Книга 14

3.ІV.126(1990)г.
София-Изгрев

КАРМА ПРИ АБОРТ, РАЖДАНЕ, ВСЕЛЯВАНЕ И ВСОЛАРВАНЕ
ЖЛО / МДД


Един от проектите за коригиран пентаграм, изпълнен по указанията в извънредните беседи на Учителя за Женския клас
(с разменени места на буквите В, У и Ж и без змии в центъра).
           
          Хаир няма без смирение на духа! На практика, Второто посвещение на ученика се провежда чрез лична среща с Мен, физически, на Земята. А Първото се отличава по способността на ученика да разпоз­нае Словото измежду всички словоподобия. Пентаг­рамиката отделя първо място на Вярата – входа към Тесния Път. Смирението иде после. Смирението е невъзможно без първата стъпка – разпознаването на Словото.
          Сега, преломилата своеглавието сестра на Прекрасното няма защо да се тревожи много. Това, че не прие поканата да облече в царска плът царско присъствие не е наказуемо, освен чрез по-голяма са­мота и препятствия в близките 15 години. Обстоя­телствата, роднините, общественото мнение, кръстът и венецът на самостоятелното майчинс­тво без брак и известност на бащата – всички тези неща са предмет на безпокойство само в неувере­ните, обикновените, земни майки. Небето не се ин­тересува от тия неща ни най-малко, а свързва в свещен брак любовен необикновени личности, в пълна тайна – само за да се роди на Земята някой необикно­вен дух.
          Истината е, че Сонóр няма намерение да идва на Земята нито в обикновено семейство, нито при самотна майка, била тя и най-възвишената. Сонор има нужда от пълноценно семейство. Под “пълно­ценно семейство” не разбирам непременно бащата на Сонор или на който и да е друг възвишен дух да е същият, който ще живее с него постоянно. Ето защо, предлагайки на теб този вариант, най-подхо­дящ в един математически миг на Битието, Аз щях да предвидя всичко останало като по часовник. Този вариант нямаше да бъде абсолютно оптималният, но щеше да е много близо до най-добрия. Ако се беше съгласила да живееш на онова място сред приро­дата, във вашата къща, но не с К., а с Т., отказвайки се от присъствие в Търново или София, Аз щях да те помоля да се занимаваш интензивно с музика. Бих на­мерил пиано, бих напълнил къщата ви с плочи, кар­тини и всичко останало, за да посрещнете Сонор достойно.
          Разбира се, няма съд за непослушание, понеже и вярата също е въпрос на свобода, а свободата е над всичко. Едно неприемане на божествен плод на Лю­бовта не се осъжда, а има само последствия. Накрая всичко пак се оправя, но за по-дълго време и с по-стръмни и неприятни пътеки. Неприемането на плод на Любовта се заплаща, разбира се, но се плаща по специална формула на времето, отделно за всяко същество, което не е прието. Примерно, за изгонен обикновен човек (има се предвид помятане), престóят в кървавата зона на нисшия астрал, където плачат и викат ембрионите, се изчислява на базата на дните, в които той е бил жив в утробата на бременната, умножени по престоя му, докато намери възможност за ново раждане – обикновено се изчислява пак в дни. Примерно, три месеца плодът е бил жив, а после 11 месеца не може да си намери нова майка – умножават се дните на трите месеца по дните на 11-те месеца и се получава числото на присъдата при помятане. Това означава, че пометналата по своя воля, а не спонтанно, независимо от съображенията, ще трябва да престои след смъртта си в случая над 80 години в оная зона, в която се намират пометна­тите ембриони, и чак тогава да продължи пътя си нагоре. Същевременно, има кармични коефициенти при абортиращи, в зависимост от нивото на духа, който е искал да слезе чрез дадената майка. Ако е по-необикновено същество и се преражда много по-рядко от обикновените хора, то времето от едно прераж­дане до друго също се отчита по специален, пропор­ционален закон, и удължава времето на престоя на престъпниците в нисшия астрал. Но заедно с това, в зависимост от нивото на самата нареализирана майка - от нейната еволюция и усилията й да поправи грешката си чрез раждане на нови деца на физичес­кото и духовното поле, - срокът може значително да се съкрати. На окултен език казано, раждането се осъ­ществява реално и без физическо раждане, ако сте родили в някой дух вярата в Словото, пламъка да върви в пътя на Христа. Също, няма пропаст между физическото раждане и вселяването, при условие, че се обменяте на трите полета с онези, с които сте свързани на трите полета.
        (Другаде Елма изяснява как ще се развие животът на потенциални родители, които не са поискали въобще да заченат определените им деца от Небето – и какво щастие ги очаква, ако смирено изпълнят тази мисия – б.п.)
          “Всоларване” също има, но то не е като вселя­ването. Всоларване става при наличие на три­мата, за които Всемирът все още мечтае да се на­мерят във вашата зона.
          Раждането е физическо по линия на Христа, на Иисуса. Вселяването е по линия на Селена, Мировата Душа, но всоларването става по линия на Божия Дух. Само слънчевото раждане, а не лунното или земното, увенчава съвършенството окончателно. А това оз­начава много високо разбиране на всичко онова, ко­ето съм говорил за Орфическия Път и за Орфическия Клас, където е ликвидирано веднъж завинаги с илюзи­ите за “семейства” или водевили от типа на поляр­ните. Никога една цивилизация или култура не е про­копсала по модела на Черната ложа – живот по двама.
          Животът в божествения свят, в който досега жена от вашата зона няма, е нещо неописуемо с ва­шите думи и понятия! Независимо от това, дали ще се намери някой, който да се провре през тясната цепнатина, която е все още отворена до 18 април, високият идеал за проумяване на божествената Лю­бов нека постоянно вълнува сърцата ви.
          Ако се роди на Земята физически, Сонор ще ви покаже пътя към Орфическите Тайнства. Все още има шанс да се роди, но само от майка и баща, които спазват някои свещени условия. Предложението ос­тава. Предложението е към онези две двойки, за ко­ито споменах миналия път, на които още не е от­нето благословението. Няма да казвам кои са те.
          Парлив и стръмен е пътят на Словото в Дейст­вие! Не е още за вас, понеже възприемате кон­кретните ни молби като ограничение на вашата воля или направо като провокация на "тъмно начало". Предпочитам да говоря по общи идейни въпроси, щом като не свързвате прогнозите с точност до нула с всичко онова, което се случи наистина и се случва сега напоследък.
          На практика, преустройството ще накара света да се обърне към Словото, след като прочете всичко онова, което съм предрекъл. Ако искате пре­устройството да стане безболезнено, кръглата маса да напредне и народите да почнат да се обеди­няват, трябва да се поправят няколко дефекта в ор­ганите на пусковия механизъм. Свободата дойде веднага след като пробихте прозорчето и изпра­вихте пентаграма! Стотици кръгли маси се учре­диха и работят, само защото изпълнихте онова ука­зание да се съберете около кръглата маса след от­варянето на прозорчето. Обаче някои неща не вър­вят. Проблемът с обединението на Европа и пъл­ната свобода на прогресивните хора и движения ще се уреди незабавно, само ако направите линиите на пентаграма преплетени и ако довършите онази не­довършена част от него. Преплитането не е слу­чайно, то е символ на последователността и съпод­чинението на добродетелите и Школите. При неп­реплетените линии на пентаграма, всички учения, партии, школи и групи ще се боричкат за надмощие и няма да стигнат до никъде. По-късно ще ви кажа каква специфична вреда произтича от липсата на онова мостче, което каменоделецът не направи в пентаграма. А кръглите маси навсякъде няма да постигнат консенсус до момента, в който не ремон­тирате вашата кръгла маса, която е в плачевно състояние. На първо място ще се обедини самото Братство, ако я потегнете, а после – кръглите маси по места.
           Независимо от това, което си мислите или не си мислите, предметите, обстановката, в ко­ято се е проектирало и се проектира Словото, ви­наги придобиват сакрално значение и магическа пър­вовласт. Един ден ще се тюхкате, като видите на кино какво е управлявало вашето южно прозорче от Моята стая на Земята в момента, какво е управля­вала масата, разположението на столовете около нея и пр.
          Още повече ще се чудите как е било възможно да оставите тръбите на Словото в такива плачевни условия, в каквито тръбите обикновено са били през вековете.
          Но всичко е така, както е неизбежно да бъде. Тръба, лишена от лично щастие, лишена от свобода, въздух, слънце, топлина, природа и всичко останало, предава на света точно онова, което той най-заслу­жава в момента: непременно раждане, но тежко раж­дане. В зависимост от това, как сте посрещнали Словото на Земята, ще бъде и вашето посрещане по другите светове, по другите звезди и планети. Като не посрещате Моите с отворени обятия – по килими от палмови вейки и рози, - посрещате самите себе си по пътеки от тръни, когато дойде часът за осъзна­ване.

            Коментар от 2009г.: И другаде е разказано за този ва­жен случай. Въпросната прекрасна и любима приятелка наис­тина имаше право, като всички души с искра от Бога, да про­яви свободната си воля и да не се откликне на предложението на Небето. Детето беше на път, но тя не го прие. Тук пос­ледвалите събития се описват не със задоволство, че се е изпълнил един суров закон, понеже такова задоволство не би имало нищо общо с любовта. Но те са поучителни – най-вече в последната им фаза, която е с добър край. Приятелката се разболя от две много тежки болести, за които обикновено няма лечение – едната беше рак. Лекарите я бяха отписали. Тогава тя взе решение да се яви на "поправителен" и за зачене дете по любов, но без да обявява бащата и без да иска да се омъжва за него. Това излекува мо­ментално и завинаги тези две болести, а тя роди не едно, а две деца: момче и момиче близначета.

        Мраморният пентаграм в градината днес е подменен с най-нов, но не от нашата група. Досега не е ставало дума, че и ръцете на чешмичката при Второто езеро трябва да се заменят с нови, той като оригиналните бяха много по-добри в скулптурно и калабистично отношение, а сегашните са само маркирани отстрани и нямат същото разположение.  Въпросната кръгла маса бе ремонтирана, макар и не абсолютно здраво и перфектно, а на п. бе даден един кръгъл стол на У., с молба да поправи един от краката му, което бе направено както трябва. Много по-късно една просветлена душа от Америка, която няма как да знае това и магико-символичния му смисъл и действие, изказа думи за предаването на една "щафета", на "стола на Словото". Разбира се, абсолютно никой не би могъл да замести Учителя, но щафета в някакъв скромен работен вид има и тя се предава от ръка на ръка.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.