Книга 23


19.Х.131(1995)г.

ТЕЖЕСТА НА ЛЕКОТАТА
(ЖЛО.РМ)

16,29ч.
С надежда да получим ЖЛО за една приятелка, първо имахме вътрешен импулс да изпеем три песни от Учителя, заедно със запис на касета в изпълнение на Р.К. Това бяха "Му­сала", "Песен на зората" и "Цветята цъф­тяха".
Може ли сега да бъде изпълнена молбата ни (ЖЛО за Р.М.)?

16,34ч.
- Може. Лекотата е най-голямата тежест на тежкотата. Същество, което тъче лекота, не може да не бъде тежко във везните на Гос­пода. "Тежкá­рите" на Земята са леки на Небето. Може да се из­карват за колкото си искат тежки, може да ги изкар­ват по-тежки дори и от най-плътната звезда-джудже - те са перушинки в очите на Бога.
Има и цели йерархии-перушинки, по-леки от всичко друго на Небето и на Земята, но ние в мо­мента не говорим за тях. Говорим за Божест­вената лекота, с която общува Неúлла - ангел на Доброто като Ромонéне (Името се даде в 16ч43м10с). Ние сме ви говорили вече за "ромона­дите" - същества на радос­тното общуване. Неúлла се отличава с особен нак­лон на ромоне­нето, който спазва вечни закони. Да общуваш леко, в Божествен смисъл на думата, не оз­начава да шумиш. Има много шумни потоци от себеиз­раз, гонещи пратениците на Божествения свят на далечни разстояния. Ромоненето на Неúлла е под наклон от 15'36'' към оста на монадата ú. Прове­рете какъв аспект представлява този ъгъл. Той е свързан с числото, с което Бог сът­вори монадата на Неúлла. За това число ще ú говоря в следващите лични осияния за нея, при обстоятелства, изразени в песните, които из­пяхте. Следете импулсите си и помнете, че те са пак контакт - най-пряк контакт. Неúлла да напише със собствен почерк словата на тези песни по всички правила - и тогава Ние ще ги превърнем в периоди от живота ú. Да видите, че има и такава прогностична система! Изпълни ли пред­назначението си на ромонада в този живот според тези символи, образи и периоди, Неúлла може да бъде свободна. Свобода не значи прек­ратяване на прераж­данията. Има свободни, ко­ито се прераждат, и нес­вободни, които не се прераждат. Волята Божия об­ръща всички сис­теми наопаки, даже и собствените, ако някой почне твърде често да Си повтаря…
На Неúлла сега казвам: открий лекотата, с ко­ято ще повдигнеш най-тежкото на тази Земя. Ако разбереш какво ти казвам, ще получиш подарък до 8 месеца.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.