Книга 31


14.VII.135(1999)
Бургас – Изгрев

АКО ТРЪГНЕ ТАМ
 
                                   
11,05ч.

 - Искаме да попитаме Онзи, Който ни говори и води, какви са перспективите на общество "Изгрев" - един нов цен­тър за духовно и културно общуване, който е основал свой ла­гер до морето край Варна и са ни поканили на гости.
          Тъй като е желателно да си сверяваме вътрешния часов­ник с Централния при всеки по-важен случай, и сега им­пулсът бе да се започне с отваряне на беседи от Учителя. Ето какви са отговорите:
     
“Представи си, че си затворен хермети­чески в една сфера. Ти се намираш при тежки условия – всеки момент можеш да се задушиш. Тук ще проявиш своята разумност: ще тър­сиш начин да направиш една малка дупчица, за да влезе отвън въздух и светлина. Иначе ти си осъден на смърт. Чрез въздуха и светли­ната Бог отправя вниманието си към теб. От този момент всичките ти работи ще се опра­вят. Всеки човек трябва да има едно малко отверстие към Божествения свят. Без него той не може да живее.
      Представи си, че ти единствен попаднеш в света на възвишените същества. Те са щастливи, радостни, а ти носиш със себе си своите страдания и нещастия. Ще страдаш ли в този свят?” (т."Великата Разумност" Хел`94:245 л."Точка и свобода" от 3.02.1933г.)
         
"Казваш: "Дошъл съм до края на своята беднотия, повече няма накъде". – Щом си до­шъл до края, ти си на спасителното място. Ако не можеш да оцениш малката трошица, ти не разбираш живота. Малката трошица е като житното зърно: расте, увеличава се и дава плод. Магът, мъдрецът, които са завър­шили развитието си, имат тази сила в себе си. Дай на мага своята торба с трошици на дъното – той ще бръкне, ще извади една тро­шица и ще я превърне в самун.” (т."Събуждане"  Хел:166, л."Непреодолимо желание" от 9.12.1931г.)
         
"Любовта може да се прояви по хиляди на­чини, но трябва да знаете как да я проявите. Влезете ли в някое общество, вие трябва да знаете как да постъпите."
         
За пръв път от 27 години насам няма да бъде спазена традицията да се посочи откъде е преписан един цитат – в случая този, който се падна при отварянето на третия том с лекции на Учителя. Молбата към приятелите е, и да открие някой в коя книга се намира тази мисъл, да не съобщава това устно или при преписи на този текст. Засега е достатъчно да се каже, че и трите мисли, които се паднаха при запитва­нето на Елма отговарят, както винаги, точно на зададения въпрос. Но третата съдържа 4 конкретни прогнози, които първо трябва да се осъществят.
          Първата мисъл изненадващо отваря път на един от при­ятелите да излезе от затворената сфера, в която се на­мира и да излезе на свобода: може би точно в условията на обществото, което го кани.
          В цитатите фигурират най-високи и категорични оценки и прогнози: че там се попада в един свят на възвишени същества и че Бог отправя вниманието си към този приятел именно чрез тази неочаквана покана; с обещанието, че попада в общество от радостни и щастливи хора и че в тази среда страданията ще престанат.
          Херметически затворената сфера не е отрицателна оценка за конкретните душевни и битови условия досега, а за това, а че до този момент приятелите, които знаем колко бе важно още преди началото на 1999 година да заживеем колек­тивно сред природата, не успяхме да се справим с това. А ор­ганизирането на Варненското общество, за което става дума, е станало точно през октомври миналата година, без да знаят външно за инструкциите на Елма.
          Когато сред най-близките и верните няма човек с качес­тва да организира една Божествена инициатива, Небето пог­лежда към сродни души и общества извън тесния кръг, понеже Учителят е казал, че истинските Му ученици са извън казион­ното "Братство" и са разпръснати по целия свят. Те могат да бъдат и хора от други вероизповедания и школи, могат да бъдат и атеисти, но съзнателно или свръхсъзнателно са ученици на Бога на Земята, защото възприемат последните Му инструкции по вътрешен път и ги прилагат незабавно. Последните категорични инструкции на Небето от няколко години насам и особено от есента на 1998 година бяха, че трябва да заживеем братски сред природата. Нито един от четящите тези текстове не се осмели да организира и из­пълни това, тъй като нямаме нужните качества, или по други причини. Тогава бе казано, че качествени хора с по-високи пос­вещения от нас вече правят такива опити на много места и че е по-добре ние да се присъединим към тях, отколкото да чакаме.
          Една от възможностите беше местността "Хара" в Стара планина, която външно е едно райско кътче в Бълга­рия. Небето обаче определи един срок, в който трябваше да бъдем поканени там, както и условията, които трябваше да бъдат изпълнени, за да тръгне с Хара всичко добре. То прос­леди мислите на хората, от които зависеше това, и като видя причините да не бъдем поканени веднага, а да бъдат по­канени други, даде визуална прогноза какво ще стане с този 100-декаров духовен имот. По подобни причини се разпадна и възможността за комуна в Родопите, където по същия начин благоговението, послушанието и незабавното изпълнение на инструкциите се оказаха трудна задача. Където няма вяра и приложение, външните сили разрушават базата. Не само ма­териалната база, но и личния ни живот, здравето и пр.
          Мисълта, която мина, когато се преписваше първият ци­тат от Учителя относно херметически затворената сфера и шанса за спасяване на живота бе, че това има и бук­вален, и диалектически смисъл. Буквален – защото сега и фи­зическият, и душевният ни живот висят на косъм, защото не изпълнихме указанията за общ живот извън градовете. Диа­лектически – понеже евентуалните ни домакини във Варна също могат да получат благословение и да избегнат някои неудачи, да попаднат в свят на възвишени, щастливи и ра­достни същества.
          Втората мисъл, също имаща реална отключваща сила, както хилядите подобни мисли от беседите и осиянията, ко­ито се реализират пред очите ни вече повече от четвърт век, дава надежда, че обществото, което ни кани сега, може да се окаже "спасителното място", а то, от своя страна, да получи подкрепата на белите маги и мъдреци, които са за­вършили еволюцията си.
          Третата мисъл бе записана тук само с първите ù изрече­ния, за да се види още веднъж, че Учителят отново от­говаря на съвършено конкретен въпрос. Кани ни духовно об­щество – Той отговаря с мисъл от беседите си: "Влезете ли в някое общество, вие трябва да знаете как да постъпите." Дава и метода: "Любовта може да се прояви по хиляди начини, но трябва да знаете как да я проявите." – И наистина, това предупреждение изигра решаваща роля.
          Откъде е този цитат, засега тук няма да се съобщи, по­неже той продължава с 4 съвършено конкретни съвета, ко­ито се дават като метод за работа в това общество и като 4 прогнози. Те ще дадат 4 полезни и приятни плода за него и за цялото човечество, ако най-после някъде Разпознаването, Откликът и Изпълнението се окажат съвършени.
          Тези 4 съвета и метода ще бъдат изнесени и съответ­ната мисъл – писмено цитирана докрая с редовната акаде­мична препратка, - само ако прогнозата се реализира напълно. Това е метод на Бялата Ложа, и той дава най-добри резул­тати.
          Всяка дума и действие при начинанията, импулсирани от Бога, имат магическо значение – те са едновременно и ин­струкция, и прогноза, и метод, и развитие с последствия.
Отначало от поканителите ни бе казано да си вземем и палатка, но после съобразиха, че може и без завивки и палатка – ще ни приютят. Така първата точка от Процедурата е спа­зена.

12,12ч.
- Там, където вярващите не са толерантни към Бога, а са толерантни към къщите, навиците и ан­гажиментите си, Словото се мъчи, а Делото и Жи­вотът са в инфаркт.
Само трима души да бяха заживели от октом­ври миналата година на чисто място сред природата – да бяха послушали, - сега събитията щяха да пос­ледват по съвсем друг начин.
Тлъстейте пред компютрите си, печатайте си вестници, живейте си сами или по двойки – това си е ваш избор!
Правим последен опит преди Промяната: наме­рило се е общество, толерантно към другите и към Бога. Ако тръгне там – ще тръгне навсякъде!

Бележки към осиянието и въпроси:

          Третата от цитираните мисли от Учителя, както бе казано, не се съобщава откъде е, тъй като тя съдържа 4 кон­кретни прогнози във връзка с посещението и развитието на това ново варненско братство. Още на първия и втория ден след отиването там, една от тези прогнози се осъществи - поне при двама души. Сега тя може да бъде съобщена: “Първо ще бъдат излекувани хора.” Ето как стана това:
          След разговорите в голямата палатка една приятелка съобщи, че изведнъж зрението ù се е оправило напълно. За това е имало обещание от Елма за нея още преди няколко ме­сеца.
На 15 юли става пропадането на п. между острите дъски на външната тоалетна. Разраняват се и кървят и двата му крака, но големите синини изчезват за част от се­кундата, когато за него се помолва един последовател на съвременно източно учение.
          Във връзка с това нараняване, описано подробно в след­ващото одеяние, има ли и друга причина, а не само проблемът с храненето на домашните котки с месо? Раненият е мислел за строго определено нещо по време на пропадането – дали това не е предупреждение да не го предприема?
          Следващ случай на намеса на Елма по време на това гос­туване е свързан с една осуетена покана да се преспи в един дом. Поканата е сърдечно отправена от две сестри, но е отхвърлена от майката, домакиня на този дом. Тогава Елма казва, че тази жена ще има едно сериозно изпитание – ще ù се отнеме нещо много скъпо в живота. Предупреждава още, че това може да я отмине, ако осъзнае грешката си и прояви го­товност да изпълни едно специално указание на Учителя. Бе казано и точно какво трябва да направи, ако иска да спаси най-милото си: да не стъпва повече в този дом, освен в понедел­ник, най-много за 24 часа - от изгрева на слънцето до следва­щия изгрев. Това може да изглежда много тежко условие, но такива са думите на Елма. За миг мина, чисто теоретически, и следната мисъл (въпреки че вярваме в думите на приятеля, който съобщи това нещо): ами ако в случая не беше вярно, че именно майката се е отметнала, а това се представя така за оправдание? Как може тогава Елма да се подвежда? Знаем за подобни случаи, въпреки че тук вярваме, че не е така, но из­ползваме мисълта, която мина, за да ни се обясни от Елма защо реагира така при дезинформация при други, редки слу­чаи. И сега се получи отговор, който може да бъде коменти­ран друг път, защото е много интересен.
          Най-важния въпрос, който искаме да Му зададем, е защо в това предварително осияние или одеяние Той придава та­кава изключителна важност на едно общество, в което не всички приемат Учителя за единствен и най-голям? Нали са­моопределението е основно изискване за възникване на Дело и Братство?
          Друг въпрос: защо на изолирания плаж под този лагер всички светски хора бяха без дрехи, а духовните от лагера, които слязоха там, не смеят да се съблекат?
          На следващия ден, по инициатива на тази, която ни по­кани в този лагер, заминахме за едно свещено място по крайбрежието на север, осветено още преди няколко години от Елма – мястото, където бе задействан някога "Малкият Реактор". Инициаторката за новото отиване наскоро е пре­карала там съвсем сама в пещерите и разказва за свои уни­кални мистични преживявания. По целия път за там и на са­мото място Небето дава ясни символи за методите на ра­бота и за мисията. Естествено, не всеки може незабавно да разшифрова езика му и да изпълни по Божествен начин - без замисляне - това, което се препоръчва. Сега става ясно, че в Камен бряг и Яйлата е един от входовете към Агарта. Малко по-късно тоководителка от Велико Търново поясни, че ядре­ният камък на Малкия Реактор е преместен още тогава, по указание от Елма, в скалите на Арбанаси, с поглед към Царе­вец. Ето защо именно там сега бе коригиран пътят на токо­вете, слизащи на гигантски водопади в този космически мо­мент. Татванни същности от този район подпалиха за пръв път еднùната си и бе казано, че по този случай за тях на Рила ще се празнува празник.
          Вечерта на 16.07.135г., пред входа на една от пеще­рите-килии, издълбани от някогашни отшелници, след въл­шебния залез, на няколко десетки метра над морето дойде осиянието: "По-горен от ученик". Освен него, през цялата нощ тèче Слово, което не можа да бъде записано. Изясняваше се защо сме изпратени точно тук, откъдето ще се наблюдава пълното слънчево затъмнение на 11 август. Сега питаме Учителя: изпълнихме ли задачата нормално - или нивото би могло да бъде по-високо?
 22,56ч.

        - Ако в обществата, признаващи Великия Учи­тел за единствен и най-голям, на практика цари раз­ногласие и злословие, зломислие, неизпълнение на волята Божия, Бог търси и намира общества дори от атеисти, в които цари мир и любов, защото това е Неговото действително присъствие. Затова и тук опитът ще успее дотолкова, доколкото от­делното его се смирява и не желае да налага на дру­гите своето верую и своя начин на живот. Не слу­чайно видяхте тази голяма светлина още отдалече над това благословено място, докоснато от самия Ной.
        Нараняването на едного от вас наистина не бе сàмо по причина на съдействието на физическия ка­сапин. Има и духовни касапи, които отрязват на живо една част от човешкото естество, за да я хвърлят на кучетата си. За да се улеснят, те създават уче­ния, разкъсващи духа от природата и хипнотизират милиони човешки същества да поддържат това не­естествено положение в съзнанието си. Около всяка жертва от този род стои невидим стражар от една или друга школа, поддържаща това разногласие. Бог не пъди тези стражари преждевременно, понеже съ­ществата трябва да добият своя опит. Ако в даден момент някой си представи, че някъде могат да бъ­дат прескочени няколко еволюционни класа наведнъж, то не само стражарят, но и Бог лично се озовава там, където е извършено това нарушение. Понякога предупрежденията са по-драстични, за да се осъзна­ете веднага и да не иждивявате напразно силите и времето на Природата в усилия да приближавате ня­кого към съвършенството, без да сте питали Бога за това.
        На 12 равнища и с 49 трепета присъствието ни по местата, където ще мине сянката на едно за­тъмнение, може предварително да пробие светли коридори към Спасението. Колкото по-малко са ни­вата и трепетите, толкова по-слаби са тези кори­дори, поради което силите на спасението са нама­лени, както и неговият обсег.
        Естествената форма на веждите и начина, по който стои ученикът върху земята, когато не ходи, са от извънредно важно значение при такива общини и опити. Някога ще си говорим колко неприятности могат да бъдат избегнати и в колко високи светове може да се лети денем и нощем, ако веждите ви са естествени и стойката ви не е разкрачена. Разкра­чът е Божествен само при ходене напред; в остана­лите случаи привлича сили от инволюционни школи и нисши светове. Същото се отнася и за посоката на кръгово въртене: забележите ли някъде въртене, обратно на часовата стрелка, търсете помощта на Учителя. Само Той има право да си служи с него, за­щото знае как да го дозира.
        Относно земите, които ви дават за вашите ду­ховни общества. Не е достатъчно да са подарени, а не купени. Истинският ученик не приема суми и даре­ния с известен благодетел. И другите имоти са бла­гословени, ако там се живее свободно и хармонично, но закрилата на Небето там е по-слаба. При това опити, които не са успели по домовете, в наличните ви малки имоти и в малките ви екскурзии ще хвърлят сянка и върху големия ви опит за приятелство и братство на по-големи територии.
        Ако от дълго време изтъкваме сенките и опас­ностите, то е защото сега сме на едно въже по ска­лите към върха и не е време за разсейване. Всяка ду­мичка Слово, осветяваща проблем, в момента е по-важна от стотици страници описания на райския жи­вот!

По-късен коментар: От казаното личи, че е имало шанс Новият Живот да тръгне от това място, но ние сме го изпуснали, тъй като не сме били на ниво да постъпим по Бо­жествен начин. Елма е дал този шанс, вòди ни дори в една "огнева" точка по крайбрежието, от която могат да тръгнат чудеса, но и негативни последствия, ако пак станем проводници на Старата вселена. Моментът наистина е бил върхов, но и много проблемен, тъй като при неуспех да проведем Тройно-вселенските токове на всички полета се включва вариантът "изкупителна жертва". Тя се дава на 19 август същата година (Виж "Син на Слънцето" от 26.IX.135(1999)), а ще има и други откати през следващите години.  

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.