Книга 15

7.ХI.126(1990)г.
София – Изгрев
Симеоново

ТРИТЕ НОВИ ГОДИНИ

(Братство, Школа и Ученичество)


След паневритмия на Рила.

Кой казва, че световно движение "Безплатни прегръдки" не е възникнало още в началото на миналия век? И даже много по-рано – да вземем само ранните християни или братството на Сен Симон (Клод Анри де Рувруа, граф де Сен-Симон, фр. Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon, 1760—1825).
 След всяка паневритмия, по цял свят хората се прегръщат щастливо с познати и непознати. В Русия това е най-масово
и даже си има название: "обнивритмия"...
         
          Посоката ви е обща, пътищата – различни. Нека всяка душа избира свободно пътеката си – пъ­теките са множество, върхът е един. Навсякъде слиза същата благодат, но по различни начини. Вра­говете не са тук и там по различните общества, но вътре във всяко отделно сърце. Сърцето, не приема ли по-широк кръг приятели, препятства за посреща­нето на нови души в пътя на щастието. Проблемът на Школата съществува наред с проблема за Братс­твото, но тия две области са съвършено противо­положни на единия си край, въпреки че на другия си край се сливат. Вие забравяте, че Братството е универсален принцип; Школата – духовен, а ученикът – божествен.
          От вас се иска широко сърце и отворени обятия за всички човешки души, без изключение. Когато сте отворили сърцето си за братски чувства, тогава и Христос и всичките Му изяви, през всички слизания на Земята, отварят широко портите на Небето за всички нямащи и иноверци. Ако нямате Христовата широта и милосърдие, нямате още пробудено буди­ческо поле в себе си, нито пазите завета на ясновсе­лената.
          И така, Братството представлява най-широ­кото поле за работа с душите, най-толерантното, най-осветеното от благостта на Бога. Там не съ­ществува "урок", няма "тясна врата", не съществу­ват никакви изпити. Само там се лее благодатта на пълното преизобилие, където Божественото отваря врати за всички, без изключение. Ако искате да раз­берете дали един дом е дом на Бога, а не на духовете или обикновените хора, ще познаете по това, че е отворен за всички. Понятието за божията Милост, прощение и снизхождение се появява за пръв път в божествените Братства, за разлика от ангелските, човешките и особено адските.
          Само на тази основа може да съществува и Шко­лата, понеже Школа значи избор, правила и строги изиквания; абсолютна вярност и съвършена самодисциплина. Небето подбира готовите за раз­ните класове на Школата много внимателно, вслед­ствие на наблюдения много месеци, години и векове: по какъв начин душите са се обхождали в Братст­вото. Значи, Братство, в най-широк кръг, непре­менно трябва да има, за да може Небето да из­вършва своите наблюдения и да дава простор на всеки да се изяви такъв, какъвто е. Всички затворени общества, които нямат най-външна приемна, отво­рена за нещастни, своеглави, користни и даже прес­тъпни посетители, няма шанс да се свърже с божествения свят, понеже се превръща в съдийско седалище и порочно гнездо на самоизбрани.
          Сега нямам намерение да ви отчайвам, гово­рейки ви всичко това, понеже, на този етап, вие не сте още велики Учители и нямате силата да отво­рите вратите си нашироко. Нека всяка душа се от­вори толкова, колкото може.
          А за майките законът е обратен: щом като ти си поела пътя на илухимното царство, на херувим­ното служене, ти си длъжна да опазваш обителта си от просяци и леконравни похитители на енергия, по­неже всичко това пада върху главата на невинните. Ето защо казвам, че и двете страни сте прави. Обител за майки е обител неприкосновена, свято място, където самопоканеният може да влезе, и то като си изуе обувките и целуне земята с благого­вение. Не разкъсвайте сърцето на майката и аурата на невръстните ангели с посещения за щяло и не­щяло и със самодейности като бици в аптека! Отго­ворността за нарушаването на святата и мирна атмосфера в една обител на свещеното майчинство носи първо самата майка, а после и ония, които трябва да й бъдат защитници.
          Площадът на Учителя не се намира в лоното на ясновселената, нито в покоите на Мировата Душа – той е място на ДухаБожий, място на голяма сво­бода и търпимост, място за множества, множества, множества пилигрими, опитващи късмета си да бъ­дат забелязани от Посветените.
          Ето защо, казвам: тясно ви е тука и сте в невъз­можност да посрещате хора по принципите на Братството. Посрещайте ги на планината, посре­щайте ги на екскурзии, на по-големи празници и сбирки. Вие имате всичките указания по програмата, която ви е спусната - къде и как да посрещате ду­шите божествено.
          Наистина, Нова година, която се празнува на 1 януари, е физическата нова година - нова година на универсалното човечество. Този празник може да бъде използван за най-широко отваряне вратите на Братството, но само там, където има нужната те­ритория. В противен случай, сърцето ви трябва да бъде широко и [когато се налага] да се съберете повече приятели и на най-тясно място.
           При всички случаи обаче домовете на майките трябва да бъдат запазено, свято място, където те канят само по собствено благоволение. Ние изключ­ваме светския навик, в дома на майката да се извър­шват вандалщини и да се промъкват всякакви "птици" със своите мании, характеропатии, мързели и егоизми! Майката, от своя страна, може да отиде на площада само тогава, когато поиска, ако има нужда от нещо или по вътрешен импулс.
          Площад обаче трябва да има - и тази година си намерете "площад" - ако трябва, и при елхите в го­рата; ако трябва – на една чудесна разходка под звездите; ако може – и в най-долните стаи или на друго място в Симеоново.
           Само при това условие: без никакво качване горе, освен за приноси и помощи на великото майчин­ство и във връзка със Словото. На [хората от] етажа на Делото не се разрешва да проникват [когато и както си искат] на по-горните етажи. Това не е някаква лоша оценка, а напротив: приятелите, посветени на Делото, се считат за най-мощно ядро на божестве­ното Братство и без тях то, на практика, се раз­пада. Заетият с Делото принципно не е лишен нито от Слово, нито от покана за работа със Словото, нито от [шанс за] внимание и приласкаване от страна на останалите [но това може да стане само по лична по­кана]. Ако някой се оттегли, то значи, че няма още отношение към последното въплъщение на Христа на Земята - или че няма още устоя да удържа на студ и на труд, и на обител без особени ласки - в името на Великото Дело на Господа.
          Обяснения: Това Елма го казва, защото има случаи, ко­гато някои хора си търсят топлината и отклика от по-гор­ните етажи без да питат, без да бъдат поканени, а това силно притеснява тези, които искат да бъдат сами или само с канени гости. Ако някой се и представял, че Братство и Нова Култура са именно този вид "свобода", а не достойно и героично мръзнене в необзаведения долен етаж, понеже още не е устроен – той е свободен да си отиде от тази къща. Под "последното въплъщение на Христа на Земята" по-горе се има предвид, че ние сме се събрали в тази къща в името на Учителя и Словото и Делото Му днес в България, а не за да правим "Аврамов дом" за всички, които искат да си упражня­ват проповедите и теориите и да правят каквото си искат. Това, че момчетата от "етажа на Делото" работят тежка работа денем, за да издържат цялата комуна, е един чудесен подвиг и пример, но то не дава право на всеки да се качва и да си влиза в която стая когато си иска – или да тропа силно по нечия врата вечер, когато спят и са се заключили. - б.п.)

          Приятели Мои, не се обезкуражавайте, но пом­нете: или въобще не допускайте; или, ако сте до­пуснали, бъдете сърдечни, открити, радостни - и на­пълно слепи за недостатъците. Просто – имайте си и площад и площади, имайте си и скришни стаички, имайте си и обители за свещените майки – имайте си всичко! И като имате така всичко, отивайте на всяко място със съответната настройка, така че вие да можете да избирате компанията около себе си и да си отивате от нея когато поискате, а не тя да ви тероризира на вашето единствено място за отдих и свещенодействие. Разбира се, даже майките могат, два-три пъти в годината, да канят най-широк кръг от приятели - най-сърдечно,  понеже и децата се нуждаят от народния принцип и "безогледното" смесване на аури, в определени редки моменти.
          И така, отваряйте широко вратите на Братст­вото на Нова година, призовете всеки, който иска да спазва правила и закони в духовната Школа от 22 март нататък – нашата духовна Нова Година; а в божествения път на ученика съдействайте на Всемирното Бяло Братство да попаднат ония мал­цина избрани измежду многото, от 19 до 25 август – началото на нашатабожествена Нова Година.
          Ако не са били приятелите и неприятелите от физическата година, няма да имате избор за нача­лото на духовната и, още по-малко, ще изпълните мисията си в началото на божествената.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.