Книга 15

5.І.127(1991)г.
София - Изгрев

УЛТРÒНИКА, СУПТРÒНИКА
И СЕПТИЛНИ ЦЪРКВИ


За отбелязване е, че секторите на свода са седем

Локално, силата на Светия Дух се изразява най-мощно в момента чрез такива братя. Другите Шест Духа – изяви на Бога - ръководят други групи и об­щества по съвършено различни начини и всеки един от тях си има своите избраници на Небето и на Зе­мята. Няма две мнения, че Сам Бог, като Бяла Свет­лина, се изявява чрез призмата на Духовния Спектър, така че пророци на Бога винаги са съществували и ще съществуват във всички духовни йерархии и об­щества.
Духовно, Светият Дух се изявява в оранжевата зона на спектъра, в оранжевите звезди и полета, и има отношение към òтвселената, където Oтците са най-мощни; а също и към инфравселената, съдър­жаща всички монади. Пламъкът, Правдата, топли­ната и най-вече ярката индивидуализация отличава Светият Дух на всички равнища, и по тази причина, който се свързва с Него, добива мигновено неудър­жим импулс за обособяване и особена роля в Бити­ето. Понеже някои основни апостоли, веднага след заминаването на Христа, имаха силно изявeно òтсъзнание, те отвориха потоците на огнените езици от причинното поле -проекция на Светия Дух от глъбините на ултравселената. По този начин Словото наистина бе благовествано, и до ден днешен се благовества по цялата вселена, именно чрез безбройните человеци и ангели от сферата на Септила (централен ъгъл или аспект от 51о25`42.86" - б.п.)
Никой не знае, че Абсолютният Неутрон на Отца се накланя под различни ъгли спрямо идеалната си ос и че тези ъгли представляват, всъщност, различните лица Божии. В този смисъл, квантовата механика, наречена "ултрòника", има своите микроаспекти, почти съответни на аспектите между телата в небесната механика, т.е. супертрониката. Така църквите, изповядващи триединството на Бога и молещи се най-много на Духа Божий, се намират под влиянието на микротригона и отговарят на Преображението – Четвъртото Посвещение в Пентаграма. Това са всички общества, чиито светии се възнасят на небето е проповядват освобождаването на духа от плътта.
          Слизането на огнените езици на петдесетия ден свъси Небето над древния свят, т.е. облаците се сгъстиха. Символично и мистично, това означава действие на аспекта септил: Светият Дух се проявява най-силно при този аспект, въпреки че сам отговаря на оранжевото, индивидуалната единица. Първото - или Сам Бог, т.е. Благият Дух - е Цялостната Единица, представляваща Цялото. Микроединицата или монадата, искрата Божия, представлява Бог в отделното същество. В психологията това е индивидът или Себето. За да се дойде обаче до феномена на Благовестването чрез слизане на езици, е необходим ъгъл от 51 градуса и 26 минути, което е точното значение на петдесятниците. Той, като всеки аспект, има орбис – слизането на Светия Дух над апостолите в ония времена стана наистина в петдесетия ден, но това беше само началото. Най-мощното присъствие с благовестие, пророчество и чудотворни излечения стана на 51-я ден, малко преди пладне. Точно затова и сега, ако измежду тия братя има такива с по-високи и по-широки чела, те ще обърнат внимание на факта, че най-могъщи молитвени събрания при тях се извършват именно на петдесет и първия ден по пладне, и то няколко пъти в годината – и след Рождество, и след началото на Пролетта, и след Възкресение, и след началото на Божествената Учебна Година (по традиция 22 септември, но с точност трябва да се има предвид астрономически – кога Слънцето влиза в знака Везни всяка година конкретно – б.п.).


Не всеки знае, че тази роля е възложена от Духа на първо място на България, която е най-древната "септилна" твърдина на Бога на Земята още от архайската ера, под влиянието на Сатурн или Еднорога. Нейни върховни адепти и до днес са безсмъртните
 Свети Седмочисленици:
Кирил, Методий, Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий.

          Ако Светият Дух се подпали неправилно в сърцето на някой вярващ, тогава над него слиза не Той, а някой дух от йерархията – предимно от причинното поле. Тъй като в причинния свят бъдещето се вижда като на длан, за такъв дух не е никакъв проблем да инспирира пророчества. Тези духове понякога се занимават и с чудотворни излечения и извършване на други чудеса, поради което за неопитното око това може да мине за работа на Светия Дух. (Тук и другаде Елма не случайно употребява думата "излечение", а не "изцеление". Първото е духовен акт и има временен и непълен ефект, а второто е божествено - б.п.)
          Какво значи "неправилно подпалване"? Ние също имаме свои септилни тайнства, които се извършват и в трите свята, според законите на този ъгъл. Те също са "петдесятни" по естество и практикуват пряко свързване със Светия Дух.
          Това е езотеричната общност на Великото Всемирно Бяло Братство, пребиваваща в оранжевата част на спектъра и концентрираща Пламъка чрез особени мантрични призиви, известни и на Изтока, и на Запада. Тъй наречената “джапа йога” не се отличава по нищо от техниката на западния християнин, който призовава Духа с продължителни молитви от сърце, без преобладаване на канонически текстове и с повторение на едни и същи думи и изрази. Това създава над вярващия призматично поле, подобно на лазер, в което присъствието на Светия Дух се нагнетява многократно и става възможна Неговата концентрация за изява.
          Нека не се чудим тогава защо и днес милиони кришнаити повтарят денонощно имената на Учителя от древните Му инкарнации като Рама и Кришна, а християните призовават Иисуса. Защо даже сам Той, в последното Си въплъщение на Земята през 19 и 20 век,, е бил чуван от мнозина как през цялото Си свободно време повтаря с часове тихо и непрекъснато: "Господи, Господи, Господи, Господи..."? - Това е главен метод на Иисус и Иисусовците по света - носители на Проявения Бог - за поддържане на непрестанна връзка с Него и постигане на тотална концентрация. Тя е приоритет на Еднорога, символизиращ и постигащ кохерентността, лазерността на духа. Така че зодиакалният знак на Сатурна не е някакъв вид козел, а именно Еднорог. Единственият рог на челото му често е изобразяван със светяща звездичка на върха - израз именно на единството на мисълта и съзнанието, насочени само в една блестяща точка. Така се концентрират и йогите, и някои Посветени в Кавказ и някои други свещени планини – също зони на Еднорога. Само че рогът му на Балканите, в Кавказ и в Хималаите е различен – прав, спирален (виторог), спирално-спирален; а има и пръстеновидни рогове с различен брой пръстени, равноделни или неравноделни, отговарящи на строго определени планински зони в тайната държава на Съвършения. Козелът и останалите рогати с по два рога имат раздвоено его между себе си и света и затова за тях лазерното съсредоточаване в Безкористието е непостижимо. Затова и дяволът и населението му са рогати... Кохерентността на духа - или "септилният" кристал - се добива едва в Седмото Посвещение – Смирението (Второ от Пентаграма). Тогава ученикът се самоопределя монистично и окончателно към един Бог, един Учител, едно Слово, едно Учение, едно Братство, една Школа, едно Ято,един любим на небето и на земята. Бог е върхът на "рога", а множеството приятели, интереси и любими са разположени зад него – ако остане време (б.п.)

          Когато вярващият е вече истински вярващ, т.е. изпитва мощен импулс да бъде не водещ, но ученик, той става проводник на Светия Дух. Когато обаче това е обикновен вярващ, т.е. все още неофит или оглашен, той се намира най-много на ІІІ, ІV или V степен от стълбата на обикновения човек. Оглашеният от полето на Книгата (третата степен) се разпознава по това, че най-много обича да цитира Свещените Писания и да се аргументира чрез тях. Негов отличителен белег е доброто познаване на Писанията и абсолютната му вяра, че те са изцяло боговдъхновени. Тъй като той не е още осиян от Светилника или Скиптъра (четвъртото и петото обикновено посвещение), той се реализира почти изключително чрез спорове и доказателства, въз основа на Свещените писания.
            Когато неофитът е повлиян егоцентрично от  Четвъртата степен - не само в септилния път, но и във всички други църкви и общества, - той се реализира изключително чрез повишаване на гласа си в групата и неудържима борба да обърне вниманието на другите върху себе си. В тесния път на духовете, макар и под влиянието на Светия Дух и, в частност, в молитвените събрания на петдесетия ден такива оглашени повишават гласа си, с цел да надвикат другите. За тях е съвършено невъзможно да се молят тихо или да прекъснат словоизявата си за вслушване в чужда самоизява. Именно на тая степен се наблюдават наченките за овладяване на вярващия от дух или език, но той се отличава от истинския вярващ по невъзможността си да контролира този дух. Всички ефекти на треперене, възклицания, мимики, жестове, припадъци и пр., влизащи в статуса на определени диагнози и имащи отчетливо неестетичен, агресивен характер, се отнасят именно за този род братя и сестри. Те стават центрове на духовни групи цели седем степени, преди да имат право на това, т.е. преди да са били още ученици.
          Ние можем да подчертаем особеностите на останалите вярващи в Светия Дух, в зависимост от тяхното посвещение. При всички случаи обаче не трябва да се забравя нито за миг, че независимо от пророчествата и чудесата и всички велики и мистически преживявания, вярващият не е станал още ученик, ако притежава всички тези недостатъци. Плюс нагона за отличаване на собствената група или църква от всички останали и страстното желание за заставане в центъра на света чрез “благовестване” и “чудеса”, “приобщаване”.
          Трябва още да спомена, че Светият Дух никога не влиза в обикновен човек от първите пет степени, ако той много проповядва, насочва погледите и ушите към себе си, или ако не е чист физически. Който не е въздържател, също може да получи огнен език, но това е дух от астралния или най много от причинния свят, а не Светият Дух, тъй като Светият Дух е Огън Пояждащ и би изпепелил всеки многословец, горделивец, плъток или прекословец. Именно, прекословците са ония, които са се издигнали почти до ранга на истинския вярващ - и в историята на религията това са повечето пророци. Обикновеният пророк, макар и в преддверието на ученичеството, също не може да бъде обладан от Светия Дух и би бил изпепелен от Него, ако продължи да критикува и прекослови (прекословие – прекъсване на друг говорещ. В такива има изгаряща жажда за съветване, назидаване, поучаване, проповядване, съдене, спор, взимане на думата и пр. – б.п.)
          Имам още много да ви говоря за историята и днешния ден на септилните църкви, някои от които се изявяват във формата на петдесетия ден. Измежду тях имам истински пророци, които са обърнали много души към Бога.
          Искам още да ви кажа, че септилната изява на Светия Дух е в основата на Седмата раса, която предстои да се развие в Америка. Разбира се, тя няма да има нищо общо с обикновените вярващи от “Лаодикийската църква”, към която се обърнах някога чрез Йоана. В жаждата на тая църква или тоя континент за злато е основната проказа, но и най-важното предимство на Новия Свят. Изровеното земно злато създава супермени-изроди, органическото злато ражда благородството, но духовното злато е Словото.
            И така: Аз предвиждам, че в една най-чиста ядка от приемници на Светия Дух ще се роди за пръв път в историята на Септилния път (петдесятните групи и църкви) необходимостта и интелигентността за разпознаване на Словото Божие в Неговата последна изява на Земята. Тази група първа ще разбере, че този род църкви са само входът към Школата и че тям предстои следващото посвещение – Посвещението на Смирението. Само истинският вярващ – пророкът – може да разпознае Словото Божие извън каноническите книги – златото, течащо в момента в Космоса. Само истинският апостол може да разпознае последното въплъщение на Бога на Земята! Понеже несмиреният още не може да бъде ученик – той мисли, че има правото да "благовества", преди да е станал добър и прекрасен. Именно тази избрана група ще поеме факела на Вечното Слово и Дело, ще отиде в Америка и ще посвети американския континент в неговата предстояща мисия.
          Веднъж завинаги трябва да се разбереме: кой брат общува със Светия Дух и кой - с духовете? Онзи, който се моли с една преобладаваща дума или израз, това е само призив, грамофонна плоча, отприщване на енергийна чешма чрез някой дух от причинния свят. Вашите учени отдавна са анализирали езиково този феномен и са разбрали, че това е само за намагнетизиране – най-често тези останки от древни и ангелски езици нямат никакво свещено значение в превод и са даже безсмислици или сквернословия. В оглашените и неофитите от трета, четвърта и пета степен това даже не е дух, а самовнушение: получава се измислено от подсъзнанието звукосъчетание поради силната жажда да получи по-скоро "Духът"... Най-често това идва от тщеславие – да не паднеш по-долу от другите...
                Истинският вярващ и пророк, над който вече свети Първият лъч на ученичеството, се отличава с неприривно леене на Слово, при което няма никакви повторения, освен само в началото, ако това е нужно за извикване на Духа. Истинският вярващ, макар и само с един лъч над главата, има дарбата да разбира Словото на Духа Святий и да го разпознава измежду мъртвите изрази на духовете и другите. Той не се лъже от екстатичното желание на своите по-изостанали братя, тъй като знае, че истинският екстаз е кротък, благ, смирен и красив. Той различава обсебване от осияване от Духа и обикновено е мълчалив, съзнавайки колко мании, гордости и глупости движат езиците на духовете и оглашените около него. Истинският вярващ, макар и още несмирен, започва да се догажда за висините на планината Морея, на която един ден Сам Бог Саваот ще му се яви и ще му каже: “Ела, доведи и пожертвай първородния си син – твоето самомнение, - за да разбереш, че да си спасен, не е още нищо!” След потопа остават верните и пророците, но те тепърва имат да се изкачват от Арарат на Морея, за да получат Смирението и да познаят Учителя, Който никога не е напускал Земята физически. Да получат и Третия лъч на Прозрението на планината Синай, когато ще станат мъдреци; да се изкачат на Тавор – великата планина на Преображението, откъдето се пътува духовно по всичките светове. И накрай – да понесат своя кръст на Голгота, където ще станат истински Братя на човечеството - Синове Божии, озарени от петте лъча над главата и престанали вече да се прераждат и да се връщат на Земята, освен по собствена воля, за да помагат. Чак тогава човекът ще надникне във великия свят на Учителите, където се общува не само със септилната изява на Бога – Святия Дух, - но и с останалите лица Божии: Духът на Любовта, Духът на Живота, Духът на Мъдростта, Духът на Душата, Духът на Истината, Духът на Силата, Духът на Благодатта, Духът на Христос.
-    Какво значи правилно подпалване на Светия Дух с метод на Учителя?
          -Учителят приема в преддверието на Школата - "планината Арарат" или Първото посвещение в Пентаграмиката, посвещението на Вярата, - извиквайки избраните поименно, след като е наблюдавал векове наред тяхното поведение, и най-вече до каква степен в тях е отмрял нагонът за приобщаване на други към собствената представа за общение с Духа. Тук Учителят още не се явява лично, физически, на кандидата за Първото посвещение, въпреки че той вече се е родил за вярата и е вече спасен. “Спасен”, в новия смисъл, означава ученик, посочен лично от Христа за оставане в пределите на Новата Земя и Новото Небе при предстоящата катастрофа на Старата Вселена.
          Това, което сега ще ви кажа, не трябва да го знае никой, освен вас - общуващите лично с Елма. Ученик, осиян от Светия Дух, е само онзи, който е повярвал в трите последни изяви на Словото на Земята и изучава това Слово: Новия Завет, беседите на Учителя и осиянията на Елма. Само с такива, макар и все още общуващи по стария начин с Духа, може да се прави опит за обединение. Само такива имат и шанса да получат Седмото посвещение: личната среща с Христа, физически, на Земята. За тази цел трябва да си мълчал и да си следвал най-малко пет години някого по-напреднал от тебе в пътя на Новото Слово. Под "мълчание" не разбирам отказване от говорене въобще, а мълчание на смирението, по линия на Христовите думи: “Словото ти да бъде само “да-да” и “не-не” - и всичко друго е от Лукаваго”. Мълчание означава още и задаване на въпроси, а не компетентни обяснения, със самочувствието, че вече си влязъл във връзка с Бога.
-    - Възможен ли е синтез или синхрон между нас сега и метода, по който духовната проява на Светия Дух при тях да се превърне в божествена?
            - С подобни приятели можете да се срещате само веднъж месечно на планината, където чрез наблюдение да се излъчат годните за Новия Ноев Ковчег. Този път Ноевият Ковчег ще се появи като множество спасителни кораби и врати за космически пренос. Тъй като в Новата Вселена, в която ще влезете, няма да има електрони и междуатомни пространства, съществуването на тъмни духове в нея е невъзможно,  и – следователно - спорът, самомнението и жаждата за приобщаване не съществуват. Това е строгото изискване за холизаторите, а всички останали могат да се срещат и по-често с подобни приятели, ако имате време или ако прецените, че има души с космическа интелигентност, за които си заслужава да се правят опити.
          Във всеки случай, не е препоръчително в един дом да има база за две духовни общества с техните практики, тъй като Божественото винаги е пламък, а духовното – барут; и при липса на Миров Учител, който познава законите, експлозията в такъв случай ще е неизбежна. Както досега дойдоха – и постоянно прииждат – все нови и нови интелигентни души с космически опит в Школата и Братството на Христа и Учителя, така и тия от конкретните ваши приятели, които приемат новите методи и се откажат от старите, могат да дойдат и да работят и живеят с вас.
          Това е едно много тайно изпитание, което ще се налага не само на тях, но и на приятелите, които претендират, че контактуват с Бога, с Духа, или със Светия Дух. Те трябва да бъдат проверявани чрез думите на Христа "Изпитвайте духовете" по следния начин: всеки медиум, ясновидец, пророк, претендиращ, че има връзка от най-висше естество, да му бъдат задавани следните въпроси: 1.Какво казва за Христос? Коя е последната изява на Христос на Земята? 2. Какво казва за Беинса Дуно? 3. Какво казва за Елма? - В зависимост от отговорите на тези три въпроса, ще си правите заключението за това, какъв дух говори чрез него и до каква степен ще допускате този медиум или това общество до Школата.
            Допълнение към материала от Банкя от 5.І.1991г., дадено от Елма в разговор с приятели на 6.І.1991г. сутринта:

1995г. – райска градина: опит за Шесторка - за възбуждане на Явленията; 1996г. – опит за връзка с Космическия Човек; 1997г. – опит за Школа.

Когато заслизат еднорозите...

"Св.Седмочисленици" в София нощем. Край нея се срещат всички славянски първоапостоли от всички времена и пространства -  те знаят кога. "Славянин е всеки, който слави Бога". Може и вътре в църквата, ако някой успее да се справи с византийския егрегор. Оттам ще могат да стават и излитания в космоса, ако по стените се изпишат ликовете на Бога от слизанията Му като Тракиец, Българин и Славянин.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.