Книга 35

6.VII.138(2002)
Странджа

КОЙТО СЕ Е ПРЕДАЛ


13,26ч.

         Работата по Божествените комуни произтича от чистотата на атмическото тяло. Чистотата на пламъка зависи от чистотата на горивото и вида на фитила. Следователно, същество без автентичен фитил и перфектно гориво не изпитва нужда от братски живот и се стреми към устройване на инди­видуално или родово гнездо.
         С думата "шикалкавене" ние продължаваме да квалифицираме всяко странене от радикални дейст­вия за образуване на Божествена комуна. Както от­давна повтаряме, пътят към безсмъртието започва от Тройката – при най-лоши условия. Там е рабо­тата, че вие си натъкмявате в ума кой да бъде третият, а по принцип той е онзи, когото не одоб­рявате, но го одобрява вторият. Ако трима взаимно се одобряват, това е затворена тройка; ако един е неприятен някому и после се смени с друг неприятен, като тези смени стават по волята Божия, получава се отворена тройка. Ако шестима са в две отворени тройки, Небето се отваря и се влиза в Божествения свят. При 3 отворени тройки става верижна реакция, а при 4 – Царство Божие на Земята.
         Всеки, който си представя тези тройки с не­чисто съзнание, ще се хваща пак и пак за сухия клон на родовия морал или на самотията – и старостта ще го следва по петите.
         Бог се противи на всякакви псевдокомуни, неот­репетирани при старите условия на живота. Ако този, който не одобрява някого, сам покани 10 та­кива човека да живеят последователно с онзи, ко­гото обича, а сам той идва при него на всеки 11-и път, взаимното подмладяване ще се включи на пълна мощност и безсмъртието на канещия е гаранти­рано. Особено ако отсъства от територията си. При всички случаи канените трябва да са по-млади и красиви от него. Ако в цялото това време той пре­лива от радост и щастие и на всеки 11-и път общува с обичния все по-нежно и пламенно и става все по предан, преражданията падат и грехът е изкупен.
         Не е важно дали това ще бъде 11-ият ден, 11-ият месец или 11-ата година. Важното е, че така се пробва чистотата на горивото. Автентичността на фитила се изпитва по друг начин. Там е важна ра­ботата за Словото.
         Значи, пламтящо атмическо тяло значи учас­тие в комуна, посветена на Словото и Делото. Ри­тъмът "11" е все още Дело, а не Живот. При Живота няма ограничение на съществата, които обичаме и които ни обичат. Там отпадат всякакви тройки, сродни вериги и ритми на общуване. Отворен си за всички; всички са отворени за тебе. Когато разбе­реш, че това е Бог и че с Бога се общува на всички полета, ставаш едно с Бога и мощен като Бога.
         Някои си мислят, че могат направо да станат като Бога – без да минават през атмическия свят. И това е възможно, ако си останат деца. Щом едно дете каже, че обича майка си повече от баща си или от някоя друга майка, в него е посято семето на па­дението и то престава да бъде дете. Първият, който го накара да каже кого обича повече, е самият Сатана, облечен в човешко тяло.
         Ще кажете: "Илухимната любов..." – Девстве­ният илухим е божество: той обича всички, наравно с едного - отива с радост при всеки, при когото Бог го праща. Той обаче съзнава, че докато е илухим, е призван да обича всички чрез едного - и затова Бог рядко го изпраща при други. Изпраща го, само ако види ревност или прекалено присъствие.
         Ще кажете още: "Тия осияния са чиста пропа­ганда: все любов, все обич, все обмяна... Няма ли се­риозни окултни методи?"
         Методите са за малоумни, куци и сакати! Да­ваме ги с хиляди, дано се изцелят. Щом оздравеят и станат прекрасни – щом излязат от лудницата, на­речена "Земя", - те се влюбват във всички. Като се влюбят в себе си (това значи подсигуряване на самота и ИЖР – Индивидуален Жизнен Радиус – б.п.), овладяват фи­зическата вселена. Като се влюбят в сродната си душа и сродните си души, овладяват духовната все­лена. Влюбят ли се във всички, влизат в Божествения свят. Щом се влюбят във врага си, овладяват и ада.
         Така че влюбването е за здравите хора, за безс­мъртните. Щом си влюбен и по четирите на­чина, молитви, упражнения, методи, не ти трябват.
         Прочее, всяка комуна, която не е основана на та­къв опит, на такава четворна жажда и практика, е основана на провал. Един ще дръпне към себе си, друг – към сродната душа или "симпатията", към срод­ното общество; трети – към всички; четвърти ще оперира само с дяволи. Няма ли единство, няма общ живот.
         Затова ви съветвам да уредите поне първото: условия за себе си. Живеете ли сам, вие имате усло­вия да опитвате и всичко останало. Не сте ли сам, могат да се провалят и четирите. Но сам без опити – без постоянни опити, - това е ад, по-страшен от всичко. Така живее дяволът. Той нарочно живее така, за да илюстрира колко ужàсен и грозен става онзи, който живее само за себе си. Като излезе от тази роля, ще видите, че е съвършен.
         Сега приветствам всеки, който е вдигнал ръце и се е предал. След като няма спасители от "сво­ите", по-добре се предайте на "врага" – случайните външни хора, които ядат и пият. Виждате, че "врагът" по разбира нуждите ви и ви дава собствен покрив, свобода, простор. "Близкият" може, но не иска – защото, който иска, го прави.
         Близките изоставят, чуждите спасяват. Почти не знаем изключение.

          16,29ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/