2.ІІ.132(1996)
Бургас – Изгрев

ПРИНЦЪТ НИ ГЛЕДА!
: 

16,35ч. Въпрос на приятелка - Имам ли кармична връзка с Г.А.Т.; и ако имам, как да я развържа?

- Брилянтът на духа се кондензира от силни на­лягания. Кармата напряга силите около нас, за да станем кристални. Тъй и ти не си свързана с този човек само хармонично - има дан за изплащане от ми­налото. При такива случаи се набляга на доброто, но не се правят основни компромиси. А доброто, сил­ното и красивото не е от сега - то е здравата ос­нова, на която може да се гради. Когато в една та­кава сло-жна връзка надделее нещо некрасиво и его­истично, трябва да се търпи и да се усилва положи­телното. Яжте само това, което не се разваля, ко­ето мирише приятно, което носи живот, свежест. Ако човекът, с когото сте свързани в миналото, вкарва в организма си нечисти неща, той може да ви ги предаде. И обратно - подборът на храна, теч­ности, мисли, чувства и думи, ако е положителен, ще ви прави все по-млади и хубави.
Гостуването и пътуването е най-добрата форма на обмяна, но ако с приятел като него оста­нете по-дълго на една територия, отколкото трябва, ще се образуват особени киселини в етера помежду вас - можете да се отровите. Той бе мен­тор в древността и използва цялото си влияние да те спаси, когато ти бе обвинена в предателство. Ето защо ти сега имаш да му връщаш, но по начин, който да не ви завърже отново. Проявявайки разби­ране, доброта и топлина, същевременно регулирай нещата с мерилото на високия идеал. Ако не може да приема напълно всичко онова, което е чисто и све­щено за теб, наблюдавай дали поне ще е толеран­тен, дали дава свобода.
Казах ти на пръв поглед общи неща, валидни за мнозина, но те са верни за вас. Трябва напълно да му разкриеш своите убеждения, ако искаш да провериш на колко полéта бихте могли да общувате. Ако при­еме с възторг всичко най-свято за теб и почне да помага за неговото развитие и прилагане, разпрост­ранение, тогава връзката ще се превърне изцяло в дихарма. Важното е да се срещате на всички полета и с приятелите от всички полета. Ако някой от вас пожелае да се обособите и да се обменяте само на едно, две или три полета, кармата ще се затегне на възел и после няма да се развърже лесно.
Междувпрочем, той не е човекът, определен за теб на всички полета. Както и да решиш да общу­вате, никога не забравяй да оставиш широко отворена вратата за Принца, който трябва да те намери на-пълно свободна. Това не значи човек да не се обменя и да не раздава, но значи никой да не се надява, че ще бъдеш само негова.
                                         7ч10м

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.