Книга 16

11.ІІ.127(1991)г.
Улма (Родопа)

КОНТАКТ С РОДОПСКАТА АГАРТА
ЖЛО / СНН


            Въпрос на приятелка: Може ли за се каже нещо за преживяването ми вчера по обед? Отидох сама нагоре в планината и изпаднах в мистично настроение – обърнах се с цялата си любов и вяра към Бога. Беше плътна мъгла, но изведнъж тя се проби от слънчев лъч, който освети само мене и дълго стоя така – въпреки че обла­ците се движеха. Точно през мен видях странна скала, от ко­ято излизаше розова светлина. На камъка се очертаваха две лица – първо устните, после носа и най-после очите. Бяха мъж и жена, неземно одухотворени и прекрасни. Мъглата пак закри всичко, но когато тръгнах надолу и се спрях да благодаря за всичко, овладяна от гореща молба към Бога, случаят с лъча се повтори. Беше невероятно - като сън или приказка. Не можеш да си представиш колко съм щастлива, че дойдох!

            Родопа е женската Агарта, а Рила – мъжката. В Родопите все още живеят етерните народи на Вели­ката Хетера, с която може да се общува. Бог те поздрави, в знак на това, че те приема и че си записана в аналите на Улма – истинското име на Родопа.
          Розовото сияние е “йол” – една от стотиците врати към панвселената на Улма. Това бях Аз, Който те моля да бъдеш завинаги и жрица на Улма, не само на Оридéл (сегашното име на Орфей). Това значи да скъсаш договора с миналото, в който пише, че при­родата е по-малко важна от духа. Приемането на посвещението от Улма проветри душата ти със си­ньо присъствие и начена коренно преобразяване на материята ти. Старото сребро на мъдростта ти се подлага на селенни трептения, и тъмнините от градски утайки се просветляват. Скоро ще блеснеш цялата като сияен накит върху гръдта на Улма (ли­цето, израза, кожата, тялото, излъчването на С. се измениха невероятно!). На теб е даден ключ от под­земното светилище, с който ще отваряш през де­вет години хангарите на Родопа и ще извеждаш пътници в Сребърната Вселена от всички страни и народи.. Помни: през девет години трябва да си в пазвите на Улма!
          Под “хангари” не разбирам бази на космически ко­раби. Има и такова ниво под цялата площ на Зе­мята, но Летящите не поддържат кораби на физи­ческото поле постоянно. Има магически обработени свещени кристали под кората на планетата, изпра­щащи постоянни призиви от всеки микросектор земна повърхност. Това са кодове на панвселената за кондензация на съществата в етерна форма.. Някои от тези форми са тъй нар. “летящи чинии” – те се сгъстяват на определена височина, в зависимост от силата на съответния кодов кристал под земята. Излезе ли от тази сфера, летящият се разпада миг­новено.
          Всяка монада (искра Божия, индивид) има не само мюонен, но и етерен корен във вътрешността на своята планета. Мюонният стига до центъра, къ­дето са металите и вашите метални двойници, до­като етерният ви корен флуктуира подобно на светлива нишка към вашия личен кристал под зем­ната кора. Мюонният корен строи физическото тяло, с краен продукт – минералното, а етерният поддържа етерния ви двойник, за да усещате пот­ребност от обмяна с околната среда. Виталността ви се корени именно в един кристал в подземното царство и ние черпим сила първо от него, а после от обмяната на веществата, енергиите и съществата.
          Ако в Рила се събират всички мюонни корени от хората с искра Божия на Земята и оттам потъват към центъра й, то в Родопите се стичат от всички страни всички етерни корени на цялата ви биос­фера. Импулсът за обмяна се индуцира през девет години тъкмо в Улма, но това става и в съответ­ните месеци и дни (II вибрация) през всяка година, с изключение на VII вибрация.
          Сега ви призовах, понеже е Улмина година и при­съствието на Посветени в Родопите трябва да бъде подсигурено през целия период. Ако обаче се промък­нат само мюонно или само духовно настроени прия­тели, има опасност от черни петна на егоизма и разсейки на себичността. Тук са добре дошли пре­димно Лунни, Марсови, Меркуриеви и Нептунови души, в които жаждата за обмяна е неспъната (става дума за Меркурий на Близнаци, а не на Де­ва).
          Малоумните народи, които правят ядрени опити под Земята, вече засягат полето на минерал­ния ви етер и на много места взривовете издухват огънчетата от вашите лични кристали надалече. По Земята избухват епидемии от анемии, фригидности, импотентности, артрити, парализи и, особено на­последък СПИН. Имунната недостатъчност се дължи не само на липсата на понятие за обмяна със сродни души, но и на изтръгнато етерно пламъче от множество лични кристали, по причина на ядрена ек­сплозия или изпомпан нефт.
          Когато ви говоря за Улма, Аз имам предвид панв­селената или вечността в миниатюр на Зе­мята, проектирана изцяло в Родопите. При издухан или изместен етерен "палм" - някъде под кората на планетата, - вашата единствена надежда са Родо­пите или вътрешната връзка с тях чрез дъщерните им планини по света (всички планини до 1000 м. без остри върхове). През последните, като “подстан­ции”, преминават снопове от етерни корени, докато се влеят в Улма. И при издухан палм по места, ко­ренът ви в Родопа съдържа двойник на вашето пла­мъче. Ако попаднете близо до него, вие можете да се подмладите и оживите: възстановява се жаждата за обмяна със сродни души.
          Но даже и тук положението от два века насам е плачевно, понеже се секат гори и дървета. Иглолистните представляват горните антени на вашите лични кристали, и при отсичането на вашите лични елхи и борове, става изтичане на сáлма. Ако унищо­жат всичките ви дървета в Родопа, свързани с лич­ните ви кристали, вие умирате; със стотина мо­жете да преживеете в каталепсия; около 1000 подси­гуряват кома с успешно излизане от нея; а 10 000 на човек в Родопа и дъщерите й по света могат да ви поддържат в инвалидна количка. Сечта поразява костите, сухожилията и клетъчната обвивка; косе­нето предизвиква подагра, кожни болести и оплеши­вяване, оранта – циреи, гангрени и възпаления; кла­нето на добитък и ловът – особено в Родопите и “сие”, – но с равна сила и консумацията на меса от такива животни причинява повечето язви, колити, гаст­рити, рани, катастрофи, мензиса, болките при раж­дането и пр. Стригането на вълна води до церебрал­ните нарушения; бубарството – до маса психически болести; употребата на листа, клони и корени – до гръдните заболявания (както и унищожаването на листата от индустриалните ви изпарения); доенето, даже и да не употребявате мляко и млечни продукти, въз­бужда мастити и стомашно-чревни разстройства, особено ако се отнема мляко от теленца и агънца или се намалява броят им. Печенето и пърженето изп­ращат сигнали в пространството за образуване на рак и тумори; варенето вóди до трески, воднянки и пр. Кастрирането на свине и говеда (и кучета) води до страшни полови болести сред човечеството и до повечето инфаркти и инсулти и хипертониите; докато хипо­тониите ви се дължат отчасти на събирането на архангелите в кочини и обори. Много хора умират от задуха или страдат жестоко от астма или алергии поради страданието на животните, дишащи нощем сгъстена воня на тор и урина: това става, особено  ако такъв коптор се намира в района на личния ви кристал.
          Значи, монадният ви корен се нарича условно "искрóн" и е потопен в Рила; докато етерният ви ко­рен наименувам "бистрúн" и съзирам неизменно в глъбините на Улма - Родопите. Където и да е локал­ният ви “палм”, в Родопа трепти и проблясва ориги­налът му. Само Елма може да ви покаже ареала ви - повърхността от Родопа, която е лично ваша, - по­неже отдолу е вашият кристал. Ако не сте сам, но с вашата жрица на Улма или вашият Оридел, това може да ви бъде показано и от Пралайя. Инак се на­лага да скитате неуморно, да пребродите планините сантиметър по сантиметър, за да застанете точно над своя кристал. При радиална връзка между личния кристал, сродна двойка в огнение и личната звезда на единия от двамата на небето, еволюцията може да прик­лючи в един миг.
          Ако изследвате млякото в лунна година, осо­бено през септември, ще видите, че се събуждат сили, които оживяват вашите детски ензими и то­гава млякото не ви отравя и запушва. Нещо повече, тогава то може да ви свърже директно с майчиния ви кристал, при условие, че сте пили само мляко, което е излишно във вимето, след като са нахранени дона­сита малките и майката е дошла специално при вас, за да ви моли да пиете направо от нея или да я издоите. То може да ви излъчва за пътешествия и наслади в панвселената, ако истин­ски спазите призива на Великата Двойка за живот на сродни души в лоното на Улмúна. Такава двойка е съвсем различна от положителната (в година 11), ко­ято събира единствените сродни души. Единстве­ната може да потърсите само около Нел-Онтри (VI-то езеро, в година 6 или 11), а за жената - в година I или III. Но в Родопа си търсете веригите сродни души, в уни­версална или лична година (месец, ден) двойка. На практика, това води до понятието “ритъм на двой­ките” – смяна на гостуванията в лунните дни и ча­сове.

          Малкият мозък на Икло (Земята) е Улма.

          На теб (С.Н.Н.) сега народите дължат жива пор­ция салма, поради това, че успя да влезеш във връзка с Улма. Затова ти давам природно име “Ул­мèна”. Тук не дадох монадното ти име, по причини, ко­ито ще изясня друг път.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.