Книга 23


21.ІХ.131(1995)
София - Изгрев

Текстът по-долу е съчинен от п., но се включва  тук за пълнота и за интуитивни опити да разграничаваме кое е от него и кое - от Елма. Изработен е и плакат с началния текст, предназначен за официалното обявяване на това движение в Бургас.

 МЕЖДУНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ

"АСУИН"

ПРОВЕЖДА КУЛТУРСОЦИОЛОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА НОВИ ФОРМИ НА ОБМЕН МЕЖДУ ТВОРЦИ И ПОЧИТАТЕЛИ
И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НАСЛЕДСТВЕНОСТТА ЧРЕЗ ОДУХОТВОРЯВАНЕ НА ЗАЧАТИЕТО,
БРЕМЕННОСТТА, КЪРМЕНЕТО, ДЕТСТВОТО.

АНОНИМНИ - ЗАЩО? - ЗА ДА БЪДАТ ЗАЩИТНИЦИТЕ СИЛНИ!
АНОНИМНИ - ЗАЩО? - ОТ ДЪЛБОКА ВЪТРЕШНА НЕОБХОДИМОСТ; ЗА ОТПРИЩВАНЕ НА АСУИН; ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЪЗДАТЕЛИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ МУ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА.
СПАСИТЕЛИ НА РИЦАРСКАТА ЧЕСТ И ПРАВО ДА СЕ ОТДАДЕ ЖИВОТЪТ ЗА ДАМАТА НА СЪРЦЕТО - МАЙКАТА НА ДЕЦА И ПОРИВИ С ИСКРА БОЖИЯ.
СПАСИТЕЛКИ - БЛАГОДЕТЕЛИ И СИПАТИЗАНТИ ОБЕЗПЕЧАВАТ БЕЗ ПЛАТНО УСЛОВИЯ ЗА ЩАСТЛИВО МАЙЧИНСТВО, СПОРЕД БИО-, СОЦИО- КУЛТУРХИГИЕННИ КРИТЕРИИ.
УНИКАЛНОТО - ДЪЛБОКО РАЗЛИЧНОТО И ИНДИВИДУАЛНОТО
 ВЪВ ВСЕКИ ЧОВЕК С МОНАДА, БЕЗ КОЕТО КОСМОСЪТ БИ РУХНАЛ. ТОТАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ И ЛАНСИРАНЕ.
УНИКАЛНОТО, ОРИГИНАЛНОТО,
НЕТРАДИЦИОННОТО: ИДЕИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ, СОЦИАЛНИ МОДЕЛИ ЗА ЧОВЕКОЗАЩИТА И ПРИРОДОЗАЩИТА. НОВОТО? - РЕГИСТРАЦИЯ НА ИДЕИ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛСТВА.
ИДЕАЛНОТО - КРИСТАЛНОТО И ПРЕКРАСНОТО В ЖИВОТА И ТВОРЕНИЯТА, ОТ КОЕТО ИЗВИРА АСУИН - КОСМИЧНАТА ЕСЕНЦИЯ НА КРАСОТАТА, ПОДМЛАДЯВАНЕТО И БЕЗСМЪРТИЕТО.
ИДЕАЛНОТО, ИЗЯЩНОТО, ПРЕЛЕСТНОТО
СЪВЪРШЕНОТО: АРХИВИРАНЕ И ЛАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ИЗЛОЖБИ И ИНТЕГРАЛНИ СПЕКТАКЛИ НА МОНАДНАТА И ПРИРОДНАТА КРАСОТА. НОВОТО? - ВАШИТЕ ДОМАШНИ ФИЛМИ И АЛБУМИ.
НЕВИННОТО СКРОМНОТО И НЕПОДКУПНОТО, КОЕТО НЕ ПРОДАВА И НЕ СЕ ПРОДАВА ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА; ИЗДИРВАНЕ НА ЧУДАЦИТЕ С ИСКРА ОТ БОГА, КОИТО ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА. НОВОТО? - БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ И ГОСТУВАНЕ.

Абзаците по-горе са подредени така, че тия вляво – не­четните – да са мъжки, а тия по-вдясно и в друг цвят – женски. И в двата случая първите букви на водещите думи образуват надолу една дума (с тази разлика, че левите образуват мъжката полярност на асуина, а десните – женската. На плаката не е представен женският вариант на "Невинното")

Петте букви на "АСУИН" символизират дейността му:

А - Анонимен архив и самодейни изяви и изложби с ин­тегрални спектакли на Истински Прекрасното, със специално кодиране на автора и произведението. Една от целите на ано­нимността е свързана с експеримента на "Асуúн", а друга - с опит за елиминиране на субективизма при оценките, подбора и лансирането. С възможност за тайна, псевдонимна и явна (по желание) защита на творческия акт не само цялостно, но и по­единично - чрез архивиране и юридическа процедура. Основна форма: сигнални самодейни изложби и интегрални спектакли на групи творци, с гаранция за всенародно участие. След тези сигнални изяви, автор и почитатели могат да се договорят лично както желаят. За участие се допускат само лица, съг­ласни с първия етап на анонимността и с правото на "Асуúн" да разпространява творбите и изпълненията им безплатно. Оригиналите остават на разположение на автора, освен ако не е подарил някои на "Асуúн". Основните принципи на етап "А" са архивиране на най-съвършеното по преценка на организато­рите и анонимно популяризиране на самодейност, без да се из­ключват и професионалисти, приемащи условията. Широка възможност за участие и на деца.

С - Сродни души. Програмирано въздействие върху за­чатието, бременността, кърменето и възпитанието на де­тето и юношата, на младите хора до 28-годишна възраст. По­добряване и одухотворяване на наследствеността чрез прави­лен подбор на кандидатите за бъдещо майчинство и бащинс­тво, според палитрата от съвместимости. Усъвършенстване на наследствеността чрез специални духовно-културни и би­тови въздействия в относително най-чиста природна среда. Стремеж за насочване на човечеството към идеала за съвър­шения, здрав, кротък, силен, добър, умен, красив и прекрасен човек. Участниците в Движението се запознават естествено не само чрез неговите изяви и инициативи, екскурзии, експеди­ции, но и посредством неговите програми за изследване на междуличностната съвместимост, подобие и привличане. Ос­новни форми: напълно безплатно обучение в училищата за оп­тимална съвместимост и подготовка за бъдещо майчинство и бащинство; безплатно пътуване и гостуване на участници и сътрудници (по списък и по жребий) по веригите от сродни души из цял свят. Лансиране на пешеходството, велотуризма, ветроходството, планеризма, пътуването с дирижабли и ба­лони и друг екотранспорт. Не се изключват и класическите превозни средства: членове на "Асуúн" (продължител на Дви­жение "Матриадор" ("Обожатели на Майката") с лични или об­ществени транспортни средства обявяват маршрути и сво­бодни места за други членове, по реда на предимствата: пъ­тешествие на годеници, сватбено пътешествие, бременни, кърмещи, самотни майки с деца. Други членове на Движението обявяват свободна жилищна и поземлена площ за гостуване на съидейници - без или с отсъствие на домакина - за договорени срокове, също напълно безплатно, като на места се поема и храната, и вътрешноселищният транспорт и др. Класирането за участие става не само според този основен принцип за пре­димство, но и в съгласие с биохигиенната, психохигиенната, антропологическата и социохигиенната, и културхигиенната карта на личността. В противовес на евгениката и расизма, тук се изтъкват съвършено нови, хуманни принципи за подбор. На първо време ще се елиминират ония, които имат замърсена кръв от месо и животински продукти, от никотин, алкохол, наркотици и други токсини на инферналната цивилизация. На базата на модерната и бъдещата психофармакология, по-на­татък ще се анализират и отстранят от участие и генери­ращите отровите на агресивността, ревността, лъжата, егоизма, себизма, тщеславието, гордостта и пр. В това от­ношение дори и днес науката е много напреднала, но повечето резултати са засекретени. Анализът на кръвта, майчиното мляко, секрециите, окото (ирисова диагностика и прозрач­ност на роговицата), на косъма, дъха и пр. и пр., както и съвре­менната аурофотография дават неограничени възможности за това. Новата биохигиенна и социохигиенна култура на чове­чеството няма да се въвежда насила, а само чрез доброволци - те и ще ползват предимствата на "Асуúн". Те обаче, включи­телно и сътрудниците, трябва да са съгласни на периодич­ните и внезапни проверки и прегледи за попълване на хигиен­ните им карти в продължение на десетилетия. Движението трябва да е сигурно, че в новия свят няма да се промъкне нито едно дете, юноша, майка или баща с вкус към инферналните фабрикати на предателите на човечеството - продавачите на токсичен бит и култура. Разбира се, в "Асуúн" вземат участие и външни почитатели и сътрудници, независимо от еволюци­онното им ниво и вкусовете им: те могат да бъдат дарители, благодетели и безплатни помагачи по всички специалности, стига да не разкриват самоличността си и да не претендират за влизане във вътрешните среди на Движението, нито за хо­норари или компенсации от какъвто и да е род. Когато работи по договор с външни хора, "Асуúн" плаща извънредно добре, както никой друг; но комуто е заплатено, няма шансове да про­никне във вътрешния живот на това ново общество.

У - уникалните идеи, изобретения, рационализации, на­учни открития и социални модели се архивират и лансират от "Асуúн" по следните два принципа: 1. Оптимална степен на чо­вечност и природосъобразност и 2. Възможност за регистра­ция и юридическа защита на авторството на гола идея, а не на доказателство и разработка, както е при защита на патент. Това може да бъде и една литературна идея; идея за философ­ско или духовно откритие или даже една единствена мъдра ми­съл или афоризъм - те се регистрират и защитават от "Асуúн". Регистрацията обаче НЕ ГАРАНТИРА ВЕРНОСТТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ПОСТЪПИЛАТА ИДЕЯ, НИТО НЕЙНАТА ОРИГИНАЛНОСТ. Достатъчно е една на хиляда или десет хи­ляди идеи да се окаже полезна за човечеството в хуманитарно-екологически дух - и "Асуин" ще си е изпълнила мисията. Нека доказателството за функционалността или авторството си остане задача на конвенционалните институции, оторизирани за това. На "Асуин" стига и това, да регистрира и лансира дори и стара идея или произведение, ако тя прави човека по-здрав, по-прекрасен и по-благороден; ето защо всъщност ние не защитаваме авторството, което е приоритет на съот­ветните агенции, а регистрираме, че сътрудник е представил при нас еди-какъв си артефакт, генофакт или еврофакт, който ни върши работа. Дете, което ни донесе една пощенска марка или монета с прекрасно, според нас, изображение, също ще по­лучи регистрация и точки за класиране в бонусите на "Асуúн", защото организаторите може и никога да не стигнат до тази марка. Същото важи и за детските рисунки по всички детски градини и вкъщи; и за всяка оригинална детска фраза или пос­тъпка, съобщена от родителя; и за всеки сън, сънуван и разка­зан дори от касапина, от палача, ако този сън съдържа асуúн. (За това космическо вещество разказваме по-нататък). Следо­вателно, "Асуúн" събира, регистрира и разработва, лансира и дневници, фрагменти от дневници, снимки от домашни албуми (и от ведомствени - училища, клубове, предприятия и пр.), до­машни, любителски видеофилми и епизоди от тях; интервю­ира живи хора да разкажат за най-прекрасните и странни хора и неща, за които могат да свидетелстват - и пази тези записи в звук, ръкопис или образ. Така милиони човешки истини и образи на безсмъртната красота, които обикновено загиват с хората, ще бъдат спасени. В бъдеще това ще е работа на личния биог­раф на човека, който ще води творческото му досие с най-го­леми подробности от люлката до гроба (та даже и след това...). Културните народи и човечества отдавна са осъзнали, че във всеки квартал и всяко училище трябва да има евротека, генотека на всичките му жители и ученици. Тя ще бъде водена от щатни психолози, педагози, културолози, лекари и биог­рафи на личността, които ще отговарят "с главата си" за напредъка и добруването на поверениците си. В религията това е ролята на "ангелите-хранители", а в живота на земята такава би трябвало да бъде задачата на първо място на роди­теля, на второ - на учителя в училище. След това... до днес предимно полицията води досиета на хората, и то съвсем не в градивен аспект… Едно общество, въоръжено с такъв хуманен принцип и апарат, би свело съдилищата, болниците и псхиат­риите до минимум и би създало нация и човечество от щаст­ливи хора, от гении. Разбира се, зависи какви хора са начело на това общество и дали въобще са хора; в противен случай, по­добна система би била още по-пагубна за отделната личност, която се отличава със собствено мнение по въпросите.
Независимо от идеалните цели и средства на "Асуин", той се бори и за въвеждането на закони, които защитават юридически и икономически автора на идея и не само на дока­зана идея. Ако някой реализира нечия идея, регистрирана от "Асуин", той ще бъде задължен да плаща определен процент на автора пожизнено. Следенето за това ще бъде предоставено на законите, а "Асуин" само се отблагодарява на реализатори, които са постъпили честно, т.е. спомнили са си кой е авто­рът. Най-хуманните и ефективни екологично идеи включват техните автори и реализатори в Златната Книга на Гражда­ните на Човечеството, които пътуват и гостуват навсякъде без пари - всички ги посрещат с отворени обятия. Това не е утопия, то вече става; но за да се превърне в широко-общест­вена практика, трябва някъде по върховете да се явят хора, които имат понятие от истинските ценности - онези, които утвърждават красотата и живота, а не обратното. Блюсти­тели, които не биха плащали дивиденти на един Нобел, един Дизел, един Циолковски, един Калашников или на кралете на банките. От тях и техните събратя по разрушение се интере­суват предимно търговци и функционери, за които човешкият живот е нищо.
Уникални идеи за по-добър живот има и в научната фантастика, в неформалната литература. Намерението на "Асуин" е чрез цял щаб от доброволни сътрудници да ги отк­рива, регистрира, защитава и лансира. Амбициозен план - но не неизпълним. Макар че фантастите и провидците с технотро­нен манталитет обикновено вредят на човечеството, има и чисто хуманни идеи, които трябва да се съберат на едно място. "Асуин" работи и върху многостепенно и многоканално прикриване на авторите на идеи, които биха били ненавистни за някои ефимерни функционери. Всеизвестно е, че изобрете­ния от векове се пазят в тайни каси и подземия, както и ин­формация от "неудобен" характер, за да не се осъществи спонтанен и масов "дъмпинг" срещу производителите на стандартните ценности, т.е. на смъртта. Самият писател Г. Ефремов бе убит заради разкритията си от този характер в "Часът на Бика". Не малко изобретатели и идеалисти изчезват по същата причина. Крайно време е с всичко това да се прик­лючи. Хуманитарните и природозащитните, космозащитните иновации трябва да изместят изцяло инферналните.

И - идеалното. "Избрани шедьоври" е не само ръкот­ворно, но и чисто антропологично понятие на "Асуин"; и той наистина се стреми да архивира и пусне в действие наличната човешка красота, а не само уловената и пресътворената. На­ред с преразглеждането на портрета в световната живопис, графика и фотография, "Асуин" най-живо се интересува, както вече бе казано, от домашните и ведомствените албуми и от­делни снимки на любители и професионалисти, отразяващи човешката красота - предимно на деца и млади хора. Това е безценен, постоянен извор, истински океан, който остава до­сега напълно неоценен - националните фотоархиви и съюзи на художниците не си поставят такава цел. Още със закупува­нето на фотоапарата трябва да има някакъв стимул, ако трябва и финансов, който да привлече снимащия да представя всичките си снимки и филми някъде - в случая, на институция като "Асуин". Това е от грамадно значение за попълване на га­лерията от истински прекрасни човешки образи, които трябва да бъдат съзерцавани от бременните, за да раждат прекрасни деца. Разбира се, ние събираме и най-красивите природни изг­леди - пейзажи, цветя и пр. Всичко това строи душевността на истинския човек - онзи, чието подсъзнание няма да е пълно с вещи и боклуци. В сигналните и традиционните изложби и из­дания на "Асуин" влизат не само цялостни снимки, но и де­тайли от фотографии, които като цяло не са интересни за автора и галериста. Милиони любители не знаят, че детайли от техните кадри могат да се употребят за невероятно кра­сиви колажи. Даже майстори не се досещат за това и унищожа­ват безценни милиметри и сантиметри. Маса тъкани, подвър­зии, орнаменти, шевици, фигури и пр. стоят неоценени от по­тенциални творци на колажи, които могат да привлекат нови потоци асуин чрез тях, употребени за фонове или други худо­жествени реалности в композицията. Това е известно повече на илюстратора и плакатиста.
Трябва обаче изрично да се изтъкне, че критерият за подбор на образи засега е изключителен приоритет на глав­ните организатори на "Асуин". В случай, че инициативата се разводни от селектори, принизяващи представите за абсо­лютна красота до конфекцията на киното и модата, този блок но "Асуин" се разпада или затваря в себе си автоматично. Ние не можем да си позволим децата ни от сега нататък да прили­чат на звезди от клипове или на супермени и пияници, нарко­мани. Ако нашите бременни разглеждат от сега нататък модни журнали или гледат картини, филми, реални природни пейзажи, това трябва да става под изключителен контрол. Нищо пред погледа и слуха им не бива да бъде повече случайно. Екшъни, трилъри, реклами и километрични сериали, пълни с глупости - всичко това трябва да остане в миналото. Бре­менни и кърмещи, напуснали доброволно оазисите на "Асуин" от носталгия по хладилника, печката, барчето или телеви­зора, не се допускат обратно и не ползват повече благата на "Асуин". Децата им ще бъдат като повечето: ще се интересу­ват от мода, дискотеки, мотоциклети, състезания, печалби.
Не че трябва да сме крайни, но в Новата Култура има съвсем други ценности. И в бъдеще пак ще се раждат много деца, но децата на "Асуин" ще бъдат различни.
Както ръкотворната, така и естествената красота и съвършенство, според вкуса на "Асуин", се корени в светлите митове и легенди, във вълшебните приказки, където правдата и доброто побеждават, в предкласиката и романтизма и неоп­редкласиката и неоромантизма, в баладното начало и магичес­кия реализъм, в божествения сецесион, идилията и бялата утопия, във фантастиката и благородния мистицизъм и гностицизъм, в поезията. Всичко сътворено в този дух от на­роди и добри гении с искра Божия, първо трябва да се събере: целокупният положителен продукт на човечеството - това, заради което е имало смисъл то да съществува. Организи­рането на такава свръхбаза е достойна задача, за която си струва да се живее: основата, на която ще градим един нов свят за децата и внуците си, които няма да са "покорители" и потребители. Свят, в който не свръхбогатството и свръхси­лата или свръхудоволствията ще бъдат критерий, а антите­зата на "свръхчовека" – свръхлюбовта; истинското злато­търсачество, в което не златото, а Доброто, Истината и Красотата са смисълът на живота - истинската цел на хо­рата, които са оригинални творения на Космоса. В противовес на всичко, чрез което подобията на хора днес разрушават света: техника, урбанизъм, пъклен модернизъм, додекафония и какофонизъм, реклами на токсини и предмети, които ни уни­щожават; мас-медии, кич, оръжие, децибели, видеоигри, хазарт.
Конкретната изява на "Асуин" е библиотека и студия "Прекрасни чудаци", която издирва и твори образа на Прекрас­ния Чудак в световната култура, като прообраз на Древния, Настоящия и Бъдещия Достоен Космически Човек. От коре­ните на "Бхагавад Гита", "Одисеята" и приказките; от свето­вете на Моцарт и Вивалди, и Божествения Андерсен, и през об­разите на чудаците на Лесков, Достоевски, Толстой и Йовков - та чак до гения на Х. Уелс, Уолт Дисни, Джубран Халил Джубран или Ричард Бах - автора на "Чайката Джонатан Ливингстон". Ето защо наш девиз е не само пророчеството, че красотата ще спаси света, но и Чеховото откровение, че нормалното състояние на човека е да бъде чудак. В българската класика такъв чудак е, например, "Бае Митар пророкът" от Михалаки Георгиев.

Н - Невинното. Невинността, за разлика от тъмното начало, диктува жаждата за неравностоен обмен с другия в негова полза. Не само обмен, но и отдаване изцяло - без нищо за себе си. Това е мотив само на майката - най-висшият и вър­ховен мотив в еволюцията на Вселената. Това е чувство, при което нито за миг и на сън не може да ти дойде смъртонос­ната идея да спечелиш нещо от детето си, от невинността, която зависи изцяло от теб. За извора, слънцето и плодното дърво понятия като пазарене, равностойност, бартер и пе­чалба са напълно непонятни, както са непонятни и за най-обик­новената птица. Падението на човека в това отношение е съ­вършено очевидно и ние трябва да се стремим да се върнем към доброто начало на Природата. Ето защо по същество "Асуин" е антибизнес движение, доколкото бизнесът се възп­риема като дейност с цел печалба, а не като заетост с идеална цел. "Асуин" обаче не пренебрегва и бизнеса, и печалбата, ко­гато се касае за помощ на сътрудници и симпатизанти, уве­рили се в ползата от Движението: нееднократно бизнесмени, банкери и други са умножавали неочаквано богатството си по­ради връзки и идеи, подадени от нас. Това обаче никому не се обещава предварително, нито пък се приемат суми и дарения с легитимиран подател. Няма сила, която може да подкупи "Асуин", с цел автореклама или подриване на концепцията му. А опасяващият се дарител или благодетел на "Асуин", който не иска средствата му да отидат напразно, е защитен чрез прин­ципа на личното наблюдение и контрол: дейността на Движе­нието почти винаги излиза наяве и ако някому не се харесва какво е направено, има свободата следващият път да не даде. Това обаче не ограничава дарителите на живот с божествена интуиция, подобно на великия Алберт Швайцер, да се самораз­дават до край, без прекъсване.
Като дружество с идеална цел, "Асуин" не борави лично с пари и техните еквиваленти, не поддържа обща каса и от­четна система, не плаща хонорари и не купува с обществени средства. Това обаче не ограничава отделни негови творци или организатори, получили дар тайно и персонално, да полз­ват тези средства по съвест - за развитие на Движението и за лични цели. Видят ли, че някои "апостоли" започнат да се обо­гатяват и обзавеждат по тривиалния начин, спонсорите от­теглят помощта си. Ние и не разчитаме на такива средства, защото с успех доказваме, че най-истинските блага на живота са най-евтини или безплатни, а най-опасните и непотребните - най-скъпи, най-рекламирани. От друга страна, с доказана полза съветваме отделни лица и организации как да направляват ка­питала си, ако искат да имат най-високи печалби при най-голям хуманитарно-екологичен ефект. Могат да се дадат примери за дейността на "Матриадор" и "Асуин" и в този аспект - както в страната, така и в чужбина.
Невинността предполага експериментиране и въвеж­дане на нови форми за обмяна на ценности, подходящи за де­цата. Дресирането на детето да печели от малко чрез бизнес е идеал за Запада, но за бъдещото човечество е презрян метод: детето има да добива други добродетели. Да купува и да про­дава - това е нещо, на което "Асуин" няма да го учи никога: съ­ществуват десетки други - древни, класически и нови-форми на обмяна, - които са по-благородни. Например - лансиране на "детска валута”: най различни костилки и семки на изядените през сезона плодове, срещу които в бъдеще децата (и не само те) ще получават други блага, след като са посадили лично го­ляма част от тях; а също и срещу хуманитарно-природоза­щитни дейности в полза на "Асуин". В много случаи се сключ­ват договори за отдаване без наем на жилищна и земеделска площ за целите на "Асуин": за определени срокове и без или със отсъствие на собственика. Временната замяна на жилища или части от жилища и на движимо имущество е също дейност на организацията. Хората трябва да привикнат, че имат безчет жилища по света и безброй безплатни кухни на задочни прия­тели: това е най-новата революция-дъмпинг на свободната човешка душа срещу безбожните цени и порядки, установени от търговците и църквата. Не е вярно, че всичко трябва да се добива чрез заплащане и че човек няма право да пътува и да живее където си иска и с когото си иска! Това са насъщните истини - "хлябът наш насъщен": Любов и Свобода! Това е про­повядвал и Иисус, но веднага са затворили устата Му и са ре­дактирали Словото Му – направили са го на пачавра с църков­ните ритуали без социално приложение. Но тази свобода, ко­ято днес си позволяват само "безпътници", ще престане да бъде аморална, единствено когато на Свободната Майка за­почне да се гледа като на божество и когато всичките ú мате­риални и нравствени проблеми бъдат защитени твърдо и на практика. Много народи, морални системи и отделни хора може да не са дорасли до свободата на разумните човечества в Кос­моса, която изглежда точно така във визиите на най-талант­ливите прогности, но нищо не пречи някой да започне да се бори за нея още отсега. Никой няма правото да продължава да налага на дома и индивида модела на робовладелския, феодал­ния и продаваческия строй. Свободите, за които говорим обаче имат смисъл само в рамките на споменатата биохигиена, пси­хохигиена, социохигиена и културхигиена на личността. Тези свободи не са фронт срещу семейството - напротив, ние спо­деляме становището, че семейството е Божествена инсти­туция, основна ядка на обществото, но именно когато е се­мейство, в истинския смисъл на думата. То предполага рядък съюз на сродни души и тела по всички възможни градиенти, способни да зачеват и възпитават нов тип деца: свободни граждани на Космоса. Тяхното име е Невинност! А невин­ността, която искаме да съхраним и развием до безкрай, се де­монстрира ежедневно от децата ни: те са непосредствени и могат да обичат всички. Деца, които нямат тия качества, имат лоша наследственост или са лошо възпитани.
Тотално разцъфтяване на истинските таланти и доб­родетели, на фона на брилянтна доброта, красота, сила и здраве - ето идеалът на "Асуин"! Време е да се потвърди отк­рито, че Вселената има свои живи представители и при нас, които добре познават нейните Закони и знаят какво вършат. Този път няма сила, способна да им се опре. Желателно е всички, които имат уши да слушат, да заслужат своето място в Космоса, ако искат да останат. Спасяването на човешкия ге­нофонд с искра Божия чрез цялостна грижа за бременната, кърмещата, свободната майка и истинското семейство, на ба­зата на хигиенната карта на личността - това не е "един от моделите", а ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД НА ЧОВЕЧЕСТВОТО! От­делни посветени личности, както и правителствата, са нат­рупали неопровержими доказателства, че човекообразните, които се грижат за замърсяването на кръвта ни с технот­ронни и истинообразни продукти, не са оригинално творение на Абсолюта, а изкуствени същества от една враждебна циви­лизация. Нашите драми и трагедии, нашите болести, страда­ния, войни и касапници са изгодни за някого - векове наред.
Не е важно дали всички ще повярват в точно тази теза - важното е, че човечеството е пред фалит. Срещу този фа­лит се опитва да се бори, със свои средства, и Универсално Движение "Асуин". Този фалит е очевиден навсякъде - отво­рете телевизора на която и да е от десетките и стотици програми през денонощието - и ще се уверите в това. Екранът отразява делото на андроидите. С настоящето изложение-апел ние не се надяваме на друго, освен да привлечем своите си - хората с монада. "Монада" е философски термин за искрата Божия в истинските хора, които са около 50% на земята. Иск­рата Божия в човека се разпознава по това, че се пои от раз­лични чисти есенции и субстанции в Природата и Космоса. Една от тези субстанции е наречена със странната косми­ческа дума "асуин", която произхожда от една древна и съвре­менна легенда за Термóна или Хис - звездата Сириус. За мнозина този завършек на възванието ни ще прозвучи прекалено "несе­риозно" и фантастично - и те няма да ни се обадят. Така ще изолираме поне 45 на сто от изкуствените хора: те предпочи­тат да са потребители на "нефантастичното". 5% обаче ще настръхнат: те знаят всичко това, но са врагове. Останалите 50 ще ни потърсят.
А ако се интересувате от историята на думата "асуин" - можете да се запознаете със следващия материал ("Универ­сално движение "Асуин" от 2.10.131г).

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.