Книга 22


12-13.І.131(1995)
Бургас Изгрев

КЪДЕТО БОГ НИ ПРАТИ
(специален подарък за Б.Р.)


Мисълта за себе си и за свойто си и постоянната тревога за това държи човека в ада. Освобождаването на другия и нео­съждането му, самораздаването на всички като извор ни връща в душевния и земния рай. Емануил Сведенборг казва, че мисълта и животът за себе си и за света автоматично сваля човека и даже всеки ангел и божество на дъното на ада, а ми­сълта и животът за Бога и за другите незабавно ни издига до върховете на рая.

ДЖОН БЕЙНС
Из "Науката за любовта"
1998г., превод 1994г.
стр.239-241

ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ

Дава, не иска нищо
Неегоистична
Самомотивирана
Резултат от процес
Изживява се с отворени очи
Не манипулира другия
Позволява развитие на индивидуалността
Не зависи от секса
Непрекъсната
Мъдра
Зряла
Не обвързва другия, желае единствено
да дава от себе си
Гъвкава
Няма утилитарен произход
Носи мир, увереност, сигурност
Поражда щастие
Нараства с течение на времето
Напълно искрена; двамата се познават
Съществува общуване на няколко нива
Осигурява индивидуално равенство и свобода
Няма граници
Обновява се и се усилва от вътрешни промени
Стимулира и развива индивидуалните възможности
Плодотворна и продуктивна интелектуално,
емоционално и духовно
Стреми се към цялостна еволюция
на всеки партньор
Вътрешната или магнитната
сексуалност е активна
Управлява се от толерантност,
взаимно уважение, съвършено общуване
и дълбока обич
Има свой собствен модел
Активна, творческа, постоянно се обновява
Двойката споделя както грешките,
така и успехите
Има собствена динамика
Постига съвършен съюз на всички нива,
като запазва вътрешното пространство
Резултат на воля и размисъл
Не е смущавана от призрака на
фантазиите, защото е реалистична
Основава се на взаимно сътрудничество
Има съзнателни морални принципи -
резултат на дълбока вътрешна будност


ФАЛШИВАТА ЛЮБОВ

Изисква и е нетолерантна
Главно егоистична
Натраплива, основана на страстта
Може да настъпи от пръв поглед
Хипнотична
Манипулира другия
Не позволява развитие на индивидуалността
Оцеляването ú зависи от секса
Не е непрекъсната: има прекъсване
Налагаща се и невежа
Инфантилна
Крепи се на задължения и обещания
Тесногръда
Зависи от полезността на другия
Поражда тревога, недоволство, конформизъм
Носи само мимолетно удоволствие
и наслада или причинява нещастие
Намалява с течение на времето
Нуждае се от лицемерие, лъжи и преструвки
Съществува общуване само на едно ниво
няма равенство; експлоататорска;
липсва лична свобода
Ограничена
Промените, противоречащи на интелектуалното
и емоционалното програмиране я унищожават
Ограничава индивидуалните възможности
и им пречи или е причина за развитие
на единия за сметка на другия
Плодотворна само в областта на емоциите
Не позволява развитие на двамата;
ограничена и статична
Активна е само физическата сексуалност
Управлява се от ревност, суета, егоизъм,
задължения и обществени предписания
Съобразява се с общоприетите културни модели
Пасивна, управлява се от навика и инерцията
Двойката определя "виновни" и "невинни" страни
Програмирана и статична
Изисква симбиотично сливане без
вътрешно пространство за индивида
Плод на импровизация
Съживява призрака на фантазиите,
основана е от фантазии, нереална
Конкурентна
Има неосъзнавани, програмирани
и повърхностни морални стандарти;
крехка и ограничена съвест

стр.13: "Божествената Любов не е абстрактен или нео­съзнат обект, основан на платонични представи. Нап­ротив, Божествената Любов означава постигане на ця­лостност, обхваща всички страни на любовта, които обик-новено се пренебрегват. Тя се стреми към любов, ко­ято задоволява не само тялото, но и душата, ума и духа".

стр.281: "5. Създаване на богове: Тайнството на теурги­ята показва как човек може да създава богове. Вече разг­ледахме подробно противоположния, отрицателен полюс на тази практика - опасната игра на човешките страсти, създаваща магнитни демони. Херметическата двойка съзнателно насочва създателската си способност и ражда невидими деца, които са действително богове, сътворени от висши духовни принципи, а не от плътс­ката природа на индивида. Тези скрити деца са духовното потомство на двойката и стават част от нейното "Бо­жествено семейство". Те са също така елементите, ко­ито я предпазват и ú помагат да постигне съвършена еволюция."

22,11ч.
Поради голямата вдъхновение от общуването с този извънредно напреднал адепт на Бялата ложа - Джон Бейнс, - както и заради нетърпението да се сондира Елма по тези въпроси (и после Учителят пак да отвори от томовете Си където ръката попадне), поисках разрешение да продължим сега, въпреки, че е късно.

Източникът каза:

- Сега! Ученик, който обръща толкова много внимание на въпроса за двойката - може да е "херме­тик", - подпира старата култура, а не Новата. При Отца и Мировата Душа двойка може да има, обаче на всички други равнища съюзът между полярностите се разпада със скоростта, с която съществата пре­небрегват милостта и абсурда.
Истината не може да се постигне нито в юри­дически, нито в духовен брак. Предателството да се търси път към Бога по двойки се върши не само в пи­рамидите, но даже и в Хималая и в Рила!
Първо ние любим Бога, т.е. Цялото. Това значи изпълнение на волята Божия. Съвършеният първо отива там, където Бог го прати; първо при­ема онези, които Бог му праща. Свърши ли рабо­тата си добре, той вече има свободата да потърси сродната си душа. Там е работата, че "сродната душа" отдавна е станала едно с онзи, който служи на Бога! При това положение, вие нáедно ще протягате ръка на няма­щите, ще утешавате скръбните, ще водите сърца­тите.
Следователно, този, който търси сродна душа вън от себе си, той още не служи на Цялото както трябва. Слушаш ли Бога, смиляваш ли се над Него­вите останали деца, ти си тъй преизпълнен и щастлив, че никога няма да ти мине мисълта да търсиш "сродна душа". Пламъкът на Божията Любов те смалява до всеки, който има нужда от теб, а срод-ната ти душа се радва на това.
Затова казвам: съмнителни са връзките ви с тия души, които стават на нокти, щом Бог ви прати при някой друг. Тая песенчица Ний ви пеем непрекъс­нато.
Спасението на човешкия род няма да дойде от двойката, това е сигурно. Двойката е необхо­дима, само за да се появи напрежение за работа. До­като работите за Богаможете да останете даже и по двойки - никой не ви пречи. Само че постоянното пребиваване по двама скоро изчерпва потенциала и вие преставате да работите. Правдата тогава се наежва и прави ред спънки на всяка двойка, която трупа дивиденти повече за себе си. Но Аз ви обясня­вах това досега в толкова много варианти, че на ня­кои вече ще им втръсне да четат осияния… Дайте да се занимаваме с по-интересни проблеми, тъй като времето минава, а вие принуждавате даже Словото да тъпче на едно място!
Не че пренебрегвам книгата на Тимéй - по­лезна е. Като се изключат няколко неверни твърде­ния, тя е чудесен учебник по полярология. Само че повечето неща вие отдавна ги знаете. Защо да се мъчат хо­рата да раждат богове по двойки, след като вие раж­дате ежедневно много повече богове, когато сте верни на Бога, т.е. на Любовта в себе си?
край 23,17ч.
23,19ч.:
  "В Писанието е казано: "Голяма е ра­достта на ангелите в не­бето за всяка жена, която е предала сърцето си в търсене на Бо­жията Любов!" И аз бих же­лал да има повече такива жени на Земята, за да се радват анге­лите.
  Ако жената мечтае да се ожени само за да има мъж, тя нищо не разбира. Има сми­съл жената да се ожени, ако може да повдигне мъжа си, да го насочи към прав, разумен жи­вот, към изпълнение на Волята Божия. Ако тя не отвори сърцето на мъжа си към слабите и угнетените, нищо не е направила." (Това се отвори от първата книга от взетия куп: "Новата Ева", стр 18)

"Сега аз искам да остане в ума ви иде­ята за правилно разбиране на Божията Лю­бов. Това е предмет на Новото Учение. То говори само за една Любов - Любов към Бога. Много е любил човек, но любовта му всякога е имала два резултата: тя е започвала с живот, а е свършвала със смърт. Обаче когато въз­любите Бога, ще имате само един резултат – жи-вота: ще започнете с живот и ще свър­шите с живот. Който люби Бога, той никога не умира. Прекъсне ли връзката си с Любовта, човек умира. Затова и Христос казва: "Това е живот вечен: да позная Тебе, Единнаго, истин­наго Бога". Познаването подразбира готов­ност в човека да направи всичко, каквото не­говият Въз­любен желае.
Следователно, ако обичате Бога, вие мо­жете да направите за Него всичко, каквото Той желае. И ако Бог прави за вас всичко, как­вото желаете - и Той ви обича." (Том "Доброто оръ­жие" стр. 86)

"Под думата "Любов" ние разбираме Божественото Начало в човека. Влезеш ли в този кът, ти си вече у дома си"(Том "Божестве­ната мисъл", стр 115)

 "Много ученици обичат да мечтаят за бъ­дещето си, но така те губят напразно си­лите си. Мечтите се допускат вън от Шко­лата, но не и в Школата, където програмата е запъл­нена. Който иска да мечтае, нека слезе в ада. Там е място на всички мечти, проекти и пла­нове. Когато някой иска да стане велик, Бог го праща в ада - да види великите мечти и пла­нове на видни свещеници, учители, майки и бащи." (Том "Трите живота", стр. 218)

Не ми се прекъсваше потока на При­съствието, но при този цитат ми дойде ми­сълта, не прекалявам ли с отва­ря­нето на то­мове. Когато пръстът ми попадна на тази ми­съл от "Трите живота", замалко се разколе­бах, тъй като не про­дължава директно те­мата за Божествената Любов, така брилян­тно течаща поради Присъствието: от осия­нието в началото, през мислите в "случайно" отворените томове. Но когато попитах: "Пак Ти ли отвори и този том?" Той каза: "Да". Като помислих, разбрах, че връзката е много тясна. Ос­вен това, пряко отговаря и на въп­роса ми, не прекалява ли Джон Бейнс, като застъпва твърдо реализма в отношенията и напълно отрича мечтаенето, витаенето, фантазиите, егоистичните фантасмагории в любовта.

Сега е 0,20ч., 13 януари. Остават още два тома не­отва­ряни на масата - от купа, който взех както ми падна. Той казва да ги от­воря.

"Вие искате Бог да мисли за вас. - И Бог иска вие да мислите за Него! По човешки го­воря: Бог мисли за вас толкова, колкото и вие мислите за Него." (Том "Събуждане", стр.179, беседа "Непреодолимо желание")

"Преди всичко, вие трябва да се осво­бодите от своя вътрешен страх. За това ще ви помогне Любовта. Казано е в Писанието, че Любовта изпъжда страха вън от човека. Страхливият не може да влезе в Царството Божие - в царството на Любовта. Да любиш, това значи да се примириш с Бога, с всички живи същества." (Том от Учителя "Степени на съзнани­ето", стр 208)

13.І.131г. - 0,48ч.

- Обичайте се правилно; правете всичко с любов, любете Цялото!
Целувайте се свято, светете чисто, чис­тете основно.
Основата на безсмъртието е любовта към всички, към ближния и към себе си. Редувате ли ги - с вас съм.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.