Книга 20


18.XII.129(1993)г.
Рига, Латвия

ИЗ ЛЕКЦИИТЕ ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА
В РИГА
(По откъслечни записки)

През зимата на 1993/1994 г., по молба на курсистите, изу­чаващи паневритмията в Рига, Латвия, преди изпълнението и шлифоването на всяка група упражнения им е било говорено от д. за вътрешното им значение. Всички тези импровизации са записани на касети, но при снемането им в ръкопис на руски език някои неща не са ясни. Затова настоящият материал представлява само един сбор от откъслечни сведения - нещо като основа за бъдещи, обстойни изследвания и за евенту­ални отговори от Елма относно "ноалúм" - паневритмията, назована така от Него на 16.ХІ.130(1994)г.

Изучаването на паневритмията се провеждаше всяка съ­бота от 10 ч. сутринта в салончето на клуба на еколозите или в едно обширно помещение на Авиационния институт - и в двата случая  без наем. Присъстваха средно по 20-30 души. В един момент запитаха какво е вътрешното значение на тия упражнения и се наложи в началото на всяко занимание да им се говори за това. За база послужи книгата на М. Митовска, но заедно с това "тръгнаха" и импровизации. Ето фрагменти от тях (след общ увод, който тук ще пропусна, защото съ­държа известни неща за българите):

"Освен всичко казано и написано досега върху паневритми­ята, могат да се добавят и неща, които се изучават само в най-вътрешните класове на Школата, продължаваща своята дейност и до днес - на Небето и на Земята. (На рижани бяха разказани няколко случая от живота на Школата, предимно с чужденци, тъй като българи биват рядко допускани поради липсата на разпознаване, благоговение и преданост. Присъс­тващите слушаха със затаен дъх, тъй като и от Рига влязоха смирени и качествени души в Школата на едно особено поле, недостъпно за интересуващи се с по-друго устройство на че­репа.)"

Тук, на края на ръкописния лист, има обяснение под линия: "Да се има предвид, че настоящият ръкопис е синтез на лек­ции, разговори и размисли из най-различни точки в Латвия, Русия, Башкирия и пр. в периода и затова не съвпада със за­писките на рижката основна група."

Паневритмията е синтез на бéлите действа. В България почти никой не знае, че в Космоса и в историята на Бялата ложа на Земята всяко от упражненията на паневритмията се изпълнява и поотделно, като един съвършен и завършен маги-чески акт. Всяко упражнение, изпълнено съсредоточено и със съответните оригинални текстове на български и на ва­тански език, дава строго определени магически резултати, ако го изпълнява ученик или адепт от действащата Школа. За ватанския език вече сме говорили с вас и тепърва ще има да го изучаваме; а за това, що е действаща Школа, можем да се обърнем към лекциите и беседите на Учителя, а също и към Неговото Слово сега, слизащо (и възхождащо) в осиянията, т.е. единенията, холизациите на Елма.
Значи, ученик от МОК (Младежкия Окултен Клас, какъвто открихме и в Рига, не се покрива с ученик от "Евродоровия" (Евридика-Родопа-Орфей). Тук ще се направи опит от Небето и за орфически, неоорфи­чески, т.е. евродоров клас, но ние нямаме право да изясняваме какви са изискванията. Всеки стремящ се би трябвало сам да открие тези изисквания, ровейки се години наред в беседите и осиянията. Но ако не е готов вътрешно - като цикъл от страдания, опит и еволюция, - той не би могъл по никой на­чин да открие тия ключове - даже и в отпечатаните текс­тове. Има всемирен Закон за Ненасилието, съгласно който Учителите кодират големите тайни по такъв начин, че те да бъдат пропускани при четене от него-товите. Една дъл­бока мисъл, златно правило, метод или закон за ученик от V-то посвещение например, ще бъде автоматично пропуснат от учениците от по-долните посвещения или ще бъде изтъл­куван от тях по 4 или 9 различни начина. Казах "или 9", включвайки и степените на обикновения човек. Според пен­таграма, преди да стане ученик, обикновеният човек е насилник, страдалец, учен, гений или светия. Но ние вече сме говорили с мнозина от вас относно науката "пентаграмика" - с чертежи и примери. Пом­ните лекциите в Лйепайя, в Астрологическата Школа, в ка­тедралата "Св. Петър" и другаде.
 Сега мога само да подскажа (и не зная дали няма да си платя за това), че кандидатът за евродоров клас трябва да има самостоятелно жилище, в ко­ето да подсигури на практика Тройния Ритъм. Освен това, "евродоров клас" означава преди всичко ядка от трима души: представителка на Евридика (от 14 до 28 год. възраст), пред­ставителка на Родопа (28 до 56 год.) и представител на Ор­фей (от 30 до 84 год.), които не са загубили основните про­порции на тялото на ученика (формулата китка-врат-кръст) и които имат кротко, благо и пламенно изражение на лицето; които никога никого не осъждат, нито дори в мисълта си. Адептите на Бялата Ложа, следователно, следят отдалече кой отговаря на тия условия и допуска или не допуска хора за участие в един среден евродоров клас (12 души). 12-орката (дузината) обаче вече има друго наименование, тъй като в нея евродоровите тройки са само две, а другите две са с преобладаващо мъжко присъствие. Тук Родопа и Ева се разде­лят и във всяка такава свещена тройка имат по две мъжки крила: представител на Орфей и представител на най-добрия му ученик на Земята. Който желае, може да помага за превода на руски и на латвийски език на едно фундаментално осияние на тази тема.
И така - "Пробуждане". Да дигнем ръце и да го направим. Виждате, че това е невинното събуждане на едно малко дете, на едно момиче, на всеки от нас. Това е и разтварянето на едно цвете, на един лист - буквално разтваряне: пръстите и ръцете ни го илюстрират.
Мнозина обаче в България не знаят, че всяко упражнение от паневритмията се отключва енергийно, само ако чо­век е извършил строго определено паралелно действие през същото денонощие. Ще се опитам да ви поговоря за панев­ритмия-та именно в такъв план, неизвестен досега за учени­ците от външните класове - включително и Младежкия ("Спе­циалния") - и то не само един. Ученици от тия по-вътрешни класове, слава Богу, успяха да ни предадат знания и ключове към тях, за да не се прекъсва Работата на Школата никога.
 Подчертавам и повтарям, че ние сега тук с вас не правим нищо ново, не създаваме тепърва нови класове от Школата, но че тя съществува и действа посто­янно на Небето и на Земята. Ние сме тия, които се опитваме да се присъединим към нея. И когато много рядко успяваме (вие сте свидетели), тогава вече ясно виждаме и чуваме асистентите и професорите, които идват и си отиват в строго определена астрологическа част от секундата (рабо­тили сме по астрологически часове - знаете). Знаете и как се изменя животът на всеки от нас, ако е взел насериозно тия наши занимания и е преустроил живота си съгласно високия идеал на ученика и възлюбения на Господа, т.е. Учителя.
На различни места, където се преподаваше тази мате­рия, в подобен момент спонтанно взимаха думата участници, за да разкажат за удивителните неща, които им се случват от мига, в който са взели беседите и осиянията насериозно. Т.е. Словото и Делото действат незабавно и с конкретни съби­тия, ако ние не им налагаме нашите упорити навици и интер­претации.
"Пробуждане" събужда човешкия дух или атмическото тяло и го свързва пряко с космичната Йерархия. Изпълнявайки това първо упражнение не само в обща игра, но и самостоятелно, може да се предизвика излъчване на духа в атмическия свят или да се извика такъв дух на Земята. Посветените в Панев­ритмичните Бели Действа знаят това и нашироко го полз­ват. "Пробуждане" е акт, с който се творят и цели вселени, светове! Не случайно гениите рисуват Бог-Отец с вдигнати ръце, точно както при това наше упражнение - когато сът­ворява света. Той всъщност е Диригент, Който направлява божества, духове и стихии по този начин. Няма сила, която може да се съпротиви на "Пробуждане", ако знаете как да го направите. С това упражнение вие можете да усмирите и атомна експлозия, да спрете война, да преустановите епиде­мия. Но всички тези неща са възможни, само ако ученикът е подпалил най-висшия си духовен център чрез посрещане на слънчевия изгрев. Първият алохим (фотон), влязал в нас с първия слънчев лъч, задейства хилядолистника и тогава чак упражнението "Пробуждане" може да моделира и звездно ве­щество, да предизвика пътуване едновременно навсякъде, да владее вселената като квантов обект.

В този момент, 12ч.30м. на 18.ХІІ.131г., Следящият всичко и всички се намеси с категорично явление, за да спре по-на­татъшното излагане на този материал. Значи, съпротивата ми до днес да бъде изнесен, не е била случайна. Това, което бе говорено и правено в Рига в този дух се оказва част от дис­циплината "оперативна паневритмия", напълно неизвестна и забранена за широко практическо преподаване. Според Него, Опе­ративната Паневритмия, Оперативната Пентаграмика, Оперативната Астролония и още ред подобни предмети от вътрешната Школа се преподават едва след пълно запозна­ване на кандидатите със Словото Божие в България от нача­лото до края на века и след категорични доказателства за дългогодишно участие в тотевритмията, ясноевритмията и хиперевритмията. Техните принципи и форми се изясняват в беседите на Учителя и в осиянията. Тук не е мястото да се говори за тях. Всеки, който е дорасъл, сам ще предприеме действия в техния дух, ще бъде забелязан отгоре и ще бъде включен в курсове за тяхното изучаване. Занимания с четене и препис­ване на Слово Божие без тези дисциплини е добро нещо, но ако не се прилага, скоро преминава в мислоблудство и словоблудство. Мислене върху Словото и четене на Слово без постоянни предварителни упражнения за кандидатстване в класа по тотевритмия се нарича "мислоблудство". Тези уп­ражнения се изразяват в постоянното гостуване и ходене на екскурзии с нарастващ брой различни приятели (сам, по двама и групово). Разпространение на Слово чрез говорене, проповеди, лекции, книги и пр. без конкретна грижа за поне една бременна, кърмеща или майка, не живееща с близки, се нарича "словоблудство". Ръ­кописи и всякакви други преписи и отпеча-тъци на Слово, дори и по всички правила на краснописа и словометрията, се нари­чат от Небето "ръкоблудство", ако не се ходи по планините, не се посрещат изгревите, не се играе паневритмия и не се участва плътно в останалите колективни, братски и об­ществени дейности. Бог временно не счита тия три извра­щения за блудства, ако е необходимо да се обработи голям обем Слово, за да се остави на човечеството.

Разрешава се да се предадат само теоретичните варианти от лекциите върху езотеричната страна на паневритмията:

След елементарни обяснения по Учителя за това, как се внедряват тъмните духове в човека ако спи по време на изг­рев слънце и как нервите му се разрушават от цели "Ниагари" тъмни енергии; за това, че ежедневното посрещане на слън­цето в продължение на цяла година може да направи човека гениален; за това, че 40 пъти гледане на залеза могат да предизвикат смърт; за това, че при облаци е важно да се въз­приеме през очите изгревната светлина; за това, че обикно­вените светии светят само около главата, а ученикът с нещо повече от хилядолистник  свети с цялото си тяло (като Иисус), защото се подчинява на импулсите на волята Божия ("Пробуждане" дава този ефект), бе изказана мисъл че първото упражнение, като Единица, съдържа в себе си всички останали. При липса на време (или през есента и зимата), то е достатъчно, за да запали едновременно всички чакри и цен­трове, ако се играе съсредоточено; и при условие, че човек обещае този ден да изпълни Волята Божия такава, каквато е, без лични увъртания и реакции.

Относно "Примирение" - казва се с коя чакра е свързано и с кое тяло и свят; с кой тон, число, цвят, планета, знак, дом, аспект е свързано и разрешава проблемите им при общо или оперативно изпълнение. Как решава безотказно всички про­тиворечия, при условие, че човек се примири истински, без да разрешава обаче да накърняват Божественото в него. Прави се връзка между това упражнение и трите вида хранене: ядене, пеене и молитва, като методи за пробуждане на тази чакра. Говори се за разликата между източната, западната и славянската "чакрология".
По същия закон за паралелизма, при игра "Примирение" дава в пълнота своите ефекти (а те са изключителни - не само проговаряне на всички езици, но и много повече), само ако човек през изтеклото денонощие се е хранил, пял и молил нав­ре-ме и правилно - според цялостната наука и практика на Бя­лото Братство и Учителя в България. Освен това, то се включва с пълна сила и при достатъчно прояви на милост, прощаване и нежност във взаимоотношенията, достатъчно отстъпчивост. Също - при правилно обработване на земята - без оране и копане.

В началото на тези записки има пропуснато въведение, в което се говори, че първите 10 упражнения от паневритми­ята свързват с 10 полéта на Божествения свят (при тях няма нито едно упражнение с крачка назад); вторите 28 упражнения - с духовния свят; "Слънчеви лъчи" - с етерния свят и полови­ната звезди; "Пентаграм" - с физическия свят: планетите и втората половина звезди. Т.е. общата паневритмия поначало ни свързва с цялата вселена, но Оперативната паневритмия, чрез всяко отделно упражнение, ни свързва пряко със съот­ветния свят. Може да ни излъчи, телепортира или свърже само сензорно. Това е практика на напредналите ученици, ко­ито живеят поновому. Но паневритмията действа предимно чрез "панвселената" - етерния свят. Има "суперевритмия", "ултра-евритмия" и други видове евритмии - предмет на Шко­лата в по-горните класове.

"Даване" е свързано с Юпитеровия принцип. Съответното тяло (причинното) се събужда чрез това упражнение, само ако човек дава повече, отколкото получава. Ако живее така и се самораздава истински (както казва песента на Учителя  "Вси-чко давай"), той е вече на страната на светлите сили и затова тъмните са безсилни пред него. Значи, злото ни преследва и обезобразява до момента, в който разберем, че все още имаме нещо в нас, което не желаем да даваме без "пазарлък". Хората на петата раса се пазарят, търгуват - дават, колкото полу­чават, или даже взимат повече. Човекът на шестата раса е извор - дава на всички, и то изобилно, понеже е свързан с Бога, т.е. с Любовта. "Да­ване" разширява духовното тяло, прави човека благороден, фин, достоен и свръхинтелигентен. Даващият знае да слиза и при същества от по-ниска еволюция, да бъде благодетел. Истинският благодетел дава, но не може да остане в копто­рите. Коптори са не само жалките ни жилища, но и нашите ог­раничени сърца и умове, които искат да задържáт нещо или някого само за себе си. Обратното движение при "даване" (към гърдите) извършва действо, освобождаващо даващия от дарените, за да събере сили и блага за ново даряване. Така "Даване" има и пасивна страна: отпочиване от контакти; простор и свобода, и при необходимост - от ИЖР (индивидуа­лен жизнен радиус). Ако играещия не е бил сам когато трябва и колкото трябва в своя ИЖР, не се възбуждат сините лъчи и пламъчета (не идват съответните духове на помощ, не се привличат нужните блага) - и изпълнението на "Даване" ос­тава половинчато.

"Възлизане". В една от лекциите в Рига се твърди, че това упражнение е свързано с Мировата Душа, с Майката. Това е само в един аспект - чисто кабалистически, астрологически (ІV дом). Истинското поле на "Възлизане" е тотвселената - тя диктува жаждата за изява, възрастване и творчество, създателство. Това упражнение е кълнът на бъдещата (за Земята) тотевритмия. То крие тайните на ритмите на Отца при сливането Му с Пралайа. Божественото в тао-сис­темите, "тантра" и пр. разцъфтява напълно в епохата на Водолея, когато се постига на практика енигмата за "квад­ратурата на кръга". Отделните елементи на "Възлизане" са свързани с часа и периода "посейник". Който е сял добре ко­гато трябва и където трябва, ще има уникален ефект при изпълнение на това упражнение.
В Рижкия запис се казва за "Възлизане", че обективната Любов се изявява на практика, тя не остава скрита. Тя извира като извор и затова не може да остане неизявена. В осияни­ята се казва, че тотвселената извира в човешкото тяло на няколко места и ще ни пръсне, ако продукцията на тия из­вори не постигне предназначението си.
Пиенето на гореща вода в Братството е национална тра­диция в цял един народ – руския (макар че той пие горещ чай, а не вода). Това му отваря път към тотвселената и съответните чакри и центрове, съответното поведение, за разлика от залязващите народи и култури, които се наливат с ледени течности. Рекламата на ледени напитки съответства на морала на залязваащата V раса, която се стреми да потъпче спонтанността или при нея тя избива в насилие, тщеславие. Който не е пил гореща вода в Лунен час, не може да очаква събуждане на тотфизата при изпълнение на "Възлизане". Горещата вода обаче е само една проекция на това упражнение и съответства на Божията молба "Пламтете" и на всичко, казано за плане­тата Тин (Марс). Същият фатален ефект върху някои чакри като пиенето на студена вода и напитки имат и ледените, и контрастните водни процедури, включи­телно моржуването. То скапва черния дроб, въпреки първо­началния ефект на закаляване. Хората практикуват и сър­дечно "моржуване" - потопяване на едно горещо чувство или влечение в ледените води на традиционния морал; на съо-браже­нията или страха. Това също унищожава черния дроб -  и бръч­ките не закъсняват. Упражнението "Възлизане" коригира това по обратен път, но ако човек не пречи на вихрун (новия тип кундалини) да се върти и обменя безпрепятствено - т.е., ако не пречи на спонтанността. Увисва­нето на женската гръд се дължи също на "моржуване" – етерно, ду­шевно, астрално, и пр. Тя може да стане пак моминска чрез игра на "Възлизане" - не само в кръга на паневритмията или на опе­ративната паневритмия, но и чрез тотевритмия.

"Дигане" е петото упражнение, свързано с принципа на Братството и Сестринството. То снема в себе си всички ди­хателни упражнения на Учителя, цялата еволюционна "прана­яма". Възбужда златисто и яркожълто сияние над играещите и свързва пряко с Космическия Човек. Действа истински, само ако човек мисли и говори положително. Изучаващият Словото Божие без редакции, съкращения и извращения, както е в пове­чето "свещени писания" на народите, може чрез упражнението "Дигане" да постигне пряка връзка с Христос (или Словото) и да стане единатор. В настоящата епоха никой няма право да претендира, че разпознава или "провежда Словото Божие" без да е играл "Дигане". В оперативната пентаграмика и па­невритмика има ред действа с използуване на това уникално упражнение, но не се разрешава те да се разкриват. "Дига­не" е свръхопасно за всеки, който дава отрицателна оценка за нещо. То е тежестта, щангите, товарът, който се сто­варва върху атлета, ако той не удържи нивото на положи­телната мисъл.
"Дигане" обаче има и обратен ход - аналитичната мисъл (при връщане ръцете долу). Той отработва незавършеното в умственото тяло на ученика. Анализът не развива критици­зъм, както става у залязващите народи и индивиди, а способ­ност за различаване на Божественото от небожественото. Така "Дигане" може да се изпълни и оперативно - извън ця­лостната паневритмия - и при свалянето на ръцете човек да получи съвършена яснота по даден проблем, когато иска да разграничи човешкото от Божественото. А при вдигането на двете ръце силата на положителната мисъл и дума става неотразима - лекува, спасява, върши чудеса! Това е познато още от дълбока древност, но черните маги дигат ръце при заклинания, при черни магии. Вдигат се ръце и когато човек се предава... Това е също двузначно - зависи кому се предаваш. Ето защо "Дигане" развива и предаността, но само в положи­телна посока - преданост към Божественото. Това упражнение развива и способността за поклон пред чуждата правда и ис­тина. Поклон пред чуждата любов и добро се развива при друго упражнение -  "Скачане".

"Отваряне". В Рига, относно това упражнение е гово­рено предимно в общ, символичен план. Явно, още тогава е дошъл вътрешният блокаж отгоре - забраната да се разкри­ват такива действащи ключове на обикновените хора, които вечер се прибират неизменно по собствените си квартири и общуват с едни и същи близки. Затова и тук не е уместно да се предаде нещо конкретно за чакрата на "Избора", която заработва с пълна сила ако имаме понятие за сродна душа и верига от сродни души.  "Отваряне" се играе на нивото на духовния свят - гръдния кош. За­това не развива любов към Бога (към всички), а обич към кос­мическия ни род. То диктува ритъма на живот със сродните души и живот със сродната ду-ша. Половината от духовното ни време, следователно трябва да отива за гостуване на души от сродната ни верига (дясната ръка), а половината - на най-близката душа или семейния ни кръг, но в истинския смисъл (лявата ръка). Това, че и досега в София бъркат упражнението и играят по-дълго "Отварянето" с дясна ръка, вместо с лявата, говори за едно отклонение на братството там от принципа на духов­ното съпружество, духовното семейство. Обикновените се­мейства нямат нищо общо с духовните, понеже след заспи­ване членовете им потъват неизменно в ада или отиват в съвършено различни светове. Някога Елма би говорил много по-задълбочено и подробно за паневритмията, но сега не иска.

"Освобождаване". С усилия, трябва да разкъсаме неправил­ните съединения, направени под влиянието на знака Везни и Венера в нас от предишния цикъл. Значи, кармата не само развързва възли, но може и да къса, да разрязва. В Рига съм говорил също много кратко на тази тема; засегнал съм и "Завета на цветните лъчи на светлината" - като оръжие на ученика.

За "Чистене" и "Летене" в руските записки по касетите не е отбелязано нищо - помня, че говорих, но те не са го снели от записа. Помня само, че цитирах мисълта на Учителя за "чистота" и "девственост" – че те не означават това, което си мислят повечето хора и религиозни и даже много хора от братството, но означават изпълнение на волята Божия. Инак Учителят никога нямаше да каже, че майката си остава всякога девствена и че чистота е да отиваш там, където Бог те прати, да приемаш тези, които Бог  ти праща. Относно "Летене" им  разказах нещо за нашите полети от езотерично естество, отразени и в някои осияния. Няколко дни по-късно започваме масовия опит в Рига и Латвия за полети до звездата Сириус, който е описан накрая на този том.

Следват няколко листа с друг почерк (на руски език), в ко­ито са продължили от трета касета нататък. Личи си, че твърде много съм говорил само за "Евера" (ХІ-о упр.). Мисля, че имат всичко и за останалите упражнения, което съм имп­ровизирал, но сега не помня нищо. Може да се изискат тези касети чрез Саулите - да потърси у кого са, ако тя ги няма. Ако някога се препишат на листове, ще мога само да ги ре­дактирам - има много баласт и някои грешки.

На тази тема - засега - дотук. Съществува и разширено и допълнено изложение на тази тема от по-късно, което ще бъде включено хронологично.

СЪДЪРЖАНИЕ
/