Книга 13

10.ІІІ.126(1990)г.
София - Изгрев

ПРОГНОЗИ ЗА ПРИШЪЛЦИТЕ, ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК И КОМПОЗИТОРА


Венерианска река
 или ... с какъвто дружиш, такъв ставаш.  И на неговата планета отиваш...

17,18-18,33ч.

          Праща ви се специално послание във връзка с предстоящите събития. Предстоят разкошни праз­ници на човечеството и по-специално при вас, в из­пълнение на обещаното: слизане на пришълци на Зе­мята. Сега е моментът, повярвайте Ми! Контактът с по-напредналите цивилизации трябва да се осъ­ществи в близките 5-6 години, и то открито, пряко, съвсем видимо. Вие трябва да бъдете подготвени, понеже изненадата ще бъде огромна и мнозина няма да издържат на стреса от новостта.
          Преди слизаха, повече инкогнито, представи­тели на тъмните космични сили, но сега за пръв път в историята на вашата планета ще се приземят вкупом посланици на Венера и техни сътрудници от Агарта под планините ви. Те ще въдворят ред и правда и сътрудничеството ще започне.
Венерианка и родната ù планета

          Предупредил съм, че това не изключва опасност от трета световна война, понеже представителите на Атлантида от Далечния Изток планират обеди­нение на Япония с Китай срещу преустройството в славяните и Централна Европа. От това се очаква – до 30-40 години от сега нататък – още една голяма опасност, при положение, че тъмнината успее да внуши на китайските маси и японските суперспециа­листи, че са в състояние да “озаптят” бялата раса. Ценното в случая е провеждането на такова проти­вопоставяне от най-върховни съображения на Провидението, с цел бялата раса да престане да се дели на лагери, общества и антагонистични системи и да образува Парламент на Народите. Агарта в далеко­източните страни също работи за осмисляне на тяхната велика мисия, за париране на техния пламе­нен контрасъюз срещу запада. Това поставя остро един политически проблем за разрешаване, с чисто положително решение ще се положат основите на Общопланетарното Братство между раси, народи и общества.
          Първият проблем на атлантите и сега е огром­ната численост и малкото земя. Ако правилно разп­ределите пространствата, ще се осуети третата световна война, но тия народи трябва да обещаят чрез вечен контракт, че никога няма да се обединя­ват военно срещу останалите. Това означава Русия, Австралия и Канада да предоставят значителни те­ритории на Япония и Китай. Така тези народи ще тръгнат по правилен път – път на мирно съвместно съществуване. В тези територии ще живеят брат­ски не само те, но и всички, които пожелаят. В про­тивен случай, конфликтът е почти неизбежен. Но даже и да се стигне до това, съвременните прави­телства няма да употребят ядрено оръжие и, заедно с болестите и природните бедствия, една такава война ще намали чувствително числеността на на­селенията.
Венерианката Омнек Онек води често на Венера човека, който ù повярва...
         
          Същевременно, става още по-интензивно пресел­ването на избрани хора по други планети, ко­ето се практикува от средата на този век. Тези, ко­ито са определени, наистина ще живеят из космоса. Затова пристигащите от там ще обявят астроло­гически, психологически и духовни тестове за прие­мане в техните светове. Представата ви за това време е съвсем бледа, потресенията ви няма да имат край поне 20-30 години от сега нататък.
          Помнете думите Ми! Предупредихме ви, че Пре­устройството ще започне в началото на 1990г.; сега предупреждаваме за чужденците. Пришълци сте и вие повечето, но маскирани и не помнещи произхода си, а сега ще дойдат и ония отвън.
                   Омнек Онек на фона на родината си - Венера

          Същевременно, ще се възстановят и контак­тите с невидимия свят чрез “тръби” на Небето, чрез множество пророци и медиуми и чрез три големи технически открития пред прага на Новия век. Идват, наистина, гладни години, но не само поради по­разената ви природа, а от изумлението ви пред ек­раните и явленията – просто няма да се сещате за ядене ...
          Подкрепата на Венера ще бъде, все пак, първо екологическа: регулиране на някои полеви процеси, пречистване на вода и земи. На първо време те ще работят, както и в момента, под външността на ваши съграждани, но скоро ще се отмени възбраната и инкогнитото.
                  Същата Омнек Онек и планетата, от която е дошла на Земята
         
          Ян отстъпва на Ин, а Предаването на Ключо­вете през 1984 г. ще се последва от Церемониал­ното Отключване на Портите през 1993г. То ще почне още през 1992 год и ще завърши правилно, само ако не му се съпротивите. В противен случай, Пор­тите ще бъдат напънати през 1993 год. и ще пад­нат с небивал трясък! В такъв случай, ексцесиите тогава няма да имат граници, но каквото и да стане, раждането ще се осъществи.
          Предупреждавам ви: от вътрешните ви отноше­ния на вас, малцината, зависи всичко оста­нало. Преценете: верни ли са думите Ми преди ня­колко години, че веднага след операциите с пентаг­рама, надписите, прозорчето и кръглата маса ще ви се даде свобода? Прогнози се дават и те могат да бъдат много точни, но изпълнението зависи изклю­чително от вас и от ония 144 000 души по лицето на Земята, които трябва да се обединят. Да се разпоз­наят – да престанат да се делят на “школи”, “шко­лички” и претенции. Караниците сега на партии, опо­зиционери и врагове на старото съвсем не доприна­сят за това обединение.
          Сега може да ви се опълчат мнозина срещу всичко онуй, което сме казвали, и да ни рухне авто­ритетът пред публиката, но сме длъжни да кажем: ние още разчитаме на комунизма и комунистите! Казвал съм ви и продължавам да твърдя: червеното е най-външната обвивка на бялото. Тия, които се пи­саха комунисти, нямат нищо общо с ония, които сега ще дойдат! Те, новите комунисти, са идеалисти и ще коригират основни заблуди в идеологията и мето­дите на предишните. Предстоящите избори не им дават шанс, но точно това ще пресее конюнктур­ните от истинските. Ние винаги сме работили с краската на Отца, която е алена – и никога няма да престанем да разчитаме на нея. Сега се дава път на зелени и на сини, на “шарени”, на всякакви – така и те ще покажат каквото знаят и могат, но от съюза на аленото с бялото, като крайни граници на реал­ността, зависи победата на Новото Човечество! Дори да се наложи да минат отново в налегалност, истинските привърженици на аленото няма да изчез­нат, нито да се предадат. Парадоксът е, че алени има във всяко правителство, във всяка партия, във всички църкви, независимо от това за какви се счи­тат самите те.
                                          Вулкани на Венера      

          Ален е всеки, който не може да не твори! Ален е всеки, който не може да не бъде спонтанен! Ален е всеки, който дава предимство на живота пред кано­ните! Като говоря за аленото, Аз нямам предвид партии, нито идеологии, а говоря за алената аура на всички ония, които обичат, пламтят и творят и не се съобразяват с нищо установено, щом усетят при­зива на Новото. “Сините” имат съвсем друг импулс; съвсем друг е импулсът на “зелените”, “виолето­вите”, “жълтите” и пр.
          И накрая сумирам:
          Новото същество все още има шанс да се роди до края на тази година физически, но шансът ви са броени дни. После вече той ще може да дойде само чрез вселяване, ако Пламъкът не намери подходящи Обятия. Просто, намаленият шанс ще намали и въз­можностите на човечеството да тушира последст­вията от предстоящите земетресения. Певецът пак ще дойде, пак ще присъства, но сълзите ви ще бъдат повечко. Атлазеното видение на Сиóр, което се роди в плът наскоро, не е очакваният Велик компо­зитор. Помнете: за да дойде Сонор (става дума за Джузепе Верди) чрез човешко раждане, необходимо е свято семейство! При него не важат никакви модели на самотното майчинство. Той трябва да има дом, майка, баща, та даже още и сестри в добавка! Шан­сът още не е преминал, но текат последните кос­мични секунди.
СОР, СОРИЛ, СОРОНИЛ!
          Пламъкът на “АН” да намери русло за разпознаване! Амин.
*
          Сторете път на Моя глас през другата Ми тръба! Пак Аз ще говоря.

          - Сега ли?

            - По вътрешно чувство.
          На Рила постигнахте двойна холизация, но си­лата е в тройната. Така че, сега или при специална среща, ще опитате що е тройка. Пред човечеството се откриват огромни възможности! При всеки троен опит ще следват незабавни промени в обществото. Ние имаме помежду вас и други видове тройки, но те работят (или още не работят) на други равнища.
          Когато говоря за Пламък и Русло на Пламъка, Аз говоря за най-древната и още несбъдната мечта на човечеството. Пламък без Русло съществува, но той тогава предимно пакости, повечето руши.
          Сега приканвам, наистина, към Пламък през тре­тата тръба – показвам ви се през нея, макар и само с няколко изречения:
          - Би било опасно, ако се пуснат само те (япон­ците, китайците) там. Трябва да има и други, за да не претендират за тези територии. При смесва­нето им с други представители, ще се получи нова раса. И така ще предпазят човечеството от вой­ната.

            Коментар: Също проблемно осияние, понеже думите в него за официалното слизане на пришълците от космоса не се осъществиха масово в обявеното време. Обяснения и причини може да има всякакви. Главната причина и при други неизпъл­нени прогнози може за е известната намеса от цивилизации от Сириус и Плеядите, които са помолили за сложен експери­мент – да се отложат радикалните промени със Земята с още малко време, докато те се опитат да вразумят и под­готвят донякъде човечеството или поне определени избрани хора. Все пак, тук се казва, че и венерианците ще слязат, но първо ще се внедрят между хората инкогнито, за да оправят екологията и други наболели проблеми. Който е влизал в ин­тернет и е видял последните увеличени снимки от повърх­ността на Венера, ще види, че там има много постройки и съоръжения. По-долу не е снимка, а рисунка на Венерианския град Тевтония, от който Омнек твърди, че е дошла.

            Венерианката Омнек Онек, която виждате на този колаж с представата на един художник за венериански град, казва, че е дошла на Земята през 1955г. Била се вселила в тялото на момиченце, загинало при катастрофа – тя го е съживила. Ужасила се, че влиза в тъмничен затвор в това човешко тяло и че... имаме отделителна система... Твърди, че е на 246 земни години и че е имала прераждане на нашата планета някога в един манастир в Тибет. Написала е книга за всичко това през 1990 и книгата веднага става бестселър. Онек обикаля цял свят с лекциите и разказите си за своята истинска родина, за културата и живота на Венера и в Космоса. Виждали сме я в документални филми. Рисува венерианските градове и пише с тяхното  писмо. Учените я обявяват за душевноболна, други счтат, че е превъзходен писател-фантаст, щом може да внуши тъй силно, че всичко това не е измислено. Навсякъде проповядва мир, братство и любов – така била инструктирана от ръководителите си на Зорницата. Съществувало Братство на Планетите. На Вечерницата всички вярвали в Единния Бог. Изучават вселената чрез полети с астралното и менталното си тяло и с по-висшите.
            Разбира се, и в този случай критерий са акашовите документални филми. В тях може да стане ясно дали всичко, което говори и пише и Онек, е действителна истина или си го фантазира. Проникването в акаша и в Разумната Обитаема Вселена не става с разни окултни техники и упражнения, нито само с молитви, паневритмии, духовни песни и пр. Там може да ни въведе само човек, с когото сме живели под един покрив дълго време. Минималният срок е 25 години. Това не означава плътен общ живот – интензивни гостувания другаде има и са задължителни, - но в случая преобладаващото общуване нощем с инструктора, поради космическите полети, е основно условие. Разбира се, всеки има пълната свобода да си избира с кои и с какви хора да живее. Щом това ни задоволява и нямаме други потребности, смъртните ни партньори са напълно достатъчни.
            Макар и разказвано по-подробно другаде, тук може накратко да се сумира личният опит в това отношение на някои българи, които не държат да се казват имената им. Всъщност, един от тях не би имал нищо против, понеже е известен по цял свят – води институт в САЩ за изследвания на контактите с извънземни. Именно той представи и в България едно от видео-интервютата със споменатата Омнек Онек. Той направи такова интервю и с един наш сънародник за контактите му с хора от космоса. Последният разказа за случая, когато е снимал НЛО, но негативите са били иззети от тогавашната власт. И за друг случай, когато с една негова приятелка са помолили телепатично чужд космичен кораб в орбита около земята да измени траекторията си пред очите им по начин, невъзможен за земните летателни апарати – и той в същия миг продължил пътя си под формата на буквата “Г”, без да намалява на скоростта си. Разказал и за хора от българските езотерични среди, които са имали постоянен контакт с далечните човечества - не само на Рила и на Витоша, но където си поискат. Те споменават, че са “пазачи” на “Северната и Южната Врата”. В това интервю той разказва за самия им Учител П.Д., който е бил наблюдаван как излита с пурообразно летателно тяло иззад салона Си на Изгрева и изчезва в нощното небе. Без да знаят по онова време абсолютно нищо за корабите майки и индивидуалните UFO поради информационното затъмнение и у нас, разказващите описват какво са видели с такива технически подробности, за каквито четем в печата много по-късно.
             Американци от водещи космични институции също пращат свои хора да интервюират хора от тия среди, и когато представят на ръководството си тези разговори и наши книги с такава информация, впечатлението е много силно. Те знаят за тезата, че всъщност изследването на космоса за извънземен разум със скъпоструващите радиотелескопи е глупаво и напълно излишно, тъй като Земята е една от малкото планети, където милиарди космични цивилизации си дават среща в телата на свои хора – всеки от нас е представител на звездно човечество. Че регресиите чрез хипноза и по други начини водят до удивителни разкрития не само за миналите прераждания на всеки, но и за космичния му произход. Че ще проговориш по този начин без абсолютно никакво значение дали си атеист или вярващ от някоя църква, и после ще се чудиш на записа, че това е твоят глас. Че този вид изследвания е само един от 144-те предмета в Школата..  Че пътуванията на едно човечество към друго стават възможни, само ако двама техни представители на планета като Земята общуват хармонично на всички полета, без да отнемат свободата на другия.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.