Книга 23


29.ІІІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

ХРИСТОС ПАНТОКРАТОР


Църквата "Христос Пантократор" в гр. Несебър

16,15ч.

На 23 март се получиха от София три извънредно тревожни писма, в които се моли за спешна информация и по­мощ от Елма, касаещи направо опасност за живота на много хора. От същата приятелка е изпратено писмо с описани по­добни проблеми още от лятото на миналата година, но по различни причини Източникът досега не беше сондиран за от­говор. Явно днес ножът е опрял сериозно о кокала, та даже и е влязъл в него. Тук се предават в резюме споменатите остри проблеми, тъй като писмата са обемисти, пък и има основа­ния да не се разкрива лицето.
В писмото си от 11.VІ.130(1994)г. тя описва как всичко в живота ú непрекъснато се обърква - търси причината, моли за лек срещу силните болки в гръбнака. Разказва как се е свър­зала с един дух, който я е обсебил и я тероризира, и задава въпроса кой е ръководителя му "Намона" и как може да се ос­вободи от всичко това. Пита каква е задачата на живота ú и какво се иска от нея, за да я разреши. Защо е постоянно бедна? Каква е кармата на сина ú и защо са в постоянен конф­ликт, как да му помогне? Какво предстои на дъщеря ú, кое име е най-добро за нея; как да се справи с упорития си син. Накрая задава и най-главния въпрос – всъщност, ключ към разреша­ване на всички противоречия и проблеми: "Ще имам ли задача на Божията нива?" и - нещо за личния ú живот.
В последното ú писмо, получено сега, се появява нова голяма тревога. Близки и светски хора, които не разбират нещата, биха определили страховете ú като плод на душевно заболяване - мания за преследване от параноичен тип, изра­зена и с хистерични реакции на физиологично ниво. Обаче сон­дирането на случая води до много по-дълбоки обяснения и на­истина изисква намеса на Най-Силния. Защо бе допуснато почти цяла година да не се стигне до отговор на първите ú въпроси? Вярно ли е всичко, което описва относно някаква жена в определено ведомство, която преследва и "обстрелва" не само нея, но и други хора с някакво психотронно-магическо оръжие, преизпълнена със сатанинска злоба и убеденост, че е непобедима? Как да се разбере, че всичко това е реално, и какви защитни мерки да се вземат?
Задавайки си тия въпроси, няколко души тук, запоз­нати вече със случая, попаднахме направо в истински "кръс­тосан огън" и се убедихме на живо, че това не са само субек­тивни състояния на приятелката в С. и на един най-близък приятел, който споделя опасенията и страданията ú на­пълно. Поне трима души тук, докосвайки се до тези писма, усетиха моментално жестокостта на проблема и лъхá на ада; представихме си в какви терзания живее една душа и какво очаква други. Дори две приятелки тук, още преди да бяха прочели писмата, само като ги видяха отдалече, полу­чиха внезапен спад на енергията, остро, тревожно състояние.
В събота, 25 март, бе получен категоричен и силен импулс да се отиде в един крайбрежен град, без да ни е известно предварително защо точно там. Чувството бе, че там ще бъде получено могъщо оръжие за самозащита. И наис-тина, някой направляваше погледа на д. кой знае защо по старин­ните архитектурни сгради - паметници на българската кул­тура - и по техните детайли. Изведнъж той попадна на пласт със средновековни тухли, редуващи се по много странен на­чин. Археолозите - познавачите на църковната символика от 13-14 век в този храм - може отдавна да са изтълку­вали зна­чението на този фрагмент. Интересно е да се види какво са писали те, но у нас, които стояхме като зашеметени пред него, възникна чувство и отговор с огромна значимост и категоричност. На снимката всичко се вижда ясно. Възможно е такова съче­тание и свързване на "бяла" с "черна" свастика да е известно и в други паметници, но ние разбрахме, че именно от тази църквица сега се дава свръхмагичната фигура на Всемирното Братство, което владее и Бялото и Черното. За съжаление, на този етап въпросната автентична снимка липсва, по­неже е в архива, затова в началото е сложен само общ изглед на църквата. И все пак, описанието на свастиките като "бели" и "черни" може да заблуди някого: не става дума за цвят, а за разположение. Дори на горната снимка се вижда, че свастиките на Бялата и на Черната ложа се редуват една до друга.
Вижда се ясно, че левите и десните свастики са по двойки, но в общ ред. Това е във властта само на Всемирната Ложа! (Пречупеният кръст на Хитлер е на Черната, взет от съответните й представители в Тибет). Нещо повече: над свастиките се редуват черни и бели триъгълници и по разпо­ложение, и по цвят! А ние се боим от обърнатия триъгълник и адския пентаграм като от дявола!... Оказва се, че има Ня­кой, които смее да ги обединява. Наименованието на църк­вата потвърди това: "Христос Пантократор" (Вседържи­тел)! Като Господар и на Небето, и на Ада, Вседържителят Елма днес ни даде един от най-могъ­щите Си знаци. Той е даден за всички, но на първо място - за отпор срещу войната, обявена наскоро от Черната ложа срещу Изгрева (точно на неговата територия, където живее разтревожената приятелка). И - на второ - за разби­ване твърдината на "черните ездачи" и "мус­танги" в гр. Ве­лико Търново, които сеят и там съмнение и не­доверие в Де­лото на Живия Господ и поставят под хипноза кадрите Му.
Ние разбрахме, че това изображение трябва да се постави в центъра на строго насочени специални "дефлек­тори". Вярно ли е?

30.ІІІ.131г. 9,07ч.

- Ако се заблуждавате още, че Христос не вла­дее и ада, заслужавате си съдбата. Сега се дадоха правомощия на най-тъмните сили да съединят тех­никата с магията и да унищожат всички, които още се съпротивляват на Любовта.
Само тия, които постоянно сменят координа­тите си, ще останат невредими. Ако останат на едно място, при тях трябва да гостуват поне в ста­ята им, поне три пъти седмично, приятели с монада; при това - без да се повтарят. Досега изяснявах, сега вече сте на изпит! Повече няма да се дават частни методи за отделни лица. С никакви молитви не можете да трогнете Онзи, Който ви е създал Едно, а вие се противопоставяте на това! Съветвам ви да послушате.
                                                                 АУМ

Ето какво каза Учителят чрез беседите (при отваряне на томове напосоки):

"Аа, не разбирате вие философията на живота, не я разбирате! Вашият Учител не е глупав като вас. Вашият Учител върви съоб­разно Великите Закони в Природата. Той не иска да измени в нищо на онова, което Бог е направил. Ние не искаме да оправим света! Аз не искам да изкореня злото. Злото трябва самó да се ограничава. На 100 души добри хора са потребни 10 лоши. И ако ги нямате, трябва да им платите, за да дойдат във вашето об­щество! Трябва да ги търсите, защото ако ги нямате, вие ще се спънете. И когато имате 10 лоши сестри срещу 100 добри, вие трябва да ги пазите като писани яйца! А знаете ли защо са лоши? Те казват: "Ние се вкиснахме заради вас, всичките ваши нечистотии все през нас минават - вие ядете и пиете, а ние се вмирисахме заради вас; заради вас ние страдаме!" Имат ли право те да ви се сър­дят? - Имат право, разбира се! И затова те ви мразят, гонят, хулят. Вие ще кажете: "Аман!" - Не, не - аман от вас!" (стр.8-9 из І шк. л. на ООК. от 6.Х.1922г. - "Положителни и отрицателни сили в Природата")

На вас ви трябва една канализация… Вие сте "търговец". Образували сте такава ма­терия - необработена, рохка материя. Тия, лошите хора, са търговци, които трябва да купят тази материя и да я пратят в Приро­дата. И след туй, от тези нечистотии При­родата ще образува най-хубавите плодове. (пак там , с.9)
Няма да критикувате нищо в Природата! Няма да критикувате ония постановления, ко­ито Бог е турил! Ще мислите философски, като ученици. Злото е една потребност вътре в света. Дойде ли една лоша мисъл, не я отблъсквай(…), не прави движение, че я пъдиш. Кажеш ли така на мисълта, с туй движение на ръката, ти си се хванал за нея. С туй ти да­ваш иширет на духовете (…) Ти вече се свърз­ваш с тия отрицателни сили в Природата. Не им обръщай никакво внимание! Всяка една лоша мисъл, която минава, ти я остави да си минава, като че нищо няма. Ти си стой тихо и спокойно и привличай доброто - привличай всички ония добри и благородни сили в себе си. Ще упражняваш волята си! Ако разбирате за­кона, волята може да се упражнява само при тия две противоположности, които същест­вуват… Сега вие се оплаквате, питате: "Защо страдам?" - Страданието е един приз­нак, че липсва нещо в човека... Ако си недово­лен, в сърцето ти липсва любов… Не мисли, че хората са лоши, а ти си добър. Обикнú ло­шите хора! Най-първо трябва да обичаме ло­шите хора, защото през тях излизат нашите нечистотии навънка. Само така ще дойдат добрите работи. И когато Христос е казвал: "Любете враговете", Той е подразбирал този велик вътрешен закон. Тия, лошите хора, са най-потребни в нашето развитие! (пак там с.14-15)

Питам: защо Бог, Който е всемъдър, силен, изпълнен с Любов и знания, защо е допуснал Той злото? Не е ли Той всесилен? Ако Той го е до­пуснал по такива съображения, за които нямаме и понятие, ние не знаем защо; но Господ, като е разгледал всички възможни начини, по които животът може да се поправи, намерил е, че този е единственият начин, най-добрият при сегашните условия, при които ние живеем. Щом го е допуснал, ние ще го приемем този факт тъй, както си е, и ще спазим закона! И няма да преувеличаваме нито за добрите, нито за ло­шите хора. Но между лошите и добрите трябва да има едно съотношение, да се спогаждат. Не мислете, че някои сте добри, други - лоши. Всички трябва да живеем разумно помежду си! Сега ще седнете и ще кажете, че еди кой си е лош, но щом почнете така да мислите, вие вед­нага се свързвате с техните вибрации и ще по­чувствате едно неразположение - неразположе­нието на всички лоши хора - и ще се свържете с тях. Мислите ли за дявола - всички дяволи ще дойдат около вас! Мислите ли за лъжеца, мис­лите на всички лъжци ще дойдат около вас; мис­лите ли за омразата, за завистта - всичко туй ще го привлечете около себе си. - "Ама какво да правим?" - Ще почнеш да мислиш за доброто - ще привлечеш вибрациите на Доброто, на Ис­тината, на Мъдростта, на Милосърдието, на Самопожертването. Ако тъй мислите, вие ще си помагате. Няма друг начин!
Казват: "Е, кръвта на Господа Иисуса Христа ще ни очисти от всеки грях…" - Кога ще ни очисти кръвта? - Когато ние почнем да жертваме живота си така, както Той го е жертвал. Следователно, Той казва: "Люби вра­говете си!"; "Ако ти вземат горната дреха, дай и долната!" - Защо? - Има чисто окултни причини. И като ученици на тази окултна Школа, ще имате едно широко понятие за злото, че то е една потреба в живота. И ако някое зло ви е нападнало, да знаете, че то е най-доброто - не се оплаквайте за нищо! Не бъдете индиферентни, но постоянно превръ­щайте отрицателните сили в положителни! (стр.18-20)

Който влезе между нас като ученик, той трябва да има един съзнателен живот. Той трябва да живее най-първо за Бога - тъй, аб­солютно безгранично! Второ, той трябва да живее за своята душа - ограничено. И после да живее за своите ближни. Тъй седи законът. Следователно, ближен може да бъде всеки: и който прави зло, и който прави добро. И еди­ният, и другият може да бъде ближен. (стр. 23)

"Вземете едно положение здраво и ка­жете тъй: "Злото е една потреба в еволюци­ята". Ние ще живеем така, както законите на Великата Любов изискват! Този закон включва всичко в себе си и изключва всички противопо­ложности! Любовта казва: "Мислú любовно за всички!" - и чрез закона на Любовта ти можеш да се поляризираш, и от най-ниското стъпало на живота можеш да се издигнеш до най-висо­кото. Не мисли за злото, за нещастията, ма­кар и да се сипят отгоре ти хули като дъжд от гранати! Бъди уверен, че ако мислиш само за Любовта, тия гранати ще падат отляво и отдясно и няма да те засегнат - и ти ще вле­зеш в новите условия." (стр.27-28)

"Ще правим опити с вас. Кога? - Само ко­гато приложите тази лекция на опит. Но като тръгнете - абсолютно никаква критика!" (стр. 28-29)

"Но когато казвам да говорите истината, когато дойде някой да каже истината по съ­вест, той трябва да бъде смел заради Исти­ната. Той трябва да каже: "Аз направих това нещо!" И когато каже това - "Аз" в Бялата Ложа, тия Бели Братя, като видят, че той е смел да изкаже греховете си, те казват: "За­ради това ние ще му дадем всичките условия да се поправи" - и заличават всички грехове. А когато се опита да каже лъжа, когато скрива Истината, те казват: "Хайде навънка!" - и втори път не го поглеждат. (стр. 31)

Моето желание е в сърцата ви да гори онази истинска, Божествена Любов. Любов! Във всеки един момент във вас да има самопожерт­ване! Ще се отличавате по това. Аз казвам - и правя. Искам и вие да казвате - и да правите (…) Защото в Бялата Ложа законът е такъв: кажеш ли нещо и не го направиш, ти ще се изложиш на едно голямо изкушение. Кажú - и направú; кажú и направú! За в бъдеще ние не позволяваме да има само обещания. Не: сега кажú - и направú! Нищо повече! (33 стр.)

Конкретни задачи, дадени специално за Р. от София:

1. Да преписва всеки месец настоящето осияние според изискванията и да го предава за "ЦАР";
2. Да почне първа от всички да изпълнява изискванията за живот според сезоните, фазите на луната и пр. Гостуванията ú в чужбина и из цялата страна са обезпечени.
3. Да се опита да приложи това и в дома си; ако не става - да се махне от там завинаги. От днес тя няма задължения към близките си. Да остане без собственост;
4. Повече да не разказва никога и никому за досегашните си проблеми и констатации. Да опише живота си като анонимна изповед, под формата на фантастичен роман. Да развива та­лантите си.
5. Да оглави център за Нова Култура с помощта на прия­телите и да работи активно в него с повече пътувания.
6. Поне една сбирка със записи по задачата на Д. да се проведе в дома ú. Д. отговоря за личната ú окултна, душевна и физическа защита.

СЪДЪРЖАНИЕ
/