Книга 19

10.IV.129(1993)г
София - Изгрев

ПРОЗАРЕНИТЕ МОНАДИ

ЖЛО / ВТК

                              Вергилий и император Август

15,45ч.
- Още тегне Моята забрана за лични послания, но откъслечни сведения мога да ви дам. Ти, който пи­таш, си не по-малко скромен и безкористен от дру­гите, заслужаващи лични послания, но потърпете още малко – пред прага сте. Доскоро срещах не само други препятствия, но и личната съпротива на про­водника Ми, който не приема лесно информация за преродени минали величия. Той знае, че повечето ме­диуми с лека ръка "познават" преражданията на всички свои клиенти или мухи, които лапат въди­цата. По тази причина се задоволяваше от такъв аспект на нещата, само ако му кажа, че еди-кой си е проекция на някоя важна личност, но не и самата тя. Когато съм казвал, че еди-кой си не е самият ориги­нал, а в момента оригиналът е прероден в 50 или 500 тела на Земята, не съм Си го измислял и съм гово­рил точно. Обаче просто престанах да разкривам случаите, когато някой е само в единствено число. По тази причина отложих най-важните лични посла­ния за нашите верни приятели, още не получили та­кива. Сега, понеже нещата се промениха и Т. от вчера напълно Ми вярва, предлагам да не спестявам нищо. Часът на личните послания много скоро ще удари. Само искам да ви кажа: не се сащисвайте от величината на имената, които са се събрали около вас и сте самите вие от минали прераждания, по­неже почти всички медиуми лъжат, но Аз не лъжа! Освен това, логиката е само една: най-висшата Школа на Небето и на Земята и в частност днес в България, е само Школата на Мировия Учител. Той е само Един – двама няма. Аз ви предупредих още в края на миналия век, че ще събера най-верните Си служи­тели през новия век, който идва, и ще турим край на стария свят. По каква логика тогава да не извикам от дън времена и пространства всички добри духове, които са играли роля в историята на човечест­вото? Нашата Санд е между вас, Павел е между вас, Филип, тоест Питагор или Рудолф е между вас! Колко станаха вече?
А сега, посрещнете както подобава и водача на Данте в ада и чистилището – Божественият Верги­лий! Той е цял – не е разделен в никакви 5 или 500 тела. Той Ми трябва цял-целеничък, понеже друг по-надежден водач в човешкия ад на планети като ва­шата, Аз нямам. За него няма непреодолимо препят­ствие, няма дух, който да не му се подчинява! Тол­кова по въпроса засега. Можете да питате.

-   Каква е връзката с брат ми?

 - Вергилий се роди като Мадиам по времето на Савел. Разби му черепа, понеже Савел гонеше хрис­тияните. Този удар послужи за превръщането на Са­вел в Павел. Мадиам – един от най-видните есеи, който после влезе в тайното училище на Исуса – не се разкри и не стана явен апостол, понеже не искаше да къса с есеите. Въпреки че Исус получи посвещение в реката Йордан чрез тогавашния водач на есеите Йоан Кръстител, повечето есеи не можаха да прие­мат Исуса като Христа, по същите причини, поради което сегашните теософи и техните разклонения – розенкройцери, щайнеристи и пр. не приемат Моето първенство като Учител, въпреки свидетелството на съвременния Йоан – Кришнамурти.
Тъкмо поради този удар по главата, Павел получа­ваше до края на живота си епилептични припадъци, но за сметка на това се посвети в Христа. Ти бе ин­струмент на Провидението, но поради удара тряб­ваше да ви свържа в един род, за да се погрижиш сега за брат си и да му върнеш това, което има да му връщаш. По линия на Йоан вие бяхте барутчийска ерес и кипвахте лесно, както вашия вожд. Йоан пред­стоеше да си отиде от инсулт поради мълниите на благородния си гняв, а един пророк, починал от ин­султ, може да повреди цялата мрежа от пророци след него за стотици години. Затова предпочетох да му взема главата. Има Йоанови свидетелства за Христа, които още не са разкрити: те са пригот­вени, но Сатаната още не иска да ги пусне, както и оригиналните Евангелия. Йоан живя малко след сре­щата си с Христа, но посещаваше редовно неговите тайни събрания за избрани. Ти вървеше неотлъчно с Него. Ето защо монадата ти, както на Павла и на Филипа и на апостол Тома, е "прозарена" монада.
 "Озарени" са монадите на приелите Бога и те све­тят по-ярко от мъждукащите монади на езичниците и атеистите. Обаче всички ония, които са слушали, видяли и пипнали Господа, когато е бил на Земята, стават посветени с "прозарени" монади, което ще рече не само озарена, но и прозрачна. Това е степен на огнена кристализация, непозната още на вашата физическа и духовна наука. Прозарената монада се нарича "апостолска", изразява смирението като пос­тигнато Второ Посвещение и представлява първа мутация на монадата по посока на мюоното съзна­ние.
Ето откъде познаваш брат си. Преди времето на Христа не сте се срещали в Битието.

- На какво се дължи болката в сърцето ми?

- Поемаш тежестта на Павла. Не е причината в теб и не е твоя карма. Сринат си, но не можете да не помагате на Учителя. Същевременно, положението ти се утеж­нява поради липса на напълно самостоятелно жи­лище и време за почивка. Не се претоварвай! Спи на чамено легло и на север, пей песента "Той иде". Това ще облекчи състоянието ти. Печи гърба на слънце и го мажи със зехтин; не носи големи тежести.

- Защо чувствувам толкова силно изсушаване в плексуса?

- Пак поемаш проблеми на околните. Обстоятел­ствата не позволяват да живеете поотделно, а оная квартира под наем не става. Тя помага на Словото, но не и на здравето. На вас ви трябва просторно жи­лище сред природата, и то с голям личен радиус. Сега плексусите на мнозина страдат не само по лични причини, а и поради приближаването на Промяната. Полето е напрегнато докрай: всеки момент Промя­ната ще настъпи! Спи повече, но не през деня – лягай си навреме.
-  Имам ли карма, и специално карма по линия на ума?

- Много малко е останало. Практически, помощта на Бога чрез теб претопява и последните остатъци от карма. Тоз, който служи на Словото, плаща 10 към 1, т.е. от 10 дни присъда ще излежи само един. Ако хората знаеха това, през всичкото си свободно време щяха да преписват само Слово или да го разп­ространяват по някакъв друг начин. Твоят превъзхо­ден ум е изумил, възхитил човечеството до немай-къде. [Тук се пропуска едно изречение, което в оригинала е напълно нелогично – записващият не е разбрал за какво става дума – б.х.]. Проучù творенията си и непременно се консултирай с Даниела за принципа, по който ще ги прередактираш, за да се получат само положителни образи и мъдрости. Ако направиш това още в туй прераждане, но на латински, а после на български, ти ще ликвидираш окончателно с умствената си карма. Не е задължително да бъде в поетичен вид, важно да направиш превъплъщения във философски есета или (думата не се чете – б.х.), тогава ще се появи една нова “Вергили­ада”, която ще се противопостави на отрицател­ните образи и мисли, които се излъчват и до днес от всички ученици, студенти и читатели, изучаващи великите ти произведения.

-  Каква е професионалната ми ориентация?

-         Ти си ас и ас ще си останеш винаги! Не ти ще следваш, а теб ще те следват. Ще образуваш мо­гъщо международно дружество с хуманитарни и ту­ристически цели, в което ще има и приятели. В него разрешавам да има и приход по всички класически и нови финансови системи. Това нещо още не е правено на Земята, но ти можеш да бъдеш първия – милиони хора ще ти благодарят. Там ще приложите всичко, което ви дава смисъл на живота от лекциите, бесе­дите и осиянията. Ще си поговорим отново. О, ние с теб ще си говорим тепърва от сега нататък, за­щото при теб луфт няма – ти си за Мен "Осилът" – връщане назад няма! Всяко движение на ада, всяко движение на рая, всяко най-малко движение на въздуха дори те принуждава да вървиш само напред! Прекъс­натата ти мисия да бъдеш екскурзовод в пъкъла ще се възстанови още в туй прераждане. В миналото прераждане ти беше един от най-великите учени-вулканолози и обиколи половината свят да изучаваш вулканите по Земята. С това смени поляризацията на подземното царство и на 5 слоя от мантията, но не съзнаваше какво правиш в действителност. Ще откриеш фамилията си на географските карти и после в биографиите на немските пътешестве­ници от миналия век. Не ти го казвам, за да ти е ин­тересно.

- Това не влиза ли в противоречие с първото осияние за мен, в което се казва, че трябва да уча биология и да се зани­мавам с растенията?

- Ни най-малко не противоречи, понеже дружест­вото, за което говоря, ще организира в своите бази  резервати на новия живот.

СЪДЪРЖАНИЕ
/