Книга 19

20.ІІ.129(1993)г.
София - Изгрев

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРСКОТО
ПРАВО
ЯСНОВСЕЛЕНА И ТОТВСЕЛЕНА
Забележете, че триъгълникът със слънцето горе образува старобългарската глаголическа буква  = СловоТова не сме го знаели, когато Елма е диктувал осиянието.
9,25ч.
- Има ли значение фóрмата на текста за авторското право? Ако е елипса, какви да са съотношенията? Ако трябва да има звездички – какви, къде и колко да са?
- Правото на книгите да се оформи наистина с елипса на текста. Най-добре съотношението да бъде 1:5, каквито са пропорциите на хипервселе­ната. Под "Елма" – една звездичка-снежинка; отстрани – 2, и отдолу – 4.
- Под "Арете" ли?
- Под.
Тире след "Елма"?
- Не.
Оградителна елипса?
- Не. (Но тя е необходима за изрязване или при включ­ване на знака върху хартия – б.х..)
- Шрифт?

- По-заоблен и най-близък до окръжност (всяка буква).
-   Какво занчи "близък”, защо не окръжност?

- Нужна е лека елиптичност на буквата в стила на оформения текст.
- Да вървят ли думите в текста за авторското право хо­ризонтално - или тъй, както съм го направил в макета,  като  повърхността на елипсоид?

- Силата никога не зависи от ракурса на обема. Ти искаш да го направиш като надпис на цепелин и така предпоставяш една затворена форма, ограни­чен обем. А елипсата в случая изобразява ясновсе­ленските "граници" на Словото. Те се съдържат и в обема, но в оригинал всяко уравнение и неравенство на ясновселената е плоско ипи линейно – във вто­рото и първото измерение. Разпространението се решава чрез обем, а охраната – чрез повърхност и линия. Нека текстът върви водоравно в елипсата, без намаляване на някои букви. Така това е прозорец към ясновселената, сякаш текстът е безкраен и не­ограничен, какъвто е всъщност.
Поздравявам ви с избора на “АРЕТЕ”, понеже на божествен език това е “ЕТЕРА” – панвселената, Веч­ността. Нейно е правото да защитава Словото вечно!
 (Тук се изписва черта, от двете страни на която има стрелки)
-  Какво значи това движение?

- Токовете на старото се прекъсват.

22.ІІ.129(1993)г. – 15,36ч.
- Може ли одобреният от Теб шрифт “унциал” да се пол­зва във въпросния надпис за авторското право в оригинален вид (само малки букви, правейки главните чрез увеличен вид на същите) - или трябва сами да изпишем главните в стила на "унциал"?

- Първо, одобрих “унциал” не само защото отго­варя на изискванията и е най-красив, но и понеже името му отговаря на единенията ("унциал"). Не само "ун", но и "циал" – единение с Единия, но и с Онзи, Който е Цял…
Не бива да изписвате сами главни букви по след­ните съображения: 1.Макар и стилизация на малки букви, това е един шрифт и не може да му се изменя естеството и стилът. 2.Главните букви произхож­дат от духовния свят, а малките – от божествения. Това не значи, че трябва да изхвърлите по принцип главните – все едно да затворите супервселената... Обаче съществува и такъв принцип, при който глав­ната буква е само уголемена малка. Холивселената съдържа всичко, но сърцевината на божествения свят различава не качества, а интензивности. Така, войникът може да изпълнява ролята на генерал. ("Интензивности" са добродетелите, а "качества" – различията. (допълнение от Елма в 15,59ч.)
 (Свършва с изписване на кръг със стрелки, обратно на часовниковата стрелка).

25.ІІ.129(1993)ч. – 14,55ч.
- Все пак, не може ли да се извият две части от текста по такъв начин, че да спрат о елипсата и така да я оформят – въпреки предишното Ти указание, че трябват прави редове? Новата ми идея е точно обратна на първата (редовете да вървят по обема на "цепелин") -  сега да бъдат като изобра­жение на паралели.

- Да, може. Това даже е по-добро като дизайн. Работата е в това, че така действа като обратна лупа и ще ускори събитията. Но щом разрешавам, значи разрешавам и да ги ускори.
26.II.129(1993)г.- Възниква проблем: “Е”-то и “Л”-то в “ЕЛМА” съм ги направил малко по-ниско от “М”-то. Прияте­лите може би с право се опасяват, че “Любовта” не бива да се поставя под “материята”. А го направих съзнателно, след­вайки линията на елипсата. Освен това, "под" в божествения свят е самата му същност, а "над" е духовен критерий. Как да го направим?
- Виждам, че “ЕЛ” тук се движи вертикално, а “МА” – хоризонтално. (Става дума за махалото, което се движи различно при “ЕЛ” и “МА – б.х)”.
-  Ако ги турите на една линия, поляритетът се отслабва. Считай, че си го предал правилно. Любовта е "под" Мировата Душа, защото извира от най-съкровените глъбини на бо­жествения свят: спазва отсъствието и ритъма на присъствието.
11,27ч.
 Тази тема за присъствието на ясновселената и от­съствието на тотвселената е извънредно вълнуваща – стори ми се дотолкова фундаментална, че чак ми се разтупа сърцето! Сигурно се докоснахме до нещо много важно?

- Пралайя поддържа живота си с постоянно присъствие, продължително присъствие, преи­муществено присъствие иливъзможно най-често присъствие. Отец живее в Определеното Битие само чрез почти постоянно отсъствие, продължително отсъствие, преобладаващо от­съствие или възможно най-често отсъствие. В Проявеното Битие Той присъства най-много в удара на сърцето, но между два удара Той напълно отсъс­тва. Ето защо светът съществува нормално само тогава, когато присъствието и отсъствието се до­зират според естеството на съществата. Когато надделее Пралайя с постоянно присъствие, Тот от­говаря с постоянно отсъствие, така че тя нищо не печели. Тогава тя въздъхва и пробва продължител­ното присъствие - Отец ù отговаря с продължи­телно отсъствие... Има такова състояние на Отца – "черупково". Пралайя Го е "изнасилила" докрай с про­дължително или преобладаващо присъствие - и то­гава Той излиза от черупката си – отива някъде да се "спасява"...
Иисус Христос обича Майка Му да му пее, но Отец или сам пее, или мълчи. Той не може да понася пеенето на Пралайя нито за миг, понеже нейното пеене е "изнасилващо": така тя промъква определеност и присъствие. Той не може да понася никакъв звук или шум от нейното присъствие, понеже те взривяват Неговата медитация върху неопределеността. Пра­лайя, "отровена" от Неговите "къчове", пробва след­ващата стратегия: преобладаващото присъствие. Ако успее да Му се наложи в едно денонощие, Тя ще присъства 12 чàса и 1 секунда По това време Той ще се свие за отбрана и ще отговори с 12 часа от­съствие от черупката си: физически може да е при­нуден от Бога да остане с Нея, но духовно Той ще е на друго място. 12 часа Той няма да твори: Отец може да твори в присъствието на Пралайя само 1 се­кунда в денонощието! Тогава Пралайя се задъхва от ужас и опитва последното – възможно най-честото при­съствие. Понеже става въпрос за спасяване на жи­вота й, тя няма нито срам, нито граници в "нахалс­твото" си да влезе и да остане при Тот през всяка най-малка пукнатина и пора на Неговото послушание...
Отец слуша само Хол - Бога. А Бог Го моли да допуска Пралайя и когато (Тот) не иска, за да научи Пралайя нещо трудно постижимо за Нея: постигане на божествено достойнство чрез ненатрапване на присъствие. Тя пробива тотвселената с всички средства и налага своето възможно най-често при­съствие, след като не може постоянно, но остава само с черупката на Тот в прегръдките си... Прамай­ките, примиряващи се с такива черупки, нямат бо­жествено достойнство и се наказват с остаряване, болести, депресии и рухване. Това е, защото сенките на Пралайя търсят количество, а не качество.
          Затова и съм казал, че мъжът и жената не мо­гат никога да се разберат. Като кажеш ясно на "плексарните" същества:."Трябва ми абсолютна са­мота, пълна тишина и неподвижност наоколо, за да мога да творя!", те са "невменяеми" като пушачите – все едно че говориш на вятъра... (От “плексус соларис” - слънчевия възел. Става дума за женските духове, които жи­веят чрез слънчевия си сплит – б.х.)
Но животът тече, понеже Бог винаги намира ан­гели с достойнство в духа и сърцето си - да приемат малкото, което се дава, и да ценят секундата по­вече от денонощието.
- Последен въпрос за днес: може ли да направя звездич­ката под “Елма” със запетаи, така че да се получи въртяща се звездичка, а не статична, каквато изглежда снежинката? Из­винявам се за смелостта да моля за творческо решение, но нали Бог поднася изненади дори чрез най-нищожното сърце?...

- Това се нарича "въртяща се снежинка" и не е отклонение, а форма на съществуване на снежин­ката. Позволявам и това, а то ще приведе в дейст­вие особени сили на Елма, които ще стопят снего­вете на планетата ви още по-скоро. Това е снежинка, която става вече капчеста по края, попадайки в Топло Течение. И Христос се разлива като Майка Си, когато настават "разливни времена". (По същото време станаха големи наводнения в Ню Йорк и на други места – б.х.)

- Не са ли големи страничните звездички, както счита В.? Да ги коригираме ли, да ги подменим ли?

- Цели са големи, може да се съкратят лъчите. Може и да ги подмените.
- Тревожи ме и това, че запетаите ще образуват дясно­въртящо колело, като свастиката на черната ложа.
- Сега предстои коренно преустройство на кли­мата и биоса ви, на цялата ви географска карта. Който оцелее, може да измисли друга "запетайка" - на Новата Раса, която ще уважава повече Майката.
Стикери за залепване върху продукти на Словото
         Стикерите по-горе би трябвало да не са черни, но цветният вариант липсва в сканираните изображения. Както те, тъй и оригиналът им вляво имат само историческа и кабалистична стойност – днес не могат да се ползват на този адрес, освен ако "Арете" не възстанови пощенската си кутия.

28.ІІ.129(1993)г. 12,58ч.
- Имам още въпроси по фигурата. Може ли да им се от­говори сега?
- Може. Щом си сам, преобладаващо сам, може всичко... Който е заспал сам до 22 часá и няма гост преди 10 ч. и 1 сек. в едно разстояние от 70 метра, той е преобладаващо сам и се появява направо в ат­мичния свят. За семейни не е възможно, нито за "сродни души" – последните могат да са заедно само до будическия свят.
(Прекъсване поради идване на приятелка)
- Формулирам въпросите си, за да не ги забравя: 1. Защо се добави кръгче около дясната звездичка? 2. Защо и в двата случая нещата в тях не са в центъра? (в двете кръгчета) Какво означават и какви сили провеждат звездичките около полюсите на елипсата? Ще се измени ли знакът “дясновър­тяща се, разтопяваща се снежинка” под името Ти, когато се промени географската карта? Защо да не направя и странич­ните звезди въртящи се, за да има едностилие? Какво про­веждат 4-те малки звездички под “Арете”? И – накрая – слу­чаен ли е номерът на пощенския клон, който обявихме, и но­мерът на кутията - имат някакво значение?
4.ІV.129(1993)г.
 – Още въпроси: Последния път, когато К. беше тук, добавих допълнение към елипсата отдясно – елипса, излизаща от оригиналната, триъгълник и слънце. Първоначалната цел беше да има стрелка, указваща, че касе­тата трябва да е изправена нагоре, по посока към Слънцето. Вярно ли съм схванал и изпълнил това допълнение?
- Правилно и точно е. Само трябва да продъл­жиш триъгълника – да стигне с върха си до точката на Слънцето. Кръгчето около дясната звездичка оз­начава предимството на Дясното пред Лявото. Това е цяла философия, магия, но – помнете – ще говорим друг път. Наистина, звездичката не трябва да е точно в кръгчето, а с 1 мм надясно. Иначе няма да има асиметрия, а тя е напредъкът, еволюцията.
По всички други въпроси, които задаваш, ще го­воря в отделно осияние, тъй като те са фундамен­тални. Отбележи само кода на пощенската станция (1463). Повтаря ли се пак твоето магично число?

(Числата 46 и 64 ми се повтарят в почти всички доку­менти и житейски ситуации вече много години.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.