Книга 22


1.ІІІ.131(1995)
Получено в планините

ЖИВОТЪТ НА ПЛУТОН

"Новак" в Слънчевата система - той няма опит в еклиптичната психология. С непокорството към плос­костта, Плутон отива твърде далеч - позволява си да прави възкресения. Съществата от Слънцето до Неп­тун не могат да възкръсват - те нямат понятие от братски живот. Какво ли не могат да правят, но да приемат формите на други същества - не могат. Да се повтарят безброй пъти навсякъде - не могат. Да прев­ръщат смисъл и субстанция във форма - не могат.
На всички планети, както и в междупланетното и междузвездното пространство, има чисти хора, мо­жещи всичко това, но са преминали през Петото Пос­вещение: били са на Плутон (Тук въобще не се има предвид само Плутон от нашата Слънчева с-ма – той вече си отива и може въобще да изчезне, - но във всяка система има планета, тяло или невидимо енергийно тяло, което играе ролята на принципа Плутон – б.п.). Няма да я споменавам според ду­ховните и Божествените ú имена, тъй като това е опасно. Дру­гите същности не се откликват лесно, но Духът на Плутон се откликва мигновено! Ако някой от вас е про­изнасял астроформулата и астромолитвата му, той се е уверил в това. Изключено е да не е ста­нала про­мяна с него. Това става само при аспектите на Плутон със Слънцето и с Марс. При това, трябва да се изпол­зва и съвпадът на Плутон с една Плутонова звезда, на която също няма да кажа името.
Онези от вас, които знаят в кои пещери може да се попадне на тази вибрация, нека да мълчат. Още в Египет правехме това в пирамидите; трансгресиите продължават и до днес. Уран е по трансмисиите, Неп­тун - по трансхолиите, а Плутон - по трансгресиите.
Мокрото на пещерите и съвършената Божест­вена тъмнина правят възможни телепортациите на плутонианци на Земята. Докато не си подменят тя­лото тук, биха ослепели навънка. Може да се дивите наред и по списък, но плутонианци се пренасят и в ма­зетата ви… Там те получават човешко тяло, преми­нават през стените и тръгват да си вършат рабо­тата. Нормалният плутонианец си има съвършена карта на всички тъмни помещения на Земята и тех­ните точни координати. А това, че не могат без тъм­нина, си е тяхна работа. Ако вие се телепортирате на Слънцето, нали първо трябва да намерите условия като вашите? И на вас там ще кажат, че сте "дяволи от ада", ако не разбираха нещата. На Слънцето вие сте черни като въглен - защо и плутонианецът да не е същият? А за още по-плътните йерархии, плутониане­цът сам свети като слънце.
На Земята са ставали хора предимно надземни плутонианци. Те са строители на общини, на братс­тва. Те поддържат и подземната ви, свята държава. Подземните са в центъра на Плутон - те са хора от корунд. Тяхната работа е да се сплотяват в ядро, както и на други звезди и планети. Плазмата е тях­ната "огнетечна" аура. Плутоновите хора на повърх­ността и в космоса също са обвити с плазма и затова ги вземат за "мъртви обекти”. Плутоновите пъте­шественици са от най-различни петрографски и ме­тални породи; понякога дори от лед. С тези тела, те се врязват в атмосферата и ги изгарят. Пътуват направо до някое тъмно място с атмическото си тяло. На Плутон няма по-висша наслада от това да изгориш. Туй е израз на съвършеното себеотдаване на Бога. Екстазът по двойки, по повече в една любовна група, както е на Протан, е минало за тях. Той е необходим за съществата, докато се синтезират в едно тяло. После се размножават само по един начин - като мете­оритити. Метеоритите, които виждате на небето, са хора от Плутон в период на размножение. От един се получават по 500-600 плутонианци, в зависимост от интензивността на оргазма. Правете сметка колко плутонианци се явяват по мазетата ви само при пада­нето на един метеор!… Това са техните десанти, защото Плутон е във война с ада. Не - не с подземния ад, който е също тяхна територия, но с ада на пропад­налите от човешката цивилизация. Няма защо да се борят с колегите си от подземния ад - там всичко върви по часовник и по Волята Божия. Този ад е по по­върхността на Земята и вече в космоса, в ефира. Той се бори да разпредели хората по кутийки и да ги накара дори да си плащат за това. Черните братя от Плутон разрушават този ад с природни бедствия, болести и катастрофи, а Белите Братя се мъчат да внушат на хората, че делението е смърт. Те се стараят да ви обединят отново, предимно навън, сред природата. Искат да разберете, че няма да умрете от студ и глад. Нали спахте в снега на 3000 м. височина - какво ви стана?... Има ли поне един да е кихнал даже? Когато семейството е голямо, полетата се събират и може да сте голи и на северния полюс. Но това не е още нито за Общия, нито за Специалния клас. С тях се занимават Юпитер и Уран. Ние имаме един нов, Плу­тонов клас, в който хората нямат един дом. Не жи­веят като някои насекоми в килийките си.
Сатурн ви учи да се качвате по планините, но Плутон ви вкарва вътре. Ето, някои от вас, на събора, проникнаха при Нас. За да няма стени пред теб и да няма пространства, ти не трябва да се обръщаш на­зад! Не се косú дали Евридика те следва по петите; не ú правú метани, за да си я спасявал от Тифон… Хадес ще глътне всеки, който мисли първо за себе си. Хадес се занимава с тези, които мислят първо за ближния, а не за Общото. Да "спасиш" един такъв поплювко, който се назлъндисва и живее само за близките си, значи да вкараш чума в Небето! И без това половината ангели са "чумясали" - мислят само за своите си…
Белите Братя идат от Плутон - там им е царс­твото. За тях е казано в Библията, че малцина ще ходят в бели дрехи. Това са "дрехите" на невинността, като кокичето. Има един чисто бял кристал, с който са построени телата на Белите Братя. Те са помежду вас, но не ги виждате. Ни най-малко не ги бъркайте с онези "полтъргайстчета"... Ония са ашлаци от Неп­тун, повтарячи по 100 години в първо отделение... Раз­ните му "Кúкита", "Пúпита", "Фúфита", сега добиха сила да ви мотаят главите, но вие сте още по-побър­кани и от тях, защото си имате Учител, а слушате тях. Нищо, и това е потребно. Като попиете пет го­дини ледена вода, те ще понижат огъня на монадата ви и ще се вмъкнат във вас. Тогава вие ще станете "екстрасенси" и ще почнете да си продавате биопо­лето на парче и на метър… докато изкукате…
Белите Братя нямат нищо общо с духовете. И те са духове, но кондензирани в плътно поле. Най-разреде­ното състояние, в което могат да живеят, това е магмата, звездната плазма. Протягайки се от Слън­цето, те обливат всичко! Но плътният кристал, Бо­жествената плазма, нямат астрално и ментално тяло. Те нямат свобода на волята във вашия, човешкия смисъл. Свободата им да грешат не съществува. Те приемат Божията Воля за своя собствена и затова при тях няма колебание. Действието не се нарича “дейст­вие” при тях, но “живот”. Те живеят, изпълнявайки им­пулсите на Природата и Духа - мигновено! Ако някой се забави за милионна от мига даже, за да провери какво било пишело в Свещеното Писание по тоя въпрос - смърт, смърт му е съдбата! Значи - и плутонианци умират. И те имат срок на телата си, но умират преждевременно при разколебаване. Колебанието при тях е "летална шизофрения" - лудост със смъртен изход. И хората притежават атмично тяло и се самоу­биват чрез колебания, но по-бавно. Човешкият род на планети като Земята има право да греши и да поправя погрешките си. Той има право и да се колебае между доброто и злото, между Любовта и безлюбието, между Мъдростта и невежеството. Като се поколебае пред Любовта - почва да остарява; като се поколебае пред безлюбието - почва да се подмладява.
Сега те чувам да казваш: "Не може ли нещо по-така?"… Добре, като не е "по-така" онова, което говоря досега, ще приложа "правия метод" - без преводи:
 Ой­кумена се проверява чрез твърдото тяло, а семен­ният атом - чрез флуиди. Твърдото тяло пресова потенци­али по програма и спряга индиви­дуалните вихри в Братство. Проверката на Ойку­мена, т.е. на Прояве­ното Битие, става чрез съ­вършени мат­рици, нямащи вода от свободна воля. Те самите са свръхкондензат от Абсолютна Сво­бода, защото са изхвърлили елект­роните. Елект­ронната свобода е плебейство; неут­ронната - висша аристокрация. Монадната свобода преми­нава през илухимен опит, за да придобие чувст­вото за Майчинство. Като го снеме, илухимите се поляризират и хипервселе­ната става синя. Алохи­мите влизат вътре и поч­ват да се учат на малко простран­ство. "Слободий­ната" воля се е превър­нала в несво­бодна воля, но несвободата е свобода с отрицателен знак. Имаги­нерният протон се слива с Отца и става богора­вен. Тогава Кристалните Матрици от полиран не­утрон бавно и светкавично проверяват хипервселе­ната, за да видят останал ли е някой протон положи­телен. Флуидите са зам­ръзнали на красиви плетеници около Матрицата. Семенният атом става кристален и мутира от "себе" в "его". Странността се превръща в очаро­вание, тъй като не бие с луфтове. Братството и сестринството става възможно за 12 милиарда го­дини. Движени­ето на Неутронния Матричен Еталон е професи­ята на Плутоновите жители: което не е по Ета­лона, рухва в космически бедствия. Блужда­ещите протони и електрони вдигат бунтове, за­щото са свик­нали постарому: Силата, Славата и Царст­вото да са техни. Но този път Флуидът ще мълчи, понеже гово­рят Боговете. А когато Бого­вете го­ворят, ангелите мълчат!
Аз те прекарах през 108 царства - да им бъдеш поет, пророк и гадател, - за да можеш да предадеш сега онова "по-така" точно. 64 кожи съм ти смъкнал, докато проговориш! Ако "Пúпи", "Фúфи" или "Хúхи" мо­гат да говорят така, тогава са от Мене. 23-ма Старци от 24-те търсят отговора на въпроса, който благоволих да разкрия пред едно дете! За тази инфор­мация сега те ще напуснат престолите си и ще оста­вят само заместници. От тази тайна зависеше по-нататъшното съществуване на Вселената!
Плутоновите Бели Братя са от рубин, но бял. Той е ален в 17-ото измерение и на пет места в ІІІ-то. Считаш, че си напълно полудял, но като почне да слиза Огънят, ще се разубедиш. Той достигна вече преде­лите на Голямата Земя! Няма да мигнете - и е при вас. Тези от вас, които се научиха да спят навсякъде, няма да изгорят. 15,000 вече взехме на Плутон. Пращат привет на роднините си и казват: "Скоро и вие ще дой­дете при нас!"
Животът наистина е красив, ако сте смели. С тази песен се идва на Плутон. (Става дума за песента от Учителя “При всичките условия”, дадена от Него на 4.XI.1934г. – б.п.) Докато е пред Нептун (?), Внезапните Възкресения са възможни. И мнозина ще се подпалят отвътре.

В това осияние Елма искаше още да каже, че падащите звезди през август били един странстващ Плутонов народ, който си е изчислил орбитата така, че да могат да слизат на Земята за съборните дни в Хималая и на Рила, на Слънцето. За да се попадне на 19 август ("Преображение" - преобразяват се хората...) на Слънцето, трябва да се мине само през Рила - не само хималайските посветени, но и гостите от Космоса. В цялата Слънчева система няма по-мощен "космодрум" в момента от Рилския - Учителят беше в България. Скоро това ще се промени - ще се излита от Кавказ.
Метеоритите наистина са "души на умрелите" - плуто­нианците от цялата вселена, които са възкръснали за Братски живот. Те са умрели за живота в човешкото царство – за ос­мъртяването по килийки...
Сега да видим какво казва днес Учителят по тези въпроси, преди 63 години. Пак взимам случаен том и отварям напосоки:

"Сега ние се намираме в такова противоре­чие, в каквото се намирал в древността един от египетските фараони. Този фараон, наречен Венот-Ра, живял още в предисторическите вре­мена (…) През това време в Египет е живял и един прочут адепт (…) на име Сет Менот Сет-Ру. Един ден фараонът извикал този адепт и го запитал да му обясни причините, задето смъртта е дошла в света. Философът казал, че смъртта е дошла по причина на "живота". След като дошъл "животът" в света, дошла и смъртта. - "Как се явиха тия причини, отде се появиха вътрешните причини за смъртта?" - Тогава философът му разказва един разказ: "Ко­гато Великият Бог създаде света, името на Когото аз не мога да изрека, един от Неговите синове - Бог Ра, бог на Слънцето, - поискал да дойде на Земята - да види това, което баща му е направил. Като дошъл на Земята, Бог затво­рил тялото му в една диамантена черупка - като Божествена душа, - за да не се цапа. По някакво нещастие обаче, като дошъл на Зе­мята, тялото му започнало да се увеличава и толкова се увеличило, че пукнало диамантената черупка! От тогава нататък и дошла смъртта в света. Докато бил горе, тялото му било малко, но тук се увеличило. Той трябвало да се върне в невидимия свят с тази диамантена че­рупка. След него вече всички, като пукнали диа­мантената си черупка, дошла смъртта и те почнали да умират". (“Живот,светлина и свобода” Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том III. Бургас, 1994 (14 беседи от 10 април 1932 г. до 18 септември 1932 г.), стр.40-41)

"Иде едно раздвижване на Земята, от което и богати, и бедни, ще хвърчат из въздуха. Иде едно положение, при което и богати, и сиромаси ще бъдат затрупани под пепелта. (...) Аз не ви плаша, но ви казвам това, което ще дойде и ко­ето вие сами ще проверите". (Пак там, стр.55, 17.ІV.1932г.)

"Всеки скъпоценен камък е един завършен материален акт на Природата. Можем да ка­жем, че те представляват една кондензирана мисъл, едно кондензирано чувство. Природата сама си ги кондензира. Тя има толкова изобилни мисли, че понякога ги прави материални, като ги кондензира." (Пак там, стр. 122)

"Възкресение ще има в шестата раса. [] Та при сегашните условия разумните хора трябва да разберат, че не е религията, която може да ни спаси. Нито Бялата раса ще ни спаси - нищо! Казвам: канили са те на сватба. Тази сватба ще те спаси! Всеки трябва да е облечен, всеки трябва да е готов за новата раса - да има новата дреха, с която трябва да е облечен. Както Христос казва: "Ако не се родите изново, не можете да влезете в царството Божие!" (Пак там, стр. 212)

"По какъв начин ще дойдат бъдещите хора в света? Че при сегашните стеснени условия могат ли да се родят гениални хора в света? - Никога! При сегашните стеснени условия могат ли да се родят светии? - Никога! Мислите ли, че на Северния полюс могат да растат тропи­чески растения? Един гениален човек е велико тропическо растение, което расте при най-бла­гоприятните условия.
Съществува една раса, която сега направ­лява съдбините на цялото човечество. Наричат я "Предците на човечеството". Преди да е съ­ществувал човекът на Земята, е била тази раса. И - следователно - тази раса е, която при­готовлява новите условия. Учените хора виж­дат, че всички тези кризи, всички тези пертур­бации, които стават сега в природата, се дъл­жат на тях. Цялата Земя се преустройва, ця­лото вещество на Земята се преустройва! Те имат знание. Те изменят човешките мозъци. Един ден вие ще се събудите и вашите мозъци ще бъдат изменени. В шестата раса българи­нът няма да бъде българин, англичанинът няма да бъде англичанин, евреинът няма да бъде ев­реин, французинът няма да бъде французин, германецът няма да бъде германец, негърът няма да бъде негър. Българинът ще съблече своята българска дреха и ще я остави вън, всички ще оставят дрехите си и ще бъдат едно семейство - ще се наричат братя на човечест­вото и Бог ще им бъде Баща. Казал е един от еврейските пророци преди хиляди години: "Казва Бог: ще се заселя между тях - и Аз ще им бъда Баща, и те ще ми бъдат синове, и ще напиша закона си в сърцата им, и ще Ме познаят от ма­лък до голям!" - Ще имат общ тип, ще имат една любов, ще живеят в мир и съгласие!" (Пак там, стр.213-214)

"Следователно, между хората става едно брожение, една обмяна на човека с други. Следо­вателно, ние, хората, като се познаваме един с друг, ние се изменяваме и с това познаваме Ве­ликото, Божественото. Ти, като обичаш ближ­ния си, ближния си няма да познаеш - ти позна­ваш Бога в себе си! Като обикнеш един човек, ти обичаш Бога в него. (…) Онзи, който разчита на Божественото, той не умира. Онзи, който раз­чита на Божественото, той ще възкръсне!" (Пак там, стр. 216)

"Бъдещото тяло ще се построи, като се вземе материала, който човек има. Всички ваши мисли, които сте произвели; всички ваши чувс­тва, които сте произвели и всички ваши пос­тъпки, които сте направили, те се съхраняват в Природата и в бъдеще от вашите мисли, от вашите чувства и от вашите постъпки ще се създаде едно тяло. Следователно, всеки от вас крои своята съдба." (Пак там, стр. 218)

"За в бъдеще, хората от шестата раса, костите им няма да се трошат, няма да викат хирурзи, хляб няма да си пекат; очите, ушите няма да ги болят, главата няма да ги боли, стомах няма да ги боли. Ще бъдат здрави, абсо­лютно здрави хора!" (Пак там, стр. 219)

"Хората изискват от Природата това, ко­ето отдавна вече им е дала" (Пак там, стр. 238)

"Сега ще ви обясня как стават земетресе­нията. Отдолу, в центъра на Земята има учени хора - те пращат енергията. - "В центъра на Земята няма ли огън?" - Има учени хора, които живеят в огъня, както ние живеем във въздуха - и колкото е по-голям огънят, толкова е по-добре!" (Пак там, стр. 255)

СЪДЪРЖАНИЕ
/