- Х -

Хин: Елфа на магарешкия трън.

Хѝпервселена: Вселена на Проявеното Битие или още „живовселена“, управлявана от Христос или Елма, чрез милостта и абсурда и резултантна на тотвселената и ясновселената. Кристален модел на холивселената. Хипервселената, всъщност, се състои от елохимите, които са постигнали синтез на алохими с илухими…. Хипервселената на Елма не е нищо друго, освен Христовият Дух, работещ в света чрез Милостта и Абсурда.

Хѝпервселенност: Качество, изхождащо от хипервселената; основна настройка и поведение на вълните на милостта и абсурда.

Хиперио̀н: Фундаментален наклон, вълна и частица на хипервселената, в атома. В плоските галактики в потенциално състояние. Превръща ги в сферични при поява на трети, обменящ се на всички полета с двама.

Хиперѝране: Въздействие или настройване чрез милостта и абсурда, т.е. провокиране с мощно значение, извън допустимото.

Хиперпрограми: Програми на хипервселената.

Хиперпространство: Пространство на хипервселената.

Хиперсъзнание: Хипервселенско съзнание на милостта и абсурда, т.е. съзнание, което отхвърля утвърден тип съзнание.

Хѝперфѝза: Кристална жлеза  с вътрешна секреция на бъдещото кристално човечество от Шеста коренна раса.

ХИС: Звездата Сириус, още Термона.

Хло̀я: Основна йерархия на Слънцето и дума за връзка с нея: „Това, което оживява“. (17.02.1991)

Хо: Слънцето, също Демиел.

Хо̀а: Елф на еделвайса.

Хозу̀н: Елохим на хармонията, с база Звездата Ахернар в нашата галактика.

Хол: 1.Име на Бога. 2.Ангели на босилека. 3.Двери (чакра) на босилека в човека. 4.Дума, означаваща „цял“.

Хо̀ли: „Свещен“, но и „цял“, според диалектиката на Източника.

Холиади: Познаващи всичко в холивселената.

Холивселена: Вселена на Бога, на Хол; също „цяловселена“ и в частност „святовселена“. Тя съдържа всички останали вселени и се изявява като Любов и Чистота.

Холиза̀тика: Съставна част от заглавието на „Астролония холизатика“, означаваща единение или връзка с Цялото, с Бога.

Холизатор (единатор): Лице, получаващо информация от Бога или Цялото чрез Елма (Христос).

Холизация: (единение): Свързване пряко с Бога (Цялото) чрез Елма (Христос).

Холион: „Набор“ от всички наклони, вълни и частици в холивселената, представляващ и частица и цяло, и всички части и функции на Цялото.

Холифиза: Жлеза с вътрешна функция на холивселената, насищаща с чистота всички останали „физи“. Лъчите й могат да проникват цялата холивселена.  Има пряк образ в босилека и розовата магнолия. Холифизата съществува едновременно и последователно в две форми, изразяващи двете фази на холивселената – Любов и Чистота. Магнолията изразява Чистотата на Любовта, а босилека – Любовта на чистотата. (лично  обяснение от Елма, дадено на 16.02.1991г.)

Холм: Престолна чакра на босилека в човека.

Холн: Олтарна чакра на босилека в човека.

ХОЛОИН -  НАУКА ЗА СЕНКИТЕ (кн21)

Хон: Олтарна чакра на еделвайса в човека.

Хостонно тяло: Тяло на хостонните ангели и на поетите, плуващо по Реките на Вселената и откликващо на „потресенията“ на Красотата, разнообразието на Любовта като Множество.

Хотѝн: Звездата Регулус.

Хо̀у: Ангели на еделвайса; име на етерното ни Слънце в недрата на Хо.

Хоуа̀: Цар на Хо, етерното ни Слънце.

СЪДЪРЖАНИЕ
/