. Ала никъде не е писано в Кни­гата на Живота, че повече от 144 души могат да живеят нормално без да умират, дори и в едно пространство, наречено "братска обител". Това е най-го­лямото сгрупяване на хора, което може да се из­търпи от природата. В противен случай, природата отговаря с неизчислими последствия, които са оче­видни навсякъде. Около такива селища, не по-големи от тоя модел на Новия Йерусалим или Новия Изгрев, не се образуват пръстени от адско присъствие, го­тови да затегнат примката около шията.
По подобен закон, и адските градове и села, в които вие “живеете” или, по-право, смъртеете, привличат пръстени от светлина, по закона на кос­мичното равновесие. Тия, които знаят това, обичат да правят обиколки и излети около адските селища, понеже усещат, че там има нещо по-чисто и ведро, отколкото в пространствата по-нататък. Само че, не се лъжете: вилните зони отдавна са включени в черния списък и понякога там пораженията са още по-силни, отколкото в центъра на градовете. Макар и по-здравословни, те стават арена на такива ло­вове, пирове и безсмислия, че ония, които си купуват месо от касапницата, се оказват по-малко пълни с астрални гниди и червеи, отколкото ония, на които им е “широко около врата”. Така че, чертайте своите спасителни пояси, макар и не точни кръгове, най-малко на 2-3 километра извън селищата, включая и вилните зони. Тези пояси имат относително малка ширина, и за да попаднете в тях, трябва да имате особен усет, и там земята и природата трябва да не са обработвани и да бъдат в естествено състояние. Само високо в планините, над 2000 м. височина, вие имате шанс да попаднете в зони с подобна вибрация.
Първата ядка на братска община не е разреше­ното братско селище със свещената численост (144 души), а ядката от трима до 12 души. Индивидът-самотник, индивидуалистът, особнякът, отшелни­кът представлява само елементарна частица и за­това не може да бъде център на божествено при­съствие, тъй като това е модел на отминали ду­ховни епохи и на души, закъснели в своето развитие. За да има божествен живот, за да има вечна мла­дост, вечна красота, здраве, безсмъртие, неутро­нът не трябва да бъде сам, а протонът трябва да намери електрон, когото да уравновесява.
В този смисъл, в целия Космос, в необятната шир на Непроявеното Битие, първата микрогрупа, която проявява Бога напълно, на нивото на Великата Двойка, е групата на водородното щастие. Аз съм ви казвал, както твърди сега и науката, че във всички пламтящи центрове на Всемира живеят йерархии, чието физическо тяло е атомът на водорода – ато­мът на Тот и Пралайя, атомът на Отца и Всемир­ната Майка, намерили своето единение.
 Но ако протонът, привлякъл един единствен електрон, т.е. водородното щастие, беше единст­веният образ на Бога или единствената форма на Любовта, то защо съществуват още толкова много частици, атоми, молекули, съединения? Вие запоз­нати ли сте, поне елементарно, какво представлява атомът на хелия? Чували ли сте поне по радиото, че по всички звезди в необята водородът се превръща в хелий? Вие поглеждали ли сте в известната таблица колко са божествата-илухими, обикалящи около яд­рото на хелия? Ако вие проучвахте недрата на ма­терията, основите на химията, на физиката, на ас­тро-физиката, с оглед на техните психически праро­дители, щяхте да видите, че природата е организи­рана по модела нависшите общества в йерархията, а не обратно! Ако вие мислите тепърва да организи­рате групи и групички, общества и комуни в духа на атомната или молекулярната психохимия, то вие сте много наивни. Тези безчислени модели на косми­ческата социология, неизчислимото разнообразие от форми и групи на любовта съществува из дън вре­мена в Двете Вселени и задачата на Третата Все­лена – физическата – е да отрази в своите струк­тури модела на божествата и ангелите! По пътя на бавните упражнения и синтези във вашето време и измерение, Великата Разумна Природа е успяла да постигне това в областта на квантовата механика, биомеханиката и небесната механика.
Сега предстои вам, человеците - съществата на разумната мисъл и на практическото добро и лю­бов - да пренесете тези модели в петото измерение, където живее човечеството. Четирите стихии са вече сглобени, четирите типа взаимодействия са вече напълнени с образите на Бога-Отца, на Твореца. Ядрените, електромагнитните, гравитационните и слабите взаимодействия са вече почти приключили със своя структурен градеж. За пълния синтез на Битието в сегашната фаза на плана на Вечния, днес пречите само вие, човешкият род, който не желае да се повдигне по-горе от водородното щастие и да премине към слънчева, звездна система в своето об­щуване – да мутира от лунна към слънчева социоло­гия.
Така новите групи и групички, ядра, комуни, братства и други обещаващи опити ще трябва да поразгледат по-детайлно таблицата на Менделеева или, по-точно, на херувима Архониус, който му спусна насън това откровение.
Ако от началото на новата учебна година – сега, през септември – вие успеете да създадете нещо повече от рефрена на старите градски песни за самотни "водородни" къщички - само по двамка, по тримка или четиримка (тук става дума за семейството с децата – б.п.) - и се огледате колко злато има в кръвта ви, колко много още удивителни модели на групи и щастия се съдържат в примера на божест­вата, обединени в елементи и атоми, вие ще въздъх­нете облекчено и ще спрете за миг да стареете. Този миг за вас може да продължи и едно прераждане.
Вашата жалка наука, дори и окултната, се за­пънала като зло магаре на мост до идеята за обмя­ната на веществата. Но знаете ли вий, че това е идея-фикс, дошла от представите ви за така наре­чената “нежива" природа? Не подозирате ли, че в природата, която е жива, и в Живия Господ става една друга, много по-велика обмяна – обмяна на съ­ществата? Би ли въобще се родила вселената от онази блестяща точка на водородния протон, който е сам Бог Отец в глъбините на Сътворението, ако той не съдържаше бляна Му и великите Негови звез­дни проекти, духът да открие своята сродна душа, да създаде първоосновите на водородната взривна вселена от щастие - и все пак да не остане завинаги само водородна вселена?
Така и вие: започнете да свирите, макар и само с три пръста, най-простата песенчица на някое ново, нечувано щастие, където онези, които са в ор­бита, са повече от един. Създайте си, поне само за опит, най-елементарната представа за азбука на душата с повече от една буква и октава на сърцето с повече от два тона... Ако сторите това, вие ще престанете да забранявате на сърцето си да се разтупа неочаквано, например, от "кислородно" щас­тие или от щастието на някаква сърдечна полифо­ния. Ще престанете да малтретирате органа и на самия Бог Отец в гърдите си със заповедите на от­ците от Черната ложа. Тези смъртоносни, вампири­чески заповеди те внедриха в корените на всички ре­лигии и редактираха почти всички свещени писания, за да накарат сърцето да млъкне.

Затова и ви казвам: ако вие смятате и този път да налеете новото вино в стари мехове и да превърнете Новото Учение отново в говорилня, спо­рилня и поле на подозрителни мисли и погледи, Аз лично не ще разреша отварянето на Школата и ще разруша всякакви жалки опити!
"Прегърнете се, милиони!"

Снимка и коментар от 2009 г.: Късно се е родил онзи, който от сега нататък би помислил, че може да спре верижната реакция на Одата на Радостта по цялата ни преобразена планета. Даже Шилер и Бетовен не са се надявали, че геният им тъй скоро ще се превърне в повсеместна реалност. Забележете: момичетата са най-щастливи и активни навсякъде в тая дейност, което опровергава завинаги твърденията на някои проповедници, че жената не била създадена от Бога... – Напротив, от хилядите снимки и документални филми на световното движение "Безплатни прегръдки", където по улиците днес  се прегръщат без замисляне съвършено непознати хора, се вижда, че именно жената е най-прекрасна, спонтанна и съвършена, като последното творение на Създателя. Просто, студените и заблудените са осъдени на измиране.

Обмяната на съществата по всичкия спектър на гами, тоналности, тембри, модулации на човеш­ката жажда за щастие и според всичките модели на ядрата и атомите е единственият път да излезете от тъмния тунел на черното братство, което има сметка да ви държи в многовековна хипноза. Ако не излезете навреме на слънчевата поляна, ако не раз­творите ръце и души като росни цветя, да ви облее светлината и великата идея за хелия, вие никога няма да прогледнете в центъра на галактиката и скоро няма да преживеете това възкресение, което очаква смирените с предстоящото излизане на ва­шата система иззад облака прах на Морето от Азове. Още миг – и ще светне пред вас лъчезарно центърът на вашия звезден оазис! Нови същества ще почукат на вратите на Слънцето, на вратите на Икло, Земята ви, на вратите на духа, ума и сърцето, и ще ви помолят: “Може ли да дойдем на гости?” Ако вие им затворите вратата и им кажете: “ Не, съжа­ляваме, не ни е удобно, защото вие … някак … изг­леждате голи...”, тогава гостите ще си отидат и ще поизчакате още 12 милиарда години в анабиоза, до­като някои ваши приятели ще отпътуват без дрехи към Центъра, със скоростта на невинността и аб­солютното щастие.
АИР, АНЗИР, АНЗИРÁРИУМ !
Ветрилото е живот; животът по двама е вя­тър…

СЪДЪРЖАНИЕ
/